Archiv rubriky: 1992

Vystoupení na mezinárodní konferenci k 400. výročí narození J. A. Komenského – COMENIUS ’92

Komenský – průvodce do budoucích časů

Nezbytnost reflexe nad dítětem a dětstvím v proměnách naší doby

K dvěma setkáním Jana Patočky s pedagogickým dílem Jana Amose Komenského

J. A. Komenský – muž touhy (“Orbis puctus” z hlediska současné výuky cizích jazyků)

Orientace školní etnografie

Modely organizácie a riadenia výchovy a vzdelávania

Managing education in turbulent environments

Kognitivní a metakognitivní strategie autoregulovaného učení

Testový výkon a úspěšnost

Zprávy

Recenze

Příloha na pomoc pedagogické praxi č. 2. Práva dítěte – škola – výchova

Jan Amos Komenský a současná výchova k hodnotám

Perspektivy vzdělání – základní rysy internacionální výchovy

Autonomie dítěte (Vývojově psychologické úvahy k “nové” elementární pedagogice)

Pedagogická antropologie stále aktuální

Pedagogická psychologie – současný stav a potřeby školy

K vývoji vysokoškolského vzdělání učitelů v Československu

Otazníky předškolní výchovy (Několik úvah k filozofii, teorii a praxi výchovy v mateřské škole)

Jan Uher a reformní pedagogické hnutí

Poznámka k problematice oborových didaktik (Neboli slovo do pranice)

Jak koncipovat oborové didaktiky, aby pomáhaly učitelům?

Problémy předmětu pedagogiky a tápání naší polistopadové pedagogiky

Jde skutečně o předmět pedagogiky?

K metodologickým otázkám teorie výchovy

Zprávy

Recenze

Formování osobnosti žáka ve světle reality naší současné školy

Cesty k demokratizaci a humanizaci řízení škol

V čem měnit postoje k “nevhodnému” chování ve škole?

Vedení žáků ke vzdělávací autoregulaci a humanizaci školy

Personality and Learning Styles: Some Issues Concerning Curriculum and Instruction

Jak chápat styl učení (Na okraj Bussova článku)

Některé pedagogicko psychologické aspekty učitelových otázek

“Model adaptívneho riadenia učenia počítačom” v programoch pre chémiu všeobecnovzdelávacej školy

Dvě netradiční metody analýzy dat a jejich využití v pedagogickém výzkumu

Úsilí českého učitelstva o školskou reformu Pokusné školy 20. let

Pasivita a průměrnost. Úvaha o důsledcích komunistické dehumanizace.

Recenze

K novému ročníku Pedagogiky

Rozvaha o školství a vzdělanosti a jejich dalším vývoji v českých zemích

Beseda u kulatého stolu k otázkám školské reformy

Věda, výzkum a rozvoj vzdělanosti

Obsah školního vyučování a věda

K počátkům zkoumání a řešení problematiky obsahu vzdělání v našich podmínkách

Pedagogické teorie vzdělání a vnitřní reforma školy

Matematika jako struktura nebo matematika jako složka kultury?

Matematická věda a počáteční vyučování matematice

Žákovo pojetí učiva

Naivné teórie dieťaťa a ich pedagogické využitie

Dialóg a jeho účinnosť vo vyučovacom procese

Ověření dlouhodobé účinnosti odkladu školní docházky

K budoucnosti kulturní výchovy ve škole

Recenzovat nebo nerecenzovat?

Zprávy

Recenze