Europsy

europsyEuroPsy, neboli Evropský certifikát z psychologie, je soubor standardů pro vzdělání a praktický výcvik psychologů platný na celoevropské úrovni.

Definuje úroveň kvality psychologické přípravy a byl schválen členskými asociacemi Evropské federace psychologických asociací (EFPA). Není však licencí k výkonu povolání, ani nenahrazuje národní licenční regulace.

Evropský certifikát z psychologie slouží ke srovnatelnému hodnocení kvality vzdělání a odborné praxe v psychologii. Díky tomu je pak možné lépe chránit zájmy klientů psychologických služeb a zvýšit mobilitu psychologů mezi jednotlivými evropskými státy.

Projekt EuroPsy je výsledek několik let trvajících projektů podporovaných v rámci programu Evropské unie Leonardo da Vinci. Vše probíhalo v úzké spolupráci s Evropskou federací psychologických asociací, která sdružuje více jak 300.000 psychologů v 36 evropských zemích. Je jediným orgánem, který zastupuje všechny psychology na celoevropské úrovni.

 

Co je tedy hlavním cílem?

Hlavním cílem EuroPsy je zajistit růst kvality v oboru psychologie a to jak po profesionální stránce, tak ve vzdělání. Otázkami, které EuroPsy řeší, jsou srovnatelná kvalita, vzájemná informovanost, kooperace mezi univerzitami, profesními a studentskými organizacemi a mobilita.

Všichni držitelé EuroPsy cetifikátu jsou vedeni v Registru EuroPsy.

 

Konkrétní výhody, které EuroPsy přináší:

 • Transparentnost pro klienty – klienti z celé Evropy získají lepší přehled o odborné kvalifikaci psychologů.
 • Kvalita – certifikace garantuje požadované vzdělání a profesionální kvalitu psychologů.
 • Rozvoj profese v Evropě – EuroPsy významně přispívá ke zvyšování spolupráce mezi odborníky v Evropě.
 • Rozvoj psychologie v jednotlivých zemích – EuroPsy napomáhá též spolupráci mezi univerzitami a může pomoci ke zvýšení standardů psychologické profese.
 • Pracovní příležitosti – klienti si budou moci vybrat mezi profesionálem s certifikátem EuroPsy a mezi držitelem pouze státního diplomu.
 • Vyšší status – EuroPsy s sebou přináší prestiž, pro univerzity i pro instituce spolupracující s Evropskou federací psychologických asociací.
 • Získávání nových studentů – příležitost rozvíjet učební osnovy v souladu s evropskými standardy.

 

Certifikát EuroPsy nabízí:

 • Prokazatelný doklad kvalifikovanému psychologovi o splnění standardů v profesi.
 • Zaměstnavatelům slouží jako certifikovaný doklad o profesní způsobilosti psychologa v určité psychologické specializaci.
 • Porovnání kvalifikací v psychologii získanou v různých zemích.
 • Ochranu před nekvalitními psychologickými službami klientovi a široké veřejnosti.
 • Psychologickým asociacím certifikát poskytuje základní kritéria pro posuzování profesní kvalifikovanosti žadatelů o práci v jejich organizaci.

 

Jak Evropský certifikát z psychologie získat?

Pokud je žadatel studentem postgraduálního studia psychologie, pak bude současná kvalifikace porovnána s evropskými standardy. Buď těmto standardům žadatel vyhoví a získá Evropský certifikát, anebo nevyhoví. Pak bude žadatel požádán, aby si doplnil chybějící znalosti, dovednosti či praxi a tím splnil evropské standardy.

Pokud je žadatel již kvalifikovaný psycholog, který úspěšně vykonává svoji praxi více než 2 roky, tak pro něj platí jen po určitou omezenou dobu přechodná ustanovení. Může zažádat o uznání kompetentnosti v určitém specializačním oboru a tím i o Evropský certifikát z psychologie, bez doplnění znalostí dalším studiem.

 

Členové české komise pro EuroPsy:

 • PhDr. Marek Blatný, DrSc. (PsU AV ČR Brno)(do roku 2015)
 • PhDr. Vladimír Kebza (ČZU, UK Praha)
 • PhDr. Alena Plháková (FF UP Olomouc)(do roku 2014)
 • Vlasta Rehnová (ADP ČR, Praha)
 • PhDr. Irena Sobotková, CSc. (FF UP Olomouc)(od roku 2015)
 • PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. (PedF JČU, České Budějovice)
 • Miloslav Šolc (CAPA, Praha)
 • PhDr. Lenka Šulová, CSc. (FF UK Praha) – předsedkyně
 • Jaroslav Šturma (DC Paprsek, Praha)

 

Více informací naleznete na www.europsy.cz nebo stránkách o EuroPsy Evropské federace psychologických asociací na www.europsy-efpa.eu.