KA02 – Zvyšování kvality praktické přípravy studentů-budoucích učitelů

Tato klíčová aktivita se obecně zabývá systémem praxí studentů pedagogiky, rozsahem praxí, jejím průběhem, hodnocením a zpětnou vazbou, poskytovanou studentům.

Má 3 části:

PODAKTIVITA  I/1A

Vytváření podmínek pro realizaci reflektovaných praxí

V této části jsme úspěšně zakončili monitoring praxí. Metodici pedagogicko-psychologické reflexe podrobně analyzovali zadání i vypracování úloh a na základě této analýzy navrhli inovovaná zadání badatelských úloh. Autoři a tutoři e-learningu připravili inovovaný kurz v LMS Moodle, který obsahuje metodiku reflektované praxe. Dále identifikovali další důležitá témata a připravili koncepci vzdělávacích materiálů podporujících osvojení znalostí studenta – budoucího učitele v rovině organizační, legislativní a bezpečnostní, kurz v moodle je postupně dokončován.

Akademičtí pracovníci dále uskutečnili analýzu vzdělávacích potřeb budoucích učitelů s ohledem na aktuální požadavky školského terénu a principy kontinuity, návaznosti a gradace všech praxí.  Tato analýza je průběžně dále dopracovávána ve spolupráci s vedoucími pedagogické reflexe (tj. s učiteli z praxe). Pracovníci na pozicích metodiků pedagogicko-psychologické reflexe výuky vytvořili koncepci programu vzdělávání v oblasti řízené reflexe výuky. Program v rozsahu 30 hodin byl realizován v prosinci 2018 a lednu 2019.  Účastníci Programu obdrželi Osvědčení o absolutoriu a dále pro projekt pracují na pozicích lektorů a mentorů.

PODAKTIVITA  I/1B

Další aktivity studentů – budoucích učitelů nad rámec praxe

V rámci rozšiřování nabídky volitelných pedagogických praxí byla oslovena pracoviště pro možnou další spolupráci v oblasti praxe ve volnočasových zařízeních. Pracovníci těchto zařízení jsou potenciálními vedoucími volitelné praxe.

V rámci této části byl zpracován metodický materiál „Směrnice pro Pedagogickou praxi v zařízeních pro volný čas v bakalářském studiu“ a dále metodické podklady v LMS moodle pro volnočasové praxe a doborovolnické praxe. Veškeré metodiky budou dále průběžně konzultovány s odborníky z terénu (vedoucími volitelné praxe) a následně budou reflektivní úkoly upravovány tak, aby u studentů-budoucích učitelů přispívaly k rozvoji kompetencí potřebných pro výkon budoucí pedagogické profese.

PODAKTIVITA  I/2A

Vzdělávání zaměřené na rozvoj mentorských /reflektivních dovedností společně pro učitele fakultních škol a vysokoškolské učitele; předávání zkušeností

Ústředním tématem této části projektu je reflexe výuky a poskytování popisné zpětné vazby na základě terénních dat získaných při hospitacích a následné analýze pomocí nástrojů mapujících kvalitu výuky. Důraz je kladen rozvoj dovedností vedení rozhovoru poradenského typu a na poskytování popisné zpětné vazby. Část programu bude připravena mentorům přímo na míru dle jejich požadavků (např. poskytování zpětné vazby méně motivovaným studentům). Dále budou vytvořeny metodické materiály (tzv. informační balíčky) pro studenty, mentory z fakultních škol a mentory z vysoké školy.

Abychom mohli lépe a dokonaleji hodnotit kvalitu výuky během studentských praxí a aby studenti sami mohli koordinovat své učitelské výkony, byla zahájena spolupráce s prestižní univerzitou v Groningenu z Holandska, která disponuje hodnotícím nástrojem pro hodnocení kvality výuky – mezinárodně používaným a uznávaným nástrojem ICALT (International Comparative Analysis of Learning and Teaching). Tento nástroj byl týmem KA02 přeložen do českého jazyka a adaptován psychology na prostředí české školy.  V rámci semináře (15.-16.05.2019) proběhla pilotáž nástroje spolu s lektorkou Carlou Griep z university Groningen.

Vzdělávání se uskutečnilo společně pro učitele z fakultních škol i z vysoké školy, a to jak z předškolního vzdělávání, tak z 1. a 2. stupně ZŠ a středních škol.