Archiv rubriky: 2015

Child and Education

Naturalistic, Romantic, Liberal: Philosophical Tenets of Modern Pedagogy in the Context of Postmodern Critique

Innovation pédagogique et démocratisation de l’école : un rapport pour le moins problématique

Child, Pupil, School and the Reform of Society – a Few Notes Regarding the Czechoslovakian Inter-War Pedagogical Reform Debate

Conceptualisation of the Child and Childhood by Future Pre-School Teachers

Opening the School to Support Children: The International Primary Case

Constructivism in Teaching the Mother Tongue or How to Teach the Czech Language Better to Czech-Speaking Children

Pedagogika ve víru reflexí, bádání a diskusí

Historicko-pedagogický výzkum na stránkách časopisu Pedagogika v letech 1989−2014

Metodologický profil kvantitatívnych výskumných štúdií publikovaných v časopise Pedagogika: porovnanie období 1995–2000 a 2010–2014

Kde žáci v polovině základního vzdělávání selhávají při porozumění čtenému polemickému textu

Hodnocení interkulturní komunikační kompetence: adaptace a ověření psychometrických vlastností české verze dotazníku YOGA

O moci a bezmoci vzdělání

Zdeněk Helus jubilující

PROKEŠOVÁ, M. Světla a temnoty Jana Amose Komenského, aneb člověk známý neznámý

HÁBL, J. Aby člověk neupadal v nečlověka. Komenského pedagogická humanizace jako antropologický problém

Úvodník

Vybrané výsledky výzkumu rozvoje digitálních kompetencí žáků na ZŠ

Řešení nesrovnatelnosti hodnocení ICT znalostí a dovedností žáků skrze ukotvující viněty

Kritika současného trendu zavádění computingu do škol

Způsoby využívání digitálních technologií vysokoškolskými studenty

Komunikační bariéry v počítačem podporovaném skupinovém učení

Vzpomínání na Radima Palouše (6. listopadu 1924 – 10. září 2015)

GARDNER, H., & DAVIS, K. The App Generation: How today´s youth navigate identity, intimacy and imagination in a digital world

SPITZER, M. Digitální demence: jak připravujeme sami sebe a naše děti o rozum

K diskusi o pedagogice jako vědě a jejím směřování

Tvorba případových studií pro výzkumné účely

Kdopak to mluví? Participace žáků ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy

Chtěná a nechtěná profesní Já studentů 2. ročníku pedagogické fakulty

Nové profesní výzvy učitele po jmenování ředitelem školy

Zvědečtění (scientifikace) pedagogiky − analýza a perspektivy

Pedagogika hledající sama sebe. Stať k diskusi nad přednáškou W. Brezinky

O riziku zjednodušování a pohybu ve vědě, v pedagogice zvlášť

Ohlédnutí za životem a dílem doc. PhDr. Jiřího Pelikána, CSc.

BREZINKA, W. Pädagogik in Österreich. Die Geschichte des Faches an den Universitäten vom 18. bis zum 21. Jahrhundert [Pedagogika v Rakousku. Dějiny oboru na univerzitách od 18. do 21. století]

PRŮCHA, J. Česká vzdělanost. Multidisciplinární pohled na fenomén národní kultury

KASPEROVÁ, D. Výchova průmyslového člověka a firma Baťa v meziválečném Zlíně

KUSÁ, J. Multikulturní výchova v procesu literární komunikace

O počátečních vědeckých textech, nejistotě a prokrastinaci

Profesní soud o kvalitě výuky: předem a následně strukturovaná reflexe

Motivace v úkolové situaci

Využití mentálních map v pedagogickém výzkumu: metodologické souvislosti

Princip izomorfismu v učitelské přípravě

Jaké otázky otevírá příspěvek A. Tomkové k principu izomorfismu v pojetí učitelské přípravy?

Hledejme limity analogií a hleďme ještě dál

Od principu izomorfismu ke zkvalitňování učitelské přípravy aneb poděkování za reakce a otevření širšího tématu

Rendl, M., & Vondrová, N. a kol. (2013). Kritická místa matematiky na základní škole očima učitelů. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta.