Informace pro všechny

Návod na vyhledávání v portálu elektronických zdrojů fakulty – ideální na seminárky, závěrečné práce i při shánění informací o určitém tématu: Návod PEZ

Důležité dokumenty týkající se organizace akademického roku 2017/2018:

Harmonogram akademického roku 2017/2018

 

Důležité předpisy fakulty:

Opatření děkanky č. 17/2016 Podmínky přiznání a vyplácení účelového stipendia

Opatření děkanky č. 8/2015 Obsahové, formální a technické náležitosti týkající se zpracování a odevzdání závěrečných prací

Opatření děkana č. 12/2017 Změna příloh Opatření děkana, kterým se stanovují obsahové, formální a technické náležitosti týkající se zpracování a odevzdání závěrečných prací (č. 8/2015)

Přílohy k opatření č. 12/2017:

 

Archiv diagnostických pomůcek, KPS Pedf UK

 

Místnost M303

Archiv je pravidelně přístupný v těchto termínech akademického roku 2017/2018 (mimo prázdniny a zkouškové období):

Každý týden: středa 10. 30 – 11. 30; v jiných časech po domluvě.

 

Pravidla archivu:

 • Diagnostické pomůcky je možné zapůjčit prezenčně.
 • Pro potřeby vypracování bakalářských a diplomových prací je možné absenční zapůjčení diagnostických pomůcek proti podpisu studenta a zaručení se vedoucího práce.
 • Všechny absenční výpůjčky zaznamenejte do přiloženého sešitu.
 • Archiv je přístupný pouze studentům a vyučujícím z Katedry psychologie Pedf UK

Formulář pro půjčení: Formular_pujcovani_psychologickych_testu

Anotace dostupných psychologických testů: Anotace_psychologických_testů_katedry

Kontakty:

Bc. Adéla Tanzerová (zpřístupňování archivu) – A.Tanzerova@seznam.cz

Mgr. Lucie Michálková (zpřístupňování archivu) – Lucka08@gmail.com

 

Seznam testových materiálů dostupných u nás na katedře (podle abecedy):

 • “S” test poznávání částí (T49)
 • 16 PF (T23)
 • ADOR (T102)
 • Analytický inteligenční test (Meili) (T14)
 • ASK – Test deduktivního a kreativního myšlení
 • Asociační experiment (T159)
 • Bender-gestalt test (T92)
 • BIP Bochumský osobnostní dotazník
 • B-I-T II – Test profesních zájmů
 • B-JEPI (T21)
 • Bourdonova zkouška (T78)
 • BRIEF – Škála hodnocení exekutivních funkcí u dětí
 • Brněnský osobnostní dotazník (T25)
 • BVRT – Bentonův vizuální retenční test
 • C.F.2A (T63)
 • CARS-2 – Posuzovací škála dětského autismu
 • CATO (T106)
 • CFT 20-R – Cattelův test fluidní inteligence
 • CMAS Škála zjevné úzkosti pro děti (T112)
 • Columbian Mental test (Kat1)
 • Číselné řady (T79)
 • Číselný čtverec (T3)
 • Čtecí diskriminační test (T71)
 • D2-R – Test pozornosti
 • Diagnostika specifických poruch učení
 • Diskriminace tvarů (T105)
 • DISMAS – Diagnostika struktury matematických schopností
 • DOPEN (T61)
 • Doplňování vět (Miglierini) (T162)
 • Dotazník k měření úzkosti (T161)
 • Dotazník přizpůsobivosti (T46)
 • Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti SPAS (T216)
 • Dotazník sociálnej akceptácie (T203)
 • Dotazník spokojenosti vedoucích pracovníků (T303)
 • Dotazník stylu učení
 • Dotazník vztahu žáka k vojenským povoláním (T109)
 • Dotazník zájmů o praktické činnosti (T74)
 • Dotazník zjišťování spokojenosti pracovníků (T193)
 • Dotazníky řady iHAVEZ – SHDO – VAROS
 • DRČ (Disjunkční reakční čas) (T66)
 • DSM-V
 • DVM Dotazník výkonové motivace (T191)
 • DVP – Dotazník volby povolání
 • DŽS – Dotazník životní spokojenosti
 • ESK – Existenciální škála
 • EXPOPROGRAM – Intervenční program pro skupinovou práci (PP7)
 • Eysenckův osobnostní dotazník (T10)
 • FAST – Test rodinného systému
 • FIRO-B Dotazník interpersoální orientace (T132)
 • Grasciho test organicity (T30)
 • Hodinový panel (T17)
 • HSPQ (T88)
 • Charakteristika pracovního kolektivu (T154)
 • ICL Mullnerův dotazník interpersonální diagnózy (T113)
 • IDS – Inteligenční a vývojová škála pro děti
 • I-S-T (T13)
 • I-S-T 70 (T60)
 • Klinický posudek (T153)
 • Kohsovy kostky (T67)
 • Koncentrační výkonový test (T29)
 • Korekturní test pozornosti (T41)
 • KREATOS (T73)
 • Kresba Figúr (T3) (T83)
 • Kresba postavy (T76)
 • KSAT (Škála klasickej sociálnosituačnej anxiety a trémy) (T85)
 • LMI – Dotazník motivace k výkonu
 • Loeweho pyramida (T94)
 • Lurijovo neuropsychologické vyšetření (T142)
 • MABC-2 – Test motoriky pro děti
 • MaTeRS – Test mapující připravenost pro školu
 • Metodika diferenciální psychopedické diagnostiky (T218)
 • Metodika fixoavného zaměření (MFZ) (T89)
 • MMPI-2
 • Názorové řady (T12)
 • NEO-PI-R – Osobnostní inventář
 • NvT (UNESCO) (T7)
 • Obrázková slovníková zkouška (Kondáš) (T8)
 • Obrázkový inteligenční test (T125)
 • Obrázkový test zájmů a povolání (T233)
 • Orientační inventář Bass – Smékal (T45)
 • Orientační profesiogramy strojárenských povolání (T300)
 • Orientační test dynamické praxe Míka (T50)
 • Orientační test rozumových schopností (T163)
 • Orientační test školní zralosti (T33)
 • Orientační zkuška (Stavěl) (T11)
 • OR-TE-VED Orientační test vědomostí pro středoškoláky (T99)
 • Paměťový test LGT-3 (T51)
 • PARQ/Control – Dotazník rodičovského přijetí a odmítnutí/kontroly
 • PCL-R – Harreho škála psychopatie
 • PDW (T36)
 • PFB – test plošné představivosti (T2)
 • Piers Harris – Dotazník sebepojetí dětí a adolescentů
 • Popis porady (T155)
 • Poradenská zkouška II (J.Doležal) (T9)
 • Postojová škála ke kouření (T128)
 • Posuzovací škála ADHD IV
 • Pozorovací schéma k posouzení školní zralosti (T158)
 • Programované diskuzní skupiny (PP2)
 • Projektivní interview (T93)
 • PROPES – program na prekonávanie stresu (PP1)
 • Příručka k nácviku asertivity (PP9)
 • PSSI – Inventář stylů osobnosti a poruch osobnosti
 • Psychologické vyšetření (T103)
 • Psychologický posudek (T137)
 • Ravenovy progresivní matice barevné (T64)
 • Reverzní test Edfeldt (T1)
 • Rozenzweig – dětská forma (Kat2)
 • Rozhovorový list (T107)
 • SB (T35)
 • Sčítačí zkouška (Pardel) (T146)
 • Seřazování vozů (Kat3)
 • Seznam středních škol (T140)
 • Soeweho kostka (T100)
 • SON-R
 • SO-RA-D (T118)
 • Standfordský Binetův inteligenční test – IV. Revize
 • Stress Profile
 • Stroopův test
 • Stupnice dětského vývoje – N.Bayleyová (T70)
 • SVF 78 – Strategie zvládání stresu
 • Škála aktuální paměti (T166)
 • Škála hypnability c (T160)
 • Škála na měření stylu vedení (T124)
 • Škála na měření úzkosti u dětí (T164)
 • Škála rodinného prostředí (T199)
 • Škála skupinové atmosféry (T134)
 • Škála sociálnej atmosféry v skupine
 • Škálový dotazník školního chování žáka
 • TE-NA-ZO pro děti (T194)
 • Test ČO (číselný obdélník) (T81)
 • Test čtverců (T136)
 • Test D48 Domino (T15)
 • Test diferenciace schopností (T40)
 • Test duševního obzoru a informovanosti (T96)
 • Test hierarchie zájmů (T200)
 • Test intelektového potenciálu (T84)
 • Test koncentrace pozornosti (T52)
 • Test morální zralosti osobnosti (T119)
 • Test obkreslování (T32)
 • Test ohýbání drátu (T101)
 • Test percepční zralosti (T57)
 • Test rodinných vztahů (T210)
 • Test ruky (T167)
 • Test šroubů (T141)
 • TKS – Test kognitivních schopností
 • Torranceho figurální test tvořivého myšlení (T59)
 • Tvarový skládací test (T14)
 • Vinelandská škála sociální zralosti (T43)
 • V-I-T (T87)
 • VMS-IIIa – Wechslerova zkrácená škála paměti
 • Vonkomer (T26)
 • VOSP – Baterie testů vizuálního vnímání
 • Vývojový screening (T157)
 • Vývojový test zrakového vnímání Frostigové (T6)
 • WAIS-R (T37)
 • WCST – Wisconsinský test třídění karet       
 • Wechsler
 • Základní sociální začleněnost (T75)
 • ZAREKI – Neuropsychologická batéria testov pro spravanie čisel a počitanie u deti
 • Zkouška čtení (T202)
 • Zkouška čtení pro žáky ZDŠ (ČDT 29-71)
 • Zkouška G (T65)
 • Zkouška laterality (T116)
 • Zkouška předškolních znalostí (T138)
 • Zrcadlové kreslení (T90)
 • ZZ ZŠ (T123)
 • Životopis (T82)