Videokluby

V zimním semestru 2019/2020 bude otevřen další běh videoklubů:

  • Vlastivědy
  • Matematiky na 1. stupni ZŠ
  • Matematiky na 2 a 3. stupni ZŠ
  • Anglického jazyka
  • Dějepisu
  • Výtvarné výchovy

Přihlášení studenti si volí ze dvou alternativ videoklubů:

Varianta A: Studenti sledují pořízené videonahrávky spolu s didaktikem (vysokoškolským učitelem) a spolupracujícím učitelem z praxe. Reflektují tak reálnou výuku, díky čemuž se rozvíjí i jejich schopnost všímat si jevů důležitých pro úspěšnou výuku a interpretovat je na základě své zkušenosti i na základě teorie, kterou se naučili v kurzech oborové didaktiky. Cílem aktivity je prohloubit didaktické znalosti obsahu u budoucích učitelů různých předmětů, a to prostřednictvím vysoce praktické činnosti. Studenti se účastní tzv. videoklubů, v jejichž rámci analyzují videonahrávky výuky daného předmětu.

Varianta B: Studenti reflektují i svou vlastní výuku. Ve skupině účastníků videoklubu připravují vyučovací hodinu či hodiny, které následně realizují v hodinách spolupracujícího učitele. Výuka je zaznamenána na videokameru. Studenti následně svou výuku reflektují individuálně i ve skupině, na základě hospitace či vlastní výuky i na základě opakovaného shlédnutí videozáznamu hodiny. Společná příprava výuky vede k pocitu zodpovědnosti za úspěšnou výuku i u těch studentů, kteří v hodině reálně neučili, a snižuje obavy vyučujících studentů z kritické reflexe svých spolužáků.

U obou typů videoklubů studenti plní úkoly mezi jednotlivými setkáními v VLE Moodle, o nichž pak při setkáních diskutují. Dostávají přitom zpětnou vazbu od oborového didaktika i od zkušeného učitele z praxe.

Do aktivit je zapojeno pět pracovišť Pedagogické fakulty, a to Katedra preprimární a primární pedagogiky, Katedra matematiky a didaktiky matematiky, Katedra výtvarné výchovy, Katedra anglického jazyka a literatury, Katedra dějepisu a didaktiky dějepisu, a také Katedra didaktiky matematiky Matematicko-fyzikální fakulty. Díky tomu mají možnost se do videoklubů zapojit studenti různých programů.

Zájemci z řad studentů se mohou do videoklubů přihlásit prostřednictvím SIS, anebo napsat na adresu: jana.stara@pedf.cuni.cz