O projektu

Co je cílem projektu?

V DCI plánujeme vývoj a pilotáž výukových postupů, které podpoří kontinuitu jednotlivých složek Pedagogické praxe a gradující rozvoj kompetencí pro výkon učitelské profese. Provázanost složek praktické přípravy v nově akreditovaných studijních programech bude zohledněna jak v časové návaznosti, tak v rámci relevantních složek pregraduální přípravy, zejména pedagogicko-psychologické a oborově didaktické složky. Důraz bude kladen na teoretickou reflexi praktických zkušeností a formativní hodnocení. Podstatou mentoringu pedagogických praxí bude jeho facilitační charakter, důraz na bezpečnou popisnou zpětnou vazbu a rovnováha 3 složek mentoringu, tj. vedení rozhovoru poradenského typu, kvalita výuky a oborově didaktická složka.

V DCII se projekt zaměří na zkvalitnění práce vzdělavatelů učitelů-podporu jejich profesního růstu a spolupráci s cílem vybudovat kvalitní pracovní týmy. Motivuje začínající VŠ učitele nejen k setrvání v profesi, ale k systematickému profesnímu učení. Pro zkušené VŠ učitele vytváří prostor pro sdílení a předávání zkušeností formou mentorské podpory.

V DCIII projekt usiluje především o rozvoj dovedností studentů vzdělávat heterogenní kolektiv žáků a efektivně spolupracovat s rodiči. Dalším cílem je posílení didaktické znalosti obsahu a rozvoj profesního vidění. Těchto cílů bude dosaženo prostřednictvím systematicky koncipované výuky založené na dovednostně orientovaných aktivitách a příkladech z praxe. Se záměrem zvýšit vyváženost teoretické a praktické složky VŠ výuky a posílit vzájemné obohacování poznání VŠ učitelů a excelentních učitelů budou do výuky teoretických předmětů zapojováni učitelé z praxe. Další informace (anotace) na stránce PODAKTIVITA III/ 1B.

V DCIV bude projekt vytvářet podmínky pro kvalitnější přípravu budoucích učitelů a podporovat koncepční proměny jejich přípravného vzdělávání. Východiskem proměn bude získání zpětné vazby k průběhu a kvalitě studia jak od studentů učitelství, tak absolventů. Dalším důležitým aspektem přípravného vzdělávání je propojování s praxí, tj. tandemová spolupráce akademiků s učiteli.