Uchazeči

Zajímá tě psychologie a chtěl/a bys ji studovat?

Na této stránce nalezneš několik užitečných informací o studiu na naší fakultě a zároveň odpovědi na nejčastější dotazy.

Název oboru

Od akademického roku 2017/2018 se náš bakalářský obor nově jmenuje “Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku“, do té doby nesl název “Psychologie a speciální pedagogika”. Název se změnil z důvodu, že se jedná o studium jednooborové psychologie, nikoliv o kombinaci dvou oborů najednou.


 Jak podat přihlášku

Přihláška se podává skrz webový portál https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/. Datum, do kdy musíš přihlášku podat nalezneš na webovkách pedagogické fakulty v záložce pro uchazeče (http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-125.html).


Jaké předměty se u nás studují

Naše studium se skládá ze tří skupin předmětů:

 • Povinné – ty musí absolvovat každý – jedná se o předměty z psychologie (např. Obecná psychologie) , speciální pedagogiky (např. Speciální pedagogika osob s mentálním postižením) a fakultního základu (např. Úvod do pedagogiky)
 • Povinně volitelné – jsou nabízeny katedrou a je určen počet kreditů , který musí student v průběhu studia získat za jejich plnění – lze si ale z nabídky vybrat to, co vás zajímá
 • Volitelné – opět určeny počtem kreditů, které musí student v průběhu studia nasbírat, ale může se jednat o jakýkoliv předmět z jakékoliv fakulty UK

Kompletní studijní plán k nahlédnutí zde: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-772-version1-b_psychologie_s_rozsirenim_o_s.pdf


Kde probíhá výuka

Výuka probíhá ve dvou budovách, které jsou od sebe vzdáleny cca 5 minut chůze.

 • První budovou je hlavní budova PedF – Magdalény Rettigové 4,  Praha 1
 • Druhým místem výuky je budova katedry psychologie – Myslíkova 7, Praha 1

Jak vypadá přijímací řízení

Bakalářský studijní program

Přijímací zkouška do studijního oboru Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku je jednokolová a tvoří ji písemný test, který vychází výhradně z doporučených odborných publikací. Test je kroužkovací a vždy je správná pouze jedna odpověď z nabízených možností.

Část testových otázek je formulována v anglickém jazyce – většinou se pohybuje kolem úrovně B2.

V testu jsou přítomny otázky jak z okruhu psychologie, tak z okruhu speciální pedagogiky.

Maximální počet bodů z testu je 100, čas na vyplnění testu obvykle bývá 120 minut.

Doporučená literatura:

 • Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B.L., Loftus, G.R., Wagenaar, W.A: Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Portál 2012.
  – naprosto stěžejní učebnice, bez které se u přijímacích zkoušek neobejdete
 • Fischer, S. Speciální pedagogika: edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním. Praha: Triton, 2008.
 • Slowík, J. Speciální pedagogika. Prevence a diagnostika; terapie a poradenství; vzdělávání osob s různým postižením; člověk s handicapem a společnost. Praha: Grada Publishing, 2007.

Navazující magisterský studijní program

Přijímací zkouška je dvoukolová a lze v ní získat maximálně 100 bodů.

1) Písemná zkouška – max. 70 bodů

 • znalosti v rozsahu státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu Psychologie na PedF UK
 • úlohy s výběrem z nabízených odpovědí
 • obsahuje 15 % úloh, které jsou formulovány v angličtině na úrovni jednodušších odborných textů

2) Ústní zkouška – max. 30 bodů

Ústní zkouška zahrnuje především:

a) rozpravu o bakalářské práci (max. 15 bodů),
b) rozpravu o vybrané knize z okruhu prostudované odborné literatury, jejíž seznam uchazeč při ústní zkoušce předloží (max. 9 bodů),
c) reflexi stáží na odborných pracovištích či výcviků a jiných aktivit dokumentujících jeho motivaci ke studiu (max. 6 bodů). Nejsou bonifikovány aktivity jako takové (tj. jejich součet), uchazeč nezasílá ani nepředkládá formální doklady či potvrzení o vykonaných stážích či výcvicích.


Jak je to s praxí

Co se týče přijímacích zkoušek na bakalářské studium, tak se na praxi ohled nebere, zkouška je opravdu pouze písemná. U magisterských přijímaček, se již s doložením praxe počítá jako doložení motivace ke studiu.

V rámci bakalářského studia není žádná praxe povinná. Student si může zařídit praxi sám (a čas na to je :))  V rámci magistra už jsou praxe povinnou součástí studijního plánu a jsou různého typu. Část stáží se plní na klinických, část na poradenských pracovištích, část může být splněna výzkumem.


Jak je to s jazyky

U nás na katedře cizí jazyky vyučovány nejsou, ani se z nich neskládá žádná zkouška. Implicitní předpoklad ovšem je, že všichni studenti ovládají středně pokročilou angličtinu – velmi často se pracuje s odbornými texty v AJ. Lze si zapsat cizí jazyky z jiných fakult. Je potřeba pozorně si přečíst, jaká úroveň jazyka se tam předpokládá a jaké jsou podmínky splnění.


Erasmus

Pokud tě láká Erasmus, tak i u nás na katedře je možnost vycestovat! Navíc zájemců nebývá úplně mnoho, takže šance na vyjetí jsou poměrně vysoké.


Otázky a odpovědi:

Q: Kolik je času na přijímací zkoušku a kolik je otázek?

A: Čas na vyplenění je obvykle 2-3 hodiny a otázek bývá kolem 120 -135.

Q: Studijní obor je Psychologie a speciální pedagogika, ale já chci dělat spíše psychologii. Fakt se musím učit i tu specku?

A: Ano, opravdu musíš. V prvním ročníku tě čeká úvod do některých speciálně pedagogických disciplín, které patří mezi povinné předměty tvého studia. Seznámíš se tedy se všemi základními disciplínami, ale neboj, ve vyšších ročnících se budeš moci zaměřit více na ty, které tě zaujaly.

 

Q: Studijní obor je Psychologie a speciální pedagogika, ale já chci dělat spíše speciální pedagogiku. Fakt se musím učit i tu psychologii?

A: Ano, opravdu musíš. Po absolvování bakaláře pak v případě zájmu můžeš podat přihlášku na magisterské studium speciální pedagogiky.

 

Q: Jak je studium psychologie na PedF časově náročné? Jaký budeme mít v prváku rozvrh?

A: Studium je založené na povinných předmětech, povinně volitelných předmětech a volitelných předmětech. Tvůj rozvrh tak bude tvořit pevně daná část složená z povinných předmětů, která se obvykle rozloží do dvou či tří dnů. Zbytek tvého rozvrhu bude záležet na volbě PV a V předmětů.

 

Q: A na co se tedy můžu v prváku těšit?

A: Z psychologie se dozvíš něco o vývojové psychologii, o obecné psychologii, také zjistíš, jak se obor psychologie vyvíjel v dějinách. Také se dozvíš něco o výzkumu a spoustu dalších věcí! Ze speciální pedagogiky se seznámíš například se speciální pedagogikou znevýhodněného člověka se sluchovým, zrakovým, mentálním nebo tělesným postižením.

 

Q: Láká mě klinická psychologie, ale nevím, jestli po vystudování psychologie na PedF můžu nastoupit do předatestační přípravy.

A: V současné době je umožněno studentům, kteří vystudují magisterské studium v jednooborové psychologii do předatestační přípravy nastoupit. Jelikož je psychologie na PedF UK akreditovaná jako jednooborové studium, můžeš po bakaláři pokračovat v jednooborové psychologii na navazujícím magisterském studiu. Po jejím zvládnutí se můžeš zapojit do před-atestační přípravy na klinického psychologa. Někteří naši absolventi pracují např. v Bohnicích nebo FN Motol.

 

Q: Jaké je uplatnění po vystudování Bc. a Nmgr. oboru Psychologie a speciální pedagogika. Může být absolvent např. dětským psychologem, logopedem či personalistou?

A: Po vystudování Bc. můžeš do různých oblastí psychologie na asistentské pozice, po vystudování navazujícího magistra (obor je Psychologie) můžeš působit samostatně v jakékoli oblasti psychologie, tj. můžeš si doplnit kvalifikační požadavky na klinického psychologa či se stát personalistkou. Obor je akreditován jako jednooborová psychologie, možnosti jsou tím pádem stejné, jako z kterékoli jiné školy/fakulty s psychologií. Logopedie se určitě vyučuje i jako samostatný obor, pro směřování do logopedie bude asi vhodnější buď přímo studium logopedie nebo oboru speciální pedagogika. Po ukončení Bc. psychologie a speciální pedagogiky je možné přejít na Mgr. na speciální pedagogiku.