Konference

Konference Podpora pregraduálního vzdělávání na PedF UK – představení výstupů projektu se uskuteční online 24. a 25. listopadu 2020.

Konference se koná pod záštitou prof. PaedDr. Radky Wildové, CSc., prorektorky Univerzity Karlovy pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti. Uvítá akademické pracovníky, kteří se podílejí na pedagogicko-psychologické přípravě, oborové didaktiky, učitele fakultních škol, studenty i další zájemce o inovace v pregraduálním vzdělávání učitelů.

Program v kostce

Podrobný program a odkazy k připojení viz níže

Úterý 24. listopadu 2020

9:15-9:30

 

 

9:30-11:00

Zahájení konference   prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.,

doc. PhDr. Jana Stará Ph.D., Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.

 

Spolupráce kateder na pedagogicko-psychologické přípravě studentů učitelství

Kulatý stůl, moderátorka Mgr. Klára Laurenčíková

11:00-12:00 Reflektivní aspekty přípravy budoucích učitelů (Videokluby), část I.

Rozvíjení didaktických znalostí obsahu budoucích učitelů prostřednictvím videoklubů doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

Videokluby jako nástroj profesního rozvoje učitelů angličtiny: efekty a zkušenosti Mgr. Miroslav Janík, Ph.D.

13:00-15:00 Reflektivní aspekty přípravy budoucích učitelů (Videokluby), část II.

Myšlenková mapa profesního pokroku spolupracujících učitelek ve videoklubu z vlastivědy Mgr. Julie Kohout Kašparovská; Mgr. Petra Šubrtová

Interpretační rámec ve výuce videoklubu z vlastivědy – pohled studentů Mgr. Petra Horská, Ph.D.

Videokluby ve výtvarné výchově a uměleckém vzdělávání Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D.; PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D.

Ohlédnutí za videokluby z angličtiny PhDr. Klára Uličná, Ph.D.; PhDr. Doubravka Matulová, Jana Křivanová, Simona Hemžalová

Online semináře s učiteli z praxe (paralelní bloky)
14:00-15:00 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků – modelové situace Mgr. Petr Mácha

Prevence vady řeči. Mgr. Milena Čámková

Spolupráce s rodinou. Mgr. Marie Hořčičková

15:15-16:15 Angličtina napříč předměty v běžné škole (CLIL) Mgr. Tereza Lálová, PhDr. Petra Vallin, Ph.D.

Potenciální oběť šikany a jak ji poznat Mgr. Radmila Jedličková, Mgr. Magdalena Richterová

Den v Začít spolu Mgr. Jana Šenkyříková, PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.

16:30-17:30

/16:30-18:00

Učíme se venku Mgr. Petra Šubrtová

Formativní hodnocení – metoda Learning Stories Mgr. Petra Ristić, PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.

Středa 25. listopadu 2020

10:00-12:00 Formativní hodnocení ve vysokoškolské výuce

PhDr. Karel Starý, Ph.D., PhDr. Veronika Laufková, Ph.D., PhDr. Petra Vallin, Ph.D., Mgr. Kateřina Novotná, Ph.D.

14:00-16:15 Řízená reflexe pedagogické praxe

Metodická podpora při poskytování zpětné vazby PhDr. Radka High, Ph.D.

Využití nástroje na posuzování kvality výuky Ing. Karolina Duschinská, Ph.D., PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.

Podrobný program

Úterý 24. listopadu 2020

9:15-9:30 Zahájení konference

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., doc. PhDr. Jana Stará Ph.D., Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.

9:30-11:00 Spolupráce kateder na pedagogicko-psychologické přípravě studentů učitelství.

 

V uplynulých třech letech měli pracovníci různých kateder věnujících se pedagogicko-psychologické přípravě studentů spolupracovat navzájem v rámci projektu Podpora pregraduálního vzdělávání. Pro mnohé zapojené pedagogy byla tato spolupráce napříč pracovišti novou zkušeností, jež mohla přinést nové poznání a dovednosti. Lze se domnívat (z předběžných ohlasů studentů i vyučujících), že výsledky této spolupráce přinášejí mnohé inspirativní výsledky.

 

Cílem kulatého stolu bude:

·               sdílení osobních zkušeností z průběhu projektu a účasti jednotlivých VŠ učitelů v něm,

·               zpětná vazba od studentů, kteří prošli některými kurzy připravenými v rámci projektu,

·               SWOT analýza, která vydefinuje silné a slabé stránky spolupráce mezi různými pracovišti podílejícími se na pedagogicko-psychologické přípravě učitelů a pojmenuje příležitosti a úskalí takové spolupráce.

 

Moderátorka kulatého stolu:

Mgr. Klára Laurenčíková

 

odkaz na přihlašovací formulář: https://forms.gle/xzPqgvf4afAgmPLdA

odkaz k připojení https://1url.cz/6z0Pe

11:00-12:00 Reflektivní aspekty přípravy budoucích učitelů (Videokluby), část I.

 

Tzv. videokluby neboli semináře, v nichž učitelé či budoucí učitelé společně reflektují videozáznamy výuky, se ukazují jako účinné formy vzdělávání učitelů. Odborníci z katedry matematiky a didaktiky matematiky, katedry preprimární a primární pedagogiky, katedry anglického jazyka a literatury a katedry výtvarné výchovy z PedF UK a katedry didaktiky matematiky z MFF získali v minulých letech mnohé praktické zkušenosti s vedením videoklubů dvou typů. V prvním z nich účastníci reflektovali videozáznamy vyučovacích hodin vedených spolupracujícím učitelem či jim neznámým učitelem, přičemž tyto videozáznamy byly vybírány tak, aby obsahovaly dostatečné množství didakticky nosných výukových situací. Při druhém typu videoklubu studenti nejdříve společně připravili a realizovali vlastní výuku a její záznam následně reflektovali. Hlavním cílem videoklubů byl rozvoj kompetence všímání si a zdůvodňování u studentů učitelství a prohloubení jejich kompetencí v rámci oborových didaktik. Důležitým rysem videoklubů byl i fakt, že byly vedeny ve vzájemné spolupráci učitele z fakulty a spolupracujícího zkušeného učitele, praktika.

V rámci konference budou vedoucí videoklubů i spolupracující učitelé sdílet své zkušenosti z videoklubů a referovat o výsledcích výzkumů, které byly realizovány v oblasti rozvoje profesního vidění budoucích učitelů prostřednictvím videoklubů.

 

Výstupy proběhnou po sobě:

 

Rozvíjení didaktických znalostí obsahu budoucích učitelů prostřednictvím videoklubů.

doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

 

Videokluby jako nástroj profesního rozvoje učitelů angličtiny: efekty a zkušenosti.

Mgr. Miroslav Janík, Ph.D.

 

Odkaz na přihlašovací formulář: https://forms.gle/NPUZiEuV9WwCxVzb6

odkaz k připojení https://1url.cz/uz0Pi

12:00-13:00 Přestávka
13:00-15:00 Reflektivní aspekty přípravy budoucích učitelů (Videokluby), část II.

 

Výstupy proběhnou po sobě:

 

Myšlenková mapa profesního pokroku spolupracujících učitelek ve videoklubu z vlastivědy.

Mgr. Julie Kohout Kašparovská; Mgr. Petra Šubrtová

 

Interpretační rámec ve výuce videoklubu z vlastivědy – pohled studentů.

Mgr. Petra Horská, Ph.D.

 

Videokluby ve výtvarné výchově a uměleckém vzdělávání.

Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D.; PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D.

 

Ohlédnutí za videokluby z angličtiny.

PhDr. Klára Uličná, Ph.D.; PhDr. Doubravka Matulová

 

Odkaz na přihlašovací formulář: https://forms.gle/NPUZiEuV9WwCxVzb6

odkaz k připojení: https://1url.cz/uz0Pi

14:00-18:00 Online semináře s učiteli z praxe

 

Odpolední blok konference bude věnován setkáním s učiteli z praxe, kteří se v projektu podíleli na výuce teoretických předmětů v rámci pedagogicko-psychologické přípravy budoucích učitelů. Na Pedagogické fakultě UK vyučovali vybrané předměty v tandemu s vysokoškolskými učiteli a doplňovali tak teorii o příklady dobré praxe, artefakty z vlastní výuky a diskusi se studenty.

Cílem bloku bude představit témata z didaktiky, psychologie a speciální pedagogiky, která mezi studenty nejvíce rezonovala a vzbudila největší ohlasy.

 

Výstupy proběhnou ve třech paralelních blocích, viz níže.

 

Odkaz na přihlašovací formulář: https://forms.gle/JqZKb6pGmFURi637A

14:00-15:00 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků – modelové situace.

Mgr. Petr Mácha

meet.google.com/yay-hccm-uzg

Prevence vady řeči.

Mgr. Milena Čámková

https://cuni-cz.zoom.us/j/7059848200

Spolupráce s rodinou.

Mgr. Marie Hořčičková

https://meet.jit.si/KonferenceSpolupraceSRodici

15:15-16:15 Angličtina napříč předměty v běžné škole (CLIL).

Mgr. Tereza Lálová, PhDr. Petra Vallin, Ph.D.

https://cuni-cz.zoom.us/j/7059848200

Potenciální oběť šikany a jak ji poznat.

Mgr. Radmila Jedličková, Mgr. Magdalena Richterová

https://meet.google.com/ksn-nxtw-wfo

Den v Začít spolu.

Mgr. Jana Šenkyříková, PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (16:30-17:30)

https://cuni-cz.zoom.us/j/95888785305

16:30-17:30

/16:30-18:00

Učíme se venku.

Mgr. Petra Šubrtová

https://1url.cz/dz0Pq

Formativní hodnocení – metoda Learning Stories.

Mgr. Petra Ristić, PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (16:30-18.00)

https://meet.google.com/cku-ftzf-sdw

Linky na online setkání budou zaslány účastníkům na základě přihlášení ve formuláři.

 

Středa 25. listopadu 2020

10:00-12:00 Formativní hodnocení ve vysokoškolské výuce.

PhDr. Karel Starý, Ph.D., PhDr. Veronika Laufková, Ph.D., PhDr. Petra Vallin, Ph.D., Mgr. Kateřina Novotná, Ph.D.

 

Prostřednictvím online semináře představíme principy formativního hodnocení, které lze uplatnit při vysokoškolské výuce. Jeho cílem je nabídnout vhled do v současnosti často diskutovaného tématu a nabídnout účastníkům skrze konkrétní ukázky možnosti uplatnění principů formativního hodnocení ve vysokoškolské výuce vedoucích ke zkvalitnění výuky.

 

Odkaz na platformu ZOOM, kde bude seminář probíhat: https://1url.cz/gzfky

(Meeting ID: 982 3757 0669; Passcode: 696467).

Univerzitní vstup do ZOOM: https://cuni-cz.zoom.us/ , doporučujeme stáhnout aplikaci (https://zoom.us/download), která umožňuje plně využít všechny funkcionality této platformy.

 

Odkaz na přihlašovací formulář: https://1url.cz/BzgEM

12:00-14:00 Přestávka
14:00-16:15 Řízená reflexe pedagogické praxe.

 

Výstupy proběhnou po sobě:

 

Metodická podpora při poskytování zpětné vazby.

PhDr. Radka High, Ph.D.

 

V úvodním příspěvku bude prezentována nově zpracovaná metodika pro vzdělavatele učitelů, která se zaměřuje na používání zpětné vazby jako nástroj rozvoje kritického uvažování u studujících na praxi. V navazující části budou vedoucí učitelé praxí z několika kateder fakulty a spolupracující učitelé z fakultních škol sdílet své zkušenosti s tvorbou a využíváním metodiky. (14:00-15:00)

 

Využití nástroje na posuzování kvality výuky.

Ing. Karolina Duschinská, Ph.D., PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.

 

Nejprve bude představen nástroj na posuzování kvality výuky ICALT (International Comparative Analysis of Learning and Teaching), který řešitelé projektu získali z autorského pracoviště z Nizozemska, přeložili a adaptovali. Následovat bude sdílení zkušeností s ročním využíváním tohoto nástroje při reflexi pedagogické praxe v počátečním a dalším vzdělávání učitelů. (15:15-16:15)

 

Odkaz na platformu ZOOM: https://1url.cz/bzgEi

(Meeting ID: 971 8401 9419, Passcode: 308637)

 

Odkaz na přihlašovací formulář: https://1url.cz/nzgEu

16:15-16:30 Zakončení konference

 

Vědecký výbor:

doc. PhDr. Jana Stará Ph.D.

Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.

doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.

PhDr. Petra Vallin, Ph.D.

PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.

PhDr. Radka High, Ph.D.

PhDr. Karel Starý, Ph.D.

 

Organizační výbor:

Ing. Lucie Černá

Robin Maršálek