KA04 – Rozvoj kompetencí studentů-budoucích učitelů propojováním teoretické a praktické výuky

PODAKTIVITA III/ 1B

Budování dovedností studentů zvládat management heterogenní třídy a komunikovat a spolupracovat s rodiči (zákonnými zástupci) dítěte/žáka

Hlavním záměrem této části projektu je nabídnout studentům učitelství celkem 8 volitelných kurzů, které posílí jejich dovednosti v oblastech, ve kterých na ně v dnešní době praxe klade zvýšené nároky a kterých se současně často obávají. Jedná se zejména o dovednosti vytvářet ve třídě bezpečné prostředí a podporovat dobré vztahy, rozpoznat individuální potřeby žáků, plánovat efektivně jejich podporu a poskytovat jim zpětnou vazbu, spolupracovat  s asistentem ve třídě a rodiči žáků (zákonnými zástupci), zvládat náročné a konfliktní situace. V oblasti osobnostního a sociálního rozvoje mají studenti možnost prohloubit své sebepoznání a autentický respekt k různosti druhých jako důležité předpoklady k pedagogické práci v inkluzivní třídě.

Kurzy jsou realizovány vysokoškolskými učiteli celkem 4 pracovišť Pedagogické fakulty, kterými jsou Katedra preprimární a primární pedagogiky, Katedra speciální pedagogiky, Katedra pedagogiky a Katedra psychologie. Na většině kurzů se podílí více vyučujících tak, aby byla zajištěna týmová a mezioborová spolupráce potřebná při řešení těchto otázek i v praxi. Výukové materiály jako např. videonahrávky nebo kazuistiky pro tyto kurzy připravují ve spolupráci pracovníci zapojených škol a školských zařízení, v některých kurzech probíhá část výuky i přímo v nich.

PODAKTIVITA: III/2b

Posilování didaktické znalosti obsahu a rozvoj profesního vidění studentů

Studenti sledují pořízené videonahrávky spolu s didaktikem (vysokoškolským učitelem) a spolupracujícím učitelem z praxe. Reflektují tak reálnou výuku, díky čemuž se rozvíjí i jejich schopnost všímat si jevů důležitých pro úspěšnou výuku a interpretovat je na základě své zkušenosti i na základě teorie, kterou se naučili v kurzech oborové didaktiky. Cílem aktivity je prohloubit didaktické znalosti obsahu u budoucích učitelů různých předmětů, a to prostřednictvím vysoce praktické činnosti. Studenti se účastní tzv. videoklubů, v jejichž rámci analyzují videonahrávky výuky daného předmětu. Tyto videonahrávky nebyly vybrány jako ukázky dobré praxe, ale jako ukázky obsahující dostatečné množství didakticky nosných výukových situací, které jsou vhodné pro rozebírání se studenty a směřují k rozvoji jejich oborově didaktické kompetence.

V pokročilém typu videoklubu studenti reflektují i svou vlastní výuku. Ve skupině účastníků videoklubu připravují vyučovací hodinu či hodiny, které následně realizují v hodinách spolupracujícího učitele. Výuka je zaznamenána na videokameru. Studenti následně svou výuku reflektují individuálně i ve skupině, na základě hospitace či vlastní výuky i na základě opakovaného shlédnutí videozáznamu hodiny. Společná příprava výuky vede k pocitu zodpovědnosti za úspěšnou výuku i u těch studentů, kteří v hodině reálně neučili, a snižuje obavy vyučujících studentů z kritické reflexe svých spolužáků.

U obou typů videoklubů studenti plní úkoly mezi jednotlivými setkáními v VLE Moodle, o nichž pak při setkáních diskutují. Dostávají přitom zpětnou vazbu od oborového didaktika i od zkušeného učitele z praxe.

Do aktivit je zapojeno pět pracovišť Pedagogické fakulty, a to Katedra preprimární a primární pedagogiky, Katedra matematiky a didaktiky matematiky, Katedra výtvarné výchovy, Katedra anglického jazyka a literatury, Katedra dějepisu a didaktiky dějepisu, a také Katedra didaktiky matematiky Matematicko-fyzikální fakulty. Díky tomu mají možnost se do videoklubů zapojit studenti různých programů.

PODAKTIVITA:

Zvyšování podílu fakultních učitelů v přípravě budoucích učitelů

Hlavním záměrem této aktivity je provázat výuku teoreticky zaměřených předmětů v pregraduálním vzdělávání s praxí. Studenti tak dostanou možnost se v polovině seminářů setkat s učiteli z fakultních škol, kteří je vyučují v týmu s vysokoškolským pedagogem. Díky tomu si absolvent kurzu doplní teoretické koncepty vyučované v rámci kurzu o konkrétní příklady z výuky, které zažívají a využívají zapojení fakultní učitelé. Současně si studenti mohou ověřit, zdali je teorie reflektována v praxi, a získat inspiraci, jak je možné dílčí teoretické poznatky uplatnit v práci s dětmi ve škole, popřípadě jak je lze proměnit v konkrétní aktivity, metody výuky či strategie.

Do aktivity je zapojeno pět pracovišť Pedagogické fakulty: Katedra preprimární a primární pedagogiky, Katedra speciální pedagogiky, Katedra pedagogiky, Katedra psychologie a Ústav pro výzkum a rozvoj ve vzdělávání. Díky široké škále kateder se tak fakultní učitelé a případně psychologové zapojí do celé řady tématicky různě zaměřených kurzů od obecných didaktik až po specifická témata jako je prevence násilí a šikany v dětských kolektivech nebo speciální pedagogika dětí se sluchovým či řečovým postižením.


Akuality

Videokluby

V zimním semestru 2019/2020 bude otevřen další běh videoklubů: Vlastivědy Matematiky na 1. stupni ZŠ Matematiky na 2 a 3. stupni ZŠ Anglického jazyka Dějepisu Výtvarné výchovy Přihlášení studenti si volí ze dvou alternativ videoklubů: Varianta A: Studenti sledují pořízené videonahrávky Přečíst celou aktualitu…

Posted in Aktuality, KA04 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Videokluby