Home » Formy prezentace

Formy prezentace

  • Poster

Akademický poster je grafická prezentace výsledků vědecké práce. Preferovány jsou zejména postery empiricko-výzkumného charakteru: informace o chystaných výzkumných šetřeních, prezentace průběžných výsledků výzkumu apod. Autoři posterů budou přítomni na posterové sekci, kde budou mít příležitost představit svůj poster a diskutovat s ostatními účastníky konference.  Nejlepší postery v kategoriích „Akademičtí pracovníci“ a „Doktorandi“ budou oceněny. Seznam přihlášených posterů najdete ve Sborníku anotací, pokyny pro formální úpravu a kritéria hodnocení ve složce Ke stažení.

  • Vystoupení v sekci

Vystoupením v sekci se rozumí přednesení příspěvku v tematicky zaměřené sekci dle programu sestaveného organizátory konference. Prezentovány budou teoretické, přehledové nebo empiricko-výzkumné příspěvky, které přinášejí ucelené výsledky.

Jednotlivé bloky mají délku 90 minut, zpravidla je zařazeno 5 vystoupení do bloku. Organizátoři a garanti žádají, aby byl dodržen časový limit 10 minut na jedno vystoupení a všechny příspěvky tak mohly být předneseny. Zbývající čas je určen diskusi, kterou moderuje a jejíž pravidla určuje předsedající.

Příspěvky ze sekcí je možno publikovat ve sborníku. Sborník vybraných příspěvků, které projdou recenzním řízením, bude vydán po skončení konference v elektronické podobě. Stanovený rozsah příspěvků je 8 – 15 NS. Požadavky k jejich formální úpravě jsou uveřejněny na webové stránce konference v rubrice Ke stažení.  Texty příspěvků zasílejte na adresu vera.jezkova@pedf.cuni.cz nejpozději do konce září.

  • Sympozium

Sympoziem rozumíme úzce tematicky zaměřené setkání odborníků spojené s vědeckou diskusí o dané problematice. Během jednání v sympoziu probíhá několik (zpravidla 3–5) vystoupení k příslušnému tématu, reprezentující většinou různé úhly pohledu, případně i různé výzkumné týmy. Tematická profilace sympózia a tematické i časové řazení vystoupení je v kompetenci organizátora sympozia, délka trvání sympozia je 90 minut. Součástí jednání sympozia je vystoupení diskutanta, který je odborníkem na dané téma, ale není spoluřešitelem prezentovaných výzkum