Uznaná doba rodičovství

Podrobné informace jsou k dispozici v Opatření rektora č. 36/2018.

Jak nejlépe skloubit studijní povinnosti a péči o malé dítě? Můžeš požádat o evidování uznané doby rodičovství, což je doba, po kterou by jinak trvala mateřská či rodičovská dovolená studentky či studenta.

Uznaná doba rodičovství se u studující matky dítěte počíná osmým týdnem před předpokládaným termínem porodu a končí dovršením tří let věku dítěte. Uznaná doba rodičovství u otce dítěte počíná narozením dítěte a končí dovršením tří let věku dítěte. Mezi studenty se většinou neví, že o evidenci uznané doby rodičovství univerzitou může současně požádat jak studující matka, tak i studující otec dítěte.

V případě převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů se doba rodičovství začíná počítat až ode dne nabytí právní moci rozhodnutí příslušného orgánu o převzetí dítěte do péče.

S evidovanou dobou rodičovství jsou spojeny tyto možné úlevy:

  • Máš nárok na přerušení studia z důvodu těhotenství, porodu a rodičovství po celou dobu trvání uznané doby rodičovství. Tato doba přerušení se nezapočítává do celkové doby přerušení studia ani do maximální doby studia. Pokud přerušíš studium například na 1 rok, prodlouží se ti maximální doba studia o 1 rok. Studium lze přerušit i po celou dobu rodičovské dovolené, pak se ti maximální doba studia prodlouží až o 3 roky.
  • Pokud ti je vyměřen poplatek za delší studium, tak souběh uznané doby rodičovství s dobou studia univerzita zohledňuje.

Vyplněný formulářOznámení o těhotenství / narození dítěte / převzetí dítěte do péče” je třeba podat na Studijní oddělení prostřednictvím Podatelny s přílohami, které dokládají nárok na evidenci uznané doby rodičovství: kopie rodného listu dítěte nebo kopie rozhodnutí příslušného orgánu o převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů, případně kopie těhotenské průkazky s uvedeným předpokládaným termínem porodu (toto dokládají pouze studentky), posléze doplněná kopií rodného listu dítěte (nejpozději do 22 týdnů po narození dítěte). Problematiku studentů s evidovanou dobou rodičovství má ve své gesci studijní proděkanka, která oprávněné žádosti vyhoví. Studijní referentka tuto skutečnost zaznamená v SIS jako osobní údaj studenta.

← předchozí • další kapitola →