Databanka materiálů OPVVV – SC1

  Zobrazit pouze materiály modulu:

  “Aktivity” – společ. hra vlastní tvorba

  Anotace

  Hra “AKTIVITY” je hra “aktivita” s kartičkami. Na každé kartičce je nakreslené třídní (školní) pravidlo a nadepsaná první tiskací písmena vystihující název tohoto pravidla: např. P M – Pusa Mlčí (když cvičíme, mluví dospělý, nebo kamarád atd. Dítě si vybere kartičku otočenou obrázkem dolů, obrázek ostatním neukáže a popíše pravidlo vlastními slovy, ostatní hádají název pravidla. Dítě položí kartičku obrázkem nahoru, přečte písmena a spolu s ostatními navrhují další slova začínající na tato písmena. Tuto hru hrají děti např. v ranních hrách a v klidových činnostech – to jen v případě, pokud mají pravidla zažitá a obrázky vystavené vhodně ve třídě. Během šk. roku může učitelka zpestřit: vytleskávání – rytmizace, pantomima, zpěv i melodizace, určování písmen (co slyšíš) na začátku, uprostřed a na konci slova. Děti si mohou kartičky s pravidly půjčit domů a hrát s rodiči.

  Cíle

  rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, osvojení si elementárních poznatků zrak. systémech a jejich funkci (abeceda), získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vl. situaci

  Typ výukového materiálu: Didaktická hra
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Bittnerová, Iveta, Mgr. Bc. <mssarka@centrum.cz>
  “Včelička tě odmění, za každé tvé vyprávění” vlastní materiál dětí

  Anotace

  Celoroční projekt „Včelička tě odmění, za každé tvé vyprávění“ je určen pro nejstarší věkovou skupinu dětí mateřské školy ve spolupráci s rodinou. K ideálnímu rozvoji dítěte je třeba spolupráce rodiny a mateřské školy. Cílem projektu je vybudovat pozitivní vztah k dobré knize, literatuře a kultuře vůbec, připravit je na vstup do ZŠ, přinést sdílený hluboký citový prožitek prostřednictvím příběhu, vytvořit silné citové pouto mezi rodičem a dítětem, formovat bezpečné a láskyplné prostředí potřebné pro pozitivní rozvoj. V neposlední řadě vytváří dobré a užitečné vzory chování a modely pro budoucnost – svou vlastní i budoucích dětí. Motivací v projektu je včelička z papíru, kterou dítě získá po reprodukovaném vyprávění své donesené knížky z domova. Za nejvíce získaných včeliček během roku je čtenář odměněn krásnou novou knihou. Čtenářské chvilky probíhají každý den (cca 15 minut) v komunitním kruhu, kde uprostřed sedí dítě s jeho oblíbenou knihou, o které dokáže souvisle vyprávět ostatním dětem. Vše je založeno na dobrovolnosti, zájmu dítěte a rodiny. U předškolních dětí jsme zaznamenali jistou oblibu dětských encyklopedií. Závěrem – Jak zaujmout dítě knihou: pokud dítě o knihy nejeví zájem, zkusit to přes jeho záliby – pokud má rádo auta, je dobré koupit knížku o autech, vodit děti do knihoven, vést si rodinný čtenářský deníček, který budou děti doplňovat obrázky, rodiče by měli být svým dětem vzorem se svým kladným přístupem ke knize.

  Cíle

  Rozvíjení předčtenářských dovedností, utváření vztahu ke knize, rozvoj slovní zásoby, slovního vyjadřování, prožitek z četby

  Typ výukového materiálu: kniha
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty), Spolupráce rodiny a předškolních zařízení pro rozvoj předčtenářských a raných čtenářských dovedností
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Marková Šárka <ms41.lbc@volny.cz>
  1. Projekt: Moje kniha, 2.Aktivita Zima vlastní tvorba

  Anotace

  Projekt MOJE KNIHA Cílem tohoto projektu je, aby si každé dítě vytvořilo vlastní knihu, kde dítě zaznamenává s pomocí učitelek a pomocí kreseb a dalších činností informace o sobě z určitého úseku svého života. Vlastní práce na tomto projektu vede dítě k úctě a lásce ke knize, poznává, že muselo k výsledku vynaložit určité úsilí, čímž si začíná vážit výsledků práce jiných lidí. Je to činnost pro děti 5 leté, aktivitu provádíme v rámci individuálních činností, popřípadě individuálních úkolů pro předškoláky. Činnost rozplánujeme na 2 – 3 týdny. Postup činnosti: Poznámka: Děti určité krátké psané pasáže opisují podle vytvořeného vzoru, delší texty- odpovědi dětí např. proč mám maminku rád… vpisují učitelky. a) Děti seznámíme s tím, že si vytvoříme vlastní knihu, prohlédneme profesionální knihu, jaké má náležitosti b) Vytvoříme obálku s nápisem MOJER KNIHA, celé jméno daného dítěte, dítě si vlastní kresbou a dle svého nápadu vyzdobí titulní stránku. 1. strana – kresba to jsem já 2. strana – váha a míra dítěte v daný den 3. strana – otisk ruky 4. strana otisk šlapky 5. portrét maminky 6. strana : moje maminka se jmenuje …., mám ji rád, protože …. 7. portrét tatínka 8. strana: můj tatínek se jmenuje…. mám ho rád, protože… 9. strana : u nás doma – dítě nakreslí celou rodinu, pojmenuje jednotlivé členy rodiny a učitelka zapíše 10. strana: tady bydlíme (kresba) 11. strana: paní učitelky ve školce – zajímavé je rovněž připsat jak se paní učitelky jmenují (kresba) 12. strana : můj kamarád/ka/ ze školky (kresba) 12. strana : až budu velký, budu …. Děti nakreslí, čím by chtěli být c) Společně s dítětem pomocí kroužkovače dokončíme , tedy svážeme knihu a můžeme pokračovat i v dalších aktivitách s touto knihou … Aktivita ZIMA Cílem této aktivity je podporovat u dětí souvislé vyjadřování pomocí pomůcky, kterou si děti vytvoří sami v rámci skupinových činností. Každou zimu s dětmi pozorujeme, poznáváme a následně si vyprávíme o tom, co se všechno kolem nás v zimním období děje. Po získání těchto vědomostí a prožití všeho co zima nabízí, je právě čas na tuto aktivitu. Připravíme si různé obrázky (aby se daly využít jako omalovánky) na téma: * počasí v zimě, * zimní svátky, *zimní sporty, * oblékání v zimě, * zvířátka v zimě. Do každé skupiny obrázků přidáme úmyslně i omalovánku, která tam nepatří – např. do zimních sportů hru na pískovišti, do zimního oblečení plavky, atd. Děti rozdělíme do 5 skupin a každé skupině přidělíme téma, předáme obrázky, ty které tam patří a i ty které tam nepatří, a čtvrtku papíru A3. Děti mají za úkol vybrat správný obrázek, vymalovat jej a nalepit. Po skončení skupinové činnosti máme vytvořeny pět výtvarně zpracovaných charakteristických znaků zimy. Jednotlivé výkresy navážeme pod sebe na šatní ramínko a vznikne nám tak pomůcka, kterou si vytvořily děti a podle které dokáží souvisle povídat o zimě. Děti při této činnosti využijí své poznatky, vědomosti, učí se pracovat s informacemi a rozvíjí slovní zásobu Tuto aktivitu lze využít i pro jiná témata.

  Cíle

  č.1 : rozvoj předčtenářské gramotnosti, úcta ke knize, vážit si práci jiných lidí. č.2 rozvíjení předčtenářské dovednosti, podpora souvislého vyjadřování, umět pracovat s informacemi

  Typ výukového materiálu: č.1 Projekt, č.2.Aktivita pro skupinovou práci
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Potěšilová Jindřiška <ms.potesilova@seznam.cz>
  100 věcí, které by měl znát každý předškolák EBBERT, Birgit. 100 věcí, které by měl znát každý předškolák. Brno: Computer Press, 2011. 138 s. ISBN 978-80-251-3545-7.

  Anotace

  Kniha názorně poukazuje na oblasti a konkrétní vědomosti, dovednosti a postoje, kterými by mělo být vybaveno dítě před vstupem do základní školy. Jednotlivé položky jsou navíc rozebrány v širších souvislostech, což přispívá k hlubšímu pochopení daného požadavku na školní připravenost.

  Cíle

  Rozvoj diagnostických kompetencí učitele MŠ, ověřování úrovně školní připravenosti dětí a interpretace výsledků pedagogické diagnostiky

  Typ výukového materiálu: kniha
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Pedagogická diagnostika v mateřské škole
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: PhDr. Jitka Petrová, Ph.D. <jitka.petrova@upol.cz>
  300her a cvičení pro úspěšný vstup do školy Mary Weaverová, vydalo nakladatelství Portál,s.r.o.

  Anotace

  Rozvíjení matematických představ,obtížnost 3 – 6let,využití různé – hra, pobyt venku, skupinové činnosti, celoročně, hodnocení individuálně.Praktické činnosti, které si děti samy vyzkoušejí,konkrétní aktivity pro děti s využitím přírodních materiálů, děti si mohou vše osahat, vyzkoušet a s radostí se zapojit.

  Cíle

  Vytváření číselné řady, Poznávání číslic, Rozvoj představ větší – menší

  Typ výukového materiálu: kniha
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Orientace v prostoru a v rovině, Míra, Představy o kvantitě, Práce s daty, Logika
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Ambrůzová Iva <terda667@seznam.cz>
  Abeceda Bigjigs Toys

  Anotace

  Dřevěná abeceda je výbornou pomůckou pro seznámení s písmenky, jelikož jsou obrázky pod písmenky anglické, lze použít tuto pomůcku i pro děti s odlišným jazykem. Děti se nejen učí, jak jde abeceda za s sebou, ale osvojují si i písmenka jednotlivá, Tato pomůcka je mezi dětmi oblíbená, vhodná zejména při hrách u stolečku.

  Cíle

  sluchové i zrakové vnímání, rozvoj slovní zásoby,slovní vyjadřování

  Typ výukového materiálu: didaktická hra
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Pedagogická diagnostika a rané odhalení rizik, Rozvoj čtenářské pregramotnosti dětí s OMJ (odlišným mateřským jazykem)
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Eva Vlasáková <evavlasakova83@seznam.cz>
  Aktivity k rozvíjení vyjadřovacích dovedností u dětí Schneiderová Eva, Hanzová Marie

  Anotace

  Soubor her, pohádek, příběhu, které autorka dala dohromady a doplnila o aktivity, které hravou a pro děti zajímavou formou rozvíjí vyjadřovací a komunikativní dovednosti dětí, rozšiřuje slovní zásobu a podporuje zájem o četbu.

  Cíle

  Rozvíjení předčtenářských dovedností, učení čtenářským startegiím, rozvoj slovní zásoby, rozvoj slovního vyjadřování, rozvoj sluchového vnímání

  Typ výukového materiálu: kniha
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Jana Rozália Kopasz <jana@kopasz.cz>
  Aplikační možnosti pozitivní psychologie v každodenním životě Mgr. et Mgr. Iveta Tichá

  Anotace

  Pozitivita představuje nejen pozitivní emoce, ale i pozitivně vnímaný smysl života, otevřenou mysl, optimistický postoj, laskavou srdečnost a dostatek energie. Pozitivní naladění otevírá větší prostor pro kreativní řešení problémů, podporuje aktivitu a výkon, na motivaci a příznivě působí na zdraví. Komunikace je nezbytná k efektivnímu sebevyjadřování, představuje přenos a výměnu informací v mluvené, psané, obrazové nebo činnostní formě, která je realizována mezi lidmi a projevuje se nějakým účinkem. Pozitivní komunikace vyjadřuje náš souhlas, kompromis, přijetí, pochválení, obdiv, nadšení k druhým lidem, jejich sdělení a v širším pojetí i přístup k procesu komunikace, k lidem, k životu.

  Cíle

  Rozvoj pozitivních aspektů v profesi učitele, Praktické využití programů pozitivní edukace ve škole, Rozvoj efektivní komunikace

  Typ výukového materiálu: Pracovní listy
  Cílová věková skupina: 7 a více letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Efektivní formy spolupráce MŠ s rodiči, poradenskými zařízeními a ZŠ směřující k provázanosti preprimárního a primárního vzdělávání
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Mgr. et Mgr. Iveta Tichá <iVETAti@seznam.cz>
  Auto Blok Výrobce hračky – Mindok SMART

  Anotace

  U nás velmi oblíbený logický hlavolam “Auto Blok”. Lze ho využít při ranních hrách, ale i při řízené činnosti. Červené autíčko v hlavolamu představuje kradené auto (zloděj), policisté ho svými auty musí obklíčit a zablokovat všechny únikové cesty, aby zloděj nemohl ujet. Starší děti mohou hlavolam zkusit postavit samy (má více úrovní), mladší si mohou pomoci obrázkovým plánkem, který je ke hře přiložen.

  Cíle

  Rozvoj logického myšlení, prostorové představivost a jemné motoriky

  Typ výukového materiálu: Vzdělávací hračka
  Cílová věková skupina: 6letí, 7 a více letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Vnímání a organizace prostoru
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Deutschová Michaela, Bc. <michaeladeutschova@seznam.cz>
  Autobus Vlastní tvorba

  Anotace

  Téma integrovaného bloku Dorpavní prostředky. Při ranních hrách dětem nabídnu didaktickou hru Autobus, která je desková, hrají ji u stolečku. Pravdial hry: jedno z dětí je řidič autobusu (obruč do ruky jako volant), jedno z dětí je “revizor”, který ale tentokrát pozoruje a kontroluje, kolik cestujících vystoupilo a nastoupilo, ostatní jsou cestující, kteří čekají na autobus na vymezených zastávkách (dopravní značky, barevné ostrůvky). “Revizor” má k dispozici načrtnutou tabulku, kde zapisuje pomocí čárek kdo vystoupil a nastoupil do autobusu. Pro výstup a nástup v tabulce máme smluvený symbol (začáteční písmeno, nakreslený autobus, se šipkou ven neo dovnitř). Po každém zastavení autobusu ssi dítětem, které představuje “revizora” názorně ukážeme situaci ještě jednou s dřevěnými figurkami (zpětná vazba). Dětem se hra moc líbí.

  Cíle

  Rozvijení pozorování a soustředění.Rozvíjení logického myšlení, nácvik odečítání a sčítání.

  Typ výukového materiálu: Didaktická hra, vlastní tvorba
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Práce s daty, Logika
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Boršovská Kristina Bc. <kborsovska@seznam.cz>
  Básnička – Smolíček a jeskyňky František Hrubín: Špalíček veršů a pohádek

  Anotace

  Báseň: Smolíček a jeskyňky je určena pro práci v mateřské škole. V první řadě se děti s touto pohádkou seznamují prostřednictvím obrazového materiálu – knihy nebo jinak. Následně si děti s učitelkou tuto pohádku přečtou – děti doplňují příběh (učitelka vynechává slova-děti doplňují) Po přečtení je vhodné zjistit, zda dítě textu porozumělo. Mělo by umět pohádku převyprávět a pak odpovědět na otázky jako např.: Co jelen Smolíčkovi nakázal? Jaký byl Smolíček a jelen? Jaké byly jeskyňky a co chtěly? Tato pohádka je výborným prostředkem k tomu, aby děti nedůvěřovaly cizím lidem. Na základě tohoto příběhu děti mohou uspořádat obrázky chronologicky na magnetickou tabuli. Samozřejmě po každé činnosti by mělo následovat hodnocení. Poté se seznámí s básničkou z knihy: Špalíček veršů a pohádek od Františka Hrubína. František Hrubín známé české pohádky přebásnil a uspořádal do báječné knihy Dvakrát sedm pohádek. V hravých a dobře zapamatovatelných verších se děti mohou seznámit s Červenou karkulkou, Palečkem, Budulínkem, Perníkovou chaloupkou, atd. S dětmi si řekneme, co to znamená verš. Řekneme si příklady veršů – děti vymýšlejí, co se rýmuje k danému slovu. S básní pracujeme následovně: Text s dětmi několikrát zopakujeme a řekneme si co je nejasné a čemu nerozumíme. Některá slova můžeme zkusit nahradit jiným slovem – které se rýmuje. Rytmizace –vytleskávání. Orffovy nástroje (ozvučná dřívka – používáme: Prší, prší celý les, ve vodě se topí dnes.) Využití Overballu – (všechny děti bubnují prsty do balonů- představují tím déšť.) Děti se učí báseň přednášet i v různých hlasových polohách – např. šeptem nebo nahlas. Pak do přednesu vnáší různé emoce jako např. : rozzlobeně, smutně, vesele, atd. Na závěr této činnosti si děti tuto pohádku zdramatizují s využitím různých převleků-pohádka je veršovaná a děti dostanou různé role.

  Cíle

  manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním, rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření), kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách, četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením, sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry, výtvarné hry a etudy, rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

  Typ výukového materiálu: báseň : Smolíček a jeskyňky
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Bittnerová, Iveta, Mgr. Bc. <mssarka@centrum.cz>
  BADATELSKÝ BATŮŽEK pro malé přírodovědce Rezekvítek a Chaloupky

  Anotace

  Batůžek vybavený pro všestranné zkoumání přírody a přírodnin. Jedinečná pomůcka pro vaše výpravy do přírody a badatelské školní projekty. Tuto výukovou pomůcku vytvořili v koprodukci Chaloupky a Rezekvítek. Batůžek je pojat jako univerzální – pro základní průzkumy v přírodě. Najdete v něm vše potřebné pro odlov různých drobných živočichů na suchu i ve vodě, jejich zkoumání a určování. S batohem budete moci sbírat také rostliny a různé další přírodniny, rozdělovat si je do různých krabiček, pozorovat pod lupou a určovat podle klíčů, které jsou součástí batůžku. Součástí batůžku je i návod a tipy ke správnému použití všech pomůcek.Batůžek není zaměřen na pozorování ptáků a savců – doplnění  o odpovídající literaturu a dalekohledy  jsme ale schopni zajistit a připravit vám batůžky na míru pro vaše potřeby a projekty.       Batůžek obsahuje například: – exhaustor pro odchyt drobných bezobratlých – planktonka – klíč k určování obojživelníků a plazů – klíč k určení stromů v zimním stavu – klíč k určování pavouků – klíč k určování půdních bezobratlých – klíč k určování vodních bezobratlých – misky a krabičky – pinzety – lupu

  Cíle

  pomůcky k pozorování, rozvoj přírodovědné pregramotnosti, rozvoj zrakového a sluchového vnímání, rozvoj motoriky

  Typ výukového materiálu: pomůcky k pobytu venku na zahradě či na procházce
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Podpora a rozvoj přírodovědné pregramotnosti v mateřské škole
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Kapuciánová Magdaléna, Mgr. <kapucianova@toulcuvdvur.cz>
  Barevné kamínky: Co vidíš, co slyšíš, co dovedeš. Přikrylová, M: Barevné kamínky – Co vidíš, co slyšíš, co slyšíš, co dovedeš. Kroměříž: Přikrylová Milada Plus, s. r. o. 2007.

  Anotace

  Obrázkový soubor s pracovními listy obsahuje tematicky zaměřené úlohy a náměty pro aktivity pro rozvoj diferencovaných schopností dětí v souladu s RVP PV. Pracovní listy spojuje téma jednotlivých měsíců (ročních období), moje školka, můj domov. Pracovní listy a obrázky stimulují rozvoj řeči, zrakového vnímání, sluchového vnímání, orientace v prostoru, grafomotoriky aj. Lze je využít pro individuální i skupinovou práci s dětmi ve věku čtyř až sedmi let. Pracovní listy mají hezkou grafickou úpravu a jsou vhodné pro černobílé kopírování. Autoři doporučují využití pracovních listů ke shrnutí poznatků prožívaných a zažitých. Výstupy z aktivit (vypracované pracovní listy) lze využít k mapování aktuální úrovně rozvoje sledované funkce či schopnosti (např. založením do portfolia dítěte).

  Cíle

  Rozvoj slovní zásoby, rozvoj zrakového vnímání, rozvoj sluchového vnímání, rozvoj orientce v prostoru, rozvoj představy o množství

  Typ výukového materiálu: Soubor pracovních listů s obrázky
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností
  Orientace v prostoru a v rovině, Vnímání a organizace prostoru, Představy o kvantitě, Rytmus
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Lenka Felcmanová, PhDr., Ph.D. <lenka.felcmanova@pedf.cuni.cz>
  Berušky na louce Vlastní tvorba

  Anotace

  Děti se rozdělí do skupin po 3. Každá skupina dostane hrací kostku, 3 berušky bez puntíků a černý fix. Uprostřed třídy je 6 zelených čtvrtek (louky), na každé je jedna beruška s počtem puntíků od jednoho do šesti. Jedno dítě ve skupině hodí kostkou, druhé dítě řekne počet teček na kostce a třetí dítě na prázdnou berušku dokreslí daný počet teček, který padl na kostce a berušku donese na louku ke stejně puntíkaté berušce (např. dítě hodí dvojku, druhé řekne číslo dvě a třetí dokreslí dva puntíky a donese berušku na louku, kde je beruška se dvěma puntíky). Postupně se všechny tři děti střídají tak, aby každé házelo kostkou, počítalo a kreslilo berušce puntíky. Na závěr se děti posadí okolo luk s beruškami a odhadují, na které louce je nejvíce (nejméně) berušek. A následně kontrolně všechny přepočítají (např. na louce, kde je beruška s jednou tečkou je celkem 5 berušek).

  Cíle

  Osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech, rozvoj pozornosti, vytváření základů pro práci s informacemi

  Typ výukového materiálu: Didaktická pomůcka
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Představy o kvantitě
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Horáčková Jana Mgr. <horackova.j@tiscali.cz>
  Březen- měsíc knihy vlastní tvorba

  Anotace

  Celý měsíc se zaměřujeme na rozvíjení vztahu dětí ke čtení knih a časopisů. Jedním z týdenních témat je Knížka- můj kamarád- během tohoto týdne navštěvujeme místní knihovnu, kde si děti mají možnost prohlédnout prostory, nahlédnout do knih a časopisů, poslechnout si povídání paní knihovnice, která má vždy pro nás připraveny pohádkové hádanky. Společně si popovídáme o domluveném autorovi a vyzkoušíme si proces půjčování zapůjčením některé knížky do MŠ. Během měsíce chodí dětem číst pohádky před odpoledním odpočinkem babičky z místního Klubu seniorů (kterým na oplátku několikrát za rok vystupujeme s pásmem písní a básniček) a děti z místní ZŠ (naši absolventi). Děti si mohou nosit svoje nejoblíbenější knížky, které využíváme k povídání, čtení a prohlížení. Více než jindy využíváme čtení klasických pohádek k dalším činnostem- dramatizacím, ranním hrám (stavění domečků, zámku..), výtvarnému tvoření (výroba vlastní knížky, ..), rozvoji matematických představ, pohybovým aktivitám atd. Společně si také připomínáme, jak správně zacházet s knihou. Stejně jako po zbytek roku vyhledáváme informace v knihách a časopisech, používáme encyklopedie a atlasy, využíváme čtenářského koutku v herně.

  Cíle

  rozvíjení vztahu ke knize, rozvoj slovní zásoby, slovního vyjadřování,

  Typ výukového materiálu: knihy, časopisy, omalovánky, pracovní listy
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty), Spolupráce rodiny a předškolních zařízení pro rozvoj předčtenářských a raných
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Zatloukalová Marta, DiS. <martazatl@seznam.cz>
  Brzy budu školákem Bednářová, J. Mezi námi předškoláky. Mezi námi předškoláky:Všestranná příprava dítěte do školy pro děti od 5 do 7 let. Praha: Albatros Media a.s., 2014. ISBN 978-80-266-0532-4.

  Anotace

  Cílem výukového materiálu je diagnostika dětí předškolního věku v mateřské škole. Materiál pod názvem “Brzy budu školákem” se zaměřuje na zjištění dosažené úrovně v jednotlivých oblastech u dětí připravujících se na vstup do základní školy. Doporučený věk dětí pro nabídnuté činnosti a aktivity je 6-7 let. Nabízené činnosti a aktivity jsou rozvrženy do týdenního plánu. Jako motivace byla využita básnička “Až půjdu do školy” z elektronické knihy: Z pohádky do pohádky (str.81, viz. příloha).S dětmi byly praktikovány činnosti : PH: Čáp ztratil čepičku – základní orientace v barvách a v prostoru. Následně byla pohybová hra obměněna tak, aby dosahovala vyšší náročnosti. Dětem byly v herně rozloženy, zavěšeny kartičky s barvami. Hledanou barvu musely na kartičce najít, vzít a zavěsit kolíčkem na provaz, který byl zavěšen na zdi.Další aktivitou na procvičování paměti byla hra: “Co jsem viděl/a ?”. Dětem byly u stolečků (práce ve skupinách) na stůl rozloženy karty s obrázky různých témat. Úkolem bylo v určitém časovém intervalu zapamatovat si co nejvíce obrázků, které děti viděly. Tato činnost byla dětmi hodnocena velmi kladně. Pracovní list – najdi obrázky v řadě shodné se vzorem – čerpáno s knihy: Mezi námi předškoláky – Jiřina Bednářová (str. 22). Tento pracovní list byl zařazen na zjištění zrakového vnímání a rozlišování u dětí. Hra: Slovní fotbal – počáteční a koncová hláska. Hodnocení: děti měly problém rozpoznat koncovou hlásku, počáteční jim nečinila problémy.Děti vytvářely jmenovky – písmena (viz. příloha). Tato činnost je velmi bavila. Zvolené cíle byly splněny.

  Cíle

  Rozvoj a užívání všech smyslů, vytvoření pozitivního vztahu k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení,rozvoj sluchového a zrakového vnímání, paměti.

  Typ výukového materiálu: Pracovní list, elektronická kniha, pohybová hra, kartičky s obrázky, slovní fotbal
  Cílová věková skupina: 6letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Pedagogická diagnostika v mateřské škole
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Bc. Hana Vodáková <hana-vodakova@email.cz>
  Budeme mít prvňáčka KROPÁČKOVÁ, Jana. Budeme mít prvňáčka. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-359-8.

  Anotace

  Kniha je určena rodičům budoucích prvňáčků, kteří se zamýšlejí nad problémem, jak nejlépe připravit dítě na vstup do 1. třídy základní školy. Publikaci mohou využít i učitelky mateřský škol. Kniha shrnuje více pohledů na problematiku vstupu dítěte do základní školy a nabízí odpovědi na nejčastější otázky rodičů. Nedílnou součástí kapitol jsou příklady dobré praxe a nabídka her a činností pro děti předškolního věku.

  Cíle

  Příprava dítěte na vstup do první třídy základní školy. Podpora spolupráce rodičů a mateřské školy. Podpora informovanosti rodičů v oblasti školní připravenosti dítěte před zahájením povinné školní docházky.

  Typ výukového materiálu: Kniha
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Efektivní formy spolupráce MŠ s rodiči, poradenskými zařízeními a ZŠ směřující k provázanosti preprimárního a primárního vzdělávání
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. <jana.kropackova@pedf.cuni.cz>
  Budeme mít prvňáčka KROPÁČKOVÁ, Jana. Budeme mít prvňáčka. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-359-8.

  Anotace

  Publikace je určena pro rodiče budoucích prvňáčků, avšak inspiraci zde mohou najít i učitelky mateřských škol. Kniha shrnuje více pohledů na problematiku vstupu dítěte do 1. třídy základní školy, zabývá se tématem školní zralosti, školní připravenosti a návazností předškolního a primárního vzdělávání. Jednotlivé kapitoly obsahují příklady z praxe, nechybí odpovědi na nejčastější dotazy rodičů a doporučená nabídka her, činností pro děti předškolního věku. V závěru každé kapitoly je zařazen seznam doporučené literatury k danému tématu.

  Cíle

  Příprava dítěte na vstup do 1. třídy základní školy. Rozvoj školní připravenosti. Podpora spolupráce mateřské školy s rodiči

  Typ výukového materiálu: Kniha
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Pedagogická diagnostika v mateřské škole, Efektivní formy spolupráce MŠ s rodiči, poradenskými zařízeními a ZŠ směřující k provázanosti preprimárního a primárního vzdělávání
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. <jana.kropackova@pedf.cuni.cz>
  Build a landscape – didaktická hra Jegro – education

  Anotace

  Didaktické stavebnice obsahující soubor dřevěných, barevně odlišených geometrických tvarů – trojúhelníky, polokruhy( kopce). Doplněno dřevěnými stromky a domečky. Déle obsahuje několik papírových plánů, kde je na čtvercových sítích zobrazen půdorys daného úkolu.Dítě si vybere plán, který zasune do okraje dřevěné podložky, na jejichž povrchu je znázorněna stejná čtvercová síť jako na předloze. Pokládá na dřevěnou podložku geometrické tvary podle papírového plánu (2D) a tím tvoří dané prostředí (např. krajinu) v 3D.Stavebnice je vhodná pro nejstarší věkovou skupinu v rámci individuální práce. Práci předchází procvičování převodu z 2D do 3D na jednodušších úkolech, stavebnicích- kostky, Lego,Geomag, vláčko-dráhy, atd.Časová dotace je různá, podle vyspělosti dítěte. Je vhodné s dítětem před prvním stavěním prohlédnout jednotlivé části- popsat, co hra obsahuje ( v rámci toho:opakování geometrických tvarů, barev, rozvoj slovní zásoby, …atd.)Po dokončení probrat, v případě chybného složení, z jakého důvodu je to jinak. Pro předškoláky je velmi zajímavá a po zvládnutí oblíbená. Děti si také tvoří své “krajinky” a následně jejich plány ( opačný postup”z 3D do 2D). Pracují i ve dvojicích a domlouvají se, čímž se rozvíjí jejich spolupráce a vzájemná komunikace.

  Cíle

  rozvoj vnímání prostoru, jeho organizace, logického myšlení, zrakového vnímání, upevňování pozornosti, soustředění dětí

  Typ výukového materiálu: Didaktická hra
  Cílová věková skupina: 6letí, 7 a více letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Vnímání a organizace prostoru
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Kocourková Lenka, Mgr. <lenicka.koc@seznam.cz>
  cedulka o dítěti Adéla Havlová

  Anotace

  Cedule do šatny o dítěti „kdo jsem – já jsem“. Pro útulnost, estetičnost, ale hlavně pro vzájemné seznámení se dětí mezi s sebou přes prostředníky rodiče. Naše šatna je vyzdobena originálními cedulkami od rodičů. O svém dítěti napíší informace (každý dle svého gusta a potřeb). Například co má nebo nemá dítě rádo, jestli má sourozence, jak rádo tráví čas mimo pobyt v mateřské škole apod. Fotografie či obrázek to může vylepšit. A tak z naší šatny je galerie – často obrazárna vyzdobená podle jejího osazenstva, u které rodiče i děti rádi tráví čas a seznamování. Pro nás pedagogy jsou informace také cenné. Hlavní cíl vidíme v zútulnění první místnosti v mateřské škole, kterou děti navštěvují po příchodu, pro snazší adaptaci, nalezení vlastního místa a značky. a také seznámení se s ostatními dětmi ze školky.

  Cíle

  usnadnění adaptace na nové prostředí, seznámení se s ostatními dětmi, utváření estetického prostředí

  Typ výukového materiálu: příklad dobré praxe – cedulka nad skříňku dítěte vyrobená rodičem
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Efektivní formy spolupráce MŠ s rodiči, poradenskými zařízeními a ZŠ směřující k provázanosti preprimárního a primárního vzdělávání
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Bc. Adéla Havlová <adela.havlova@email.cz>
  České pověsti pro malé děti Martina Drijverová

  Anotace

  Kniha České pověsti pro malé děti vzbudí v nejmenších čtenářích zájem o slavnou minulost našeho národa. Autorka vybrala nejznámější a nejpůvabnější pověsti a převyprávěla je jazykem pro děti srozumitelným a přitažlivým. Děje dávno minulé dětem přibližují půvabné ilustrace Dagmar Ježkové. Dětem se tato knížka velmi líbí, protože je pro ně srozumitelná.

  Cíle

  Rozvíjení předčtenářských dovedností, utváření vztahu ke knize,prožitek z četby

  Typ výukového materiálu: Kniha
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Eva Vlasáková <evavlasakova83@seznam.cz>
  Český špalíček Milada Motlová, Vlasta Baránková

  Anotace

  Tato kniha je velmi oblíbená nejen u dětí, zahrnuje velkou škálu pohádek, říkadel, hádanek, přísloví i písniček. Velmi často ji dětem čtu, protože v knize je velká spousta klasických pohádek, např.: Šípková Růženka, Sůl nad zlato, O řepě, O Ječmínkovi, atd.

  Cíle

  Utváření vztahu ke knize, sluchové vnímání, rozvoj slovní zásoby, prožitek z četby

  Typ výukového materiálu: kniha
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Eva Vlasáková <evavlasakova83@seznam.cz>
  Cesta do podzimního lesa Inspirace Hanka Švejdová- Kůry můry ven,..+ vlastní tvorba

  Anotace

  Této hře předchází rozhovor na téma Podzim ťuká na dveře ve strakaté zástěře ( H. Švejdová- autor), jak si děti představují podzim ve strakaté zástěře. Na velký formát zapouštíme barvy podzimu a vytvoříme tak pozadí lesa. V košíku přikrytém sátkem jsou z tvrdého kartonu barevné listy- hnědá, červená, žlutá, zelená oranžová). Děti si tahají z přikrytého košku jeden list a podle toho jakou mají barvu se vydají na cestu do podzimního lesa, kde jsou barevné stopy propletené vzájemně mezi sebou. Cílem je najít tu svou trasu podle své barvy a svlj barevný list si po dokončení cesty nalepit na připravenou plochu se zapuštěnými barvami. Pro uvědomění rytmu si po cestě do lesa děti do kroku říkají podzimní říkadlo: ” Létá listí, poletuje, podzim strakatý už tu je. Už nám klepe na dveře, ve strakaté zástěře.” Říkadlo opakuje do té doby, než dojde do lesa. Cestou zpět počítají stopy, tzn. i kroky. Číslo, které napočítají můžou znázornit na prstech své ruky.

  Cíle

  Rozvíjení logického myšlení, rozvíjení poznávání barev, rozvíjení rytmického cítění, soustředění

  Typ výukového materiálu: Příklad dobré praxe
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Logika
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Boršovská Kristina Bc. <kborsovska@seznam.cz>
  Cesta k pokladu vlastní tvorba

  Anotace

  Aktivitu motivujeme vyprávěním tajuplného příběhu o putování za pokladem (vymyslíme buď vlastní, nebo využijeme z dětské literatury). Každé dítě si samo (či s pomocí učitelky) vyrobí svou mapu za pokladem. Hrací políčka budou tvořena třemi barvami, přičemž ke každé barvě náleží deset políček. Barvy rozlišují jednotlivé stupně. Nejsvětlejší barva je začátek cesty, tmavší barva zlatý střed cesty a nejtmavší barva blížící se konec putování. Bod znamená krok dopředu. Důležité je před samotným zahájením hry jasně nastavit pravidla, za co mohou děti body získávat. Podporujeme pozitivní vztahy ve třídě, vzájemnou pomoc mezi dětmi, pomoc paní učitelce apod.

  Cíle

  Rozvoj a kultivace představivosti, vytváření základu pro práci s daty, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě

  Typ výukového materiálu: Didaktická hra
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Představy o kvantitě
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Švejdová Veronika, Králová Michaela <svejdova20@gmail.com>
  Cesta k pokladu vlastní tvorba

  Anotace

  Aktivitu motivujeme vyprávěním tajuplného příběhu o putování za pokladem (vymyslíme buď vlastní, nebo využijeme z dětské literatury). Každé dítě si samo (či s pomocí učitelky) vyrobí svou mapu za pokladem. Hrací políčka budou tvořena třemi barvami, přičemž ke každé barvě náleží deset políček. Barvy rozlišují jednotlivé stupně. Nejsvětlejší barva je začátek cesty, tmavší barva zlatý střed cesty a nejtmavší barva blížící se konec putování. Bod znamená krok dopředu. Důležité je před samotným zahájením hry jasně nastavit pravidla, za co mohou děti body získávat. Podporujeme pozitivní vztahy ve třídě, vzájemnou pomoc mezi dětmi, pomoc paní učitelce apod.

  Cíle

  Rozvoj a kultivace představivosti. Osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci. Vytváření základu pro práci s daty

  Typ výukového materiálu: Projekt
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Představy o kvantitě
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Švejdová Veronika, Králová Michaela <svejdova20@seznam.cz>
  Cestujeme po hradech a zámcích nezjištěno

  Anotace

  Stolní hra se zeměpisnou tématikou, jejíž podstatou je s co nejnižšími výdaji procestovat co nejvíce cílů na mapě České republiky. Přispívá tak k rozvoji základní orientace na mapě České republiky, ale také k rozvoji finanční pregramotnosti (jedním z cílů hry je naplánovat cesty tak, aby hráč utratil co nejméně herních peněz) a k rozvoji samostatného rozhodování dětí.

  Cíle

  rozvíjení geografické pregramotnosti, rozvoj prostorové představivosti, rozvoj finanční pregramotnosti

  Typ výukového materiálu: hra
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Podpora a rozvoj přírodovědné pregramotnosti v mateřské škole
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Matějček Tomáš, Řezníčková Dana <tomas.matejcek@natur.cuni.cz>
  Cestujeme s drakem Matoušem vlastní tvorba

  Anotace

  TVP vytvořený na základě ŠVP, který hravou a zábavnou formou podporuje rozvíjení nejen čtenářské pregramotnosti. Děti s drakem cestují po světě, poznávají rozlišné kultury a jejich tradice, zvyklosti, jazyk, písmo. Výstupem z projektu je cestovatelská kniha, kterou si děti odnášejí domů.

  Cíle

  Rozvíjení předčtenářských dovedností, utváření vztahu ke knize, rozvíjení mezigeneračních vztahů, rozvoj slovní zásoby, rozvoj slovního vyjadřování, rozvoj sluchového a zrakového vnímání

  Typ výukového materiálu: TVP
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty), Spolupráce rodiny a předškolních zařízení pro rozvoj předčtenářských a raných čtenářských dovedností
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Petra Jančaříková <manka-cz@seznam.cz>
  Cesty ke čtenářství Lepilová, K. Cesty ke čtenářství. Brno: Edika, 2014. ISBN 978-80-266-0112-8.

  Anotace

  Předkládaná publikace obsahuje jak teoretické ukotvení předčtenářských dovedností, tak velké množství praktických námětů pro čtení v MŠ i doma s rodiči. Součástí knihy je i CD s příklady dobré praxe v MŠ s ukázkami tvořivé hry, rozhovorů s dětmi, které korespondují s tištěným textem knihy.

  Cíle

  Vytváření motivace pro čtení a vztahu ke čtenářství. Rozvoj sluchovéhom vnímání a prožitek z četby.

  Typ výukového materiálu: kniha
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty), Spolupráce rodiny a předškolních zařízení pro rozvoj předčtenářských a raných
  Organizační formy v MŠ podporující individualizované, skupinové a kooperační učení, Metody práce v předškolním vzdělávání se zaměřením na prožitkové a situační učení v praxi mateřských škol
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Polák, Milan, Mgr. ,Ph.D.,Fasnerová, Martina, Doc., PhDr, Ph.D. <polinm@seznam.cz>
  Chytré autíčko společnost Fischer Price

  Anotace

  Jedná se o dřevěné autíčko, které lze využít u všech věkových skupin. Menší děti si mohou sestavovat sami, pro starší děti jsou zde plánky, jak autíčko sestavit. Autíčko je pro jedno dítě, ale mohou si vzájmeně pomáhat a radit si a tím rozvíjet ještě pozitivní vztahy. Mezi dětmi velmi oblíbené. Jedná se o čtyřdílné dřevěné auto, které méhou děti dle plánku sestavit výdy jinak. Postupuje se od jednodušší až po složitější. Mnoho dětísi zde vyzkouší a vlastní trpělivost, a to především z počátku. není to nijak časově náročné. Hračka je velmi efektivní – rozvíjí to, co skutečně má rozvíjet. Vyižít lze jak při ranních hrách, odpoledních činnostech, tak i např. v řízených činnostech, jakožto jeden z úkolů. Kde můžeme dětem určit, jakým způsobem auto složí.

  Cíle

  Rozvoj logického myšlení, představivosti, rozvoj jemné motoriky, rozvoj koordinace ruka oko

  Typ výukového materiálu: vzdělávací hračka
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Logika
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Rysová, Jana, Bc. <janarysovaa@seznam.cz>
  Cink! Junior “amigo”

  Anotace

  Hra CINK! JUNIOR se skládá z karet klaunů, kteří se liší barvou, tím, zda mají či nemají čepičku a zda se usmívají nebo mračí. Důležitou součástí je zvoneček. Na stole jsou vyložené karty klaunů a hráči cinknou co nejrychleji na zvoneček, jakmile vidí dva stejné smějící se klauny. Penalizováno je například cinknutí dvou stejných smutných klaunů, příliš rychlá neoprávněná reakce. Je možné si s dětmi ale zvolit vlastní pravidla hry. Zaměřit se na posuzování stejných či různých jevů, počítání klaunů určitého znaku,… Hra je mezi dětmi oblíbená. Je dynamická, určena převážně k rozvoji postřehu, pozornosti. Je určena pro 2 – 4 hráče od 4 let.

  Cíle

  Rozvoj postřehu, soustředění, schopnosti samostatně se rozhodovat. Dodržovat pravidla hry. Rozlišit jednoduché obrazné symboly. Rozvíjet pozornost, schopnost vnímat a porovnávat stejné a odlišné jevy, početnost souboru.

  Typ výukového materiálu: didaktická hra
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Orientace v prostoru a v rovině, Vnímání a organizace prostoru, Představy o kvantitě, Logika
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Eva Nováková, Mgr., Ph.D. <novakova@ped.muni.cz>
  Činnosti k rozvíjení přírodovědné gramotnosti v předškolním vzdělávání Jančaříková Kateřina Činnosti k rozvíjení přírodovědné gramotnosti v předškolním vzdělávání. Praha : Raabe, 2017. ISBN978-80-7496-327-8.

  Anotace

  Přírodovědná gramotnost je v současnosti velice diskutovaným tématem. Tato knížka se zaměřuje na pokládání jejích základů v předškolním věku. K problematice přistupuje s vědomím, že učitelky v mateřských školách obvykle nemají přírodovědné vzdělání. Zohledňuje vývojová specifika předškolních dětí, např. skutečnost, že vnímají neverbální komunikaci často více než komunikaci verbální. V první části knihy jsou stručně představeny speciální cíle přírodovědného vzdělávání, didaktické zásady přírodovědného této věkové skupiny a doporučené prostředky. Pozornost je věnována čtyřem oblastem vytyčeným týmem odborníků, který v roce 2015 pracoval na minimetodice přírodovědné gramotnosti S dětmi za přírodou (NÚV, 2015), konkrétně: osvojování si přírodovědného jazyka, podpoře zájmu zkoumat okolní svět, rozvíjení pozitivního vztahu k přírodě a učení hrou a prožitkem. V druhé polovině knihy jsou zařazeny ověřené aktivity, které přírodovědnou gramotnost rozvíjejí a které učitelkám v mateřských školách poskytnou dostatek inspirace.

  Cíle

  Rozvíjení přírodovědné gramotnosti. Didaktické prostředky pro rozšiřování přírodovědné gramotnosti. Přírodovědný jazyk – profesní mluva přírodovědců. Podpora zájmu zkoumat okolní svět. Podpora vztahu k přírodě.

  Typ výukového materiálu: kniha
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Podpora a rozvoj přírodovědné pregramotnosti v mateřské škole
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. <katerina.jancarikova@pedf.cuni.cz>
  Činnosti se zvířaty v předškolním vzdělávání Jančaříková, Kateřina, Havlová, Jana. Činnosti se zvířaty v předškolním vzdělávání. Praha : Raabe, 2014. 1. vyd. 124 str. ISBN 978-80-7496-166-3.

  Anotace

  V této knize je nastíněn nový pedagogický směr (vzdělávání za pomoci zvířat, v angl. orig. Animal Assisted Education), který přináší dětem možnosti kontaktu se zvířaty, obnovuje ztracené příležitosti s nimi a také ukazuje, že je možné přítomnost živých tvorů ve třídě či na zahradě MŠ využít k naplnění výchovně vzdělávacích cílů. Snažily jsme se poskytnout teoretický základ a představit modelové aktivity se zvířaty využívané a ověřené v praxi.

  Cíle

  Podpora rozvoje přírodovědné gramotnosti. Utváření vztahu ke zvířatům a přírodě. Vzdělávání za pomoci zvířat.

  Typ výukového materiálu: kniha
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Podpora a rozvoj přírodovědné pregramotnosti v mateřské škole
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. <katerina.jancarikova@pedf.cuni.cz>
  Činnosti venku a v přírodě Jančaříková, K. Kapuciánová, M. Činnosti venku a v přírodě. Praha : Raabe, 2013. 1. vyd. 141 str. ISBN978-80-7496-071-0.

  Anotace

  Tato kniha je napsána proto, aby zase začalo přibývat předškoláků, kteří si hrají venku. Hlavním cílem této knihy je přinést inspiraci dospělým, kteří si uvědomují význam venkovního pobytu, chtějí si s dětmi venku hrát a ptají se „Jak dnešní děti dostat ven? Jak je venku zabavit?“. Všechny rady a nabídky aktivit jsou určené dětem předškolního věku; realizovat je mohou učitelky mateřské školy, i rodiče. Nabízené aktivity lze provádět kdekoli (u každé mateřské školy či u každého domova) a nejsou k nim potřeba složité, drahé nebo špatně dostupné pomůcky. Dále kniha přináší osvědčené rady, jak děti i dospělé chránit před nepřízní počasí a dalšími riziky souvisejícími s pobytem venku. Unikátní je propojení obsahu této knihy s environmentální výchovou. Děti se při herních, praktických a badatelských aktivitách samovolně učí, že příroda tu není jen pro ně a získávají základní povědomí o tom, jak to v přírodě funguje. Tato publikace vznikla díky iniciativě nakladatelství Josef Raab. Vychází z teoretických znalostí, z praktických zkušeností (práce s dětmi v MŠ i vlastními) a také ze zkušeností se vzděláváním učitelů mateřských škol. Navazuje na knížku Venkovní činnosti v předškolním vzdělávání (Jančaříková, 2010).

  Cíle

  Rozvíjení přírodovědné gramotnosti. Venkovní aktivity. Podpora zájmu zkoumat okolní svět. Podpora vztahu k přírodě.

  Typ výukového materiálu: kniha
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Podpora a rozvoj přírodovědné pregramotnosti v mateřské škole
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. <katerina.jancarikova@pedf.cuni.cz>
  Co by se stalo kdyby…D. Mrázková D. Mrázková

  Anotace

  Krásná, nápaditá kniha pro povídání si s děti a vymýšlení příběhů. Dává dětem prostor pro přemýšlení, komunikaci a rozvoj fantazie.

  Cíle

  Rozvíjení fantazijních představ dětí a souvislého vyjadřování

  Typ výukového materiálu: Kniha
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Metody práce v předškolním vzdělávání se zaměřením na prožitkové a situační učení v praxi mateřských škol
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Mgr. Dita Podhrázská <dpodhrazska@pf.jcu.cz>
  Co by stalo, kdyby Daisy Mrázková

  Anotace

  Překrásná kniha Daisy Mrázkové nabízí dětem i dospělým texty k zamyšlení a komunikaci. Co by se stalo kdyby sis koupil letadlo, byl malý jako mraveneček… Odpovědi nabízí autorka nejen v textu, děti je mohou hledat v ilustraci nebo si vymýšlet nové možnosti. Je to kniha nejen ke čtení, ale hlavně o povídání si, kniha, která podněcuje dětskou fantazii. Knihu doplnila sama autorka půvabnými ilustracemi.

  Cíle

  rozvíjení čtenářských dovedností, utváření vztahu ke knize, rozvíjení slovní zásoby, prožitek z četby, rozvíjení dětské fantazie

  Typ výukového materiálu: kniha
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty), Spolupráce rodiny a předškolních zařízení pro rozvoj předčtenářských a raných
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Vilámová Hana Bc. <msklasterskeho@seznam.cz>
  čtecí babička vlastní tvorba

  Anotace

  Spolupráce se čtecí babičkou, četba pohádky, rozhovor o přečtené pohádce

  Cíle

  Rozvíjení předčtenářských dovedností, utváření vztahu ke knize, rozvíjení mezigeneračních vztahů

  Typ výukového materiálu: kniha
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Spolupráce rodiny a předškolních zařízení pro rozvoj předčtenářských a raných čtenářských dovedností
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Petra Jančaříková <manka-cz@seznam.cz>
  Čteme a hrajeme pohádky Mgr. Hana Burianová

  Anotace

  Poslech četby pohádky O veliké řepě. Pomocí návodných otázek děti vypravují děj, následuje samostatné vypravování pohádky v podání dítěte nebo několika dětí, stanovení rolí v pohádce. Společně si děti houbičkami natisknou na velký papír řepu a semínko. V mezičase, kdy čekají, než bude společný výtvor – řepa suchý, si děti mezi sebou rozdělí role zvířátek. Pomocí obrázku hlavy zvířátka si děti vytvoří skupinky podle rolí. Je lépe, jsou – li v každé roli alespoň dvě až tři děti. Dědek, babka, vnučka, pejsek, kočička, myška, vypravěčem může být zpočátku učitelka. Téma je určeno na první měsíc pobytu v novém kolektivu mateřské školy – ve třídě předškoláků. Současně téma zasahuje do období podzimu a sklizně. Vlastní hodnocení dětí, jak se cítily v určitých rolích. Co očekávaly, splnilo se očekávání? Projekt vyzývá ke spolupráci mezi dětmi, k seznámení, k vzájemné pomoci, ale také k toleranci. Umět ustoupit, když je již role obsazená, uvědomit si, že všechny role jsou důležité, bez společného úsilí by se řepu nepodařilo vytáhnout. Hledání ve svém nitru, zda mám odvahu říci ostatním, že sám úkol nezvládnu, říci si o pomoc. Společně úkol zvládneme. Projekt podporuje rozvoj slovní zásoby, paměti, odstranění stydlivosti, když má dítě mluvit před ostatními dětmi. Pohádku mnoho dětí již zná a nemají problém se vžít do rolí. Časová dotace je v rozsahu 2 – 3 hodin. Učitel vychází z několika verzí pohádky, veršovaná od F. Hrubína, klasická pohádka. Pohádku mohou zahrát pro děti z nejmladšího oddělení.

  Cíle

  Rozvíjení předčtenářských dovedností. Rozvoj slovní zásoby. Komunikace a vzájemné poznávání, spolupráce.

  Typ výukového materiálu: Miniprojekt
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Burianová, Hana, Mgr. <info@zs-kninice.cz>
  Čteme z knihy pohádek vlastní

  Anotace

  Prohlížení oblíbených knih, děti si povídají s kamarády o tom, proč se jim daná kniha líbí, jaké jsou v ní obrázky apod., poznávání pohádek podle obrázků – každé dítě dostane 1 obrázek a musí vytvořit skupinky podle toho, do jaké patří pohádky, poté si pohádku společně převypráví – poslech četby. Je určeno předškolním dětem, které pohádky znají.

  Cíle

  Rozvoj mluveného projevu, osvojování jednoduchých poznatků o kulturním prostředí,vytvářet základy estetického vztahu ke světu, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka

  Typ výukového materiálu: kniha
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností
  Metody práce v předškolním vzdělávání se zaměřením na prožitkové a situační učení v praxi mateřských škol
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Dendisová Eliška <e.den@seznam.cz>
  Čtenářský koutek J. Slowík, Obsah, metody a formy poly.výchovy v MŠ, E. Stará, Logopedie žežicha se neříká

  Anotace

  Seznámení s textem formou komunitního kruhu Koutek – knihy, písmena Popis obrázku Maňáskové hrátky

  Cíle

  Láska ke knize, porozumění krátkému čtenému projevu, rozvoj komunikační dovednosti

  Typ výukového materiálu: Knihy, časopisy, obrázky, čtený text – poslech, dramatizace pohádky
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost|Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Rozvoj čtenářské pregramotnosti dětí s OMJ (odlišným mateřským jazykem), Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty), Spolup
  Metody práce v předškolním vzdělávání se zaměřením na prožitkové a situační učení v praxi mateřských škol, Efektivní formy spolupráce MŠ s rodiči, poradenskými zařízeními a ZŠ směřující k provázanosti preprimárního a primárního vzdělávání
  Rytmus
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Pavla Šimková <ms.kyticka@seznam.cz>
  Čtení pro radost vlastní tvorba

  Anotace

  Jeden den v měsíci – někdy pro velký zájem je možné stanovit více dní, se zapíší rodiče, prarodiče, ale i přátelé školy na Čtení pro radost. Každý účastník si může přinést pohádkovou knihu dle svého uvážení a předčítá z ní dětem.Poté si o pohádce povídají, o tom co je zaujalo, čemu nerozuměli, ale také o tom, proč si účastník vybral konkrétně tuto knihu, proč ji například měl on rád v dětství? Po domluvě s rodiči je možné připravit i centrum Knih, kde se společná práce dětí může dále rozvíjet o pracovní listy, které může připravit sám rodič nebo i učitel.

  Cíle

  Rozvoj komunikačních dovedností, spolupráce se skupinou, pozorného náslechu, utváření vztahu ke knize aj., …

  Typ výukového materiálu: Příklad dobré praxe
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty), Spolupráce rodiny a předškolních zařízení pro rozvoj předčtenářských a raných
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Velková Marcela <velkova@zsneznasov.cz>
  cvičení pro orientaci v prostoru Kamila Balharová

  Anotace

  Jednoduché úkoly, které jsou zaměřeny na orientaci v prostoru, rozděleno na cvičení zaměřená na určování: před/za v textu, před/za v prostoru, nahoře/dole, vlevo/vpravo, v řádku/ sloupci. Interaktivní jednoduchá hra s využitím animace, která okamžitě poskytuje zpětnou vazbu v případě správného/nesprávného řešení. Vhodné pro individuální práci s dítětem v MŠ, nebo pro domácí procvičování ve dvojici dítě – dospělý. Původně určeno pro práci s dětmi nižších ročníků ZŠ s SPU, ale lze využít i u přeškoláků, či dětí s odkladem školní docházky.

  Cíle

  Cvičení jsou primárně určena pro práci s dětmi s SPU na počátku školní docházky, ale lze je využít i při individuální práci s předškolními dětmi pro rozvoj a cvičení orientace v prostoru

  Typ výukového materiálu: webová stránka
  Cílová věková skupina: 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost|Matematická pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností
  Orientace v prostoru a v rovině
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Valentová Hana, PhDr. <hanavan@seznam.cz>
  Délkové hranolky “didaktikashop”

  Anotace

  Materiál se skládá z dřevěné modře obarvené desky se vhloubenými stejně dlouhými drážkami, do kterých se umisťují červené různě dlouhé hranolky. Pro zaplnění všech drážek je nutné do každé z nich umístit dva hranolky. Pomůcku však můžeme použít rozličným způsobem, ať už se zmiňovanou podložkou či mimo ni. Hranolky lze tedy nejen umisťovat do podložky, ale i řadit podle velikosti, vytvářet různé vzory, stavby,… Pomůcka je vyrobena ze dřeva a hranolky mají příjemnou velikost, která odpovídá velikosti dětské ruky. Čas strávený při práci se stavebnicí je velmi individuální, závisí na obtížnosti úkolu, věku i individuálních schopnostech dítěte. Pokud je pro děti úkol příliš složitý, mohou začít tím, že vyplní pouze dvě drážky. Naopak, pokud dítě úlohu řeší bez obtíží a s přehledem, můžeme se zeptat na pravidlo, které mu pomáhá ve správném řešení úkolu.

  Cíle

  Rozvoj prostorové představivosti. Rozvíjení jemné motoriky ruky. Zvládnuti koordinace ruky a oka. Řešit jednoduchý problém při realizaci zadání. Vnímat a rozlišovat délky hranolků při aktivní práci s pomůckou.

  Typ výukového materiálu: didaktická hra
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Orientace v prostoru a v rovině, Vnímání a organizace prostoru, Míra, Představy o kvantitě, Rytmus
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Eva Nováková, Mgr., Ph.D. <novakova@ped.muni.cz>
  Dílna čtení vlastní tvorba

  Anotace

  Práce s knihou Max a divočiny, ukázka možného pojetí při práci s knihou v MŠ. Tato lekce obsahuje prvky dílny čtení v MŠ. Hlavním cílem je rozvíjení předčtenářských dovedností – utvářením vztahu ke knize, prostřednictvím prožitku a jeho následné zpracování pomocí pohybové a výtvarné aktivity dítěte.

  Cíle

  Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření), Rozvíjení předčtenářských dovedností, Prožitek z četby.

  Typ výukového materiálu: Příklad dobré praxe
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Sedláčková, Magdaléna, Mgr. <m.sedlackova@jsweb.cz>
  Den a noc nezjištěno

  Anotace

  Logická hra, která obsahuje 48 různých zadání ve čtyřech úrovních obtížnosti. Na zadáních jsou vyobrazeny obrysy staveb, které mají děti za pomoci dřevěných dílků sestavit. Nejjednodušší úlohy zvládnou i opravdu malé děti. Hra Den a noc je určena již pro děti od dvou let, těžší zadání jsou vhodná pro starší děti. Materiál této logické hry lze využít i jako malou stavebnici. Při stavbě figurek veselých panáčků, stromů, domečků a spousty dalších věcí se učí barvy a tvary. Hra formuje prostorovou představivost a je vhodným prostředkem geografické pregramotnosti.

  Cíle

  rozvoj prostorové představivosti, utváření estetického cítění, rozvoj zrakového vnímání

  Typ výukového materiálu: hra, stavebnice
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Podpora a rozvoj přírodovědné pregramotnosti v mateřské škole
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Tomáš Matějček, Dana Řezníčková <tomas.matejcek@natur.cuni.cz>
  Den a noc “mindok”

  Anotace

  Rozvoj prostorové představivosti. Rozvíjení jemné motoriky ruky. Zvládnuti koordinace ruky a oka. Poznávat a vzájemně rozlišovat předměty zrakem (vizuální) a hmatem (haptické, taktilní), rozvíjet hmatovou paměť. Postihnout vztah mezi 2D zobrazením a 3D reálnými předměty.

  Cíle

  Rozvoj prostorové představivosti. Rozvíjení jemné motoriky ruky. Zvládnuti koordinace ruky a oka. Poznávat a vzájemně rozlišovat předměty zrakem (vizuální) a hmatem (haptické, taktilní), rozvíjet hmatovou paměť. Postihnout vztah mezi 2D zobrazením a 3D reálnými předměty.

  Typ výukového materiálu: didaktická hra
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Orientace v prostoru a v rovině, Vnímání a organizace prostoru
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Eva Nováková, Mgr., Ph.D. <novakova@ped.muni.cz>
  Den s Knihovníčkem vlastní tvorba

  Anotace

  Děti pravidelně jednou za měsíc navštíví dětskou knihovnu v naší Základní škole, kde je s nimi i paní knihovnice, která jim představí nové knížky, jak o knihy pečovat. Přečte jim vybranou pohádku o které poté společně s dětmi diskutují. Každé dítě si poté může samo vybrat knihu, kterou si na celý měsíc odnese domů. Když se další měsíc kniha vrací, tak dítě v krátkosti řekne, o čem knížka byla, může vybrat nějaký obrázek který ho zaujal a popíše, co se na obrázku děje, kdo mu knihu četl. V knihovně děti mají dostatečný prostor na prohlídnutí knížek, na vzájemnou diskuzi a rozjímání.

  Cíle

  Rozvoj vztahu ke knize,rozvoj pozornosti při čtení pohádek, rozvoj porozumění textu, rozvoj slovní zásoby, spolupráce s kamarádek aj., …

  Typ výukového materiálu: Knihovna – knihy, časopisy
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty), Spolupráce rodiny a předškolních zařízení pro rozvoj předčtenářských a raných
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Mgr. Irena Kramplová <irdas@seznam.cz>
  Děti a emoce Vojtěch Černý, Kateřina Grofová

  Anotace

  Učit děti vnímat, poznávat a pracovat se svými pocity, spíše pro předškolní děti, motivace další pomůckou Emušáci,časově neomezený úkol, který děti velmi zajímá a baví, hlavně karaoke s využitím CD, můžeme zařazovat během celého dne v MŠ

  Cíle

  – dokázat se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky,- dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost

  Typ výukového materiálu: kniha + CD
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Metody práce v předškolním vzdělávání se zaměřením na prožitkové a situační učení v praxi mateřských škol
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Spáčilová Pavla <p.spacilova@zsroznavska.cz>
  Děti a emoce Vojtěch Černý, Kateřina Grofová, edice EDIKA

  Anotace

  Mezi dětmi velmi oblíbená, rychle chápou, časově neomezeno, můžeme využít kdykoliv během dne např. v komunitním kruhu, svůj cíl splňuje maximálně, děti se seznámí s názvy emocí, uvědomí si, co vlastně cítí a vnímají, dokáží pocity pojmenovat, ztrácejí ostych a nebojí se vyjádřit , využití her ,písní, říkadel, velmi pěkné ilustrace

  Cíle

  vedení dětí k vnímání ,poznávání a vyjádření svý pocitů, rozvoj slovní zásoby,rozvoj vyjadřování, dramatická výchova

  Typ výukového materiálu: metodická a výuková kniha,didaktický materiál, plyšové pomůcky,CD
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Metody práce v předškolním vzdělávání se zaměřením na prožitkové a situační učení v praxi mateřských škol
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Spáčilová Pavla <p.spacilova@zsroznavska.cz>
  Diagnostika dítěte předškolního věku BEDNÁŘOVÁ, Jiřina a ŠMARDOVÁ, Vlasta. Diagnostika dítěte předškolního věku: co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let. 2. vydání. Brno: Edika, 2015. 217 s. ISBN 978-80-266-0658-1.

  Anotace

  Přehledně zpracovaná publikace, nabízející pedagogům, ale i rodičům, vypracované záznamové archy pro posuzování jednotlivých schopností a dovedností dítěte předškolního věku, vycházející z vývojové psychologie a zohledňující individualitu každého dítěte. Součástí knihy je bohatý přílohový materiály, který je možné využít pro rozvoj a následnou diagnostiku daných oblastí.

  Cíle

  Rozvoj diagnostických kompetencí učitele MŠ, ověřování úrovně jednotlivých schopností a dovedností dítě v průběhu předškolního období

  Typ výukového materiálu: kniha
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Pedagogická diagnostika v mateřské škole
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: PhDr. Jitka Petrová, Ph.D. <jitka.petrova@upol.cz>
  Diagnostika dítěte předškolního věku Bednářová, J., Šmardová, V.: Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno: Computer Press, a. s., 2011. ISBN 978-80-251-1829-0.

  Anotace

  Publikace se zaměřuje na diagnostiku dítěte předškolního věku, tedy co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let. Je prostředkem pro zjištění úrovně jednotlivých dětí v jednotlivých oblastech a zajištění odpovídající vzdělávací nabídky mateřské školy. Nabízí inspiraci pro přímou práci s dítětem vycházející z jeho vývojových potřeb. Publikace je zaměřena na všechny oblasti vývoje, zahrnuty jsou v ní oblasti vztahující se ke čtenářské gramotnosti.

  Cíle

  – Zjištění úrovně percepčních (zrakového a sluchového vnímání, vnímání prostoru a času) a kognitivních (myšlení, řeč, paměť) funkcí u předškolního dítěte, – Zjištění rizik předškolního dítěte vzhledem k dalšímu vývoji čtenářské gramotnosti – Vytvoření co nejlepších podmínek pro individuální rozvoj dítěte v oblasti předčtenářských dovedností

  Typ výukového materiálu: Kniha – metodika pro učitele
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Pedagogická diagnostika a rané odhalení rizik
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Mgr. et Bc. Martina Lietavcová <lietam00@pf.jcu.cz>
  Diagnostika předškoláka Klenková Jiřina, Kolbábková, Helena. Diagnostika předškoláka – správný vývoj řeči dítěte.Brno: MC nakladatelství, 2002.

  Anotace

  Publikace nabízí úlohy pro pedagogickou diagnostiku dítěte v předškolním věku. V publikaci je velký prostor věnován rozvoji řeči a možnostem jeho diagnostiky a podpory. Publikace nabízí řadu úloh k diagnostice dalších oblastí předčtenářských a předmatematických dovedností (zrakové a sluchové vnímání, prostorová orientace, orientace v čase apod.). Současně jsou u každé oblasti uvedena doporučení pro další rozvoj. Publikace je vhodná také pro rodiče.

  Cíle

  Poskytnout vodítka pro pedagogickou diagnostku v oblasti rozvoje řeči a dalších oblastí vývoje dítěte předškolního věku, Poskytnutí doporučení a konrétních aktivit pro navazující stimulaci oslabených funkcí, Rozvoj řeči ve všech rovinách (slovní zásoba, gramatická správnost, výslovnost, uplatnění řeči v komunikaci), zrakového vnímání, sluchového vnímání, prostorové orientace, orientace v čase

  Typ výukového materiálu: kniha s pracovními listy
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost|Matematická pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Pedagogická diagnostika a rané odhalení rizik
  Orientace v prostoru a v rovině, Vnímání a organizace prostoru
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Lenka Felcmanová, PhDr., Ph.D. <lenka.felcmanova@pedf.cuni.cz>
  Diagnostika předškoláka Klenková Jiřina, Kolbábková, Helena. Diagnostika předškoláka – správný vývoj řeči dítěte.Brno: MC nakladatelství, 2002.

  Anotace

  Publikace nabízí informace a konkrétní úlohy k pedagogické diagnostice rozvoje řeči ve všech rovinách (slovní zásoba, porozumění, gramatická správnost, výslovnost) a nabízí také úlohy, prostřednictvím kterých lze řeč u předškoláků komplexně rozvíjet. Dále publikace nabízí úlohy pro diagnostiku a navazující stimulaci zrakového vnímání, sluchového vnímání, prostorové orientace a orientace v čase. Publikace je svým pojetím vhodná i pro rodiče. Obsahuje velké množství obrázků podněcujících komunikaci.

  Cíle

  Poskytnutí informací a úloh k diagnostice rozvoje řeči ve všech rovinách (slovní zásoba, výslovnost, porozumění, gramatická správnost), Rozvoj řeči, Orientační zjištění úrovně rozvoje zrakového vnímání, sluchového vnímání, prostorové orientace a orientace v čase a podpora rozvoje těchto funkcí

  Typ výukového materiálu: kniha s pracovními listy
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost|Matematická pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Pedagogická diagnostika a rané odhalení rizik
  Orientace v prostoru a v rovině, Vnímání a organizace prostoru
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Lenka Felcmanová, PhDr., Ph.D. <lenka.felcmanova@pedf.cuni.cz>
  Diagnostika školní připravenosti Bednářová Jiřina, Šmardová Vlasta a tým pracovníků PPP Brno, Brno 2014, PPP Brno,

  Anotace

  Diagnostická baterie je zaměřena na sledování úrovně připravenosti schopností potřebných pro čtení a psaní, matematiku. Je určena pro děti v posledním půl roce před zahájením školní docházky a pro žáky v I. pololetí 1.ročníků ZŠ. Diagnostický nástroj byl standardizován v letech 2012-15 v PPP Brno v rámci projektu „Diagnosticko-intervenční nástroje jako prevence školní neúspěšnosti a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ ve dvou variantách, jedna z nich je určena přímo pro pedagogy škol a pracovníky ŠPP. Test je využitelný pro zjištění aktuální úrovně dílčích schopností, odhalení oblastí vyžadujících intervenci, výsledky se mohou stát výchozím bodem pro zahájení stimulace jak individuální, tak i skupinové, vyhodnocení ověření efektivnosti individuální či skupinové předškolní stimulace. S testem může pracovat pouze vyškolený ped. pracovník, který absolvoval kurz v PPP a získal osvědčení.

  Cíle

  Diagnostika v mateřské škole, zjištění úrovně dílčích schopností a následná individuální a skupinová intervence v mš.

  Typ výukového materiálu: diagnostická baterie
  Cílová věková skupina: 6letí, 7 a více letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Pedagogická diagnostika v mateřské škole, Efektivní formy spolupráce MŠ s rodiči, poradenskými zařízeními a ZŠ směřující k provázanosti preprimárního a primárního vzdělávání
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: – <jana.meserlova@volny.cz>
  Dialo life Chytré hračky.

  Anotace

  Komunikační hra pro dvě děti s oboustrannou deskou, za použití vsunovacích kolíčků. Jedno dítě vydává pokyny a intrukce, druhé dítě je plní.

  Cíle

  Rozvoj orientace v prostoru, předmatematické představy, komunikace, rozvoj pozornosti

  Typ výukového materiálu: Komunikační hra
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Orientace v prostoru a v rovině, Míra, Představy o kvantitě, Logika
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Bc. Doris Vávrová <pinacolada.d@seznam.cz>
  Dialo life Chytré hračky s.r.o.

  Anotace

  Z rubové i lícové strany je obrázek stejný. Strany se liší pouze tím, že vyvrtané otvory u obrázků jsou na jedné straně barevně obkrouženy. Plastové různobarevné kolíčky vkládající se do otvorů mají s obkroužením shodnou barvu. Hru hrají dvě skupiny hráčů, případně dva jednotlivci. Do podstavce se zasune deska. Hráč, který má obrázek s olemovanými otvory se ptá, spoluhráč pak zasouvá kolíčky. jsou-li umístěny všechny kolíčky, tak se deska otočí a kontrolou se určí úspěšnost. role hráčů se vymění.

  Cíle

  Rozvoj slovní zásoby, přesného vyjadřování a komunikačních schopností, rozvíjení matematických pojmů vlevo, vpravo, dole, nahoře…

  Typ výukového materiálu: Pět plastových oboustranně potištěných plastových desek s tematickými obrázky a barevné kolíčky.
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Mgr. Benediktová Karla <reditelna@msmarkusova.cz>
  did. pomůcka vlastní výroba

  Anotace

  1. deska z pevného materiálu, kousky suchého zipu, zalaminované obrázky. Dítě vybírá ze skupiny, provádí zrakovou analýzu, přiřadí – připne obrázek dle instrukce učitelky. Negativy jsou obtížnější, ale postupně zvládnutelné. Nejobtížnější je určit následně, které předměty přiřazovaly. Takových ploch lze vyrobit s různým obsahem, který chceme procvičovat, např. synonyma, homonyma, patří/nepatří… vkládáme i jiné obrázky, které nepatří… zraková představivost nám může diagnostikovat stav zrakového vnímání, zapamatování a reprodukce. Tuto činnost lze samozřejmě provádět na pracovním listu, ale v našem případě je zapojena jemná motorika ruky, což je další podnět, který dítěti pomáhá v učení (ruka-oko-mozek).

  Cíle

  Děti se učí třídit, přiřazovat, párovat, slovně argumentovat. Rozvíje schopnost porovnávat; rozvíjet rekognici paměti (zapamatovat, které nástroje byly znázorněny, jaké barvy měly nožky)…

  Typ výukového materiálu: didaktická pomůcka
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností
  Orientace v prostoru a v rovině, Práce s daty, Rytmus
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Laníková Alena, Bc. <libuse.vrbova@seznam.cz>
  Didaktická hra Autobus Vlastní tvorba, nahrávka písně je vlastní tvorba P. Waldaufové

  Anotace

  Téma integrovaného bloku: Dopravní prostředky Samotné činnosti předchází nabídka didaktické hry Autobus, kterou děti hrají po příchodu do MŠ. Společně s dětmi vytvoříme zastávky autobus- dopravní značka, barevný značka, vzorek koberce v barevném rozlišení Rozdělíme si role: jedno dítě je řidič autobusu, jedno dítě je “revizor”, ostatní děti jsou cestující. Cestující jsou rozděleni na zastávkách autobusu. “Rvizor”- tentorkát jako zapisovatel a kontrolór, má za úkol hlídat, kolik dětí na zastávkách nastoupí, kolik vystoupí. Pro názorné vyjádření má k dispozici dřevěné figurky, kterými znázorňuje počet vystupujícíh a nastupujících cestujících, ty si pak formou čárek zapíše do příslušné tabulky, kterou jsme si ručně psolečně zhotovili. Role se střídají. Dětem se hra líbí, i když se zdá těžká. Tato hra je ukončena krátkou rychlou písní s pohybem: děti uvoří dvojice, jedno z dětí je řidič a drží velkou obruč jako volant a druhé se drží obruče jako cestující, běhají dokola dle hudby.

  Cíle

  Rozvoíjení pozornosti, zrakového vnímání, představivosti, slovní zásoby

  Typ výukového materiálu: Didaktická hra
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Práce s daty, Rytmus, Logika
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Boršovská Kristina Bc. <kborsovska@seznam.cz>
  Didaktická hra HOUSENKA vlastní tvorba

  Anotace

  Hra je zaměřená na rozvíjení orientace v prostoru a v rovině v životě předškolního dítěte. Procvičuje obratnost, trpělivost a spolupráci v kooperačním týmu dětí. Zároveň učí děti správnému držení těla a hýbat se do rytmu s kolektivem. Přestože děti aktivně nemluví, je u nich podporována paměť a zájem o živou přírodu.

  Cíle

  Rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, rozvoj zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti, fantazie, vytváření prosociálních postojů k druhému/ rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti a pod, /

  Typ výukového materiálu: didaktická hra
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Cíle jako východiska vzdělávacích činností v MŠ
  Orientace v prostoru a v rovině
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: LUCKÁ Ludmila <skolka@okruzni7.cz>
  didaktická pomůcka Mutabene.cz

  Anotace

  Didaktický materiál – Sešity obsahují pestrá cvičení na rozvoj kognitivních funkcí i komunikačních kompetencí. Součástí did. materiálu je cvičná deska a soubor sešitů na procvičování dílčích funkcí u různých věkových skupin. Dítě může pracovat samostatně nebo pod vedením pedagoga. Úkoly lze vyřešit v rozmezí 10-15minut. Děti jsou systémem pracovních sešitů vedeni k samostatné práci i závěrečnému sebehodnocení, vidí, kde dítě udělalo chybu a může ji hned opravit.

  Cíle

  Zvýšení motivace k řešení a následnému sebehodnocení úkolu, rozšíření slovní zásoby a zlepšení vyjadřovacích schopností.Procvičování slovní zásoby, posílení pozornosti, soustředění, pozorování a vnímání.

  Typ výukového materiálu: didaktický materiál
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost|Matematická pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností
  Orientace v prostoru a v rovině, Míra, Představy o kvantitě, Logika
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: – <jana.meserlova@volny.cz>
  didaktická pomůcka – ZUBY vlastní…

  Anotace

  Didaktické pomůcky – zafóliované sady obrázků, drobné předměty pro znázornění počtu čísla. Uvedené je na ploše, samozřejmě začneme v prostoru a s předměty různých kategorií (oblečení, nádobí…). Pracovní list až jako opakování, diagnostikování v rámci individuálního rozvoje dítěte.

  Cíle

  Cílem je seznamovat děti s obsahem pojmu číslo; procvičovat řazení, třídění, prvníxposlední, více-více než/méně/méně než…

  Typ výukového materiálu: didaktická pomůcka
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost|Matematická pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Pedagogická diagnostika a rané odhalení rizik
  Organizační formy v MŠ podporující individualizované, skupinové a kooperační učení, Metody práce v předškolním vzdělávání se zaměřením na prožitkové a situační učení v praxi mateřských škol
  Orientace v prostoru a v rovině, Míra, Představy o kvantitě, Rytmus, Logika
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: PaedDr. Libuše Vrbová, PaedDr. <libuse.vrbova@seznam.cz>
  Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání předškolních dětí a mladších žáků Jančaříková, K. Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání předškolních dětí a mladších žáků. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015. 1. Vyd. ISBN 978-80-7290-805-9.

  Anotace

  Monografie představuje teoretické poznatky, na kterých je vystavěn základ didaktiky přírodních věd pro předškolní děti a žáky prvního stupně základní školy. K problematice přistupuje s vědomím, že jejich učitelky/učitelé nemají obvykle přírodovědné vzdělání nebo naopak (především učitelky v lesních mateřských školách) mají přírodovědné vzdělání, ale nestudovali primárního pedagogiku. Také zohledňuje specifika dětí a žáků, např. skutečnost, že vnímají neverbální komunikaci často více než komunikaci verbální; neverbální komunikaci je věnována samostatná kapitola. Zařazuje metody a přístupy osvědčené (všemi smysly, exkurze, vycházka, zakládání přírodovědných sbírek, heuristické metody) i inovativní přístupy (metoda dobrých otázek, vzdělávání založené na vztahu k místu, narativní metodu, práci s modely, vzdělávání za pomoci živočichů a další. Upozorňuje na existenci přírodovědného nadání a odkazuje na (již dříve publikovaný a ověřený) diagnostický nástroj pro odhalování přírodovědných talentů. Okrajově je zmíněna environmentální výchova (téma, které s přírodovědným vzděláváním úzce souvisí) a její specifika. V práci jsou shrnuty původní výzkumy, které se zabývají vztahem dětí a žáků k přírodě (představy o přírodě, strom, který mám rád, biofilie), fenoménem odcizování dětí přírodě (syndrom padajících dětí, proměny dětí v posledních letech) a tím, zda jejich učitelky/učitelé reflektují vývojová specifika. Na závěr jsou stručně představeny didaktické prostředky, které podporují přírodovědné vzdělávání dětí a žáků do páté třídy základní školy, a vytyčeny didaktické zásady přírodovědného vzdělávání transformované pro tuto věkovou skupinu.

  Cíle

  Vytyčení didaktických zásad přírodovědného vzdělávání žáků 1. stupně ZŠ a přírodovědných aktivit dětí předškolního věku. Vztáhnout teorie inteligence k oborové didaktice. Vztáhnout pedagogické teorie k oborové didaktice. Propojit poznatky a postupy environmentálního vzdělávání a výchovy s nabídkou přírodovědných aktivit.

  Typ výukového materiálu: monografie
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Podpora a rozvoj přírodovědné pregramotnosti v mateřské škole
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. <katerina.jancarikova@pedf.cuni.cz>
  Diktát obrázku Dřevěné hračky Detoa

  Anotace

  Děti utvoří skupinky po 4, každá skupinka dostane Magnetickou skládanku- puzzle. Podle slovní instrukce učitelky skupinky sestavují obrázek. Například: Vezmi zelený obdélník a dej ho vlevo, vezmi modrý trojúhelník a dej ho nad zelený trojúhelník. Vezmi dvě žlutá půlkolečka, utvoř z nich celé kolečko a dej ho vpravo nahoru. Vezmi dvě modrá kolečka a dej je dolů vlevo. Vezmi červený obdélník a dej ho nad modrá kolečka, atd. Skupinka kontroluje správnost provedení u svých členů. Na závěr děti popisují, jaké obrázky jim podle instrukce vznikly (žluté sluníčko, červené auto s modrými koly, stromek).

  Cíle

  Rozvoj paměti a pozornosti, posilování zájmu a radosti z objevování, vytváření základů pro práci s informacemi

  Typ výukového materiálu: Didaktická pomůcka
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Orientace v prostoru a v rovině
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Horáčková Jana Mgr. <horackova.j@tiscali.cz>
  Dobble – společenská hra hru lze koupitv hračkářstvích, objednat přes webové stránky

  Anotace

  Hra je pro děti velmi zábavná. Obrázky jsou velmi jednoduché, ale zároveň jsou dobře poznatelné. Popis jak se přesně hra hraje přiložím do odkazu. Z počátku trvá dětem chvíli, než se naučí jak přesně hru hrát. Postupem času dochází ale ke zrychlení jejich reakcí a jejich postřeh se časem velmi zlepší. Zažijí u toho vžy spousty legrace. Najít správný obrázek, rozhodnout se a nahlas správně pojmenovat. Cíle tato hra plní maximálně, ač doporučený věk je 6 let, hrají bez větších problémů i děti pětileté. hra není časově náročná. Mezi dětmi si získala velkou oblíbenost, kdy si ji velmi často půjčují hned při ranních hrách.

  Cíle

  Rozvoj postřehu, rychlého a správného rozhodování, správného pojmenování – slovní zásoby, rozvoj logického myšlení, rozvoj vnímání orientace

  Typ výukového materiálu: společenksá hra
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Logika
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Rysová, Jana, Bc. <janarysovaa@seznam.cz>
  Doplň do pokoje Vlastní tvorba

  Anotace

  Dítě dostane neúplnou síť “pokoje” (siť krychle bez jedné stěny, kterou do té krychle (pokoje) nakukuje, kde jsou nakresleny dveře. K tomu vystřihané obrázky koberce, světla a okna, které má správně umístit (přilepit) na síť. Po složení sítě vidí, zda to udělalo správně.

  Cíle

  orientace v prostoru, rozvoj zrakového vnímání a prostorové představivosti,

  Typ výukového materiálu: Didaktická hra
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Orientace v prostoru a v rovině
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Perný Jaroslav, doc. PaedDr. Ph.D. <jaroslav.perny@tul.cz>
  Do školky za zvířátky Eva Svobodová, Alena Váchová, Miluše Vítečková, Do školky za zvířátky, Portál, Praha 2012

  Anotace

  Tato kniha nabízí učitelkám každý měsíc v roce jeden motivační příběh, básničky a písničky s ním spojené, náměty her a vzdělávacích činností. Kniha zábavnou formou děti učí vzájemnému respektu, rozvíjí je v tvořivých činnostech, nutí je k zamyšlení, samostatnosti, rozvíjí jejich fantazii. Pomáhá rozvíjet čtenářskou gramotnost. V knížce jsou i pracovní listy k daným tématům.

  Cíle

  Rozvíjení prosociálního chování, Rozvoj slovní zásoby, Rozvíjení estetického vztahu k přírodě…

  Typ výukového materiálu: Kniha
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost|Matematická pregramotnost|Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty), Spolupráce rodiny a předškolních zařízení pro rozvoj předčtenářských a raných
  Cíle jako východiska vzdělávacích činností v MŠ, Organizační formy v MŠ podporující individualizované, skupinové a kooperační učení, Metody práce v předškolním vzdělávání se zaměřením na prožitkové a situační učení v praxi mateřských škol, Podpora a rozvoj p
  Orientace v prostoru a v rovině, Vnímání a organizace prostoru, Míra, Představy o kvantitě, Práce s daty, Rytmus, Logika
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: B. c. Nepodalová Renata <re.nepodal@seznam.cz>
  Dotváření pohádkové knihy MŠ, děti a rodiče

  Anotace

  děti ve spolupráci s rodiči domýšlí pohádku a vytvářejí vlastní pohádkovou knihu. Tuto knihu poté děti “přečtou” ostatním kamarádům ve třídě.

  Cíle

  Rozvíjení předčtenářských dovedností, utváření vztahu ke knize, rozvíjení mezigeneračních vztahů, rozvoj slovní zásoby, rozvoj slovního vyjadřování, rozvoj sluchového a zrakového vnímání

  Typ výukového materiálu: vlastní tvorba knihy
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty), Spolupráce rodiny a předškolních zařízení pro rozvoj předčtenářských a raných čtenářských dovedností
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Petra Jančaříková <manka-cz@seznam.cz>
  Drak Matouš, princezna Apolenka a kouzelné kukátko vlastní tvorba

  Anotace

  Cílem TVP je prohlubovat v dětech touhu po poznání a hravou formou se učit novým poznatkům. V rámci tohoto projektu jsou po celý školní rok rozvíjeny všechny oblasti, včetně čtenářské pregramotnosti.

  Cíle

  Rozvíjení předčtenářských dovedností, utváření vztahu ke knize, rozvíjení mezigeneračních vztahů, rozvoj slovní zásoby, rozvoj slovního vyjadřování, rozvoj sluchového a zrakového vnímání

  Typ výukového materiálu: TVP
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty), Spolupráce rodiny a předškolních zařízení pro rozvoj předčtenářských a raných čtenářských dovedností
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Petra Jančaříková <manka-cz@seznam.cz>
  Dvouleté dítě v předškolním vzdělávání Lucie Grůzová, Zora Syslová

  Anotace

  Dvouleté dítě v předškolním vzdělávání

  Cíle

  Postavení dvouletých dětí ve vzdělávacích systémech v Evropě, vývojová specifika dvouletého dítěte,práce v MŠ s dvouletými dětmi

  Typ výukového materiálu: kniha
  Cílová věková skupina: 3letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Metody práce v předškolním vzdělávání se zaměřením na prožitkové a situační učení v praxi mateřských škol
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Krtková Lenka <krtkova.lenka@seznam.cz>
  Ekopolis kolektiv autorů

  Anotace

  Didaktická hra, jejímž cílem je rozvíjet prostorovou představivost dětí a jejich smysl pro udržitelný rozvoj. Dostupná verze hry je určena spíše starším dětem, bylo by však možné vytvořit zjednodušenou verzi pro využití v MŠ.

  Cíle

  rozvoj geografické pregramotnosti, výchova k udržitelnému rozvoji, rozvoj prostorové představivosti

  Typ výukového materiálu: didaktická hra
  Cílová věková skupina: 5letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Podpora a rozvoj přírodovědné pregramotnosti v mateřské škole
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Tomáš Matějček, Dana Řezníčková <tomas.matejcek@natur.cuni.cz>
  Emocionálny svet detí predškolského veku Pružinská, L´. Emocionálny svet detí predškolského veku. Prešov: Rokus s.r.o., 2006. ISBN 80-89055-65-6.

  Anotace

  Publikace napsaná ve slovenském jazyce je rozdělena do pěti kapitol. Prvé čtyři nabízejí teoretické vymezení dané problematiky v širších souvislostech (Dieťa a dospelý, Dieťa predškolského veku, Cestou k emocionálnímu svetu dieťaťa, Materská škola jako činitel´ emocionalizácie detí). Poslední, pátá kapitola nabízí řadu aktivit zaměřených na rozvoj emocionality u dětí předškolního věku (Hry k rozvoji emocionálnej inteligencie detí). Při těchto aktivitách jsou užívány následující strategie: výchova jako vztah, otevřená komunikace, projevování citů, společné řešení problémů, tvořivý přístup k výchově, svět příběhů a pohádek, práce s fantazií a imaginací. Děti jsou prostřednictvím popsaných aktivit vedeny např. ke spolupráci (kooperativní učení), přiměřené komunikaci a empatii vůči druhým, schopnosti vyjadřovat své city a nálady. Vše je založeno na komunikaci.

  Cíle

  Odkrýt svět dítěte v jeho emocionální rovině, Zdůraznit potřebu rozvoje emocionality u dětí předškolního věku, Nabídnout soubor hravých aktivit zaměřených na rozvoj emocionality dětí. Tyto cíle podporují spolupráci dětí, rozvíjí empatii, což je předpokladem pro rozvoj komunikačních schopností.

  Typ výukového materiálu: kniha
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost|Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností
  Organizační formy v MŠ podporující individualizované, skupinové a kooperační učení, Metody práce v předškolním vzdělávání se zaměřením na prožitkové a situační učení v praxi mateřských škol
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Polák Milan Mgr. Ph.D. Fasnerová Martina, doc. PhDr. <milan.polak@upol.cz>
  Emušáci: Ferda a jeho mouchy Dostálová, M.; Jančiová, S.; Vlčková, H. Emušáci: Ferda a jeho mouchy. Praha: Scio, 2013. ISBN 978-80-7430-113-1.

  Anotace

  Míra spokojenosti s naším životem je závislá na emoční inteligenci, tj. na tom, jak si dokážeme uvědomovat své emoce, jakou máme schopnost empatie, či vytvářet kvalitní mezilidské vztahy. Kniha je cennou pomůckou nejen pro rodiče a děti, nýbrž i pro učitele MŠ. Prostřednictvím Ferdy a jeho muších pocitů se dětem od 4 do 10 let otevírá množství příběhů podporujících fantazii a představivost. Jednotlivé příběhy jsou doplněné otázkami, radami či typy pro další aktivity rozvíjející jednotlivé emoce. Příklady rozvíjených emocí: radost, smutek, hněv, strach, osamocení, důvěra, žárlivost, zvědavost.

  Cíle

  Rozvíjení emoční inteligence u dětí. Rozvoj slovní zásoby. Rozvoj komunikačních dovedností.

  Typ výukového materiálu: Kniha a plyšová hračka
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Rozvoj čtenářské pregramotnosti dětí s OMJ (odlišným mateřským jazykem), Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Metody práce v předškolním vzdělávání se zaměřením na prožitkové a situační učení v praxi mateřských škol, Pedagogická diagnostika v mateřské škole
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Harazinová Radka, PhDr., Ph.D. <radka.harazinova@tul.cz>
  Emušáci: Ferda v tom zase lítá Dostálová, M.; Jančiová, S.; Vlčková, H. Emušáci: Ferda v tom zase lítá. Praha: Scio, 2015. ISBN 978-80-7430-156-8.

  Anotace

  Volné pokračování knihy Emušáci: Ferda a jeho mouchy. Tentokrát se jednotlivé příběhy zaměřují na komplexní (složené) emoce, jejich uchopení může být pro některé děti náročnější. Příběhy jsou poutavé, výstižné a srozumitelné. Opět nechybí doplňující otázky a aktivity pro děti a rady pro rodiče a učitele. Rozvíjené emoce: vina, zrada, odvaha, láska, přátelství, stud, empatie, respekt.

  Cíle

  Rozvíjení emoční inteligence u dětí. Rozvoj slovní zásoby. Rozvoj komunikačních dovedností.

  Typ výukového materiálu: Kniha a plyšová hračka
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Metody práce v předškolním vzdělávání se zaměřením na prožitkové a situační učení v praxi mateřských škol, Pedagogická diagnostika v mateřské škole
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Harazinová Radka, PhDr., Ph.D. <radka.harazinova@tul.cz>
  Endele, bendele Švejdová, H. Endele, bendele, tak i tak, budeme si spolu hrát: Raabe 2014. ISBN 978-80-7496-078-9

  Anotace

  Důraz je kladen na rozvoj prosociálních schopností dětí a prožitkové učení v mateřské škole. V publikaci naleznete nepřeberné množství zábavných her a rozvíjejících činností, při nichž je ve velké míře využíváno metod prožitkového a situačního.

  Cíle

  Rozvíjení fantazijních představ dětí a souvislého vyjadřování, Rozvíjení prosociálních schopností a prožitkového učení

  Typ výukového materiálu: Kniha
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Metody práce v předškolním vzdělávání se zaměřením na prožitkové a situační učení v praxi mateřských škol
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Mgr. Dita Podhrázská <dpodhrazska@pf.jcu.cz>
  Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.

  Anotace

  Kniha zaměřující se na environmentální činnosti u dětí v mateřské škole. Nabízí nejen teoretický vhled do problematiky environmentálního vzdělávání u malých dětí, ale i velké množství činností, které při realizaci splňují požadavky prožitkového a situačního učení.

  Cíle

  Rozvíjení envirnmentálních dovedností, prožitkové a situační učení, sounáležitost s přírodou

  Typ výukového materiálu: kniha
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Metody práce v předškolním vzdělávání se zaměřením na prožitkové a situační učení v praxi mateřských škol
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Kateřina Havránková Mgr. <reditelna@msmoravanek.cz>
  Experimentář Rakušan Z., Votrubcová Š., Havlíček J.

  Anotace

  Srozumitelné návody na jednoduché fyzikální a chemické pokusy doplněné obrázky a fotografiemi, vyzkoušené v iQLANDII v Liberci a recenzované doc. Z. Drozdem z KDF MFF UK.

  Cíle

  rozvoj praktických dovedností při experimentování, rozvoj základních přírodovědných poznatků, rozvoj pozorovacích dovedností, rozvoj slovní zásoby

  Typ výukového materiálu: kniha
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Podpora a rozvoj přírodovědné pregramotnosti v mateřské škole
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Houfková, Jitka, RNDr., Ph.D. <jitka.houfkova@gmail.com>
  Ferda a jehio mouchy Michaela Dostálová,Sylvia Jančiová, Helena Vlčková

  Anotace

  Ferda a jeho mouchy je kniha pohádek a aktivit pro děti a rodiče určených k rozvoji emoční inteligence dětí. Hlavním hrdinou pohádek je žabák Ferda a jeho kamarádky mouchy, které představují jednotlivé emoce. Ferda se potkává s různými situacemi, které jsou typické i pro děti v předškolním a mladším školním věku. Nejenom pohádky, ale především otázky a aktivity, které se věnují vždy jedné z emocí, umožňují dětem lépe poznat a pochopit své emoce i emoce ostatních.

  Cíle

   Rozvoj předčtenářských dovedností, pedagogická diagnostika a rané odhalení rizik, podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění,motivace pro čtenářství – práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba,spolupráce rodiny a předškolních zařízení pro rozvoj předčtenářských a raných čtenářských dovedností

  Typ výukového materiálu: kniha a plyšové hračky
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Pedagogická diagnostika a rané odhalení rizik, Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty), Spolupráce rodiny a předškolních
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Tesařová Vlasta Bc. <ms.vzahrade@volny.cz>
  Figurková školička Hlavní autorkou metodiky je mezinárodní šachová mistryně Martina Kořenová . Je zároveň učitelkou prvního stupně základní školy s několikaletou praxí.

  Anotace

  Figurková školička je nová originální výuková metoda zaměřená na rozvoj dětského intelektu a intelektuálních schopností a dovedností. Je určená pro děti ve věku od 4 do 10 let, jakýchkoli duševních dispozic. Malého génia inspiruje a podprůměrné dítě rozvine. Jde o „školu hrou“ v pravém slova smyslu, takže zaujme každého, i děti s poruchami učení nebo soustředění. Metodiku připravoval tým speciálních pedagogů, psychologů a také špičkových šachistů. Metodika se opírá o šachovnici a šachové figurky, děti se ale neučí šachy. Šachovnice je úžasný přesně definovaný prostor, trochu složitější síť. V tomto prostoru je možné připravit tisíce různorodých úloh, které zahrnují počítání, geometrické vnímání, prostorovou orientaci, vnímání pohybu apod. Šachovnice je stejně dobrým prostorem jak pro paměťové úlohy, tak pro úlohy rozvíjející tvořivou logiku.

  Cíle

  Rozvoj logicko matematického myšlení , Rozvoj dětského intelektu, schopností a dovedností, Rozvoj podpory interpersonálních a vrstevnických kontaktů hrou

  Typ výukového materiálu: Projekt
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Orientace v prostoru a v rovině, Práce s daty, Logika
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Miroslava Jonášová <rybka.mirka@seznam.cz>
  Figurková školička Hlavní autorkou metodiky je mezinárodní šachová mistryně Martina Kořenová (rozená Holoubková). Je zároveň učitelkou prvního stupně základní školy s několikaletou praxí. Takřka deset let připravovala a testovala cesty, jak prostřednictvím šachového prostře

  Anotace

  Figurková školička je nová originální výuková metoda zaměřená na rozvoj dětské-ho intelektu a intelektuálních schopností a dovedností. Je určená pro děti ve věku od 4 do 10 let, jakýchkoli duševních dispozic.Malého génia inspiruje a podprůměrnédítě rozvine. Jde o „školu hrou“ v pravém slova smyslu, takže zaujme každého, i děti s poruchami učení nebo soustředění. Figurková školička přichází s nápadem propojení rozvoje jedince pomocí edukativních činností (edukativního programu) i podpory interpersonálních a vrstevnických kontaktů hrou a vzděláváním jak v tradičním pojetí, tak i s pomocí techniky. Můžeme o ní hovořit jako o původní výukové metodě se zaměřením na rozvoj dětského intelektu, schopností a dovedností. Metodiku připravoval tým speciálních pedagogů,psychologů a také špičkových šachistů.

  Cíle

  Rozvoj logicko matematického myšlení , Rozvoj dětského intelektu, schopností a dovedností, Rozvoj podpory interpersonálních a vrstevnických kontaktů hrou

  Typ výukového materiálu: Projekt
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Orientace v prostoru a v rovině, Logika
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Miroslava Jonášová <rybka.mirka@seznam.cz>
  Figurková školička Hlavní autorkou metodiky je mezinárodní šachová mistryně Martina Kořenová (rozená Holoubková). Je zároveň učitelkou prvního stupně základní školy s několikaletou praxí.

  Anotace

  Figurková školička je nová originální výuková metoda zaměřená na rozvoj dětské- ho intelektu a intelektuálních schopností a dovedností. Je určená pro děti ve věku od 4 do 10 let, jakýchkoli duševních dispozic.Malého génia inspiruje a podprůměrné dítě rozvine. Jde o „školu hrou“ v pravém slova smyslu, takže zaujme každého, i děti s poruchami učení nebo soustředění. Metodiku připravoval tým speciálních pedagogů, psychologů a také špičkových šachistů. Metodika se opírá o šachovnici a šachové figurky, děti se ale neučí šachy. Šachovnice je úžasný přesně definovaný prostor, trochu složitější síť. V tomto prostoru je možné připravit tisíce různorodých úloh, které zahrnují počítání, geometrické vnímání, prostorovou orientaci, vnímání pohybu apod.Šachovnice je stejně dobrým prostorem jak pro paměťové úlohy, tak pro úlohy rozvíjející tvořivou logiku.

  Cíle

  Rozvoj logicko matematického myšlení , Rozvoj dětského intelektu, schopností a dovedností, Rozvoj podpory interpersonálních a vrstevnických kontaktů hrou

  Typ výukového materiálu: Projekt
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Orientace v prostoru a v rovině, Práce s daty, Logika
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Miroslava Jonášová <rybka.mirka@seznam.cz>
  Figurková školička Hlavní autorkou metodiky je mezinárodní šachová mistryně Martina Kořenová (rozená Holoubková). Je zároveň učitelkou prvního stupně základní školy s několikaletou praxí.

  Anotace

  Figurková školička je nová originální výuková metoda zaměřená na rozvoj dětské- ho intelektu a intelektuálních schopností a dovedností. Je určená pro děti ve věku od 4 do 10 let, jakýchkoli duševních dispozic. Malého génia inspiruje a podprůměrné dítě rozvine. Jde o „školu hrou“ v pravém slova smyslu, takže zaujme každého, i děti s poruchami učení nebo soustředění. Metodiku připravoval tým speciálních pedagogů,psychologů a také špičkových šachistů. Metodika se opírá o šachovnici a šachové figurky, děti se ale neučí šachy. Šachovnice je úžasný přesně definovaný prostor, trochu složitější síť. V tomto prostoru je možné připravit tisíce různorodých úloh, které zahrnují počítání, geometrické vnímání, prostorovou orientaci, vnímání pohybu apod. Šachovnice je stejně dobrým prostorem jak pro paměťové úlohy, tak pro úlohy rozvíjející tvořivou logiku.

  Cíle

  Rozvoj logicko matematického myšlení , Rozvoj dětského intelektu, schopností a dovedností, Rozvoj podpory interpersonálních a vrstevnických kontaktů hrou

  Typ výukového materiálu: Projekt
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Orientace v prostoru a v rovině, Práce s daty, Logika
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Miroslava Jonášová <rybka.mirka@seznam.cz>
  Fyzika hrou RNDr. Věra Pejčochová

  Anotace

  Návody na fyzikální pokusy a na tvorbu fyzikálních hraček, matematické rébusy a zajímavosti.

  Cíle

  rozvoj praktických dovedností při experimentování, rozvoj základních přírodovědných poznatků, rozvoj pozorovacích dovedností, rozvoj slovní zásoby, rozvoj představivosti,

  Typ výukového materiálu: webové stránky
  Cílová věková skupina: 6letí, 7 a více letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Podpora a rozvoj přírodovědné pregramotnosti v mateřské škole
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Houfková, Jitka, RNDr., Ph.D. <jitka.houfkova@gmail.com>
  Geomag např. švýcarské firmy

  Anotace

  Geomag je konstruktivní magnetická stavebnice, která obsahuje magnetické tyčinky různých barev a délky, poniklované kuličky a barevné plastové výplně různých tvarů. Díky jednoduchému stavebnímu systému vytvoříte nekonečné množství plochých nebo prostorových modelů. Se stavebnicí Geomag můžete vytvářet domečky a stavby, zvířata, vozidla a další objekty – zkrátka vše, co vás napadne. Vše drží magnetickou silou pevně pohromadě a celý model se dá tak lehce tvarovat. Zpočátku můžete využívat obrázkový návod, brzy však zapojíte i svoji fantazii. Výhodou je snadná manipulovatelnost a vysoká stabilita modelů. Geomag je atraktivní hračka, ale také se může využít při fyzice ve škole, vystavit jako dekorace nebo si při nervozitě s Geomagem prostě jen zaměstnáte prsty.

  Cíle

  Rozvoj prostorové představivosti, rozvoj jemné motoriky, podpora chápání základních principů magnetismu, fyzikálních zákonitostí

  Typ výukového materiálu: konstruktivní magnetická stavebnice
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Orientace v prostoru a v rovině, Vnímání a organizace prostoru, Míra, Představy o kvantitě, Logika
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Pomklová, Jana, Mgr. <jana.pomklova@seznam.cz>
  GEOMAG švýcarské firmy

  Anotace

  Geomag je konstruktivní magnetická stavebnice, která obsahuje magnetické tyčinky různých barev a délky, poniklované kuličky a barevné plastové výplně různých tvarů. Díky jednoduchému stavebnímu systému vytvoříte nekonečné množství plochých nebo prostorových modelů. Se stavebnicí Geomag můžete vytvářet domečky a stavby, zvířata, vozidla a další objekty – zkrátka vše, co vás napadne. Vše drží magnetickou silou pevně pohromadě a celý model se dá tak lehce tvarovat. Zpočátku můžete využívat obrázkový návod, brzy však zapojíte i svoji fantazii. Výhodou je snadná manipulovatelnost a vysoká stabilita modelů. Geomag je atraktivní hračka, ale také se může využít při fyzice ve škole, vystavit jako dekorace nebo si při nervozitě s Geomagem prostě jen zaměstnáte prsty.

  Cíle

  Rozvoj prostorové představivosti, rozvoj jemné motoriky, podpora chápání základních principů magnetismu, fyzikálních zákonitostí

  Typ výukového materiálu: konstruktivní magnetická hra
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Orientace v prostoru a v rovině, Vnímání a organizace prostoru, Míra, Představy o kvantitě, Práce s daty, Logika
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Pomklová, Jana, Mgr. <jana.pomklova@seznam.cz>
  Geometrické tvary KONVALINOVÁ, Kateřina. Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je pořád prima. Ilustroval Edita PLICKOVÁ. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0620-0.

  Anotace

  Připravíme si papírové obrázky draků – kulatého (kruh), hranatého (čtverec), špičatého (trojúhelník). Těmto drakům uděláme ocásky buď z proužku papíru nebo z provázku. Dále si připravíme z barevných papírů menší tvary – kruhy, čtverce, trojúhelníky. Děti si pak samy vyberou draka. Podle vybraného tvaru draka potom lepí na ocásek odpovídající geometrické tvary (musejí samy poznat, že k hranatému patří čterečky, apod.), a tak draka ozdobí.

  Cíle

  Rozlišit základní geometrické tvary, rozvoj představivosti, fantazie

  Typ výukového materiálu: Pracovní činnost
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Vnímání a organizace prostoru
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Deutschová Michaela, Bc. <michaeladeutschova@seznam.cz>
  Hmatová tichá pošta ústní lidová slovesnost

  Anotace

  Hra se hraje obdobně jako klasická tichá pošta, pouze místo toho, aby si děti šeptaly slovo či větu, kreslí si určitý znak, písmenko či jednoduchý obrázek na záda. Je vhodné, aby přitom děti stály v zástupu (či několika zástupech – každý posílá a kreslí zvlášť). Posledním/u v zástupu paní učitelka ukáže symbol či obrázek na papíře, ten jej nakreslí na záda dítěti před sebou, ten dalšímu před sebou, atd. První v zástupu obrázek nakreslí na připravený čistý papír nebo na tabuli – obrázky se pak porovnají s původními. Náročnost obrázků volíme dle věku dětí. Příklady: kruh, trojúhelník, čtverec, křížek, hvězdička, šipka, různá písmena nebo číslice, spirála, vlnovka, srdíčko, domeček, sluníčko, jednoduchý strom, smajlík…

  Cíle

  rozvoj orientace v rovině, trénink pozornosti, rozvoj smyslového vnímání – využití jiných smyslů než zraku

  Typ výukového materiálu: didaktická hra
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Orientace v prostoru a v rovině, Vnímání a organizace prostoru
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Mgr. Jana Modrá <jana.modra@volny.cz>
  Hradní školička draka Vendelína projekt

  Anotace

  TVP Hradní školička draka Vendelína je inspirován pohádkami a středověkem. Děti se promění v pážata a společně budou nahlížet do pohádek, pomocí kterých budou získávat nové znalosti. Děti provází desetihlavý drak Vendelín, který jim pomůže získat všechny rytířské ctnosti. Cílem tohoto TVP je seznamovat děti přiměřenou formou s naší historií, s pohádkami, rozvíjet slovní zásobu, vyjadřování, sluchové vnímání. Každé dítě si na konci projektu odnáší svůj vlastní rytířský deník, který vytváří celý rok ve spolupráci s rodiči.

  Cíle

  Rozvíjení předčtenářských dovedností, učení čtenářským startegiím, rozvoj slovní zásoby, rozvoj slovního vyjadřování, rozvoj sluchového vnímání

  Typ výukového materiálu: Projekt
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty), Spolupráce rodiny a předškolních zařízení pro rozvoj předčtenářských a raných čtenářských dovedností
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Jana Rozália Kopasz <jana@kopasz.cz>
  Hrajeme divadlo Přikrylovy Milada a Gabriela, Hrajeme divadlo, Kroměříž, 2002

  Anotace

  Cílem činnosti je rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu u dětí předškolního věku. Pomocí dramatizace se děti učí společenskému chování. Děti se učí zvládnout správnou výslovnost jednotlivých veršovaných výstupů ve scénáři, sledují příběh a posloupnost pohádky. Je zapotřebí minimum kostýmů, které se buď dají vyrobit nebo je lze koupit (čepičky, kostýmy). Dětem se aktivity spojené s hraním rolí líbí. V knize je v každé pohádce dostatečný počet rolí, může tedy hrát celá třída. Role jsou krátké, tedy lehce zapamatovatelné monology se děti snadno učí. Dramatizace dětem umožňuje získat schopnost záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci. Díky spolupráci s učitelem a ostatními dětmi, dítě lépe pozná i samo sebe. Knihu doporučuji. Pohádky jsou krátké a poučné.

  Cíle

  rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu, poznávání sebe sama, získán schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

  Typ výukového materiálu: dramatická kniha
  Cílová věková skupina: 5letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Macková Alena Bc. <mackova.ala@seznam.cz>
  Hrajeme si s abecedou Ljuba Štíplová

  Anotace

  Pracovní sešit zaměřený na předškoláky. Seznamuje děti hravou formou s písmenky pomocí říkanek, obrázků a krátkých úkolů. Pracovní sešit obsahuje krátké pohádky s obrázky. Děti trénují pozornost, zrakové, sluchové vnímání a práci s textem. Pracovní sešit je určen spíše předškolákům, kteří se seznamují s písmenky a významem slov. V sešitu jsou i krátké říkanky, které procvičují jak slovní zásobu, tak i logopedické obraty.

  Cíle

  Rozvoj předčtenářských dovedností, zrakového a sluchového vnímání, utváření vztahu k mluvenému slovu, rozvoj pozornosti, …

  Typ výukového materiálu: pracovní sešit
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Irena Kramplová <irdas@seznam.cz>
  Hrajeme si s písmenky vlastní tvorba

  Anotace

  Hraní si s písmenky skýtá nepřeberné množství nejrůznějších možností- lze zařadit během ranních her, odpoledních činností, atd. Časová dotace je do 5 minut. Děti skládají své jméno či jiné slovo z jednotlivých písmen podle vzoru (příp. zpaměti)- využít lze např. dřevěná barevná písmenka, kartičky či kolíčky s písmeny atd. Během roku si lze společně vytvořit “mapu jmen”- děti si vyhledají papír se svým písmenem a podepíší se- hotová mapa je vyvěšena na viditelném místě a může dál sloužit k poznávání písmen, jmen, apod. Karty se slovy pro skládání z kolíčků je vhodné doplnit obrázkem.

  Cíle

  poznávání grafické podoby písmen, rozvoj zrakové percepce, rozvoj předčtenářských dovedností, jemné motoriky

  Typ výukového materiálu: didaktické hračky
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Pedagogická diagnostika a rané odhalení rizik
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Zatloukalová Marta, DiS. <martazatl@seznam.cz>
  hra Magnetico www.benjamin.cz

  Anotace

  Didaktická stavebnice pro děti od 2let, jednoduchá a zajímavá na hry ve skupinkách. Snadno se staví komíny, domy, vláčky podle fantazie dětí. Stavebnice využívá přitažlivosti magnetů, jednoduchá manipulace i pro malé děti. Hra rozvíjí tvořivost a kreativitu. Děti poznávají základní barvy, rozlišují délku jednotlivých stavebních kamenů, starší děti mohou konstruovat podle předlohy na obrázku.

  Cíle

  Rozvíjení jemné motoriky, poznávání barev, určování velikosti, tvaru

  Typ výukového materiálu: didaktická pomůcka
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Organizační formy v MŠ podporující individualizované, skupinové a kooperační učení
  Orientace v prostoru a v rovině, Míra
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Mgr. Ivona Urbišová <materskaskola.hlusovice@seznam.cz>
  Hra na hádanky Minaříková M, Klocperková S. Soubor didaktických her k rozvíjení poznání dětí předškolního věku, Praha: Pedagogický ústav hl. m. Prahy, 1987, 55-306-87

  Anotace

  Celý soubor her obsahuje hry s různým zaměřením, já jsem si vybrala pouze jednu, kterou s dětmi často hrajeme. Je vhodná pro děti různého věku a obtížnost si může učitelka sama zvolit podle dané skupiny dětí. Hru lze hrát v jakém koliv prostředí, v malé i větší skupině. K hře si může učitelka předem připravit obrázky a usnadnit tak hru pro děti s OMJ a pro děti mladší.

  Cíle

  Rozvoj předčtenářských dovedností, rozvoj slovní zásoby, rozvoj předmatematických dovedností, Orientace v prostoru a rovině, vnímání a organizace prostoru

  Typ výukového materiálu: soubor her
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost|Matematická pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Rozvoj čtenářské pregramotnosti dětí s OMJ (odlišným mateřským jazykem)
  Orientace v prostoru a v rovině, Vnímání a organizace prostoru, Logika
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Pimperová Světluše Mgr. <ms.kohoutek@volny.cz>
  Hra na rozvoj pohybových schopností a snížení neklidu – Obr a trpaslík ISBN 80-85282-67-4 Hry zaměřené na zvýšení koncentrace a uvolnění ( R.Portmanová, E.Schneiderová )

  Anotace

  Učitelka vypravuje dětem pohádku o velkém obru a malém trpaslíkovi, vyprávění doprovází vhodnými pohyby, které všichni ostatní napodobují. Příklad: Velký obr (tělo a ruce vytáhnout do výšky) a malý trpaslík (sednout si na bobek, ruce pod sebe)bydleli pohromadě v krásném domě. Ráno se první vzbudil veliký obr (vytahnout ruce a tělo) a vylezl z postele (udělat velký krok s rozpřaženýma rukama a bez pokrčení v kolenou). Otevřel okno (udělat rozpřaženýma rukama příslušné pohyby) a protáhl se (se zdviženýma rukama se protahnout). Pak vyskočil z postele i malý trpaslík (udělat dřep, rukama se opřít a poskočit). Přišel až k velkému obrovi (dát si na boku ruce v bok a udělat několik kroků) a oba se několikrátprotáhli (několikrát střídavě vstát, protahnout se, potom si opět sednout na bobek a opět se protahnout). Velký obr udělal dva velké kroky ke svým šatům (se zdviženýma rukama a ztuhlým tělem udělat dva velké kroky) a malý trpaslík čtyři malé krůčky ke svým šatům (udělat dřep , dát ruce v bok a udělat čtyři malé kroky). Oba se oblékli, velký obr udělal tři velké kroky (udělat tři dlouhé ztrnulé kroky se zvednutýma rukama) a malý trpaslík udělal šest malých krůčků (dřepnout na bobek, s rukama v bok udělat šest poskoků) ke dveřím a najednou – oba zmizeli. -vyprávění může být libovolně měněno podle stáří a potřeb skupiny dětí, pohyby umožňující střídavé napětí a uvolnění těla, střídat směry, používat pojmy vpravo, vlevo, uprostřed, za, pod, nad, u, nahoru, dolů, počty kroků, použít náčiní…cvičení a hry podporují fantazii a tvořivost, posilují vnímání vlastních schopností a důvěru v druhé, zlepšují harmonii a sociální klima skupiny, nevyžadující zvláštní přípravu, lze ji využít ve třídě, i venku…

  Cíle

  Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti jemné i hrubé motoriky; rozvoj schopnosti sebeovládání; rozvoj paměti a pozornosti, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie

  Typ výukového materiálu: hra celým tělem pro zvýšení koncentrace
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Orientace v prostoru a v rovině
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Nádvorníková Monika <skolka@okruzni7.cz>
  hra se zrcadly Gonge -creative learning, mirror game

  Anotace

  Zakoupená didaktická hra, určená pro 1 – 2 děti, která obsahuje 2 stojánky na zrcadla a 4 kostky označené půlkruhy, kruhy a puntíky. Sada obsahuje karty s předlohami. Hru používám při individuální práci s předškoláky pro rozvoj zrakového vnímání, logického myšlení…dítě si vybere určitou kartu s předlohou, podle níž pokládá kostky tak, aby při odrazu v zrcadle utvořily danou předlohu. Děti mohou hrát i ve dvojicích, kdo rychleji zvládne složit tvar u svého zrcadla. Hra je určena spíše předškolním dětem. Délka hry dle zaujetí. Hra je oblíbená v případě, že ji děti pochopí a pokud jsou vhodně motivováni. Vhodnou motivací je přikládání půlených obrázků k zrcadlům – např. oblíbené postavičky, hračky apod.

  Cíle

  vnímání zobrazení předmětu, rozvoj zrakového nímání, rozvoj logického myšlení

  Typ výukového materiálu: didaktiká hra
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Vnímání a organizace prostoru
  Hodnocení: 3
  Vkladatel: Kocourková, Lenka, Mgr. <lenicka.koc@seznam.cz>
  Hra s piktogramy fy. Educo, Picto 523.193

  Anotace

  Didaktická hra skládající se z plastových kartiček se symboly znázorňujícími zákazy, příkazy, orientační informace. Dle hra obsahuje 6 plastových obdélníků, vždy s osmi obrázky nějaké lidské činnosti, která lze označit symbolem vyjadřujícím aktivitu či místo k činnosti. Děti přiřazují na karty obrázků symboly na kartičkách. Pracují samostatně, každé dítě s jednou obrázkovou kartou. Nejdříve dítě samo s kontrolou učitelky, potom ve dvojici – kde kontrola spočívá v tom, že si karty prohodí a kontrolují správnost spoluhráče. Slovně komentují, pokud objeví chybu, slovně vyjádří, proč je situace vyjádřená chybně.

  Cíle

  Přechod od konkrétního (názorného) k myšlení pojmovému. Práce s chybou… Slovní popis situace a její vyjádření symbolem (piktogramem)

  Typ výukového materiálu: didaktická hra
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost|Matematická pregramotnost
  Témata: Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění
  Organizační formy v MŠ podporující individualizované, skupinové a kooperační učení, Metody práce v předškolním vzdělávání se zaměřením na prožitkové a situační učení v praxi mateřských škol
  Práce s daty, Logika
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Vrbová Libuše, PaedDr. <libuse.vrbova@seznam.cz>
  Hra Ubongo KOSMOS Verlag. Distributor pro ČR – ALBI

  Anotace

  Rodinná stolní hra Ubongo od Albi výborně rozvíjí u dětí logické uvažování a orientaci v prostoru/rovině. Hru může hrát i jednotlivec sám pro sebe, nebo až 4 hráči naráz, kteří spolu soutěží. V podstatě se hra skládá ze 2 kroků: První spočívá v tom, že každý hráč dostane hrací kartu a sadu 12 barevných dílků různých tvarů. Hod kostkou určí, které tvary smí v daném kole použít. Jejich skládáním se snaží co nejrychleji zaplnit vymezený tvar na kartě. Když je hotov, zvolá “Ubongo!” Druhý krok spočívá v tom, že kdo v časovém limitu zvládne správně vyskládat tvar, smí podle pořadí pohnout svou figurkou na herním plánu a vzít si 2 drahokamy. Vítězí ten, který má na konci hry nejvíce drahokamů jedné barvy. Hodně přitom záleží i na strategii výběru drahokamů, takže nemusí vždy zvítězit nejrychlejší. S předškolními dětmi můžeme druhý krok vynechat a zaměřit se pouze na skládání barevných dílků. Existuje tako hra Ubongo Junior s jednoduššími skládačkami i pravidly odměňování drahokamy vhodná už pro děti od 4 až 5 let. Dále existuje také 3D Ubongo s prostorovými dílky a puzzlíky. Hra je krásně graficky zpracovaná.

  Cíle

  rozvoj prostorové orientace a logického uvažování, kombinatoriky, cvičení postřehu

  Typ výukového materiálu: Didaktická stolní hra
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Orientace v prostoru a v rovině, Vnímání a organizace prostoru
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Mgr. Jana Modrá <jana.modra@volny.cz>
  Hravá písmenka vlastní tvorba

  Anotace

  Děti se naučí zpívat písničku “ABECEDA V PÍSNIČCE” (ZPĚVNÍK ZPÍVEJME SI, ZPÍVEJME) Podle předlohy se děti snaží na koberci skládat kartičky s obrázkovými písmeny tak, jak jdou v abecedě za sebou. Znovu zazpívají píseň a kontrolují správné pořadí. Děti určují začátečné písmeno svého jména a ukážou písmenko v řadě. Učitelka rozprostře písmenka po koberci a děti se v rytmu písně mezi nimi pohybují. Jakmile přestane hrát píseň, děti se seběhnou k písmenku, které je začáteční hláskou svého jména. Na závěr z písmen poskládají slovo např. : AHOJ, ABECEDA…., které se snaží na papír napodobit. Obrázek dotvoří dle své fantazie. Některé děti mohou napsané slovo připevnit na korkovou podložku a zaťukávat hřebíčky dle písmenkové předlohy.

  Cíle

  Osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda), rozvoj sluchového i zrakového vnímání, řešení problémů.

  Typ výukového materiálu: Didaktická hra s obrázkovou abecedou na námět písně, “ABECEDA V PÍSNIČCE” (kartičky)
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Bittnerová, Iveta, Mgr. Bc. <mssarka@centrum.cz>
  Hry s kameny Metodický materiál „ Medvídek Nivea poznává, objevuje a chrání poklady Země“ Projekt společnosti Beiersdorf spol. s.r.o., určený mateřským školám. Projekt byl vypracován pod odbornou gescí Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze + vlastní tvorba

  Anotace

  Charakteristika: Zařazování environmentální výchovy má velký význam pro děti. Cílem projektu je posílit u předškolních dětí odpovědný vztah vůči životnímu prostředí, přírodě, ostatním lidem i sobě samým, seznámit děti s bohatstvím přírodních zdrojů (neživá příroda, nerostné bohatství), s různými přírodními materiály a souvislostmi s lidským světem. Využíváme vlastní zkušenosti a zážitky dětí, hru a experimentování, metodický materiál „ Medvídek Nivea poznává, objevuje a chrání poklady Země“. • Pokusy: – kámen jiskří i píše – vyhledat v přírodě měkký kámen, který píše, vyhledat dva tvrdé kameny, které při tření jiskří – pokusy se sádrou (rozemletý kámen) – do menšího kelímku nalij asi do třetiny vodu, pak pomalu přisypávej sádru, dokud voda nezmizí, zamíchej a nalij do vymaštěné formičky. Sádra při tuhnutí hřeje, než ztuhne úplně, můžeš obtisknout mušličku – písek jako síto – v přírodě se voda čistí tím, že protéká přes písek. Do kelímku s propíchnutým dnem, aby voda mohla odtékat, nasyp písek. V jiném kelímku rozmíchej ve vodě trochu hlíny, aby se voda ušpinila. Pak do misky přelévej přes písek vodu a sleduj, kolik nečistot písek zachytil. – šnečí ulita se v octě rozpustí • Hry s kamínky: – drápky – najdi 3 drobné kamínky, vyhoď je nízko do vzduchu, snaž se je zachytit na hřbetě ruky dlaní dolů. Začni jedním kamínkem a zahrej si s kamarády – mozaika – nasbírej v přírodě malé ploché kamínky různých barev a slož z nich obrázek na předem pískem vysypané místo. Kamínky pak zatluč kladívkem, aby dobře držely – sestav obrázek z kamínků pro permoníka na filcové podložce – kamenná věž – vyhledej si různě velké, ploché kamínky a uspořádej soutěž o to, kdo postaví nejvyšší a nejhezčí věž – kamenné zrcátko – když si budeš prohlížet kamínky na sluníčku, občas se na některém zaleskne malé zrcátko. Zrcátka jsou tvořena šupinami nerostu slída

  Cíle

  Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí, jeho rozmanitosti, pochopení co je živá a neživá příroda, obohacování dětského slovníku o nová slova, spolupráce s rodiči, učit se chránit přírodu, neničit

  Typ výukového materiálu: výukový program
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Metody práce v předškolním vzdělávání se zaměřením na prožitkové a situační učení v praxi mateřských škol, Podpora a rozvoj přírodovědné pregramotnosti v mateřské škole
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Stehlíková Věra <msduhaops@seznam.cz>
  Indiánské příběhy Udo Richard: Indiánské příběhy, Thovt 2008 Inspirace od Květy Kruger a Kateřiny Šafránkové

  Anotace

  Nejprve si s dětmi prohlédneme ilustraci a snažíme se předvídat, co se na obrázku děje. Text je rozdělen na několik částí. Po přečtení každé z nich si děti předpovídají svá očekávání ohledně dalšího pokračování příběhu a své domněnky zdůvodní. Diskutují ve dvojici i v celé skupině, odpovídají na další doplňující otázky. Na základě svých dosavadních zkušeností předvídají, jak by text mohl pokračovat. Porovnávají svou verzi s novými poznatky z přečteného textu, rozpoznávají shody a odlišnosti. Zapojují nejen rozumové, ale i smyslové vnímání. Při skupinovém předvídání nebo předvídání ve dvojici naslouchají druhým a rozvíjí jejich nápady.

  Cíle

  Rozvoj sebevyjádření, slovní zásoby, myšlení, rozvoj fantazie, představivosti a paměti, rozvoj porozumění náznaku v textu, rozvoj vnímání vlastních pocitů v souvislosti s přečteným (vnímaným) textem

  Typ výukového materiálu: Příklad dobré praxe
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Brodská Martina, DiS. <m.erbi@seznam.cz>
  Individualizace v mateřské škole PhDr. Jana Kargerová, Ph.D., Mgr. Věra Krejčová, Ph.D., a PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Individualizace v mateřské škole,Portál, 2015 ISBN 978-80-262-0812-9

  Anotace

  Kniha ze zabývá otázkou individualizace v mateřské škole. Podrobně rozebírá krok za krokem činnosti, které by měla učitelka/učitel mateřské školy realizovat. Od třídního vzdělávacího programu a s ním spjatého plánování až po pedagogické hodnocení.

  Cíle

  Podpora individualizace v předškolním vzdělávání, Rozvoj profesních kompetencí učitelek/učitelů MŠ,

  Typ výukového materiálu: kniha odborná
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Organizační formy v MŠ podporující individualizované, skupinové a kooperační učení
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Havránková Kateřina Mgr. <reditelna@msmoravanek.cz>
  Interaktivní divadelní balíčky “Škokolka” interaktivní pohádky – Iva Nováková

  Anotace

  Škokolka je cesta k pohádkovému divadlu. Interaktivní divadelní balíček obsahuje CD nahrávku vypravěče a písničky, scénář, kostýmy, líčidla, jevištní manuál a vše, co nám přípravu usnadní. Půvabné kostýmy jsou pro všechny divadelní postavy s rekvizitami a doplňky. Pro nácvik divadelního představení jsou důležité i kulisy, které si při výtvarné činnosti s dětmi můžeme připravit. Děti se snadno naučí dialogy a nacvičí písničky. Cílem dramatizace je rozvíjet u dětí schopnost vžít se do role, dramaticky ztvárnit situaci, rozvíjet slovní zásobu, vyjadřování. Umět spolupracovat ve skupině, udržet svoji pozornost a probudit u dětí zájem o lidovou tvorbu pohádek. Škokolka nám nabízí výběr z českých či světových pohádek například “O veliké řepě”, “Perníková chaloupka”, Vánoční příběh”, “Zlatovláska”, “Sněhurka a sedm trpaslíků” a “Červená karkulka”. Pohádky jsou u dětí oblíbené pro jejich jednoduchý děj, časté opakování určitých dějových prvků. Při dramatizaci pohádek se děti velmi těší na převlékání do kostýmů, přípravě rekvizit a kulis. Nácvik je potřeba zvolit postupný a pozvolný, aby si děti věřily a upevňovaly si to, co se naučily.

  Cíle

  Rozvoj souvislého samostatného vyjadřování, Rozvoj smyslového vnímání, Rozvoj paměti, Rozvoj schopnosti vžít se do role – dramatizace

  Typ výukového materiálu: Interaktivní divadelní balíček pro děti předškolního věku
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Bc. Ladislava Sehnoutková <ms41.lbc@volny.cz>
  Já jsem takový a ty jsi makový Mgr. Žaneta Křížová, Bc. Radka Johana Paterová, Mgr. Lucie Víchová, Raabe 2017

  Anotace

  Obsahem knihy určené zejména pedagogům mateřských škol jsou tri tématické bloky zaměřené na hravé poznávání a přijímání odlišností mezi lidmi, ať už se jedná o odlišnosti fyzické, psychické nebo kulturní povahy. Děti jsou vedeny ke vnímání rozdílů jako něčeho, co nás obohacuje, k radosti z objevování různorodosti. V pestrých tvořivých aktivitách orientovaných k rozvoji tolerance se děti učí, že odlišnosti je třeba znát a respektovat, a ne je popírat.

  Cíle

  Vnímat sebe sama jako jedinečnou bytost, umět vyjádřit vlastní názor, chovat se citlivě ke spolužákům s jakýmkoli postižením nebo znevýhodněním

  Typ výukového materiálu: Inspirace a náměty pro mateřské školy, metodika
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost|Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Rozvoj čtenářské pregramotnosti dětí s OMJ (odlišným mateřským jazykem)
  Organizační formy v MŠ podporující individualizované, skupinové a kooperační učení, Metody práce v předškolním vzdělávání se zaměřením na prožitkové a situační učení v praxi mateřských škol
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Radka Kratochvílová, DiS. <radkakratochvilova.sedlcany@seznam.cz>
  Jak a co číst dětem v MŠ Gebhartová, V. Jak a co číst dětem v MŠ. Praha: Portál 2011. ISBN 978-80-7367-854-8.

  Anotace

  Materiál obsahuje nejen teoretické ukotvení literárního textu do vzdělávací nabídky MŠ (Úloha literárního textu ve vzdělávací nabídce mateřských škol, Literárněvýchovné kompetence učitelky mateřské školy, Fenomén knihy ve vzdělávacím procesu), ale zároveň nabízí a rozvíjí prostřednictvím všech literárních žánrů literární kompetence učitelky, do kterých lze zapojit i rodiče, a tím rozšířit spolupráci rodiny a školy prostřednictvím výchovy ke čtenářství. Prostřednictvím vybraných textů od říkadel, básní přes povídky se autorka zaměřuje na kultivaci komunikativních schopností dětí a pěstování návyků jejich sociálně-kulturního chování.

  Cíle

  Seznámit učitelky MŠ s vhodnými texty pro rozvoj čtenářství a předčtenářských dovedností u dětí. Analyzovat literárně-výchovné kompetence učitelk MŠ. Analyzovat a reprodukovat didakticky komentovaný výběr literárních textů.

  Typ výukového materiálu: Kniha
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty), Spolupráce rodiny a předškolních zařízení pro rozvoj předčtenářských a raných
  Cíle jako východiska vzdělávacích činností v MŠ, Metody práce v předškolním vzdělávání se zaměřením na prožitkové a situační učení v praxi mateřských škol, Efektivní formy spolupráce MŠ s rodiči, poradenskými zařízeními a ZŠ směřující k provázanosti preprim
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Polák, Milan Mgr., Ph.D. Fasnerová, Martina doc., PhDr., Ph.D. <polinm@seznam.cz>
  Jednoduché počítání SCIO.cz s.r.o

  Anotace

  Pracovní listy jsou zaměřeny na vnímání počtu v různých podobách, přiřazování, třídění, vnímání celku a části, vnímání rytmu v kombinaci s motorikou, počítání objektů, seznámení s tvarem číslic, prostorovou představivost.

  Cíle

  Vnímání počtu v různých podobách; přiřazování, vnímání, třídění celku a části; vnímání rytmu v kombinaci s motorikou

  Typ výukového materiálu: Pracovní listy
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Představy o kvantitě
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Mgr. Michaela Králová PhD., Bc. Veronika Švejdová <svejdova20@seznam.cz>
  Jenda sedí pod jabloní SLOUPOVÁ, Miroslava. Rok s krtkem: [náměty pro práci s předškolními dětmi]. Vyd. 2. Ilustroval Edita PLICKOVÁ. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0650-7.

  Anotace

  Učitelka přednese dětem říkanku: Jenda sedí pod jabloní, jablíčka až k němu voní. Jedno spadlo, hned je zvedl. “To je pěkné, jemine”! Ještě jedno nedojedl a už má chuť na jiné. Kolik jablíček snědl Jenda? V prostoru herny ve výšce dětských očí jsou nalepeny obrázky jablíček různého počtu a barev. Je u nich napsána číslice (puntíky) odpovídající počtu jablíček na obrázku. Děti se pohybují po herně za zvuku hudby a učitelka dává povely: např.: Sejdeme se u dvou červených jablíček. Sejdeme se u jednoho zeleného jablka, atd. Děti přebíhají k odpovídajícímu obrázku.

  Cíle

  rozvoj orientace v prostoru, číselné řady, barev

  Typ výukového materiálu: Pohybová hra
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Orientace v prostoru a v rovině, Představy o kvantitě
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Deutschová Michaela, Bc. <michaeladeutschova@seznam.cz>
  Kamionem po Evropě nezjištěno

  Anotace

  Kamionem po Evropě Podstatou hry je převoz nákladů mezi různými evropskými městy. Děti si tak mohou zábavnou formou osvojit základní prostorovou orientaci na mapě Evropy. Zároveň hra podporuje matematické dovednosti (je třeba počítat odměny za převoz, jejich výhodnost apod.) a čtenářskou pregramotnost. V podmínkách MŠ je možné hrát pod vedením učitelky, která pomůže dětem číst informace na kartičkách apod. Bylo by také možné hru pro tyto účely zjednodušit (oficiálně je hra určena pro hráče od 10 let).

  Cíle

  rozvíjení geografické pregramotnosti, rozvoj prostorové představivosti, rozvoj matematické pregramotnosti, rozvoj čtenářské pregramotnosti

  Typ výukového materiálu: hra
  Cílová věková skupina: 6letí, 7 a více letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Podpora a rozvoj přírodovědné pregramotnosti v mateřské škole
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Matějček Tomáš, Řezníčková Dana <tomas.matejcek@natur.cuni.cz>
  Karty s obrázky Cesta k sobě Lucie Ernestová

  Anotace

  Soubor karet s obrázky CESTA K SOBĚ obsahuje 31+1 obrázků velikosti 12 x 17 cm. Z jedné strany kartičky je ilustrace se zkráceným textem, který je z druhé strany rozveden do několika vět. Jednotlivé karty jsou ideálním materiálem pro rozvoj sdílení a komunikace, učí děti vyjádřit myšlenku a naslouchat myšlenkám jiných. Jsou velmi vhodným odrazovým můstkem pro rozvoj strategií porozumění a celou řadu předčtenářských aktivit. Zároveň jsou výborným prostředkem, jak rozvíjet osobnost dětí, tříbit postoje a hodnoty, sociální a emoční inteligenci. Karty jsou vhodné pro kontinuální celoroční práci. Vhodné pro individuální i skupinovou práci.

  Cíle

  Rozvoj komunikace a sdílení, naslouchání, formulace myšlenky, hledání souvislostí, osobnostní výchova

  Typ výukového materiálu: karty s obrázky
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Vykoukalová, Věra, PhDr., Ph.D. <vera.vykoukalova@tul.cz>
  Kašpárková domácí loutkové divadlo Miroslav Nop

  Anotace

  Kašpárkovo domácí loutkové divadélko, je rodinné divadélko pana Miroslava Nopa. Tvoří jej rozsáhlá sbírka loutek (marionet) nevyčíslitelné historické hodnoty! Ve sbírce má loutky Alšovy, Munzbergovy a mnohé jiné. S těmito loutkami dále pracuje. Vystavuje je ne výstavách ( K vidění budou teď na podzim ve Vladtivědném muzeu v Olomouci), jezdí s pohádkami do MŠ a loutkové pohádky i natáčí! Pohádky jsou psané ve verších a jejich autorem je sám pan Nop, který je přepracovává podle klasických předloh. Např. Červená karkulka, Perníková chaloupka, Čert a Káča… Mezi novějšími např. Princezna Solimánská. Pohádky mají kolem 15ti minut, což je ideální doba pro udržení pozornosti dětí.

  Cíle

  Vztah k historii a umění, Rozvoj slovní zásoby a fonematického sluchu, Rozlišení verše a prozaického textu,

  Typ výukového materiálu: CD s různými pohádkami
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Alžběta Vybíralová, Mgr. <seta.21@seznam.cz>
  Kdo sestaví dříve? Vlastní námět

  Anotace

  Děti se rozdělí do družstev (např. po 3-5). Učitel rozmístí po místnosti několik částí krychle rozdělené na krychlová tělesa a rozlišené barvou družstva. Děti tyto části hledají pro své družstvo a snaží se je co nejdříve sestavit krychli.

  Cíle

  orientace v prostoru, rozvoj zrakového vnímání a prostorové představivosti,

  Typ výukového materiálu: Didaktická hra
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Orientace v prostoru a v rovině
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Perný Jaroslav, doc. PaedDr. Ph.D. <jaroslav.perny@tul.cz>
  Klokanův kufr Lužánky – středisko volného času Brno

  Anotace

  Kufr je velmi oblíbená pomůcka, která pomáhá k tomu, aby dítě umělo vše co potřebuje vědět před nástupem do školy. Díky svému komplexnímu pojetí pomáhá diagnostikovat, co dítě skutečně umí a zvládá, odhaluje slabé i silné stránky, které posiluje, a identifikuje případné slabé stránky, s nimiž dále pracuje a nachází řešení. Pomůcka je praktickou aplikací knihy Diagnostika dítěte předškolního věku.

  Cíle

  rozvoj řeči,sluchové vnímání, paměti, základní matematické představy, orientace v prostoru a čase, …

  Typ výukového materiálu: didaktická pomůcka
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost|Matematická pregramotnost|Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Pedagogická diagnostika a rané odhalení rizik, Rozvoj čtenářské pregramotnosti dětí s OMJ (odlišným mateřským jazykem)
  Pedagogická diagnostika v mateřské škole
  Orientace v prostoru a v rovině, Vnímání a organizace prostoru
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Eva Vlasáková <evavlasakova83@seznam.cz>
  Knížka Tullet, Hervé. Knížka. Portál 2016

  Anotace

  Veselá interaktivní knížka, která při společném čtení zaujme svým vtipem, veselými barvami probouzí v dětech radost, zvědavost a zájem. Citace z obalu: “Knížka je knížka, která Vám na každé stránce poví, co s ní máte udělat, a pokud ji poslechnete, pochopíte, že máte v ruce opravdu neobyčejnou knížku.”

  Cíle

  rozvíjet vztah dětí ke knihám, prožívat čtení více smysly (zrak, sluch, hmat), rozvoj pozornosti, zrakové percepce,

  Typ výukového materiálu: kniha
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Orientace v prostoru a v rovině
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Zatloukalová Marta, DiS. <martazatl@seznam.cz>
  kniha Tullet, Hervé: Knížka, vydal Portál, s.r.o., Praha, 2016

  Anotace

  Knížka byla přeložena z francouzského originálu, každá stránka obsahuje barevné puntíky, prostřednictvím kterých je vyprávěn příběh. Pod obrázkem je vždy text, který je současně úkolem pro dítě. Učitelka text čte a dítě plní zadání, ostatní děti sledují, zda byl úkol splněn správně (role pozorovatele). Puntíky jsou postupně přemísťovány a jejich počet se postupně zvyšuje. Leží např. všechny vlevo, vpravo, uprostřed, jsou seřazeny podle algoritmu, chybějící puntík, velikost, překrývání, změna barvy – a tato změny je dějí na základě ťuknutí na stránku dle zadání učitelky. Knížku lze i “číst” pozpátku, tzn. že na konci knihy je vlastně začátek jiného příběhu. Knížku děti mají velmi oblíbenou, samozřejmě součástí “této hry” je nejen moment překvapení, ale i přesné mluvní vyjádření s využitím příslušných předložek pro umístění, doplňkových barev, práce podle předlohy, souvislé vyprávění… určování velikosti, porovnávání počtu, organizace prostoru, co by se stali kdyby… – práce s problémovou otázkou.

  Cíle

  PČG – rozvoj komunikativních dovedností, osvojení si dovedností, zájmu o další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, pracovní); PMG – přechod od konkrétního názorného myšlení, vytváření zájmu o práci s informacemi, rozvoj tvořivého sebešvyjádření; zasahuje do oblastí: orientace v rovině, logika vztah mezi 2D a 3Dení

  Typ výukového materiálu: dětská knížka
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost|Matematická pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty), Spolupráce rodiny a předškolních zařízení pro rozvoj předčtenářských a raných čtenářských dovedností
  Organizační formy v MŠ podporující individualizované, skupinové a kooperační učení, Metody práce v předškolním vzdělávání se zaměřením na prožitkové a situační učení v praxi mateřských škol
  Orientace v prostoru a v rovině, Vnímání a organizace prostoru, Míra, Představy o kvantitě, Rytmus, Logika
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Laníková Alena, Bc. <a.lanikova@seznam.cz>
  Kniha SVOBODOVÁ, Eva, ŠVEJDOVÁ, Hana. Metody dramatické výchovy v mateřské škole. Vyd.1. Praha: Portál, 2011, ISBN 978-80-262-0020-8.

  Anotace

  Autorky v knize přinášejí přehled metod, hledání látek a zdůraznění smyslu a významu pohádky v dramatické práci s předškolními dětmi k práci s příběhem. Věnují se mimo jiné způsobu nakládání s negativními postoji a tématy. Kniha je psána pro učitelky mateřských škol.

  Cíle

  Využití metod dramatické výchovy, Rozvoj prožitkového učení, Rozvoj slovní zásoby

  Typ výukového materiálu: Kniha
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Metody práce v předškolním vzdělávání se zaměřením na prožitkové a situační učení v praxi mateřských škol
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Mgr. Dita Podhrázská <dpodhrazska@pf.jcu.cz>
  Kniha „Tonda a Linda jdou do školy“ Burianová, Hana – Tonda a Linda jdou do školy: ZŠ a MŠ Moravské Knínice, 2016

  Anotace

  Během roku si děti společně ve třídě kreslí ilustrace k předčítaným příběhům. Podle tohoto vzoru si dítě vytvoří několik (např. 5) ilustrací k různým událostem, které spolu s ostatními dětmi během roku prožili v mateřské škole. Prezentace vlastnoručně vytvořených knih. Učitel jednotlivé listy každému dítěti zakládá do portfolia a na konci roku pozvou rodiče a paní učitelku, která je bude učit v první třídě na setkání, kde se se svými knihami představí. Základní škola připravila dětem a jejich rodičům společný dárek na prázdniny: knihu „Tonda a Linda jdou do školy“. Je to soubor pracovních listů, který provází děti celým školním rokem. Dvojčata Linda a Tonda s dětmi prožívají různá dobrodružsvtí. Kniha pro předškoláky rozvíjí a upevňuje jejich grafomotoriku, matematické schopnosti, postřeh, důvtip a také výtvarné snažení. Knihu mohou doplnit svými obrázky a fotografiemi jako přípravu na vstup do první třídy. K tvoření přizvou rodiče, kteří jim přečtou úkol, který mají děti na dané stránce splnit a na konci stránky si vybarví smajlíka, podle svého hodnocení. Jak se cítí, že daný úkol byl splněn. S touto knihou budou pracovat na začátku první třídy, usnadní rozvoj komunikace a navázání vztahů ve třídě.

  Cíle

  ozvíjení předčtenářských dovedností, Učení čtenářským strategiím, utváření vztahu ke knize, Rozvoj slovní zásoby, slovního vyjadřování, sluchového či zrakového vnímání, prožitek z četby apod.

  Typ výukového materiálu: kniha pracovních listů
  Cílová věková skupina: 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty), Spolupráce rodiny a předškolních zařízení pro rozvoj předčtenářských a raných
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Burianová, Hana, Mgr. <info@zs-kninice.cz>
  Kniha: Žvanda a Melivo Ester Stará, Milan Starý

  Anotace

  Brožovaná kniha, ve které mohou děti vybarvovat, spojovat čarami, či prstem po papíře, kroužkovat, podtrhávat, vyškrtávat, ale především by měly mluvit. Kniha je členěna do tří částí. V první děti uplatní své zkušenosti z každodenního života, úkoly v druhé části vycházejí ze systému jazyka. Synonyma, homonyma atd… Třetí část je zaměřena především na vyprávění.

  Cíle

  Systematické rozvíjení slovní zásoby, jazykového citu a vyjadřovacích schopností dítěte.

  Typ výukového materiálu: Brožovaná kniha.
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Bílková Petra,DiS. <petrasramova@seznam.cz>
  kniha Brzy budu počtářem Kárová, V. Brzy budu počtářem. Praha: Portál. 2000. ISBN 80-7178-435-4

  Anotace

  Kniha obsahuje soubor úkolů, cvičení a her pro děti od 4 let a nabízí dětem nejrůznější činnosti, porovnávání, vystřihování, nalepování, skládání, vybarvování, dokreslování, spojování. Prostřednictvím těchto zábavných činností jsou děti vedeny k rozvoji logického myšlení, pozorovacích schopností, postřehu, orientace, samostatnosti a jemné motoriky./koly jsou v knize řazeny od nejjednodušších po obtížnější, proto je vhodné zpracovávat úkoly v uvedeném pořadí. Na každé straně je uvedeno 1 cvičení, a stručný návod pro dospělého, který povede dítě při jeho práci.

  Cíle

  Rozvoj předmatematických představ, logického myšlení, orientace, pozorovacích schopností, samostatnosti a jemné motoriky.

  Typ výukového materiálu: Kniha
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Orientace v prostoru a v rovině, Vnímání a organizace prostoru, Míra, Představy o kvantitě, Logika
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: – <jana.meserlova@volny.cz>
  Kniha otázek a odpovědí Nakladatelství Svojtka, ISBN:978-80-256-1736-6

  Anotace

  Kniha otázek a odpovědí seznamuje děti hravou formou se zajímavosti z oblasti přírody, astronomie, dopravy ale i historie. Každé dítě si v knize najde svou oblast o kterou se zajímá. Ke každé zajímavosti je animovaný obrázek s krátkým povídáním. Kniha je velice dobře ilustrovaná a je zaměřena i na sportovní zajímavosti. Kniha je dobře využitelná v centru objevů, kde dítě zkoumá 1500 otázek ze světa.

  Cíle

  Rozvoj komunikačních dovedností, spolupráce se skupinou, pozorného náslechu, utváření vztahu ke knize, rozvoj vztahu k neznámým obrázkům a otázkám aj., …

  Typ výukového materiálu: Kniha
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty), Spolupráce rodiny a předškolních zařízení pro rozvoj předčtenářských a raných
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Velková Marcela <velkova@zsneznasov.cz>
  kniha Pohádky k povídání Jechová Š. Pohádky k povídání.Olomouc: Rubico, 2014.ISBN 978-80-7346-080-8

  Anotace

  Knížka plná bohatě ilustrovaných českých pohádek není jen ke čtení a prohlížení, ale hlavně k povídání. Každá pohádka, každý obrázek je spojen s několika jednoduchými úkoly, na které mají děti slovně odpovídat, ne pouze jedním slovem, ale celými větami. Úkoly pomáhají dětem rozvíjet si řeč, paměť, postřeh, fantazii a další dovednosti.

  Cíle

  Rozvoj předčtenářských dovedností, rozvoj zrakového, sluchového vnímání,aktivní a pasivní slovní zásoby.

  Typ výukového materiálu: Kniha
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Rozvoj čtenářské pregramotnosti dětí s OMJ (odlišným mateřským jazykem), Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Meserlová Jana, Mgr. <jana.meserlova@volny.cz>
  kniha Pohádky k povídání Jechová Š. Pohádky k povídání. Olomouc: Rubico,2014. ISBN 978-80-7346-080-8

  Anotace

  Kniha plná bohatě ilustrovaných českých pohádek není jen ke čtení a prohlížení, ale hlavně k povídání. Každá pohádka, každý obrázek je spojen s několika jednoduchými úkoly, na které mají děti slovně odpovídat, ne pouze jedním slovem, ale celými větami. Úkoly pomáhají dětem rozvíjet si řeč, paměť, postřeh, fantazii a další dovednosti.

  Cíle

  Rozvoj předčtenářských dovedností, rozvoj zrakového, sluchového vnímání,aktivní a pasivní slovní zásoby.

  Typ výukového materiálu: Kniha
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Rozvoj čtenářské pregramotnosti dětí s OMJ (odlišným mateřským jazykem), Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Meserlová Jana, Mgr. <jitkan@atlas.cz>
  kniha Pohádky k povídání Jechová Š. Pohádky k povídání. Olomouc: Rubico,2014. ISBN 978-80-7346-080-8

  Anotace

  Knížka plná bohatě ilustrovaných českých pohádek není jen ke čtení a prohlížení, ale hlavně k povídání. Každá pohádka, každý obrázek je spojen s několika jednoduchými úkoly, na které mají děti slovně odpovídat, ne pouze jedním slovem, ale celými větami. Úkoly pomáhají dětem rozvíjet si řeč, paměť, postřeh, fantazii a další dovednosti.

  Cíle

  Rozvoj předčtenářských dovedností, rozvoj zrakového, sluchového vnímání,aktivní a pasivní slovní zásoby.

  Typ výukového materiálu: Kniha
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: – <jana.meserlova@volny.cz>
  Kniha s emocemi Sylvia Jančinová, kolektiv autorů

  Anotace

  Emušáci jsou plyšové hračky na rozvoj emoční inteligence. Základem je knížka s pohádkami, ve kterých vystupuje právě plyšová hračka a její pocity. Dítě se tak může lépe ztotožnit s emocemi, které se v pohádkách řeší. Učitel, rodič má v knížce poznámky, jak s jednotlivými emocemi pracovat a tipy na návazné aktivity. Jak to funguje? Práce s knížkou je velmi jednoduchá, veškeré podklady k aktivitám a hrám naleznete přímo u každé pohádky. Otázky a náměty jsou po okrajích každé pohádky. Aktivity, hraní rolí a náměty na scénky, které můžete hrát s plyšovým Ferdou a mouchami. Děti si nacvičí zvládání emocí v bezpečném prostředí. Knihy vznikly ve spolupráci pedagogů, dětských psychologů a rodičů s dětmi.

  Cíle

  Porozumění textu, Rozvoj emoční inteligence, Prožitek s četby, Umění naslouchat druhým, Umění dokončit děj jinak

  Typ výukového materiálu: Kniha s plyšovými hračkami(pomůckami) Emušáci- Ferda a jeho mouchy.
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Mgr. Alžběta Vybíralová <seta.21@seznam.cz>
  Kniha Všetečky a Všemyslíka Vlastní materiál

  Anotace

  Děti si na víkend nosí domů třídního maskota (výběr dítěte, který si odnese domů Všemyslíka či Všetečku je v režii dětí a v jejich rozhodnutí, kdo si za celý týden zaslouží maskota nejvíce). Úkolem dítěte a rodiče je, aby společně nakreslili a napsali, co společného během víkendu s maskotem zažili. Dítě pak v pondělí přinese obrázek a povídá o zážitcích z víkendu, popisuje obrázek a případně komentuje co společně s rodičem napsali. Tento obrázek s textem se pak zakládá do vyrobené knihy návštěv a děti si jí poté společně prohlížejí, debatují nad jednotlivými obrázky aj.,…

  Cíle

  Rozvoj vztahu ke knize, rozvoj spolupráce rodiny s dítětem a školou,rozvoj slovní zásoby a fantazie aj., …

  Typ výukového materiálu: kniha
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty), Spolupráce rodiny a předškolních zařízení pro rozvoj předčtenářských a raných čtenářských dovedností
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Mgr. Irena Kramplová <irdas@seznam.cz>
  Knihovna ve školce vlastní tvorba ve spolupráci s Městkou knihovnou

  Anotace

  Spolupráce s Městskou knihovnou na Jižním městě. Děti navštěvují jednou měsíčně knihovnu, kde je pro ně připraveno čtení, mají možnost si prohlédnou a zapůjčit knihy. Dvakrát ročně přijede ke školce bibliobus, kde si děti i rodiče půjčí knihy, společně tvoří.

  Cíle

  Rozvíjení předčtenářských dovedností, utváření vztahu ke knize,

  Typ výukového materiálu: výukový program
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty), Spolupráce rodiny a předškolních zařízení pro rozvoj předčtenářských a raných čtenářských dovedností
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Petra Jančaříková <manka-cz@seznam.cz>
  Knihovnička ve školce Mš společně s rodiči a dětmi

  Anotace

  Knihovnička se nachází u vstupu do mateřské školky(malá otevřená skřínka se třemi poličkami). Děti společně s rodiči přinesou z domova knihy,které už přečetly a chtějí,aby dělaly radost zase někomu jinému. Dají je do knihovničky. Kdo chce,může si knihu půjčit a po přečtení ji zase vrátit. A může přinést zase nějakou svou přečtenou knihu. Knihovnička je přístupná celý rok. Cílem je naučit děti s knihou zacházet,pracovat s ní a i zapojit rodiče ke společnému čtení a trávení chvil s dětmi nad knihou. V naší školce si knihovničky(máme u každého vchodu do Mš jednu) našli své fanoušky a je jich stále víc.

  Cíle

  vytvaření vztahu ke knize

  Typ výukového materiálu: knihovnicka
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Lucie Volfová <lucakolman@centrum.cz>
  Kočička-prstohrádky Eva Jenčková-Hudba v současné škole-Prstohrádky

  Anotace

  – v kruhu s dětmi- vědomé ovládání jednotlivých prstů a současně uvědomování si rytmu říkanky.Velká oblíbenost mezi dětmi rozvíjíme dětskou hudebnost, rytmus, fráze a také pohotového reagování jednotlivců ve skupině. Rozvoj jemné motoriky a mluvidel koordinace obou rukou.

  Cíle

  Vědomé ovládání jednotlivých prstů a současně rytmický pohyb prstů podle říkanky v pantomimicky obrázných prstových seskupení.

  Typ výukového materiálu: pracovní knížka Prstohrádky
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Rytmus
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Prchlíková Veronika <prchlikova.nika@seznam.cz>
  Kočka leze dírou Vlastní tvorba

  Anotace

  Nácvik a rytmický rozbor ísně Kočka leze dírou. 1. Poslech melodie písničky- úkolem je poznat píseň. 2. Z galerie Nesvadbových obrazů vybrat a přiřadit k písničce ten správný obrázek. 3. Celou píseň s dětmi zazpívat. 4. Tleskání do písničky na každou dobu. 5. Hra na rytmický nástroj do melodického podkladu písničky- ozvučná dřívka- podklad je nahrávka v klávesách. 6. Rozdělit děti na dvě skupiny- jedna skupina hraje na dřívka ko-čič-ka, druhá mňáú- triangl – zkusí si s dopomocí učitelky- učitelka vše hraje s nimi. 7. Zápis rytmu na tabuli- krátká nota – tečka, dlouhá nota- čárka. Vyzkoušet si s dětmi, jestli zadání rozumí. Zahrát si krátkou i dlouhou notu a tu znázornit na tabuli. Pro zajímavost dětem dokreslit k tečkám i čárkám opravdové noty, doprovázené krátkou říkankou. 8. Jestliže už děti píseň dobře znají, můžeme obměnit variantami: buď doplňují chybějící slova v písničce, nebo každé dítě zazpícá jedno slovo z písničky- nejprve bez doprovodu nahrávky, po zvládnutí s nahrávkou.

  Cíle

  Rozvíjení rytmického cítění, pozornosti, sluchového vnímání, logického myšlení.

  Typ výukového materiálu: Příklad dobré praxe
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Práce s daty, Rytmus, Logika
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Boršovská Kristina Bc. <kborsovska@seznam.cz>
  Kolečko a spol Nakladatelství Infra

  Anotace

  Skládání obrázků z geometrických tvarů podle vzorů., rozvoj pozorovací schopnosti, postřehu, soustředění, procvičování barev a tvarů, jemné motoriky.

  Cíle

  Rozvoj logického myšlení, postřeh, soustředění

  Typ výukového materiálu: Didaktická hra
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Orientace v prostoru a v rovině, Vnímání a organizace prostoru
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Bc. Lenka Komárková <lenakomar@seznam.cz>
  Kolikrát jsi tleskl? Vlastní tvorba

  Anotace

  Každé dítě dostane obrázek a jeho úkolem je určit počet slabik ve slově daného obrázku. Počet slabik znázorňují karty s puntíky v obručích. Při třídění slova podle počtu slabik si děti pomáhají tleskáním. Pomocné karty vypadají následovně: jedna tečka, dvě tečky, tři tečky, čtyři tečky. Připomínají, že do jedné skupiny patří slova, kde tleskneme jednou, která mají jednu slabiku, dva puntíky – na slova se dvěma slabikami atd. Ostatní děti kontrolují správnost provedení.

  Cíle

  Osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech, rozvoj pozornosti, rozvoj jazykových dovedností receptivních

  Typ výukového materiálu: Didaktická hra
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Představy o kvantitě
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Horáčková Jana Mgr. <horackova.j@tiscali.cz>
  Komunikace s rodiči v problémových situacích PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková

  Anotace

  Jde o vzdělávací program o délce 6 hodin v Portálu akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.: 15441/2015-1-535. Lektorkou je PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková, která velmi příjemnou formovou poskytne účastníkům mnoho důležitých informací pro vedení rozhovoru s rodiči. Účastník se dozví o různých rizicích vyplývajících z rozhovoru s rodiči a způsobech, jak jim předcházet. Na konkrétních příkladech možných situací lektorka ukazuje různé komunikační strategie apod.

  Cíle

  Rozvoj komunikačních dovedností učitele při komunikaci s rodiči, Předcházení nepříjemným situacím při komunikaci s rodiči, Podpora sebevědomí při jednání s rodiči

  Typ výukového materiálu: vzdělávací program
  Cílová věková skupina: 7 a více letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Pedagogická diagnostika v mateřské škole
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Lodlová Zdeňka Bc. <zdenka.lodlova@gmail.com>
  Kontinenty – Odkud co pochází nezjištěno

  Anotace

  Naučné pexeso o plodinách a jejich zeměpisném původu. Vedle přírodovědné a geografické pregramotnosti hra rozvíjí znalost anglického jazyka. Vhodné pro děti od 5 let. Aktuálně těžko dostupné, možná někde ve výprodeji.

  Cíle

  rozvoj geografické pregramotnosti, rozvoj přírodovědné pregramotnosti, rozvoj jazykové pregramotnosti

  Typ výukového materiálu: didaktická hra
  Cílová věková skupina: 5letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Podpora a rozvoj přírodovědné pregramotnosti v mateřské škole
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Tomáš Matějček, Dana Řezníčková <tomas.matejcek@natur.cuni.cz>
  Kousky primáře Housky Akademos, a.s, Projekt: Dětství bez úrazu, o. p. s., Kampaň Bezpečí dítěte – Úraz není náhoda 2010-2012

  Anotace

  DVD „Kousky primáře housky“ je vhodným edukační materiálem v oblasti prevence, bezpečnosti a předcházení úrazů dětí. Materiál je určený dětem předškolního věku. Metodika je motivačně převedená do prostředí nemocnice, kam po úraze přivezou malou pacientku Jolanku, o kterou pečuje primář Houska a zdravotní sestra v podání Dády Patrasové. Během dívčinina pobytu v nemocnici vypráví Jolance primář a sestra Dáda příběhy o dětech, které se v nemocnici léčily s různými úrazy. DVD je tedy rozděleno do 10 kapitol, které obsahují různá rizika nahraných situací a následných úrazů, které mohou plynout z nezodpovědného chování. Příkladem jsou situace jako: hra s ohněm, nebezpečné dopravní situace, nebezpečí chemikálii, a další. Cílem je následně s dětmi hledat rizika a nebezpečí, kterých se děti, jež skončily v nemocnici, dopustily a jak daným nebezpečným situacím předcházet. Zhlédnutí příběhů lze následně v rámci prevence a praktického prožitku zařadit do dalších činností v mateřské škole (např.: kresba příběhů, dramatizace příběhů, pozorování dopravních situací na vycházce, …). DVD také obsahuje metodickou příručku, která pomáhá učiteli i dětem příběhy zhodnotit a inspirovat sek dalším návazným činnostem.

  Cíle

  Učit děti zásadám bezpečného chování, Seznamování s riziky úrazů a nebezpečných situací, Upevňování získaných poznatků zásad bezpečného chování

  Typ výukového materiálu: DVD
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Metody práce v předškolním vzdělávání se zaměřením na prožitkové a situační učení v praxi mateřských škol
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Bc. Ladislava Tarčoňová <lladda@seznam.cz>
  Kouzelné čtení s elektronickou tužkou Albi Česká republika a.s., Thámova 13, 186 00 Praha 8

  Anotace

  U dětí velice oblíbená kniha z trdého papíru (asi jako leporelo). Součástí je elektronická tužka, kterou je nutné dobíjet. Díky této tužce si děti prohlížejí knihu a zároveň získávají informace o postavách, ději v knize. V další úrovni dítě pomocí tužky plní zadané úkoly. Knih existuje několik – s různými náměty a obtížností. Tuto pomůcku vyhledávají všechny věkové skupiny dětí. El. tužka funguje pro všechny knihy – lze používat pro všechny knihy jednu, ale i více.

  Cíle

  podpora zájmu o knihu, podpora sluchového vnímání, rozvoj vyjadřovacích schopností + slovní zásoby, procvičení matem. pomů, podpora pozornosti, soustředění

  Typ výukového materiálu: kniha s elektronickou tužkou
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Rozvoj čtenářské pregramotnosti dětí s OMJ (odlišným mateřským jazykem), Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty), Spolup
  Organizační formy v MŠ podporující individualizované, skupinové a kooperační učení, Podpora a rozvoj přírodovědné pregramotnosti v mateřské škole
  Orientace v prostoru a v rovině, Práce s daty, Logika
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Šišková Vladislava <ms.bila@seznam.cz>
  Kovové tvary Maria Montessori

  Anotace

  Jedná se o sadu deseti kovových čtverců, ve kterých jsou vloženy geometrické tvary s úchytem. (Kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník, pětiúhelník,…) K pomůcce dětem poskytneme čtverce papíru o rozměru 14x14cm, pastelky, sešívačku, případně děrovačku a mašličky/provázky na sešití více listů k sobě Materiál je určen dětem cca od 4 let. Pomůcku lze koupit v růžovomodré nebo žlutomodré barevné kombinaci. Nejprve děti pastelkou obtahují vnitřní obrys, pak vnější obrys. Dále zkouší šrafování – přesný začátek a konec čáry na obrysu geom. tvaru. Další možností je tvary kombinovat, vytvářet z nich mandaly či jiné obrazce. Děti si rády vytvářejí celé knížečky tvarů či obrázků. Některé děti se přirozeně zajímají o názvy geom. tvarů, jiné pouze vnímají různé tvary jako ohraničenou plochu. Vidí, co je uvnitř, co vně obrysu. Geom. tvary můžeme použít k tématickému tvoření – tvar vejce na Velikonoce apod.

  Cíle

  Příprava na psaní, přesné vedení čáry (příprava na rýsování v budoucnu), seznámení s geometrickými tvary, vyplňování plochy, tvoření s využitím geometrických tvarů

  Typ výukového materiálu: pomůcka Montessori pedagogiky
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Orientace v prostoru a v rovině, Vnímání a organizace prostoru
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Čapková Iva, Bc. <iva.capkova@msklicek.org>
  Králík KUK “mindok”

  Anotace

  Hra se skládá ze tří dřevěných dílů, králíčka a karet. Je určena pro jedno dítě, které modeluje situace zakreslené na kartičkách. Hra má značný motivační potenciál, zejména díky postavě králíčka je oblíbená dětmi různého věku. Jednotlivé díly jsou vyhotoveny v kontrastních barvách (červené, modré a žluté), což dětem usnadňuje orientaci a řešení podle zadání. Při sestavování je nutné sledovat vzájemnou polohu všech dílků, experimentovat. Podle předlohy pracují děti od věku 2 let. Zadání jsou rozdělena do čtyř kategorií obtížnosti, které si dítě volí bez návaznosti na předchozí zadání. Pro děti je někdy obtížná kontrola správnosti svého řešení. S korekcí může pomoct kamarád či učitel. Jedná se o zdařilou pomůcku.

  Cíle

  Rozvíjení jemné motoriky ruky. Zvládnuti koordinace ruky a oka. Poznávat a vzájemně rozlišovat předměty zrakem (vizuální) a hmatem (haptické, taktilní). Rozvíjet vztah mezi 2D zobrazením a 3D reálnými předměty. Řešit jednoduchý problém při realizaci zadání.

  Typ výukového materiálu: didaktická hra
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Orientace v prostoru a v rovině, Vnímání a organizace prostoru, Logika
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Eva Nováková, Mgr., Ph.D. <novakova@ped.muni.cz>
  křížovka vlastní tvorba

  Anotace

  Křížovka je aktivita určená pro rodiče a děti, vyžaduje jejich vzájemnou spolupráci. Rodič má za úkol přečíst jednotlivé otázky a dobře je zapsat do políček křížovky, která je připravena v podobě pracovního listu. Problém je ale v tom, že pouze dítě zná správnou odpověď, protože se otázka může týkat třeba pravidel soužití v mateřské škole, pravidelných rituálů nebo kamarádů. Hledání odpovědi tak podporuje rozvoj komunikativních dovedností mezi rodičem a dítětem, řešení problému někdy také trpělivost a podporu ze strany rodiče… Aktivitě se mohou aktéři věnovat přímo v mš při příchodu nebo před odchodem, protože prostředí mš může poskytnout určité indicie při hledání odpovědi nebo potom v klidu domova. Výsledkem je získání tajenky, která může představovat název pohádky, kterou si následně společně přečtou. Učitelka si s dětmi v KK povídá, jak se jim podařilo tajenku rozluštit a o čem byla pohádka, kterou jim rodiče přečetli. Aktivita je u dětí oblíbená, křížovky luštíme i všichni společně v KK, za problém považuji nedostatek času ze strany rodičů pro řešení úkolu přímo v mš.

  Cíle

  rozvoj kooperativních dovedností, rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních, řešení problémů

  Typ výukového materiálu: pracovní list
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Spolupráce rodiny a předškolních zařízení pro rozvoj předčtenářských a raných čtenářských dovedností
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Vedmochová, Magda, Mgr. Bc. <m.vedmochova@volny.cz>
  Křížovky pro nečtenáře Vlastní tvorba na motivy Mgr. Natálie Toflové

  Anotace

  Křížovka pro nečtenáře je určena přímo dětem předškolního věku. Její příprava je poměrně snadná, tudíž se dá snadno přizpůsobit aktuálnímu tématu, ročnímu období, schopnostem dětí apod. Cílem je podněcovat v dětech zájem o písmena, jejich čtení a psaní. Obtížnost lze zvyšovat zařazováním delších slov, písmen s diakritickými znaménky apod. Zpočátku je třeba vysvětlit postup “luštění”, postupně děti řeší křížovky samostatně, případně se mohou podílet i na jejich tvorbě. Zařazovat lze během ranních her, odpoledních činností.. Časová dotace se postupně zkracuje (cca 5-10 minut). Tajenka může sloužit jako motivace pro další činnost (tajenka s tématem písně, povídání, výtvarné činnosti atd.). Křížovky jsou mezi dětmi velice oblíbené. Děti si rády navzájem pomáhají. Hodnocení může být vždy pozitivní- dítě má více pokusů. Prozatím jediný negativní prvek: nedostatečné tempo tvoření nových křížovek 🙂

  Cíle

  Seznamování s grafickou podobou písmen, Rozvoj zájmu o písmena, Rozvoj zrakové percepce, Rozvoj grafomotoriky

  Typ výukového materiálu: Pracovní list, pomocné pásky se slovy
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Pedagogická diagnostika a rané odhalení rizik
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Zatloukalová Marta, DiS. <martazatl@seznam.cz>
  Krabice plná vody Pavlína Horká

  Anotace

  Krabice plná vody je učební pomůcka, která obsahuje aktivity zaměřené na život ve vodě. Krabice obsahuje každou pomůcku v 5 vyhotoveních, aby učitel mohl s žáky pracovat ve skupinách. 1. Život ve vodě – poznávaní rostlin a živočichů žijících u nebo ve vodě. 2. Od vajíčka k dospělci – sestavování vývojových řad 7 vodních živočichů. 3. Život v rybníce a jeho okolí – určování správného místa výskytu 15 vodních organismů. 4. Zvířecí jídelníček – omalovánka a vystřihovánka, kterou si děti mohou ponechat. 5. Potravní řetězec – omalovánka a vystřihovánka na sestavení řetězců z vodních organismů. 6. Koloběh vody – laminované pohyblivé leporelo znázorňující koloběh vody, doplněné o pohádku Veliké putování kapky vody. 7. Zvířata a rostliny u rybníka – určování organismů dle slovního popisu spolužáků. 8. Povídání nad obrázkem – určování bezobratlých vodních organismů z obrazu. 9. Závěrečné opakování – hra s velkým obrazem rybníka a figurkami.

  Cíle

  prožitkové učení, pokusy, zkoumání

  Typ výukového materiálu: pomůcky k projektu voda
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Podpora a rozvoj přírodovědné pregramotnosti v mateřské škole
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Kapuciánová Magdaléna, Mgr. <kapucianova@toulcuvdvur.cz>
  Krabice ptáků zpěváků Petr Hrádek, Dagmar Uhýrková

  Anotace

  Jak z názvu vyplývá, je tato pomůcka zaměřena na ptačí život. Pro každou aktivitu je připraveno 5 sad pomůcek pro práci ve skupinách. 1. Schéma stavby ptačího vejce – seznámení se s vnitřní stavbou ptačího vejce, poznávání a pojmenovávání jeho jednotlivých částí. 2. Obrázky vývoje kuřete – poznávání hlavních etap vývoje plodu kuřete (zástupce nekrmivých ptáků). 3. Ptačí druhy – poznávání nejběžnějších druhů ptáků, způsobů jejich života, hledání příčin odlišností mezi samci a samicemi. 4. Přizpůsobení se prostředí – poznávání rozmanitosti ptačích těl a možností přizpůsobení různých ptačích drůhů svému prostředí. 5. Ptačí obydlí – umístění ptačích hnízd v různých ekosystémech a jejich rozmanitost. 6. Pozorování stavby ptačího pera – děti objevují struktury ptačího pera, které nejsou snadno rozlišitelné pouhým okem. 7. Soví vývržky – preparace sovích vývržků a vytváření potravních řetězců. 8. Tahy čápů – společenská hra, která ukazuje, s jakými problémy se setkávají čápi na své cestě do Afriky. 9. Skládačka – 5 obálek s rozstříhanými obrázky ptáků. 10. CD s fotkami a ptačí hlasy – komunikace ptáků pomocí zpěvu, 30 digitálních fotografií ptačích druhů, audiokazeta a CD s hlasy ptáků. Cena 9000 Kč

  Cíle

  prožitkové učení, pozorování, zkoumání,

  Typ výukového materiálu: soubor pomůcek k tématu ptáci
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Podpora a rozvoj přírodovědné pregramotnosti v mateřské škole
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Kapuciánová Magdaléna, Mgr. <kapucianova@toulcuvdvur.cz>
  Krvinky převzato od kolegyně – vlastní tvorba

  Anotace

  Jedná se o pohybovou hru na červené, bílé krvinky a krevní destičky. Děti si tím osvojují znalosti o funkci srdce a krevního oběhu v těle a o důležitosti např. bílých krvinek a učí se orientovat v prostoru a navzájem si pomáhat…1) Červené krvinky – jdou s kyslíkem (s modrou fáborkou) do srdce (skákají na trampolíně) a vyšplhají do plic (žebřiny) – výměna plynů a s červenou fáborkou (oxidem uhličitým jdou zase do srdce skákat). 2) Bílé krvinky – útočí na bacily a přikládají hvězdičky papíru na bacily = zničení a ochrana těla před nimi. 3) Krevní destičky – přikládají křížek na krvácející ránu a zadělávají ji, aby nekrvácela. Využití: při probírání tématu Lidské tělo, Vím, co se děje v mém těle. Obtížnost: zvládají děti od 3 let. Časová dotace: dle zaujetí dětí – je velmi oblíbenou činností, děti si po první zkušenosti s hrou dále samy organizují tuto činnost. Motivace: příběh nebo pohádka

  Cíle

  Rozvoj orientace v prostoru, Rozvoj vědomostí o krevním oběhu v praxi, Prožitkové učení

  Typ výukového materiálu: Příklad dobré praxe
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Orientace v prostoru a v rovině
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Kocourková, Lenka, Mgr. <lenicka.koc@seznam.cz>
  Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole, Tvořivý deník pro děti M. Havlínová, E. Vencálková, J Havlová, I. Lacinová, N. Petrasová, H. Sedláčková, Z.Syslová, L Sprachtová a kol.; Lucia Capacchione

  Anotace

  1. Kniha je určena pedagogům , v níž jsou popsány zásady a principy filozofie Zdravé mateřské školy a jsou v rozepsané klíčové kompetence dítěte předškolního věku a k nim uvedené cíle, které vedou k naplnění těchto kompetencí. 2. V knize jsou uvedené návrhy činností, jak tvořivý deník s dítětem vytvářet.

  Cíle

  Rozvoj tvořivosti, sebedůvěry a schopnosti dobře se učit. Rozvoj samostatného rozhodování.

  Typ výukového materiálu: knihy
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Cíle jako východiska vzdělávacích činností v MŠ, Organizační formy v MŠ podporující individualizované, skupinové a kooperační učení, Metody práce v předškolním vzdělávání se zaměřením na prožitkové a situační učení v praxi mateřských škol
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Dana Bartoňová <danatroj@seznam.cz>
  Kůry,můry,ve,ať je krásný den Mgr.Hana Švejdová ( Edice Dobrá škola – Raabe )

  Anotace

  Jedná se o integrovaný podzimní celek postavený na práci s příběhem.Prostřednictvím příběhu se monitorují nejen změny v přírodě. ale nabízí se prostor k vnímání odlišností, vytváření společenských pravidel soužití a charakterizování různých modelů chování a jednání.Celek vychází z podzimních pobytů venku a pohádky Pavla Šruta a skládá se ze čtyř tematických částí, v nichž se příběh propojuje s bezprostředními zkušenostmi dětí z pozorování světa kolem sebe.Délka realizace je 3 – 4 týdny v průběhu podzimu.Klíčová slova příspěvku – podzim, příroda, les, lesní zvířata,přírodní materiál, říkadla a hry s přírodní tématikou,námětová hra, dramatizace

  Cíle

  procvičování základních pohybových pracovních dovedností, vyjadřovat se prostřednictvím slova,motivace k vnímání´světa kolem nás

  Typ výukového materiálu: kniha
  Cílová věková skupina: 3letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost|Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Metody práce v předškolním vzdělávání se zaměřením na prožitkové a situační učení v praxi mateřských škol, Podpora a rozvoj přírodovědné pregramotnosti v mateřské škole
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Jana Vaňková <vankja2@seznam.cz>
  Labyrint Vlastní tvorba Bc. et Bc. Jana Tichá

  Anotace

  Cílem pracovního listu je především rozvoj prostorové představivosti. Rozvíjí orientaci a pohyb v prostředí, které ho obklopuje. Vytváří základ pro grafické a numerické znaky. Napomáhá k tomu, aby se u dítěte vytvořil pozitivní vztah k intelektuálním činnostem. Pracovní list vždy navazuje na získané informace z encyklopedie. Časová dotace několik minut, dle individuální schopnosti dítěte. Hodnocení je kladné, pracovní list je efektivní, dle požadavků aktuálního tématu vytvořen na míru.

  Cíle

  Rozvoj prostorové představivosti. Utváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem. Rozvoj orientace a pohybu v prostředí.

  Typ výukového materiálu: Pracovní list
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Orientace v prostoru a v rovině
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Tichá, Jana, Bc. et Bc. <Jana.com.999@gmail.com>
  Labyrint Vlastní tvorba Bc.et Bc. Jana Tichá

  Anotace

  Cílem pracovního listu je především rozvoj prostorové představivosti. Rozvíjí orientaci a pohyb v prostředí, které ho obklopuje. Vytváří základ pro grafické a numerické znaky. Napomáhá k tomu, aby se u dítěte vytvořil pozitivní vztah k intelektuálním činnostem. Pracovní list vždy navazuje na získané informace z encyklopedie. Časová dotace několik minut, dle individuální schopnosti dítěte. Hodnocení je kladné, pracovní list je efektivní, dle požadavků aktuálního tématu vytvořen na míru.

  Cíle

  Rozvoj prostorové představivosti. Utváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem. Rozvoj orientace a pohybu v prostředí.

  Typ výukového materiálu: Pracovní list
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Orientace v prostoru a v rovině
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Tichá, Jana, Bc. et Bc. <Jana.com.999@gmail.com>
  Labyrint Vlastní tvorba Bc.et Bc. Jana Tichá

  Anotace

  Cílem pracovního listu je především rozvoj prostorové představivosti. Rozvíjí orientaci a pohyb v prostředí, které ho obklopuje. Vytváří základ pro grafické a numerické znaky. Napomáhá k tomu, aby se u dítěte vytvořil pozitivní vztah k intelektuálním činnostem. Pracovní list vždy navazuje na získané informace z encyklopedie. Časová dotace několik minut, dle individuální schopnosti dítěte. Hodnocení je kladné, pracovní list je efektivní, dle požadavků aktuálního tématu vytvořen na míru.

  Cíle

  Rozvoj prostorové představivosti. Utváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem. Rozvoj orientace a pohybu v prostředí.

  Typ výukového materiálu: Pracovní list
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Orientace v prostoru a v rovině
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Tichá, Jana, Bc. et Bc. <Jana.com.999@gmail.com>
  Labyrint Vlastní tvorba Bc. et Bc. Jana Tichá

  Anotace

  Cílem pracovního listu je především rozvoj prostorové představivosti. Rozvíjí orientaci a pohyb v prostředí, které ho obklopuje. Vytváří základ pro grafické a numerické znaky. Napomáhá k tomu, aby se u dítěte vytvořil pozitivní vztah k intelektuálním činnostem. Pracovní list vždy navazuje na získané informace z encyklopedie. Časová dotace několik minut, dle individuální schopnosti dítěte. Hodnocení je kladné, pracovní list je efektivní, dle požadavků aktuálního tématu vytvořen na míru.

  Cíle

  Rozvoj prostorové představivosti. Utváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem. Rozvoj orientace a pohybu v prostředí.

  Typ výukového materiálu: Pracovní list
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Orientace v prostoru a v rovině
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Tichá, Jana, Bc. et Bc. <Jana.com.999@gmail.com>
  Labyrint Vlastní tvorba Bc. et Bc. Jana Tichá

  Anotace

  Cílem pracovního listu je především rozvoj prostorové představivosti. Rozvíjí orientaci a pohyb v prostředí, které ho obklopuje. Vytváří základ pro grafické a numerické znaky. Napomáhá k tomu, aby se u dítěte vytvořil pozitivní vztak k intelektuálním činnostem. Pracovní list vždy navazuje na získáné informace z encyklopedie. Časová dotace několik minut, dle individuální schopnosti dítěte. Hodnocení je kladné, pracovní list je efektivní, dle požadavků aktuálního tématu vytvořen na míru.

  Cíle

  Rozvoj prostorové představivosti. Utváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem. Rozvoj orientace a pohybu v prostředí.

  Typ výukového materiálu: Pracovní list
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Orientace v prostoru a v rovině
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Tichá Jana, Bc. et Bc. <Jana.com.999@gmail.com>
  Lana pro hru a zábavu např. pražská firma České provaznictví, s.r.o., www.ceskeprovaznictvi.cz

  Anotace

  Jedná se o lana houpací, šplhací, přetahovací v různých délkách, tloušťkách a barevných provedeních. Počet lan učitelka zařazuje podle náplně činnosti. Používá lana různé délky a barvy s menšími průměry. Cíle: 1) upevňování matematických pojmů (krátký x dlouhý, kratší x delší, málo x méně, široký x úzký), 2) rozeznávání a pojmenování základních geometrických tvarů, 3) rozlišování polohy lan (první – prostřední – uprostřed, vpravo – vlevo), 4) tvoření cest a labyrintů a orientace v prostoru po vyznačené trase, 5) určování délky dráhy v prostoru. Obtížnost: většinu činností zvládnou děti tříleté, třídění a skládání tvarů je vhodné pro děti 5 – 6 leté. Motivace: hra na auta (chůze po laně jako po silnici), domečky. Mezi dětmi jsou lana velmi oblíbená, rozvíjejí jejich fantazii, umožňují hru v prostoru atd.

  Cíle

  Rozvoj hrubé i jemné motoriky, rozvoj prostorové orientace, rozvoj zrakového vnímání, rozvoj matematických představ

  Typ výukového materiálu: motorická pomůcka
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Orientace v prostoru a v rovině, Vnímání a organizace prostoru
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Lenka Kocourková, Mgr. <lenicka.koc@seznam.cz>
  Lantern Moon and Hot Ears – Language promotion in primary school teaching through inquiry-based learning using biographies Hansler, U., et al

  Anotace

  o Devět příběhů – biografií doplněných úkoly pro práci ve třídě a někdy i zjednodušeným převyprávěním textu pro snadné porozumění. o Inspirace pro využití v prakticky zaměřených úlohách a práci s textem

  Cíle

  náměty k pokusování, inspirace k vědě z biografií, rozvoj slovní zásoby

  Typ výukového materiálu: kniha
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Podpora a rozvoj přírodovědné pregramotnosti v mateřské škole
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Houfková, Jitka, RNDr., Ph.D. <jitka.houfkova@gmail.com>
  Lichožrouti vlastní tvorba + Šrut, P. Lichožrouti. Praha: Paseka, 2015. ISBN 978-80-7432-683-7.

  Anotace

  Jedná se o komplexní týdenní přípravu na téma Lichožrouti v rámci tříměsíčního integrovaného bloku „Svět pohádek“. Příprava je věnována věkové kategorii 5 – 6 let, tedy třídě předškoláků. Týdenní práce s knihou „Lichožrouti“ si klade cíle vycházející z Rámcově vzdělávacího programu. 5.2.1 Jazyk a řeč ? rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) ? rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu ? osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické) 5.2.2 Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace Dílčí vzdělávací cíle ? rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie Týdenní práce s knihou Lichožrouti zahrnuje komunitní kruhy, motivace v jógových pozicích, četbu a učení se básničky Lichožrouti, práce s obrázky, kresba Lichožroutů tuží, ruční práci – výrobu Lichožroutů, hraní divadla s Lichožrouty, spolupráci s rodinou – při odpočinku čtení knihy Lichožrouti od rodinných příslušníků, návštěva knihovny – spolupráce s knihovnicí. Téma Lichožroutů je moderní, mezi dětmi oblíbené, naplněné vtipem a smíchem. Moje počáteční obavy, že je toto téma a tato kniha spíše pro starší věkovou kategorii se ukázaly liché?

  Cíle

  rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, rozvoj paměti, pozornosti, fantazie, rozvoj komunikativních dovedností, rozvoj předčtenářských dovedností,

  Typ výukového materiálu: kniha
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj čtenářské pregramotnosti dětí s OMJ (odlišným mateřským jazykem), Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty), Spolupráce rodiny a předškolních zařízen
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Winterová Alexandra Bc. <alex.winterova@seznam.cz>
  Lidové tradice Dagmar Šottnerová, Jitka Tláskalová

  Anotace

  V první části knihy jsou podrobné informace o českých tradicích, které souvisejí s křesťanskými svátky, světci a koloběhem v přírodě. Jsou zde zvyky, zvyklosti, pranostiky, legendy o svatých. Ve druhé části je mnoho lidových říkadel, rozpočitadel a hádanek k daným tématům. V poslední části jsou hry pro jednotlivce i skupiny, kterými je možné lidové tradice přiblížit dětem. Knihu často ve školce využíváme, každý svátek autorka uvozuje krátkým povídáním o jeho historii a významu.

  Cíle

  prožitek z četby, porozumění text, seznámení s tradicemi

  Typ výukového materiálu: Kniha
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Eva Vlasáková <evavlasakova83@seznam.cz>
  Lionni, Leo: Malý modrý a malý žlutý, ISBN 978-80-7363-733-0, vydaly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. 2015 Lionni, Leo: Malý modrý a malý žlutý, ISBN 978-80-7363-733-0, nakl. Dokořán, s.r.o, 2015

  Anotace

  Netradiční knížka, která místo souvislého textu má obrázky barevných koleček, které spolu vytváří příběh. Knížka je přeložena z anglického originálu, ale mohou jí podle obrázků porozumět všechny děti. Příběh má hlubší podtext, je silnou motivací k prožívání dětí v oblasti prosociálních vztahů, ochrana osobního bezpečí ve vztazích s vrstevníky i dospělými. S dětmi jsem realizovala formou seznámení s knihou, rozbor, citové zaujetí, vlastní reprodukce, rekognice textu; následně jsme obrázkovou knížku vyrobili (každé dítě svoji), knížku jsme svázali do formátu odpovídajícímu knize, děti asi vytvořily přední stránku dle vlastní fantazie, následně podle své knihy příběh vyprávěly; domácí úkol – vyprávět rodičům, prarodičům… zase zpětná vazba od rodičů -čím byla zpětně posílena motivace dětí k další knize. Vzácnou symbiózou byly propojeny vzájemné interakce mezi školou a rodinou – záměr hlavní byl “kamarádství”. Děti nadšeny, rodiče spokojeni, učitelky pocit emočně silného vzdělávání.

  Cíle

  PČG – rozvoj komunikativních dovedností, osvojení si dovedností, zájmu o další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, pracovní); PMG – přechod od konkrétního názorného myšlení, vytváření zájmu o práci s informacemi, rozvoj tvořivého sebešvyjádření; zasahuje do oblastí: orientace v rovině, logika vztah mezi 2D a 3Dení

  Typ výukového materiálu: dětská knížka
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost|Matematická pregramotnost
  Témata: Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty), Spolupráce rodiny a předškolních zařízení pro rozvoj předčtenářských a raných čtenářských dovedností
  Metody práce v předškolním vzdělávání se zaměřením na prožitkové a situační učení v praxi mateřských škol, Efektivní formy spolupráce MŠ s rodiči, poradenskými zařízeními a ZŠ směřující k provázanosti preprimárního a primárního vzdělávání
  Vnímání a organizace prostoru, Logika
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Vrbová Libuše, PaedDr. <m.skola@kralicenahane.cz>
  Logico Koncept: Katja Krahl, Ilustrace: Gabriele Timm, vydalo Mutabene, spol. s. r. o., Praha

  Anotace

  Program pro podporu snazšího vstupu do školy. Soubor několika karet, který slouží k vyrovnání nedostatků v oblastech vnímání, soustředěnosti, jazykového vývoje. Obrázkové úkoly motivují a ilustrace dávají dětem vhodné podněty k jazykovému projevu a to i nad rámec požadovaných úkolů. Jednotlivé karty jsou ze silného kartonu, lakované, každá karta obsahuje deset úkolů označených barevnými puntíky; barevnost těchto puntíků je shodná s barevností knoflíků v rámečku. Karta se zasune do rámečku a barevné knoflíky se přisouvají ke správné odpovědi; po vyřešení všech deseti úkolů se karta otočí a porovnají se barvy a správné vyřešení úkolů.Při práci se soubory není dodržování pořadí jednotlivých listů podmínkou. Jejich používání lze dobře přizpůsobit individuálním potřebám. Velmi dobrá je na rubu karty kontrola provedeného úkolu, která slouží jako zpětná vazba pro samotné dítě. Výsledky průzkumu potvrdily, že učební systém Logico je také velmi vhodný pro žáky se speciálními poruchami učení, při reedukaci a při práci s hyperaktivními dětmi. Hra je u dětí velmi oblíbeá, používáme ji v době odpočinkového klidu, při ranních hrách, nebo při indviduálních činnostech.

  Cíle

  Rozvíjení vnímání, schopnosti koncentrace a jazykového vývoje. Rozvíjení schopnosti logického uvažování a pomáhají rozšiřovat slovní zásobu, logickou posloupnost, časové pořadí.

  Typ výukového materiálu: Didaktická hra
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Logika
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Boršovská Kristina Bc. <kborsovska@seznam.cz>
  Logico Piccolo nakladatelství Mutabene

  Anotace

  Logico Piccolo je učební systém pro předškolní stupeň, 1. stupeň základní školy a speciální školy. Skládá se z rámečku a různých souborů, v každém souboru je 16 karet. Rámečky jsou odolné, kompaktní, hygienické, bez volných dílů a jejich součástí je deset barevných, pohyblivých knoflíků. Jednotlivé karty jsou ze silného kartonu, lakované, každá karta obsahuje deset úkolů označených barevnými puntíky; barevnost těchto puntíků je shodná s barevností knoflíků v rámečku. Karta se zasune do rámečku a barevné knoflíky se přisouvají ke správné odpovědi; po vyřešení všech deseti úkolů se karta otočí a porovnají se barvy a správné vyřešení úkolů. Vzhledem k tomu, že učební systém Logico zahrnuje různé sady souborů (odlišené nejen tematicky, ale i podle stupně obtížnosti), je pro pedagoga snadné vytvořit pro děti s jeho pomocí nabídku s respektem k jejich individuálně různým potřebám a možnostem, včetně potřeb specifických. manipulační činnosti zdokonalující dovednosti v oblasti jemné motoriky aktivity rozvíjející smyslové vnímání, postřeh, zrakovou diskriminaci, koncentraci pozornosti praktické úkony procvičující orientaci v rovině aktivity zaměřené na myšlenkové operace třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání apod. činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a logické, obrazné a pojmové) činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování si poznatků z oblasti matematiky, českého jazyka, angličtiny, prvouky (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s obrazovým materiálem apod.) činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena, číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce) činnosti zaměřené na seznamování se s číselnými a matematickými pojmy a symbolikou (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství apod.) a s jejich smysluplnou praktickou aplikací a mnohé další U dětí velmi oblíbená pomůcka.

  Cíle

  procvičování orientace v rovině, rozvoj různých forem paměti, zpřesňování početních představ

  Typ výukového materiálu: didaktická hra – učební systém
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Matematická pregramotnost|Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Organizační formy v MŠ podporující individualizované, skupinové a kooperační učení
  Orientace v prostoru a v rovině, Vnímání a organizace prostoru, Míra, Představy o kvantitě, Práce s daty, Rytmus, Logika
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Jana Vaňková <vankja2@seznam.cz>
  Logico Primo Logico Primo, nakladatelství MUTABENE. Dostupné z www: http://www.mutabene.cz/logico-primo/c-1161/

  Anotace

  Učební systém je komplexním materiálem pro práci s dětmi předškolního věku, pomocí něhož je možné diagnostikovat a rozvíjet jednotlivé percepčně motorické a kognitivní funkce, které se podílejí na budoucím čtení. Je vhodný pro individuální i skupinovou práci v mateřské škole a to pro děti od 3 (2) let. Na něj navazuje Logico Piccolo pro školní děti. Náročnost může být tedy volena s ohledem na individuální schopnosti a možnosti dětí. Materiál se skládá z rámečku a různých souborů karet (v každém je 16 karet s 10 úkoly). Vzhledem k rozvoji předčtenářských dovedností jsou vhodné sady: Připraven ke startu, Vizuální vnímání, Obsahové vnímání, Prostorové vnímání.

  Cíle

  -Diagnostika a rozvoj zrakového a sluchového vnímání, prostorového vnímání, -Diagnostika koordinace pohybů pomocí manipulace s tabulkou a očních pohybů, – Diagnostika a rozvoj řeči, myšlení, pozornosti a paměti

  Typ výukového materiálu: Učební systém pro předškolní vzdělávání v mateřských školách
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Pedagogická diagnostika a rané odhalení rizik
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Mgr. et Bc. Martina Lietavcová <lietam00@pf.jcu.cz>
  Magformers Didamag s.r.o.

  Anotace

  Kreativní magnetická stavebnice

  Cíle

  Rozvoj předmatematických představ, rozlišování barev, tvarů

  Typ výukového materiálu: Stavebnice
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Orientace v prostoru a v rovině, Představy o kvantitě, Rytmus, Logika
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Mgr. Marta Adamová <Martinkaadamova@gmail.com>
  Magicbox-/výukové programy-Terasoft/,vodní vět-pomůcka ,hra,inspirromat-publikace + Cd s náměty,Lego-jednoduché stroje,Kafomet WWW.forum media cz

  Anotace

  Zmiňovaný materiál jsou ,hry,výchovné pomůcky,pracovní listy,knihy,které používáme na svoji každodenní pedagogickou práci s dětmi ve věku 2-7 let.Pomocí těchto vyukových materiálů plníme výchovné cíle,naplňujeme témata a rozvíjíme pozornost,vědomosti a znalosti dětí.Oblíbenost těchto pomůcek je velká napříč věkovvými skupinami.Jednotlivou pomůckou lze rozvinout osobnost dítěte ve všech oblastech.

  Cíle

  seznámení se základy Fyziky,upevňování dovedností a vědomostí,rozvojslovní zásoby

  Typ výukového materiálu: CD.,DVD ,Knihy,stavebnice,pomůcka,pracovní listy
  Cílová věková skupina: 3letí, 7 a více letí
  Modul: Matematická pregramotnost|Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Cíle jako východiska vzdělávacích činností v MŠ, Metody práce v předškolním vzdělávání se zaměřením na prožitkové a situační učení v praxi mateřských škol, Pedagogická diagnostika v mateřské škole, Podpora a rozvoj přírodovědné pregramotnosti v mateřské škol
  Orientace v prostoru a v rovině, Vnímání a organizace prostoru, Míra, Práce s daty, Logika
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Jana Křížková Bc. <janakrizk@seznam.cz>
  Magnetické disky www.benjamin.cz

  Anotace

  Metodická pomůcka u starších dětí velmi oblíbená. Používám při individuálních a skupinových činnostech, děti spolupracují, radí si. Každé dítě si vybere jednu kartičku s předlohou, upevní si do stojanu a postaví z barevných magnetických kotoučů věž. Musí zkoušet pokus – omyl, vlastnost magnetu (přitahování a odpuzování pólů).

  Cíle

  Rozvíjení koordinace oko-ruka, jemné motoriky, logiky.

  Typ výukového materiálu: didaktická pomůcka
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Organizační formy v MŠ podporující individualizované, skupinové a kooperační učení
  Logika
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Mgr. Ivona Urbišová <materskaskola.hlusovice@seznam.cz>
  Malý vědec “Experimenty, které můžete provádět i doma” Sencanski, T., 2012. Malý vědec “Experimenty, které můžete prováděti i doma”. Brno: Edika. ISBN 978-80-266-0023-7.

  Anotace

  Kniha je určena dětem mladšího školního věku. Po zkušenostech z praxe lze pokusy provádět a přizpůsobit dětem v mateřské škole. Cílem je učit děti poznávat, pomocí škály nabízených pokusů, přírodu a její zákonitosti. Pokusy lze připravit hravou a zajímavou formou, kdy pomůcky k experimentům a pokusům lze najít v každé domácnosti či mateřské škole. Kniha je rozdělena do 8 oblastí, v nichž je možné všemožně s dětmi experimentovat. Tyto oblasti jsou: voda, vzduch, rostliny, teplo, sledování proměn, teplo, zvuk a elektřina. Kniha nabízí experimentátorům v každé oblasti vstupní předmluvu, kdy popisuje a charakterizuje dané téma, které je předmětem k plánovanému zkoumání.

  Cíle

  Utváření vztahů k přírodě, poznávání a ověřování přírodních zákonů, praktický prožitek z pokusů a experimentů

  Typ výukového materiálu: Kniha
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Podpora a rozvoj přírodovědné pregramotnosti v mateřské škole
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Bc. Ladislava Tarčoňová <lladda@seznam.cz>
  Malované čtení František. Špalíček veršů a pohádek. 9. vyd., (8. v Albatrosu). Ilustroval Jiří TRNKA. Praha: Albatros, 2008. Pokladnice Albatrosu. ISBN 978-80-00-02190-4.

  Anotace

  Malované čtení slouží jako vhodný prostředek k aktivní motivaci dětí pro rozvoj čtenářské pregramotnosti, tedy k prohlubování jejich čtenářských dovedností. Je určena především pro pedagogy mateřských škol, kteří hravou a zajímavou formou vedou děti ke vzájemné spolupráci, schopnosti reagovat na daný text s doplňujícími obrázky, aktivně naslouchat a reprodukovat příslušný text. Prostřednictvím této aktivity si děti vytváří kladný vztah ke knize, rozvíjí si svoji představivost a verbální i neverbální komunikaci. • Recitace – pedagog přednese dětem báseň „První pohádka“ od Františka Hrubína a Jiřího Trnky k prvotnímu seznámení. „První pohádka“ (Špalíček veršů a pohádek – František Hrubín a Jiří Trnka) Princeznička na bále poztrácela korále. Její táta, mocný král, Honzíka si zavolal: „Honzíku, máš namále, přines nám ty korále!“ Honzík běžel za horu, nakopal tam bramborů. Vysypal je před krále: „Nesu vám ty korále, větší už tam neměli, Snědli je už v neděli.“ Dále budou následovat činnosti: • Obrázková hra – pedagog bude ukazovat dětem jednotlivé obrázky s tím, že pokud bude obrázek vycházet z textu básně = děti se přihlásí, jestliže se nebude týkat textu básně = děti ponechají ruce dole (např. obrázky – židle, princezna, král, kůň, korále, medvěd, ….) • Interpretace básně (porozumění textu) – pedagog vyzve děti, aby s jeho dopomocí zkusily říci, o čem báseň vypráví. Jaký děj se v básnickém textu odehrává. Dětem napomůže i nakreslený obrázek s danou situací. Následně si děti báseň po malých osvojí. • Motivační otázky z děje básně – když si děti báseň osvojí, položí pedagog dětem několik otázek: např. Kde princeznička poztrácela korále?; Kdo byl její táta?; Jak se jmenoval chlapec, který měl přinést korále?; Jaké korále Honzík přinesl?; Patří brambory do ovoce nebo zeleniny?…. • Dramatizace básnického textu – předvádíme děj básně s využitím námětových čepiček, kostýmů a různých převleků. Před začátkem dramatizace položí pedagog dětem otázku: „Jakou roli bys chtěl hrát a proč?“ (slovní vyjadřování dětí na dané téma) • Malované čtení (doplňování obrázků do textu místo vynechaných slov) – pedagog rozdá dětem kartičky s příslušnými obrázky, které se v textu objevují. Pedagog reprodukuje báseň, jakmile vysloví některý z obrázků v textu, tak děti držící právě tuto kartičku ji zvednou nad sebe. Obměna: Pedagog neřekne název obrázku, ale udělá odmlku a do ní děti ukáží svoji kartičku náležící na ono místo. (náročnější způsob) • Hrátky se slovy (nahrazování slov pohyby; zvuky) –pedagog zvolí z básnického textu úryvek, v němž budou společně s dětmi nahrazovat slova různými pohyby či zvuky. (citoslovci) Při každém zopakování úryvku se přidá další změna.Př.Princeznička na bále poztrácela korále. o změna – princeznička = poklona ( óóó) o změna – princeznička = poklona; na bále = zatočení dokola (tralalá) o změna – … ; … ; poztrácela = imaginárně předvádíme, že rozhazujeme korále (jú) o změna – … ; … ; … ; korále = imaginárně ukazujeme, že máme na hrudníku korále (značíme prsty oblouk s korály) ( cink)

  Cíle

  seznámení dětí s poetickým textem „První pohádka“ a jejím dějem, rozvoj zrakového vnímání, orientace na ploše – sledovat děj podle obrázků, vytvářet schopnost naučit se deklamovat text básně a porozumět mu, prohlubovat emocionální stránku osobnosti dítěte; podporovat logické uvažování a dětskou představivost, utvářet schopnost naslouchání s porozuměním (řeč dětí, přednes básně), rozvoj etické a dramatické výchovy, vést děti ke koncentraci a udržení pozornosti

  Typ výukového materiálu: kniha + pracovní list s malovaným čtením
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Vedmochová, Magda, Mgr. Bc. <m.vedmochova@volny.cz>
  Malovaný svět Michal Černík

  Anotace

  Populárně naučná kniha obsahuje padesát osm krátkých textů, ve kterých se děti i dospělí dozví spoustu nového např. Proč je nebe plné hvězd, proč je jaro zelené, moře slané, proč jsou v zemi jeskyně apod. Každý text provází krásná velká ilustrace Gabriela Filcíka, kde si vše, o čem jsme četli, mohou děti prohlédnout. Na konci dvojstrany jsou vždy doplňující otázky. Tato kniha patří k těm, které v naší mateřské škole nejvíce využíváme a děti ji mají moc rády, protože jim otevírá cestu do světa. Knihu vydalo nakladatelství Euromedia Group – Knižní klub v roce 2003.

  Cíle

  rozvíjení čtenářských dovedností, rozvoj slovní zásoby, schopnost naslouchat a porozumět textu, rozvoj zrakového vnímání,

  Typ výukového materiálu: kniha
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Vilámová Hana Bc. <msklasterskeho@seznam.cz>
  Manipulativní činnosti v matematice Lišková, H., Zelendová, E., Fuchs, E.

  Anotace

  Seriál Manipulativní činnosti v matematice obsahuje 20 článků obsahujících aktivity, které mohou být inspirací pro učitele, jak rozvíjet představy dětí a žáků v oblastech kvantita (množství, význam čísel, různé reprezentace čísel, operace s čísly, představa velikosti čísel a odhady) a prostor a tvar (orientace v prostoru a čase, rovinné a prostorové útvary, jejich metrické a polohové vlastnosti) i vybrané kompetence, které jsou obsaženy v definici matematické gramotnosti: matematické uvažování, modelování, užívání pomůcek a nástrojů. Každý z článků je doplněn o videonahrávku, ve které jsou demonstrovány aktivity prezentované v článku. Součástí popisu aktivity jsou i metodické poznámky. Videozáznamy jsou seskupeny do deseti oddílů: Třídění, Párování, Uspořádání, Řady a postupy, Kvantita, Shodnost, Rytmus a kombinatorika, Geometrie v rovině, Geometrie v prostoru a Komplexní úlohy.

  Cíle

  Pomocí aktivit rozvíjet matematické představy dětí. Řešit problémy na základě bezprostřední zkušenosti. Rozvíjet čtenářskou gramotnost (rozvoj myšlení a slovní zásoby, např. aktivity Pohádková geometrie, pohádka O veliké řepě).

  Typ výukového materiálu: soubor článků + videonahrávky
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Orientace v prostoru a v rovině, Vnímání a organizace prostoru, Míra, Představy o kvantitě, Práce s daty, Rytmus, Logika
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Bártková, Eva, Mgr., Ph.D. <eva.bartkova@upol.cz>
  Mapa města vlastní tvorba

  Anotace

  Samotnému vytváření mapy města předcházejí tyto činnosti: Poznáváme kamarády ve třídě, vyprávíme, kde kdo bydlí, zkoušíme i znalost adresy. Děti si nakreslí tuší dům, ve kterém bydlí, vybarví a vystřihnou. Hrajeme s domečky hry na koberci, chodíme na návštěvy, hledáme a vytváříme cesty, určujeme vzdálenosti, pojmenujeme je. Kreslíme i mateřskou školu a budovy, které jsme poznali na vycházkách (hrad, městské divadlo, kostel, radnici…), pozorujeme potok, hrajeme si v lesoparku. Během vycházky do historického centra máme s sebou náčrtníky a tužky a kreslíme budovy na základě vnímání a citového prožitku. Při návštěvě infocentra zkoumáme mapu města a menší si odneseme do školky. Další činnosti – děti vyhledávají obrázky, které do našeho města patří, nepatří, vyhledávají a přiřazují stejné budovy, skládají rozstříhané obrázky, zpíváme písničky o městě. Vlastní tvoření mapy na základě předchozích zkušeností: slepíme velké archy papíru, tvoříme silnice, ulice řeku, potok, lesopark (tupování temper. barvami, střihání a lepení proužků papírů). Na mapu města děti umísťují “své” domy, “mateřskou školu”, historicky důležité budovy, továrnu….. na silnice a parkoviště tvoří dopravní prostředky, stromy… Na domy, kde bydlí, nalepí svoji fotografii…. Vytváření mapy města děti zaujalo, vymýšlejí další objekty, které ztvární. Mapu obdivovali i rodiče a stala se výzdobou chodby mateřské školy. Toto téma je určené pro starší děti, předškoláky a děti s odloženou školní docházkou. Během školního roku můžeme dolepovat další objekty, které jsme poznali.

  Cíle

  Seznamování s nejbližším okolím a městem MB, vytváření pozitivního vztahu k prostředí, kde dítě žije, prostorové vytváření mapy města, domluvit se a spolupracovat s ostatními

  Typ výukového materiálu: část projektu
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Orientace v prostoru a v rovině, Vnímání a organizace prostoru, Práce s daty
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Stehlíková Věra <msduhaops@seznam.cz>
  Mapa třídy ???

  Anotace

  S dětmi společně kreslíme mapu třídy na velký papír, děti sedí okolo. Co kreslíme, popisuji, děti se postupně přidávají (okna, stůl, židle, klavír, lavička, kytka v květináči…). Na zkoušku učitelka ukazuje místa na mapě a děti ukazují (popisují) totéž místo ve třídě. Varianta A: děti utvoří dvojice, jedno dítě udělá puntík do plánku, druhé dítě na stejné místo ve třídě položí dohodnutý předmět. Varianta B: jedno dítě položí předmět ve třídě, druhé dítě ho zakreslí do mapy. Obměna: na zahradě čarodějnice schovala poklad a zapomněla kam. Dvojice dětí chodí po vyznačených místech v mapě, ostatní děti kontrolují.

  Cíle

  Rozvoj a kultivace představivosti, vytváření základů pro práci s informacemi, rozvoj tvořivého myšlení

  Typ výukového materiálu: Příklad dobré praxe
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Orientace v prostoru a v rovině
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Pustaiová Romana <romana.pustaiova@seznam.cz>
  matematické aktivity Většinou od kolegyń nebo z doslechu.

  Anotace

  Řazení podle pokynů Didaktický cíl: osvojení předmatematických pojmů: před, za, první , poslední Pomůcky. žádné Časová dotace: 10 minut Popis: děti se řadí podle pokynu pedagoga do zástupu Př. stoupni si jako první, stoupni si hned za Jirku, stoupni si mezi Janu a Evu… Kuba řekl Didaktický cíl: procvičování pravolevé orientace, pozornosti Pomůcky: žádné Časová dotace: 10 minut Popis: Na pokyn pedagoga nebo dítěte plní děti zadaný úkol, ale pouze, když se vysloví:”Kuba řekl… Např.: Kuba řekl: ” Dotkni se levou rukou levého ucha… Operace srdce Didaktický cíl: rozvoj zrakové paměti, orientace a spolupráce Pomůcky: 5-7 různě barevných ,různě velkých kostek stavebnice Dupla nebo Lega a provázek cca 2 m dlouhý, šátek na zakrytí očí) Časová dotace: cca 15 – 20 minut Popis: Provázek se na podlaze stočí do kruhu a dovnitř se sestaví z kostek útvar (představuje srdce). 1 dítě si tvar prohlédne a zapamatuje a vstoupí do kruhu (srdce se rozloží vevnitř kruhu). Ostatní děti stojí za obvodem kruhu a radí pouze zvuky(které si musí vymyslet-tleskání, dupání…), zda operatér(dítě uvnitř kruhu), bere správnou kostku (barvu či tvar)a správně ji skládá. Chůze podle plánku Didaktický cíl: orientace v prostoru, rozvoj hrubé motoriky Pomůcky: nástěnná tabule, křídy nebo fixy Časová dotace. cca 10 minut Popis: Na tabuli je šipkami naznačen směr pohybu (nahoru , dolu, do kola…) a dítě v prostoru chodí podle plánku.

  Cíle

  osvojení předmatematických pojmů, rozvíjení zrakové paměti a prostorové orientace, spolupráce

  Typ výukového materiálu: didaktická hra
  Cílová věková skupina: 6letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Orientace v prostoru a v rovině, Vnímání a organizace prostoru
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Mgr.Růžena Kufrová <ruzena.kufrova@fzsbarr.cz>
  MATEMATIKA pro první počítání Media DIDA, 2008

  Anotace

  ||Pomůcka obsahuje sady čísel (číselné řady 0-10 po 10ti kusech, znaménka +, -, , dále kartičky s obrázky (po 10, 20, 30ti kusech). Pomůcka je vyrobena z pevného papíru, obrázky, namalované na kartičkách jsou malebné, jednoznačné, lze je využít nejen pro PMG, ale i do dalších oblastí rozvoje dítěte.

  Cíle

  Rozvíjení intelektu dětí, řeči a jazyka, početních představ, vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem, osvojování element. poznatků o znakových systémech a jejich funkci, vytváření záklaůd pro práci s informacemi…

  Typ výukového materiálu: didaktcká pomůcka
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost|Matematická pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Pedagogická diagnostika a rané odhalení rizik, Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění
  Organizační formy v MŠ podporující individualizované, skupinové a kooperační učení, Pedagogická diagnostika v mateřské škole
  Představy o kvantitě, Práce s daty, Logika
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Vrbová Libuše, PaedDr. <libuse.vrbova@seznam.cz>
  Materiály ke kurzu Pokusy v přírodovědě na 1. stupni ZŠ Drozd Z., Mandíková D., Rojko M.

  Anotace

  Tematicky zaměřené návody na fyzikální pokusy seřazené postupně tak, aby napomáhaly k vhodnému způsobu budování základních fyzikálních poznatků. Jednotlivé pokusy jsou doplněny vysvětlením. Jednotlivá témata: Vzduch a jiné plyny Voda Zvuk Světlo Termika Elektřina a elektrické obvody Magnety Motivační pokusy

  Cíle

  rozvoj praktických dovedností při experimentování, rozvoj základních přírodovědných poznatků, rozvoj pozorovacích dovedností, rozvoj slovní zásoby

  Typ výukového materiálu: Textové materiály ke kurzu Pokusy v přírodovědě na 1. stupni ZŠ
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Podpora a rozvoj přírodovědné pregramotnosti v mateřské škole
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Houfková, Jitka, RNDr., Ph.D. <jitka.houfkova@gmail.com>
  MaTERS Helena Vlčková, Simona Poláková

  Anotace

  Jedná se o test, který je vytvořen pro účely orientačního zhodnocení míry zralosti a připravenosti dítěte pro vstup do školy. Je určen pro odpovídající věkovou skupinu – děti v rozmezí 4,9 až 7,8 let. Test je rozdělen do dvou částí, které se liší formou administrace – první část je zadávána skupinově, druhá individuálně, autoři však připouštějí i možnost pouze individuální administrace celého testu. Administrátory testu mohou být psychologové nebo speciální pedagogové, kteří absolvují zaškolení formou akreditovaného certifikovaného kurzu pro práci s daným nástrojem. Při tvorbě testu autoři vycházejí ze základního rozlišení 4 oblastí, které jsou součástí komplexního posouzení připravenosti dítěte na školní docházku. První oblastí je úroveň kognitivních funkcí, kam je zahrnuto hodnocení grafomotorických schopností, sluchového vnímání, zrakového vnímání, prostorového vnímání a dále řeči spolu s komunikačními dovednostmi a výslovností. Druhou oblastí je Úroveň pracovních předpokladů a návyků, třetí Úroveň sociálně adaptivního chování a poslední Tělesný vývoj a zdravotní stav. Nástroj MaTeRS pokývá hodnocení prvních tří z výše uvedených úrovní (Tělesný vývoj a zdravotní stav hodnocen není). Hodnocení úrovně kognitivních funkcí je pokryto z velké části jednotlivými subtesty. Pro hodnocení druhé a třetí úrovně a také řeči, komunikačních schopností a výslovnosti je zpracováno 6 jednoduchých tříbodových hodnotících škál (Spolupráce a sociální zralost, Pozornost a pracovní zralost, Pracovní tempo, Emocionální zralost, Řeč myšlení, Řeč výslovnost), které vyplňuje administrátor na základě pozorování dítěte v průběhu testování – během skupinové i individuální části Vlastní test je složen z 11 subtestů, které byly vytvořeny především na základě modifikace a adaptace již existujících screeningových a orientačních zkoušek, výjimkou je nový subtest Semafor. Jednotlivé subtesty jsou následující: 1)Kresba postavy, 2) Překreslování bodů 3)Figura a pozadí 4) Grafomotorika 5) Zrakové rozlišování 6) Semafor, 7) Geometrické tvary, 8) Prostorové vnímání, 9) Sluchové vnímání, 10) Početní a předpočetní představy, 11) Všeobecné znalosti V závěrečném hodnocení výsledků testu je využito 9 hodnocených oblastí, které korespondují se subtesty, výjimkou a vysvětlením rozdílu počtu subtestů a hodnocených oblastí je sloučení dvou subtestů (2 a 3) pod jednu hodnocenou oblast a zahrnutí hodnocení jednotlivých položek subtestu (6) do tří z hodnocených oblastí (7, 8, 11). Při vyhodnocování testu je celkový skór i dílčí výsledky jednotlivých subtestů převáděny na vážené skóry a percentily, ty jsou následně zaneseny do grafu. Celkový výsledek – součet vážených skórů subtestů je vyjádřen pomocí čtyřstupňové škály, která udává míru zjištěné školní zralosti. Výstupy testu zahrnují i hodnocení 6 oblastí posouzených administrátorem na tříbodových škálách, administrátor k nim přihlíží při formulování celkového závěru o míře připravenosti dítěte pro vstup do školy. Test nevyžaduje kromě běžných kancelářských potřeb žádné speciální pomůcky, doba administrace je 45 minut

  Cíle

  zhodnocení míry zralosti a připravensti dítěte na vstup do školy

  Typ výukového materiálu: test
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Pedagogická diagnostika v mateřské škole
  Hodnocení: 3
  Vkladatel: Hana Valentová, PhDr. <hanavan@seznam.cz>
  Mateřská škola komunikuje s rodiči Ladislava Lažová

  Anotace

  Kniha z pera zkušené dětské psycholožky je určena předškolním pedagogům. Autorka na základě své bohaté praxe představuje vybrané standardní i mimořádné komunikační situace ze života MŠ (např. dítě, které nechce jíst, odmítá si hrát, nechce se dělit o věci s ostatními; dítě s výrazným nadáním, omezením, handicapem atd.). Analýza těchto situací a jejich řešení jsou cenným instruktivním materiálem pro podporu a rozvoj komunikačních strategií učitelky MŠ.

  Cíle

  P

  Typ výukového materiálu: Odborná publikace pro učitelky MŠ
  Cílová věková skupina: 3letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Efektivní formy spolupráce MŠ s rodiči, poradenskými zařízeními a ZŠ směřující k provázanosti preprimárního a primárního vzdělávání
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: PhDr. Simona Kiryková, Ph.D. <simona.kirykova@tul.cz>
  Mateřská škola komunikuje s rodiči Lažová, L. Mateřská škola komunikuje s rodiči. Praha.Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0378-0

  Anotace

  Publikace z pera dětské psycholožky určená předškolním pedagogům přináší přehled forem, metod a zásad kvalitní vzájemné komunikace mezi pracovníky MŠ a rodiči docházejících dětí. Podstatnou část textu tvoří popisy a analýzy komunikačních situací vznikajících v běžné praxi mateřských škol. Autorka upozorňuje i na nejčastější projevy a reakce rodičů v každodenních i mimořádných komunikačních procesech a situacích.

  Cíle

  Podpora a rozvoj rozmanitých forem komunikace MŠ s rodinou dítěte, pomoc učitelkám v komunikaci s rodiči dětí, osvojení vhodných komunikačních strategií s rodiči.

  Typ výukového materiálu: Odborná publikace
  Cílová věková skupina: 7 a více letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Efektivní formy spolupráce MŠ s rodiči, poradenskými zařízeními a ZŠ směřující k provázanosti preprimárního a primárního vzdělávání
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Kiryková, Simona, Ph.D. <simonakirykova@hotmail.com>
  Mateřská škola komunikuje s rodiči Ladislava Lažová

  Anotace

  Publikace určená především předškolním pedagogům přináší doporučení zkušené dětské psycholožky pro standardní (např. dítěti nechutná, špatně snáší změny, nechce si hrát s ostatními, neumí se dělit o věci atd.). i mimořádné komunikační situace v každodenním životě mateřské školy (např. komunikace s rodiči o nadání, případně omezení či handicapu jejich dítěte). Radí, jak navázat dobré vztahy s rodinami dětí a jak zvládnout případné komunikační nejasnosti. Učitelky se dozvědí i příklady dobré praxe – vybrané a osvědčené komunikační strategie pro vedení a řešení situací v MŠ i v práci s rodinou.

  Cíle

  Podpora a rozvoj rozmanitých forem komunikace MŠ s rodinou dítěte, pomoc učitelkám v komunikaci s rodiči dětí, osvojení vhodných komunikačních strategií s rodiči.

  Typ výukového materiálu: Odborná publikace pro učitelky MŠ
  Cílová věková skupina: 3letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Efektivní formy spolupráce MŠ s rodiči, poradenskými zařízeními a ZŠ směřující k provázanosti preprimárního a primárního vzdělávání
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: PhDr. Simona Kiryková, Ph.D. <simonakirykova@hotmail.com>
  Metodické karty Cesta k sobě – Lucie Ernestová Ing. Lucie Ernestová

  Anotace

  Cílem je vytvoření metodiky k obrázkovým kartám Cesta k sobě, včetně metodického zásobníku. Obrázky, doprovázené vždy nějakou moudrostí byly velmi inspirativní a hodily se nám do našeho vzdělávacího programu, tehdy ještě s názvem Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce. Cesta k sobě nám pomáhá vést děti k přemýšlení o základních životních principech, které nám pomáhají chápat základní lidské hodnoty, rozumět svým náladám, znát své talenty, důvěřovat si a učit se sebereflexi. Postupně jsme se začaly s kartami seznamovat a objevovat, že moudrosti, na nich napsané, jsou hluboké a mají význam. Díky nádherným ilustracím mohou děti lépe vnímat a chápat význam slov.

  Cíle

  • Jedná se o velké metodické karty pro práci se skupinou dětí a soubor aktivit k tématu. • Různorodé práce s obrázkovými kartami nabízejí výbornou možnost procvičovat různé strategie porozumění. • Prostřednictvím sdílení procvičujeme komunikativní strategie a dáváme možnost srovnávat různé typy uvažování. Posilujeme vědomí vlastního já, kamarádské vztahy, optimistický a realistický pohled na svět.

  Typ výukového materiálu: Metodické katy, říkadla, písníčky, příběhy
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Vladimíra Jurigová, Hana Fišerová <koralek@mskoralek.cz>
  Metodický materiál: Celoroční projekt pro mateřské školy “Fascinující svět včel a hmyzu, “Jak se učit POLY, didaktický materiál “Tajemství přírody (laboratorní pomůcky) Fascinující svět včel: ekologická výchova, osvěta ilustrace Jana Modrá, Tajemství přírody: lach:ner Partner pro chemické vzdělávání, Jak se učit poly: POdpora pol. vzdělávání v MŠ “Instituce do rozvoje vzdělávání”

  Anotace

  Celoroční projekt pro mateřské školy zaměřený na život včel a hmyzu: témata, básničky, písně, kooperativní činnosti i výtvarné nápady, které se týkají tohoto tématu. Tajemství přírody: laboratorní pomůcky, pokusy: kufřík plný laboratorních pomůcek, metodické listy a postupy při pokusech. Metodické listy “Jak se učit poly”: celek témat k polytechnickému vzdělávání.

  Cíle

  posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) ,vytváření základů pro práci s informacemi ,vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení ?

  Typ výukového materiálu: projekt, didaktická hra,metodický materiál
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Organizační formy v MŠ podporující individualizované, skupinové a kooperační učení, Metody práce v předškolním vzdělávání se zaměřením na prožitkové a situační učení v praxi mateřských škol, Podpora a rozvoj přírodovědné pregramotnosti v mateřské škole
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Burgstallerová Kateřina Mgr. <msplananluz@seznam.cz>
  Metodický plakát “Má vlast” , IT program “Má vlast” Barevné kamínky s.r.o.

  Anotace

  Metodický materiál mapa „Má vlast“ je součástí vzdělávacího programu „Barevné kamínky“. Samotná mapa existuje jako závěsný edukační plakát, který děti seznamuje s jejich vlastí jak po stránce geografické a přírodovědné, ale také po stránce historické. Materiál pomáhá dětem poznávat vlast ve všech oblastech. Učí je vnímat hlavní symboly naší země (národní strom, vlajka, státní hymna,…). Dále pomáhá vnímat dětem polohu měst, řek, pohoří, poznat vlajku své země, aj. K mapě „Má vlast“ lze přikoupit na webu „Barevné kamínky“ také licenční program pro IT. Děti mohou dále pracovat s tématem na interaktivní tabuli, kdy je program rozdělen na dílčí úkoly (např.: Sestav náměstí?, Najdeš vlajku ČR?, Najdeš pohoří a nížinu?, …), které děti plní. Interaktivní částí programu děti provází úkoly kamarád „Lipáček“, pojmenovaný podle našeho národního stromu. V návaznosti na práci s mapou nebo IT programem mohou děti plnit další úkoly spojené s naší vlastní. Plnit plánované výlety, vnímat krajinu, tvořit mapu, …).

  Cíle

  Rozvíjení povědomí o své vlasti, poznávání geografického složení země, Rozvíjení povědomí o státních symbolech ČR

  Typ výukového materiálu: Metodický plakát, IT program
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Podpora a rozvoj přírodovědné pregramotnosti v mateřské škole
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Bc. Ladislava Tarčoňová <lladda@seznam.cz>
  Moje knížka vlastní tvorba

  Anotace

  Co je v knihách? Písmenka. Knihy píše spisovatel. Z písmenek vznikají slova. Abeceda není žádná věda (báseň) Když se řekne abeceda, Tak to není žádná věda. Každý kluk i holčička, I ta hodně maličká, Honzík nebo Alenka, naučí se písmenka. Skládání slov podle předlohy. Úkolem dětí je podle zrakové percepce sestavit z kartiček s písmeny jednoduché slovo. Didaktická hra s hláskami: 1. Na jaké písmeno začíná mé jméno? 2. Na jaké písmeno začíná slovo….? 3. Děti hledají po třídě předměty začínající na dané písmeno. Ať jsi holka nebo kluk, zbystři oči, napni sluch. Po třídě se rychle projdi, Co začíná na ……., najdi!

  Cíle

  rozvoj řečových schopností, receptivních jazykových dovedností (vnímání, naslouchání, porozumění) a produktivních jazykových dovedností (výslovnost, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování); vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

  Typ výukového materiálu: Didaktická hra
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Bittnerová, Iveta, Mgr. Bc. <mssarka@centrum.cz>
  Moje smysly Bevotex chráněná dílna

  Anotace

  Didaktická pomůcka je pro děti cca od 4 let, učí je, jakým smyslem poznáváme a rozlišujeme věci kolem nás, pojmenování věcí. Děti současně vnímají, jaké vjemy jsou příjemné nebo naopak nepříjemné, seznamují s tím, že všechny vjemy vnímáme pouze jedním smyslem, např. zvuk, teplo, světlo vůni…Naopak předměty a činnosti, život kolem nás vnímáme více smysly např. nanuk je sladký-chuť, ale současně i studený-hmat. Didaktická pomůcka obsahuje 44 kusů oboustranně laminovaných magnetických obrázků věcí, 5 kusů oboustranně laminovaných magnetických symbolů smyslů, 1 kus házecí obrázkové kostky z molitanu, návod k použití s popisem výrobku + rozdělení použitých obrázků V manuálu je názorný návod pro využitelnost tohoto didaktického materiálu, příklad možných her, ale lze využít dle tvořivosti učitele třeba každý den. Při používání této pomůcky bych kladně hodnotila, že mezi dětmi se těší velké oblibě a děti si více začaly všímat samy sebe, navnímaly se a zároveň více vnímají i okolí.

  Cíle

  Rozvíjení smyslového poznání, utváření vztahu k sobě samému -sebepoznání, rozvoj představivosti přirozeným způsobem

  Typ výukového materiálu: didaktická hra
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Metody práce v předškolním vzdělávání se zaměřením na prožitkové a situační učení v praxi mateřských škol
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Hermanová Jana Bc. <jana.hermanova@ms-klicek.cz>
  Moře emocí Magda Shymon

  Anotace

  Emoční karty jsou pomocníkem významným pomocníkem v rozvoji slovní zásoby a popisu prožitku svých emocí. Prolomují jazykovou bariéru skrze animace rybiček zobrazených na emočních kartách. Pomůcky využíváme v rámci center aktivit, ranních kruhů a mimo jiné i v závěrečném hodnocení celého dne

  Cíle

  rozvoj komunikačních dovedností, slovní zásoby, komunikační bariéry, zrakového vnímání, prožívání emocí, fantazii, aj.,…

  Typ výukového materiálu: emoční karty
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Mgr. Irena Kramplová <irdas@seznam.cz>
  Motýlí zahrádka www.Insectlore.cz

  Anotace

  Tato pomůcka umožňuje dětem pozorovat živé housenky. Jejich pohyb, růst a postupnou transformaci do překrásně barevných motýlů. V tomto je živá Motýlí zahrádka unikátní pomůckou. Sledování vývoje motýlů nevyžaduje žádnou výjimečnou péči. Snahou je ukázat dětem tajemství přírody bezpečně a zblízka v prostředí mateřské školy, kde děti sledují vývoj motýla. Od pozorování housenky přes kuklu až po vylíhnutí motýla. Při zakoupení sady Motýlí zahrádka jsme obdrželi živé housenky motýla Babočky bodlákové ve speciálním průhledném pouzdře s unikátním krmivem přímo z motýlí farmy a speciální síťku, která byla vyztužená drátem. Děti pozorovaly housenky v průhledné misce, ve které bylo dostatek krmení do zakuklení housenek. Housenky se postupně živily touto stravou a během několika dnů se proměnily v kuklu. Pak jsme kukly opatrně přesunuli do chovné síťky a čekali na vylíhnutí motýlů. Z kukly se během několika dnů vylíhli dospělí motýli přímo v Motýlí zahrádce, kterou je uzavřená síťka. Motýly děti několik dnů pozorovaly a krmily. Po několika dnech pozorování jsme krásné motýly společně vypustili do přírody. Pro děti to byla zajímavá aktivita v jarních a letních teplých dnech. Měly možnost pozorovat jednu z nejzajímavějších proměn v přírodě – metamorfózu. Práce s Motýlí zahrádkou je pro děti praktický a zábavný experiment.

  Cíle

  Rozvíjet pozitivní vztah k přírodě, Zkoumat proměny v přírodě, Přirozeně pozorovat život hmyzu – motýla

  Typ výukového materiálu: Didaktická pomůcka
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Podpora a rozvoj přírodovědné pregramotnosti v mateřské škole
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Cecílie Mifková <ms.hvezdicka@seznam.cz>
  Motivace předškolních a mladších školních dětí k fyzice prostřednictvím příběhů Čermáková A.

  Anotace

  Metodicky rozpracované fyzikální pokusy pro předškolní a mladší školní děti V rámci bakalářské práce Anety Čermákové pod vedením Jitky Houfkové “Motivace předškolních a mladších školních dětí k fyzice prostřednictvím příběhů” byly dvě klasické pohádky (Dlouhý, Široký, Bystrozraký a O kohoutkovi a slepičce) upraveny tak, že se v nich problémy neřeší pomocí kouzel, ale pomocí fyziky. Pokusy začleněné do pohádek obsahují podrobné návody včetně potřebných pomůcek a dva typy vysvětlení: vysvětlení srozumitelná dospělým i vysvětlení vhodná pro děti v MŠ.

  Cíle

  rozvoj praktických dovedností při experimentování, rozvoj základních přírodovědných poznatků, rozvoj pozorovacích dovedností, rozvoj slovní zásoby, rozvoj představivosti,

  Typ výukového materiálu: text, scénář k pohádkám, návody na pokusy
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Podpora a rozvoj přírodovědné pregramotnosti v mateřské škole
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Houfková, Jitka, RNDr., Ph.D. <jitka.houfkova@gmail.com>
  Můj první atlas kolektiv autorů

  Anotace

  Ilustrovaný atlas světa, který děti provede nejen státy a městy jednotlivých kontinentů, ale také se seznámí s typickými rostlinami, živočichy a místními zajímavostmi. Pomocí samolepek si mohou vyrobit vlastní mapy a plnit různé úkoly. Součástí knihy jsou dvě velké deskové hry Cesta kolem světa a Vzhůru na Mount Everest.

  Cíle

  rozvoj geografické pregramotnosti, utváření vztahu ke knize, rozvoj zrakového vnímání

  Typ výukového materiálu: kniha resp. pracovní sešit
  Cílová věková skupina: 5letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Podpora a rozvoj přírodovědné pregramotnosti v mateřské škole
  Hodnocení: 3
  Vkladatel: Tomáš Matějček, Dana Řezníčková <tomas.matejcek@natur.cuni.cz>
  Multikulturní výchova v mateřské škole Radka Kratochvílová, DiS.

  Anotace

  Projekt byl utvořen v rámci psaní absolventské práce na Vyšší odborné škole pedagogické. Jde o projekt, který se zaměřuje na nenásilné zařazení multikulturní výchovy do běžných denních činností v MŠ formou projektových týdnů uskutečňovaných jednou za dva až tři měsíce. Projekt je koncipovaný jako doprovodný celoroční projekt ke Školnímu vzdělávacímu programu. Projekt je zaměřen na národnostní menšiny žijící v ČR, a to konkrétně na slovenskou národnostní menšinu, romskou národnostní menšinu, vietnamskou národnostní menšinu a ukrajinskou národnostní menšinu. Jde o tyto národnostiní menšiny proto, že to jsou národnostní menšiny, se kterými se děti v mateřské škole setkávají nejčastěji. Projekt obsahuje 10 navrhovaných činností ke každé národnostní menšině. Z nich si učitelky v daném projektovém týdnu vybírají a činnosti si upravují dle věkové skupiny dětí, a s danou národnostní menšinou se seznamují hravou a zábavnou formou.

  Cíle

  Seznámení se s jinými kulturami, práce s předsudky, rozvoj komunikativních dovedností

  Typ výukového materiálu: Vlastní projekt
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost|Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Rozvoj čtenářské pregramotnosti dětí s OMJ (odlišným mateřským jazykem), Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Metody práce v předškolním vzdělávání se zaměřením na prožitkové a situační učení v praxi mateřských škol
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Radka Kratochvílová, DiS. <radkakratochvilova.sedlcany@seznam.cz>
  Námořníci vlastní tvorba

  Anotace

  Třída námořníků(předškoláků)-motivací námořnické úkoly – obkreslení kruhu,(správné držení tužky)správný úchop nůžek manipulace s nimi(dodržování bezpečnosti) stříhání z papíru záchranného kruhu pro kamaráda (sociální cítění ,myslím na kamaráda),trička pro sebe,práce s tupovacími barvami pruhy(tričko vedení pruhu z leva doprava)na tričko tisnou své jméno na kruh děti tisknou jméno kamaráda vše podle předlohy.Cílem při práci s tiskátky je vnímat jednotlivá písmen jako symboly rozeznávat je a pamatovat si je, posloupnost jak jdou za sebou . Provlékání provázku v otvorech na kruhu i tričku vázání uzlíku.Zvládnout základ na vázání kličky.Námořníci sedí na lodi. Na průsvitné folii měly děti napsané své jméno a na barevném papíře rozmístěném všude po lodi bylo jejich jméno napsané stejně jako na folii.Děti postupně své jméno hledaly po lodi, rytmizovaly vytleskáváním svého jméno a určovaly první písmeno ,kterým jejich jméno začíná.U stolečků-Pomocí dřívek a provázku své první písmeno ve jménu vytvářely,modelovaly pomocí nakreslené předlohy.

  Cíle

  Rozvoj jemné motoriky,rozvoj zrakového vnímání ,posloupnosti a prohlubování sociálního cítění ve třídě.

  Typ výukového materiálu: příklad z vlastní praxe
  Cílová věková skupina: 5letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Metody práce v předškolním vzdělávání se zaměřením na prožitkové a situační učení v praxi mateřských škol
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Prchlíková Veronika <prchlikova.nika@seznam.cz>
  Nápadník pro mateřské školy RAABE – kolektiv autorů, Praha, 2015

  Anotace

  Praktické hravé náměty pro práci s dětmi, které jsou inspirací pro tvořivou práci pedagogů. Přinášejí nové a různorodé náměty. Příspěvky jsou podle názvu a obsahu tematicky rozdělené do pěti širších tematicky řazených okruhů s názvy: Lidé, Příroda, Pohádky a pověsti, oslavy a svátky, Umění kolem nás a Něco navíc… V posledním okruhu jsou náměty z různých oblastí práce v mateřských školách, jako např. jóga, keramika apod. U jednotlivých příspěvků jsou uvedené tři rámcové cíle – co se dítě nového naučí, s jakými hodnotami se setká a jak bude rozvíjena a podporována jeho samostatnost. K nabídce her a činností jsou pak rozpracované jednoznačnější a konkrétnější cíle, které vedou učitelku k tomu, co má při své práci s dětmi sledovat a co vyhodnocovat. Na konci každého celku jsou uvedené i návrhy otázek pro pedagoga, které jsou pomůckou ke zhodnocení přínosu pro děti, především z pohledu zvolených konkrétních vzdělávacích cílů. Příspěvky mohou pomoci učitelkám lépe si uvědomovat souvislosti mezi cíli a plánovanými činnostmi. Zvláště pro začínající učitelky může být materiál inspirací při plánování a stanovování si cílů.

  Cíle

  Uvědomovat si důležitost vhodně stanovených cílů, Rozvíjet tvořivost a nápaditost učitelek, Směřovat svou práci k vytyčeným cílům

  Typ výukového materiálu: Náměty pro práci s dětmi – v kroužkové vazbě v šanonu
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Cíle jako východiska vzdělávacích činností v MŠ
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Cecílie Mifková <ms.hvezdicka@seznam.cz>
  Najdi rozdílné převzato od kolegyň

  Anotace

  Jedná se o pracovní listy, kde v každém řádku hledají děti odlišný obrázek. Velmi zajímavé a pro děti velmi přitažlivé. Baví je hledat co je jinak a mnohdy se i zasmějí. Z počátku je důležité vysvětlit dobře zadání. Využít lze tématicky dle pracovních listů jednotlivých. Hodnocení je velmi jednoduché – najde rozdílné či nikoliv. Důležitá je zde i pozornost a soustředěnost dětí.

  Cíle

  rozvoj zrakového rozlišování, třídění na základě podobnosti či rozdílů, rozvoj pozornosti, soustředěnosti

  Typ výukového materiálu: pracovní listy
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost|Matematická pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností
  Práce s daty
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Rysová, Jana, Bc. <janarysovaa@seznam.cz>
  Najdi schované předměty Celkem známý materiál

  Anotace

  Učitel schová v místosti několik předem domluvených předmětů. Úkolem dětí je schované předměty najít tak, aby nikdo nepoznal, že je našel a pamatovat si, kde byly. Když je všechny najde, sedne si na své místo. Když sedí všechny děti, řeknou si, kde předměty byly. Možná varianta: Děti mohou předměty zakreslovat do jednoduchých, předem připravených plánků.

  Cíle

  Rozvoj zrakového vnímání a paměti, prostorová orientace

  Typ výukového materiálu: Didaktická hra
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Orientace v prostoru a v rovině
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Perný Jaroslav, doc. PaedDr. Ph.D. <jaroslav.perny@tul.cz>
  Na Popelku Vlastní tvorba

  Anotace

  Motivace – četba pohádky O Popelce, a my si teď, děti, zahrajeme na holoubky. Děti rozdělíme do skupin po 5. Každá skupina dostane svoji velkou mísu se smíchaným hráškem a čočkou, úkolem holoubků je vytřídit z mísy hrášek do připravené misky a nechat pouze čočku. Následně využívám pracovní list, na kterém dítě bude vybarvovat hrášky zeleně (nebo může škrtat to, co není hrášek).

  Cíle

  Procvičení jemné motoriky, rozvoj pozornosti, rozvoj představivosti a fantazie

  Typ výukového materiálu: Didaktická hra, pracovní list
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Práce s daty
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Horáčková Jana Mgr. <horackova.j@tiscali.cz>
  Nauč mě říkadla Alena Schulzová, Michal Černík

  Anotace

  Kniha s bohatými barevnými ilustracemi má 63 stran, obsahuje říkadla, hádanky, básničky, texty písní. Obrázky jsou včleněny do textu. S knihou lze pracovat při logopedické prevenci, ale také se skupinou dětí, kdy se jednotlivé básně ztvárňují i pohybem. Lze využít i pro rozvoj grafomotoriky. Pan Černík o své knize říká, že je tvořena jako poetický seriál. Děti si v obrázcích budou ukazovat, seznamovat se tak se svým nejbližším světem a přitom jim budou znít jednoduché, snadno zapamatovatelné verše.

  Cíle

  Přiblížení lidové slovesnosti, procvičování paměti, artikulace a přednesu.

  Typ výukového materiálu: Kniha vázaná, s barevnými ilustracemi.
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Bílková Petra,DiS. <petrasramova@seznam.cz>
  Nedokončené pohádky Zdeněk K. Slabý

  Anotace

  Soubor pohádek s otevřeným koncem inspiruje fantazii dětí, probouzí jejich představivost a zároveň schopnost jejich slovního vyjádření. Při četbě knihy dochází navíc ke kooperaci dětských čtenářů či posluchačů s rodiči. Autor nechal dětem prostor na dotvoření pohádek a svá rozuzlení pak zařadil na konec knihy. K několika pohádkám přidal na ukázku i dokončení dopsaná dětmi, aby čtenářům knížky ozřejmil, jak lze na výzvu “jak to bylo dál” reagovat. Děj je vždycky v humorném a dobrodružném stylu doveden až k napínavému zlomu, po němž má přijít rozluštění děje. Tím je dítě vyprovokováno k přemýšlení, rozhodování a řešení.

  Cíle

  Utváření vztahu ke knize, sluchové vnímání, rozvoj slovní zásoby, prožitek z četby

  Typ výukového materiálu: Kniha
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty), Spolupráce rodiny a předškolních zařízení pro rozvoj předčtenářských a raných čtenářských dovedností
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Eva Vlasáková <evavlasakova83@seznam.cz>
  Největší poklad Arcadio Lobato (vydalo nakladatelství Thovt v roce 2005) Inspirace od Kateřiny Šafránkové

  Anotace

  Čarodějka Tiberie se spolu s havranem Emiliem vydávají hledat “největší poklad”. Kdo ho najde, stane se novou královnou čarodějek. Čarodějce se porouchá létající koště a přistane na “ostrově”. Záhy zjistí, že se jedná o spící velrybu. Ta se lekne a pluje pryč. Pomocí kouzla se Tiberie, a Emilio ponoří do vody a snaží se ji dostihnout. Emilio cestou upozorňuje Tiberii na různá místa, kde by se mohl skrývat poklad (potopenou loď, zatopené město), a všude vídí různé druhy pokladů (mušle, barevné ryby). Nakonec i on pochopí, že nejcennější poklad je přátelství s velrybou. To se jim podaří získat a Tiberie se stává královou..

  Cíle

  Rozvoj sebevyjádření, slovní zásoby, myšlení, rozvoj fantazie, představivosti, rozvoj porozumění náznaku v textu, rozvoj vnímání vlastních pocitů v souvislosti s přečteným (vnímaným) textem

  Typ výukového materiálu: Kniha
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Brodská Martina, DiS. <m.erbi@seznam.cz>
  NTC Learning MENSA ČR

  Anotace

  Metoda NTC je v České republice podporována společností MENSA ČR. Mensa NTC Learning je nový systémový metodický projekt pro učitele předškolních zařízení. Pracuje se souborem technik a speciálně sestavených cvičení, které vedou ke zvýšení efektivity využívání intelektových schopností u dětí v předškolním věku. Vychází z faktu, že inteligence není dána počtem nervových buněk, ale právě počtem spojů, které se mezi nervovými buňkami vytvoří. Tato metoda rozvíjí potenciál u všech dětí. Klade důraz na podporu motorických dovedností,pracuje s rovnováhou, artikulací, automatizací dovedností, podporuje spolupráci levé a pravé hemisféry, aktivuje mozková centra v oblasti asociativního myšlení, pracuje s enigmatickými hádankami, nedokončenými příběhy, podporuje tvořivé myšlení a využívá práci s hudbou. To vše ovlivňuje vytváření spojů v mozku a do budoucna vede k lepšímu fonemickému uvědomění a poznávání slov, což zase vede k lepšímu osvojování dovedností jako je psaní a čtení. Základem této metody je aktivizace samotného dítěte v procesu učení. Po proškolení v této metodě Mensou ČR používám její prvky v průběhu celého roku.

  Cíle

  Učení čtenářským strategiím, aktivizace samotného dítěte v procesu učení, zvýšení efektivity využívání intelektových schopností

  Typ výukového materiálu: metoda
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Winterová Alexandra Bc. <alex.winterova@seznam.cz>
  Obrázková jména vlastní tvorba

  Anotace

  Cílem činností je seznamování dětí, věkově nejstarších v mateřské škole – před nástupem do ZŠ, se psanou podobou svého jména a s osobní značkou v mateřské škole. Materiál k činnosti, který bude využíván v průběhu celého školního roku, je hůlkově napsané jméno každého dítěte na kartičce, u kterého je připojena patřičná značka dítěte. Zalaminované kartičky mají děti položené v košíčku na přístupném místě ve třídě a slouží po celý školní rok dětem k označování svých výtvorů – jako předloha, apod. Děti se budou postupně seznamovat se psanou podobou svého jména a oporou k indentifikaci je značka dítěte u jména. Děti dle svých schopností postupně obkreslují značku nebo své jméno. K označování svých výtvorů budou přirozeně vedeni učitelem, budou vedeni k tomu, aby takto označovali své výtvory i ze spontánních činností. Ve třídě děti mají své osobní portfolia – šanony, kde si zakládají výstupy ze svých aktivit. Záměrem je vedení dětí k zájmu o psanou podobu jazyka i k samostatnosti. Kartičky budou využívány i k dalším činnostem (rozdělování dětí na skupiny, označování výrobků a výtvorů na výstavkách nebo nástěnkách, ke společným hrám, apod.).

  Cíle

  Rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy formy sdělení verbální i neverbalní

  Typ výukového materiálu: obrazové kartičky se značkami i jmény
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Bc. Alena Macková <mackova.ala@seznam.cz>
  Obrázkové čtení O. Zelinková, Pedagogická dg. a IVP, J. Slowík, Obsah, metody a formy polytech. vých. v MŠ

  Anotace

  Seznámení s motivem pohádky – přečtení Převyprávění pohádky dle předlohy Výtvarná činnost – vybarvení, modelína Početní představy – kolik je různých motivů – kytička, jablko… Zpracování kostýmů a dramatizace

  Cíle

  Rozvoj slovní zásoby, logiky, seriality, přrdčtenářských, matematických a jiných předškolních dovedn.

  Typ výukového materiálu: obrázky, leporela, pexesa, počítadla, barevná škála – pastelky, modelína, divadlo – kostým, rytmika -zpěv
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost|Matematická pregramotnost|Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Pedagogická diagnostika a rané odhalení rizik, Rozvoj čtenářské pregramotnosti dětí s OMJ (odlišným mateřským jazykem), Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění, Motivace pro čtenářství (práce s kni
  Cíle jako východiska vzdělávacích činností v MŠ, Organizační formy v MŠ podporující individualizované, skupinové a kooperační učení, Metody práce v předškolním vzdělávání se zaměřením na prožitkové a situační učení v praxi mateřských škol, Pedagogická diagno
  Orientace v prostoru a v rovině, Vnímání a organizace prostoru, Představy o kvantitě, Rytmus, Logika
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Mgr. Dana Charyparová, Lucie Šepsová, DiS. <ms.kyticka@seznam.cz>
  Obrázkové čtení Jitka Saniová, EAN: 978-80-7353-351-9

  Anotace

  Kniha hravou formou popisuje krátké pohádky, zaměřené vtipnou formou na zvířátka, které však provádějí lidské činnosti. Jednotlivá slova jsou namalována tak, aby je dítě snadno rozpoznalo a hravou formou se je s pomocí učitele snažilo zařadit do textu. S knihou se může dále pracovat i za pomoci loutek či dramatizace s pohádkovými čepičkami. Učitel s dětmi po přečtení pohádky dále text rozebírá.

  Cíle

  rozvoj zrakového vnímání, mluveného slova, vztahu ke knize a písmenkům, rozvoj slovní zásoby aj., …

  Typ výukového materiálu: Kniha
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty), Spolupráce rodiny a předškolních zařízení pro rozvoj předčtenářských a raných
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Velková Marcela <velkova@zsneznasov.cz>
  Obrázkové karty pohádkových příběhů Jíchová, A. Perníková chaloupka. Praha: Euromedia Group, k.s. – Knižní klub, 2016. ISBN: 978-80-242-5207-0., Petiška, E. O jabloňce. Praha: Albatros, 2012. ISBN: 13-706-008.

  Anotace

  Přináším sem dva typy na práci s obrázkovými kartami pohádkových příběhů, které se mi v praxi osvědčily. Názorná ukázka pohádkových příběhů děti zaujala. Díky ní dokázaly děti pozorně poslouchat, příběh si zapamatovat a následně ho pak samy převyprávět. Jedním z typů jsou pohádkové karty k pohádce Perníková chaloupka. Jedná se o soubor dvaceti kartiček z pevného kartonu, které pomocí ilustrací vypráví pohádku. Skládají se jedna vedle druhé až vytvoří velký obrázek. Učitel vypráví pohádku a dětí skládají kartičky jako puzzle. Druhým typem je krásná pohádka O Jabloňce pomocí níž lze dětí názorně seznámit s tématem čtvero ročních období. Celou knížku jsem si po stránkách okopírovala a stránky zalaminovala. Obrázky slouží k názornosti přímo při čtení pohádky, ale zároveň při následné práci. Děti se pomocí nich učí pohádku samy převyprávět. Tyto obrázky nám pak zdobí třídu a děti je tak mají na očích po celý školní rok – po všechny čtyři roční období.

  Cíle

  rozvoj soustředěného poslouchání, porozumění obsahu, zapamatování obsahu, souvislého vyjadřování

  Typ výukového materiálu: obrázkové karty
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Rozvoj čtenářské pregramotnosti dětí s OMJ (odlišným mateřským jazykem), Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Winterová Alexandra Bc. <alex.winterova@seznam.cz>
  Obrázkové pohádky – soubor volných pracovních listů k rozvoji řeči. PaedDr. Věra Charvátová

  Anotace

  Obrázkový soubor 12 nejznámějších českých pohádek. tyto nejjednodušší pohádky , doplněné obrázky si děti mohou vybarvovat, vystřihovat, řadit dle posloupnosti děje a vyprávět. při práci s pohádkovým souborem se rozvíjí nejen řeč, ale též paměť, myšlení a při vybarvování a vystřihování i motorika ruky.

  Cíle

  Rozvíjení slovní zásoby a fantazie, rozvoj samostatného mluvního projevu a myšlení.

  Typ výukového materiálu: Volné pracovní listy nebarevné.
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Bílková Petra,DiS. <reditelna@msmarkusova.cz>
  Obrázkové pohádky – soubor volných pracovních listů k rozvoji řeči. PeadDr. Věra Charvátová – klinická logopedie

  Anotace

  Obrázkový soubor 12 nejznámějších českých pohádek. tyto nejjednodušší pohádky , doplněné obrázky si děti mohou vybarvovat, vystřihovat, řadit dle posloupnosti děje a vyprávět. při práci s pohádkovým souborem se rozvíjí nejen řeč, ale též paměť, myšlení a při vybarvování a vystřihování i motorika ruky.

  Cíle

  Rozvíjení slovní zásoby a fantazie, rozvoj samostatného mluvního projevu a myšlení.

  Typ výukového materiálu: Volné pracovní listy nebarevné.
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Mgr. Benediktová Karla <reditelna@msmarkusova.cz>
  Obrázkové pohádky – soubor volných pracovních listů k rozvoji řeči. PeadDr. Věra Charvátová – klinická logopedie

  Anotace

  Soubor základních českých pohádek v nebarevném provedení je dětmi velmi oblíbený. Děti mohou obrázky vybarvit, vystřihnout, řadit podle časové posloupnosti a vyprávět. Zpočátku za pomoci dospělého, kdy dítě odpovídá na otázky, později zvládne vyprávění samostatně. Když dítě zvládne vyprávění samostatně, můžeme společně pohádky obměňovat a rozvíjet tak jeho tvořivost a fantazii. Při práci s obrázkovým souborem se rozvíjí řeč, ale též paměť, myšlení a při vybarvování a vystřihování i motorika ruky. Ve většině pohádek se opakuje s obměnou určitá situace a dialog postav, k němu se děti rády vracejí a tento zažitý stereotyp by se neměl měnit. Je vhodný též pro práci logopedického asistenta.

  Cíle

  Rozvoj slovní zásoby, samostatného mluvního projevu, časové posloupnosti děje.

  Typ výukového materiálu: Volné pracovní listy nebarevné.
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Bílková Petra,6DiS. <petrasramova@seznam.cz>
  Od jara do zimy J. Jeřábková, J. Lazarová, J. Ruml, Od jara do zimy,

  Anotace

  Tato publikace využívá hudebně pohybové hry s jednoduchými pohyby- chůze, běh, poskoky, lezení, tleskání, pleskání. Tato pohybová průprava tvoří základ pro pozdější složitější dětské hry nebo tance. Děti se za pomoci pohybu seznamují s některými pojmy a osvojují si je, např. vpřed, vzad, do středu kruhu, nahoru, dolů atd. Ke knize lze objednat CD s nahranými písničkami

  Cíle

  Vnímání rytmu, Rozvíjení slovní zásoby, Rozvoj schopnosti soustředit se, Orientace v prostoru

  Typ výukového materiálu: Kniha s CG
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost|Matematická pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností
  Orientace v prostoru a v rovině, Vnímání a organizace prostoru, Míra, Představy o kvantitě, Práce s daty, Rytmus, Logika
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: B. c. Nepodalová Renata <re.nepodal@seznam.cz>
  Orientace v prostoru a čase – Kdy to bylo, kde se stalo, medvídě již nebloudilo Jiřina Bednářová

  Anotace

  Kniha je určená 5-7 letým dětem, tzn. předškolákům, kteří se chystají do školy nebo začínajícím školákům. Dobrá orientace v prostoru a čase ovlivňuje sociální i citové vyzrání dítěte a přispívá k jeho odolnosti vůči školní zátěži. Děti se učí orientovat se v nových podmínkách, vztazích, umět si zorganizovat činnost, být dochvilný. Dítě se učí znát části dne, dny v týdnu, měsíce, roční období. V publikaci najdeme také úkoly k rozvíjení sluchového vnímání a zrakového vnímání spolu s cvičením obratnosti vedoucí ruky, komunikační cvičení, rozvíjení slovní zásoby. Kostrou knížky je zajímavý příběh o medvídkovi s přitažlivými ilustracemi, který děti provází všemi úkoly.

  Cíle

  orientovat se v prostoru a čase, v nových podmínkách, rozvíjení zrakového a sluchového vnímání, rozvíjení komunikace

  Typ výukového materiálu: kniha – pracovní sešit
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Orientace v prostoru a v rovině
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Bc. Jitka Vacková <jitavac@seznam.cz>
  Ovocné stromy Vlastní tvorba

  Anotace

  Děti se rozdělí na 6 skupin. Každá skupina dostane pracovní list s jablůňkami a obálku s jablíčky. V horní části pracovního listu jsou daná čísla od 1 do 6 (pro úplnost je tam i příslušný počet puntíků) a úkolem dětí je na jablůňky společně nalepit odpovídající počty jablíček. Činnost dětí: Na každou jablůňku polož tolik jablíček, kolik udává číslice v kruhu. Černobílá verze slouží ke grafickému záznamu, kdy jablíčka dokreslují pastelkami. Na závěr si skupiny sednou do kroužku se svými pracovními listy a učitelka se ptá: např. Která skupina má na každém stromě 3 jablíčka? Adélko, ukaž mi, na které jablůňce je nejvíce jablíček?

  Cíle

  Osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech, rozvoj pozornosti, vytváření základů pro práci s informacemi

  Typ výukového materiálu: Pracovní list
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Představy o kvantitě
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Horáčková Jana Mgr. <horackova.j@tiscali.cz>
  Písanka předškoláka Mária Nováková, Vydavatelství NOMI

  Anotace

  Rozvoj grafomotoriky, celoročně, využití při řízených činnostech, aktivity pro nespící děti, obtížnost 5 – 6 let.

  Cíle

  Rozvoj vizuomotorické koordinace, orientace na ploše, určování směru

  Typ výukového materiálu: Pracovní sešit
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Orientace v prostoru a v rovině, Představy o kvantitě, Rytmus
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Ambrůzová Iva <terda667@seznam.cz>
  Píseň Pohádka o Honzovi RAKOVÁ, Milena, Ljuba ŠTÍPLOVÁ a Alena TICHÁ. Zpíváme a tvoříme s malými. Brno: Edika, 2012. ISBN 978-80-266-0067-1.

  Anotace

  Píseň Pohádka o Honzovi je velmi podnětná svým textem, který vypráví příběh a lze i uplatnit pro rozvíjení dítěte ve více rovinách. Je to pohled na pohádku zpracovanou jiným způsobem. Děti se mohou učit příběh převyprávět a uvědomit si jeho součásti a tuto zkušenost mohou přenést do svých zkušeností z poslechu čtených pohádek.

  Cíle

  Rozvoj slovní zásoby, sluchového vnímání. Seznamování se světem lidí, kultury a umění. Rozvíjení schopnosti převyprávět příběh.

  Typ výukového materiálu: kniha
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Sedláčková, Magdaléna, Mgr. <m.sedlackova@jsweb.cz>
  Písmenkové kartičky pro chytré hlavičky Petra Kubáčková

  Anotace

  Na kartách je z jedné strany písmeno a z druhé obrázek k danému písmenu. Karty používám s větší skupinou dětí. Dětem se tato hra líbí. S těmito kartami se dá dělat spoustu věcí, např.: rozšířit slovní zásoby, určit první a poslední hlásky, krátká a dlouhá slabika a jejich počet, děti podle písmen můžou vytvářet skupiny, atd.

  Cíle

  Rozvoj slovní zásoby, sluchové a zrakové vnímání

  Typ výukového materiálu: kartičky
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Pedagogická diagnostika a rané odhalení rizik, Rozvoj čtenářské pregramotnosti dětí s OMJ (odlišným mateřským jazykem)
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Eva Vlasáková <evavlasakova83@seznam.cz>
  Písmenkové pohádky Eva Bešťáková

  Anotace

  V této knize jsou jednoduché pohádky plné fantazie pro začínající čtenáře, každá pohádka je zaměřená na rozpoznání jednoho písmenka v abecedě. Tato knížka je dětmi velmi oblíbená, jelikož se zábavnou formou seznámí s písmenky. Knížka dá použít i pro děti s OMJ, díky svým krásným ilustracím Dagmar Ježkové.

  Cíle

  Slovní vyjadřování, rozvoj slovní zásoby, sluchové vnímání

  Typ výukového materiálu: Kniha
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Pedagogická diagnostika a rané odhalení rizik, Rozvoj čtenářské pregramotnosti dětí s OMJ (odlišným mateřským jazykem)
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Eva Vlasáková <evavlasakova83@seznam.cz>
  Písmenkový den vlastní tvorba

  Anotace

  Písmenková honička. Cíle: osvojení poznatků o znakových systémech, práce se symboly. Zapojení celého těla. Využití ve skupině předškolních dětí. Dětmi velmi oblíbené. Při opakování hry dochází k lepší orientaci v rozpoznání písmen. Děti mají radost.

  Cíle

  Osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda), Rozvoj, zpřesňvání a kultivace smyslového vnímání, rozvoj pozornosti. Posilování přirozených pozávacích citů (radost z objevování).

  Typ výukového materiálu: didaktická hra
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Sedláčková, Magdaléna, Mgr. <m.sedlackova@jsweb.cz>
  Pětilístek Květa Kruger, Kateřina Šafránková

  Anotace

  Je to jedna z metod a postupů, která se dá využit při čtení s dětmi. Nejprve si s dětmi pustíme ukázku na DVD “Já a moje rodina” – lvíček. Pětilístek je pětiřádková básnička, která vyžaduje po dětech, aby shrnuly informace a názory do výrazů, které vystihují (popisují) námět nebo o něm uvažují. Dítě se rozpomíná na známé informací a klade je do souvislostí k tématu pětilístku. Dále vybírá nejpřesnější pojmenování, která vystihují podstatu tématu, jak ji samo vnímá. Další ukázky jsou – slůně, klokánek a žirafa.

  Cíle

  rozvoj schopnosti přemýšlet, rozvoj řeči a schopnosti komunikovat, zlepšovat soustředění, rozvoj sebevyjádření

  Typ výukového materiálu: Příklad dobré praxe
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Brodská Martina DiS. <m.erbi@seznam.cz>
  Pětilístek Květa Kruger, Kateřina Šafránková

  Anotace

  Pětilístek patří mezi jednu z metod a postupů, která se dá využít při čtení s dětmi. Pětilístek je pětiřádková “básnička”, která vyžaduje po dětech, aby shrnuly informace a názory do výrazů, které vystihují (popisují námět nebo o něm uvažují. 1. První řádka je jednoslovné téma, námět (obvykle podstatné jméno). 2. Druhá řádka je dvouslovný popis námětu jeho podstatných vlastností, jak je vidí děti (odpověď na otázku, jaký je námět). 3. Třetí řádka je sestavena ze tří slov vyjadřujících dějovou složku námětu – tedy, co dělá nebo co se sním děje. 4. Čtvrtá řádka je věta o čtyřech slovech, vztahující se k námětu (sloveso může chybět). 5. Poslední řádka je jednoslovné synonymum, které rekapituluje podstatu námětu.

  Cíle

  Rozvíjet schopnost přemýšlet, rozvíjet řeč a schopnost komunikovat, zlepšovat soustředění,rozvoj sebevyjádření

  Typ výukového materiálu: Příklad dobré praxe
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Brodská Martina, DiS. <m.erbi@seznam.cz>
  Pexeso tým MŠ

  Anotace

  Pexeso využité jiným a pro děti povzbudivým způsobem: Jedna ze dvojic je nalepená na stuze. Dítě stuhu rozloží a přikládá druhý obrázek z dané dvojice.

  Cíle

  Rozvoj zrakové diferenciace, rozvoj slovní zásoby a slovního vyjadřování, rozvoj jemné motoriky

  Typ výukového materiálu: příklad dobré praxe
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Rozvoj čtenářské pregramotnosti dětí s OMJ (odlišným mateřským jazykem), Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Škrdlíková Petra Bc. <materskaskola@milosrdni.cz>
  Pexeso pro uši Alexander

  Anotace

  zapamatování si určitých zvuků a získání co největšího počtu párů, které vytvoříte sbíráním dvou krychliček vydávajících stejný zvuk

  Cíle

  Rozvoj sluchového vnímání

  Typ výukového materiálu: didaktická hra
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Pedagogická diagnostika a rané odhalení rizik
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Sládková Marcela, Bc. <sladkova@mscdub.cz>
  Pexetrio Státy a jejich symboly nezjištěno

  Anotace

  Didaktická hra pro děti, obdoba hry pexeso. Cílem je hledat tři různé obrázky, které patří k sobě.

  Cíle

  Rozvoj geografické pregramotnosti, rozvoj prostorové představivosti, trénování paměti

  Typ výukového materiálu: didaktická hra
  Cílová věková skupina: 5letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Podpora a rozvoj přírodovědné pregramotnosti v mateřské škole
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Tomáš Matějček, Dana Řezníčková <tomas.matejcek@natur.cuni.cz>
  Physik in Kindergarten und Grundschule Stetzenbach, W., et al

  Anotace

  Výběr fyzikálních pokusů vhodných pro MŠ a první stupeň ZŠ.

  Cíle

  rozvoj praktických dovedností při experimentování, rozvoj základních přírodovědných poznatků, rozvoj pozorovacích dovedností, rozvoj slovní zásoby

  Typ výukového materiálu: kniha
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Podpora a rozvoj přírodovědné pregramotnosti v mateřské škole
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Houfková, Jitka, RNDr., Ph.D. <jitka.houfkova@gmail.com>
  PIZZA – společenská hra s matematickou tematikou LUSIO s.r.o. distributor pro ČR

  Anotace

  PIZZA je společenská hra – z překližky (kola pizzy), dále obsahuje dílky (osminky), které jsou kompatibilní s jednotlivými dílky na kolech. Dvě hrací kostky – ml. děti jedno kritérium – např. barva, st. děti dvě kritéria – barva, počet – přidej, uber (učitelka slovně vyjádří). Dítě popisuje činnost a ostatní kontrolují správnost.

  Cíle

  Chápat jednoduché souvislosti, posoudit četnou dvou (tří) souborů, nalézat společné a rozdílné znaky, rekpektovat pravidla, dodržovat herní plán…přemýšlet nahlas, určovat celek a jeho části….

  Typ výukového materiálu: didaktická hra
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Organizační formy v MŠ podporující individualizované, skupinové a kooperační učení
  Orientace v prostoru a v rovině, Představy o kvantitě, Rytmus, Logika
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Laníková Alena, Bc. <a.lanikova@seznam.cz>
  Playing with numbers – didaktická hra LAP – Lavorazione articoli plastici

  Anotace

  Didaktická hra je polyfunkční a je dětem denně k dispozici… hledáme stále nové možnosti využití, děti samy přichází s novými nápady a řešeními. Hra se skládá z magnetických tuhých obdélníků, každý s pěti poli, čtvercové osnovy s okýnky právě na kartičky a velikost polí na kartách. Na kartičkách jsou znázorněny počty 1-10 s jednobarevnými obrázky. Děti pracují jak na kartách, tak s tabulkou s okýnky. Děti pracují s počtem do 10ti, učí se reagovat na dvě (post. tři) kritéria výběru – např. množství a barva (post. druh), nejstarší přikládají číslici k počtu. Vhodné pro individuální práci s jedním dítětem, postupně dvojice, trojice…. role aktéra a pozorovatele. Nejdříve dítě popíše, co má udělat (úkol, potom po ukončení popíše – co udělal, proč? Pozorovatel kontroluje, popř. vyjádří, jak aktér postupoval. Pomůcky je z velmi kvalitního materiálu a je stále ve výborném stavu, byť je denně na stole či na koberečku v herně. Na obrázky jsme pořídili trojice šuplíčků, děti do nich rády vkládají… třídí dle předem zadaného pravidla (např. všechny obrázky s počet tři, nebo dle barvy, nebo dle zadání – do horního šuplíčku zlaté rybičky a pod.

  Cíle

  Chápat elementární matematické souvislosti, učit se postupovat podle instrukcí, zkoušet, experimentovat, …rozumět a používat základní pojmy označující velikost, spořádat dle stanoveného pravidla, slovně vyjádřit – stupňování přídavných jmen

  Typ výukového materiálu: didaktická hra
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost|Matematická pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění
  Organizační formy v MŠ podporující individualizované, skupinové a kooperační učení, Pedagogická diagnostika v mateřské škole
  Míra, Představy o kvantitě, Práce s daty, Logika
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Laníková Alena, Bc. <a.lanikova@seznam.cz>
  Počítáme a hrajeme si spolu Společné přípravy učitelek MŠ, využití Metodického portálu RVP PV

  Anotace

  Aktivity – 3.úrovně 1. Vyprávění -,,Kudy tudy cestička” – výlet do lesa, využití přírodních překážek, děti vypráví a následně zaznamenají cestu do společné mapy včetně překážek 2.Překážková dráha(běžím a vyhnu se překážce) ve třídě – děti samostatně sestaví , učitelka zaznamená úkoly, děti následně překonávají dráhu a popisují jak je pro ně dráha obtížná 3.Slovo a pohyb -př. jdi po laně a nepřešlápni, běžné pokyny při rozcvičce(pouze slovně)

  Cíle

  orientace v prostoru, vyhnutí se překážce, porozumění slovům statickým – v, mimo, u, vně, porozumění slovům smíšeným- na, vedle, přes, nad, slovům dynamickým – do, pro, z, k, od

  Typ výukového materiálu: Předmatematická gramotnost – přípravy MŠ v rámci TVP
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Orientace v prostoru a v rovině, Vnímání a organizace prostoru
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Jana Susová DiS <ms.peskova@seznam.cz>
  Podzimní bramborování Mgr. Hana Burianová

  Anotace

  Navázání na lidové tradice v dobách praprababiček dětí, povídání o podzimu, o pastvě, o sklizni plodin na polích a jejich konzumaci. Vycházka do podzimní přírody, sběr přírodního materiálu, pozorování podzimních a sklizňových prací. Každé dítě si donese jednu malou a velkou bramboru, v kuchyni nám malé brambory paní kuchařky uvaří jako „brambory na loupačku“ místo svačinky, přidají k tomu hrnek mléka. Při loupání a pojídání brambor sedíme všichni u jednoho dlouhého spojeného stolu, povídáme si o bramborách, jaká jídla se z nich dala vařit, jaká jídla děti znají z domova. Stravování – plýtvání jídlem. Připomenutí pranostik o podzimu z příručky („Stoletý kalendář“.) Poznávání pranostik a lidových rčení, vysvětlení významu a pochopení. Báseň kutálí se brambora. Hádanky k podzimu. (Špalíček veršů a pohádek) Princeznička na bále, Jedna, dvě tři, čtyři pět… Po svačince vyrábíme „Bramboráka Podzimníčka“. Velikou bramboru si děti ozdobí přírodními materiály, dotvoří textilem a vyzdobí si třídu svými výtvory. Srovnání života na vesnici v minulosti a dnes. Vážit si práce jiných lidí. Jaké povinnosti mají dnešní děti, jak pomáhají svým rodičům. Jaké mají záliby. Cílem je naslouchání, práce s informací, porozumění textu, umění ptát se, formulovat otázku. Vyprávění svého příběhu. Dbát na správnou výslovnost.

  Cíle

  Rozvíjení předčtenářských dovedností. Rozvoj slovní zásoby. Správné vyjadřování.

  Typ výukového materiálu: Miniprojekt
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Burianová, Hana, Mgr. <info@zs-kninice.cz>
  Pohádka “O dvanácti měsíčkách” vlastní tvorba

  Anotace

  Děti se seznámí s pohádkou: O dvanácti měsíčkách, získávají vztah k ústní slovesnosti, literatuře i divadlu. Pohádku si společně přečteme, a jednotlivé části děje si společně ukazujeme na obrázcích. Děti pomocí jednotlivých obrázků skládají děj pohádky a snaží se pohádku vyprávět svými slovy. Děti společně pohádku zdramatizují, využívají převleků a rekvizit, které si sami připravily. Dětem se pohádka velmi líbí – především obrazové zpracování, rádi se střídají v jednotlivých rolích a díky doplňujícím činnostem poznají jednotlivá roční období. Další navazující činnosti vycházejí z ročního období zima, ve které se děj pohádky odehrává. Děti se učí citlivosti a ohleduplnosti v mezilidských vztazích vztahy postav v pohádce a ve vztahu k přírodě, konkrétně se učí pomáhat zvířatům v zimě.

  Cíle

  1. Spolupracovat s ostatními – Dítě a ten druhý 2. Uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítat společensky nežádoucí chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agresivitu). – Dítě a společnost 3. Vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně naslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo) – Dítě a společnost

  Typ výukového materiálu: kniha
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Bittnerová, Iveta, Mgr. Bc. <mssarka@centrum.cz>
  Pohádka “O Smolíčkovi” vlastní tvorba

  Anotace

  Děti si poslechnou pohádku „O Smolíčkovi“, kterou jim paní učitelka přečte. Dále budou následovat činnosti: • Porozumění textu – pedagog vyzve děti, aby s jeho dopomocí zkusily říci, o čem pohádka vypráví. Jaký děj se v pohádce odehrává. Dětem napomůže i nakreslený obrázek s danou situací. • Skládání obrázku – děti poskládají podle obrázků pohádku, tak jak má jít správně po sobě. Poté pohádku povypráví, popíší obrázky, které budou držet v ruce. Budou na sebe navzájem navazovat. Pracovní listy – přílohy 1. Barevné obrázky 2. Rozstříhané černobílé obrázky, které si děti nalepí zleva doprava a vykreslí. • Obrázková hra – pedagog bude ukazovat dětem jednotlivé obrázky s tím, že pokud bude obrázek vycházet z textu pohádky = děti se přihlásí, jestliže se nebude týkat textu pohádky = děti ponechají ruce dole (např. obrázky – vlka, lišky, auta…) • Čtení pohádky s obrázky – budu s dětmi společně číst pohádku, kde budou místo slov obrázky, které děti doplní, viz. str. 3. • Motivační otázky – poté, co si děj pohádky děti osvojí, mohu se jich ptát na otázky např. ,,Kdo se staral o Smolíčka?“ ,,Co mu jelen nakázal?“,,Kolik bylo jeziněk?“…… • Dramatizace pohádky – předvádíme děj básně s využitím námětových čepiček, kostýmů a různých převleků. Před začátkem dramatizace položí pedagog dětem otázku: „Jakou roli bys chtěl hrát a proč?“ (slovní vyjadřování dětí na dané téma) – popsat povahovou vlastnost dané postavy. • Malované čtení (doplňování obrázků do textu místo vynechaných slov) – pedagog rozdá dětem kartičky s příslušnými obrázky, které se v textu objevují. Pedagog čte pohádku, jakmile vysloví některý z obrázků v textu, tak děti držící právě tuto kartičku ji zvednou nad sebe. Obměna: Pedagog neřekne název obrázku, ale udělá odmlku a do ní děti ukáží svoji kartičku náležící na ono místo. (náročnější způsob) • Hrátky se slovy (nahrazování slov pohyby; zvuky) – pedagog zvolí z pohádky úryvek, v němž budou společně s dětmi nahrazovat slova různými pohyby či zvuky. (citoslovci) Při každém zopakování úryvku se přidá další změna. Př. Jednou, když byl jelen(triangl) na pastvě (mlaskání) uslyšel Smolíček(kastaněty), jak někdo ťuká na dveře. (zaťukání dřívkami) Byly to zlé jezinky (drhlo), které chtěly Smolíčka(kastaněty)odnést do své jeskyně v hlubokém lese(šustění sáčkem). Závěrem bych s dětmi zhodnotila děj pohádky. Zda se choval Smolíček správně a jak bychom se měli chovat my k cizím lidem. Zeptala bych se dětí, jestli znají ještě další takové pohádky, které mají stejné ponaučení a jaké to ponaučení je. ,,Neotvíráme cizím lidem!“ Celý týden si můžeme před odpočinkem s dětmi přečíst jiné verze pohádky O Smolíčkovi, popřípadě vybrat pohádky, které mají stejné ponaučení a vzájemně mezi sebou porovnávat.

  Cíle

  rozvíjet schopnost zapamatovat si krátký text a porozumět mu; rozvíjet emocionální stránku osobnosti dítěte; podporovat fantazii (představivost) a samostatné uvažování; rozvíjet schopnost naslouchání s porozuměním (četba pohádky, řeč dětí)

  Typ výukového materiálu: kniha, pracovní listy, dramatizace
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Vedmochová, Magda, Mgr. Bc. <m.vedmochova@volny.cz>
  Pohádka “Tři prasátka” Robyn Bryant. Tři prasátka. Tormont, 1999. ISBN 2-7641-0975-X

  Anotace

  Čtení pohádek slouží jako vhodný prostředek k aktivní motivaci dětí pro rozvoj čtenářské pregramotnosti. Pedagogové mateřských škol hravou a zajímavou formou vedou děti ke vzájemné spolupráci, schopnosti reagovat na daný text, aktivně naslouchat a reprodukovat příslušný text. Prostřednictvím této aktivity si děti vytváří kladný vztah ke knize, rozvíjí si svoji představivost a verbální i neverbální komunikaci. • Motivační dramatizace s maňáskem – Paní učitelka se pozdraví, přivítá s dětmi a představí jim svého kamaráda „Kašpárka“, který je přišel navštívit a má pro ně překvapení v podobě pohádky. • Deklamace říkadla s pohybem – „Pohádka“ Ťuky, ťuky na vrátka, (ťukáme pravým ukazováčkem do dlaně levé ruky) už k nám letí pohádka. (upažíme ruce a nakláníme se vpravo, vlevo) Ťuky, ťuky, ťuk (ťukáme pravým ukazováčkem do dlaně levé ruky) a už ani muk. (dáme si pravý ukazováček před ústa) • Čtení- pedagog přečte dětem pohádku „Tři prasátka“od Robyna Bryanta. Dále budou následovat činnosti: • Interpretace pohádky (porozumění textu) – pedagog vyzve děti, aby s jeho dopomocí zkusily říci, o čem pohádka vypráví. Dětem napomůže i nakreslený obrázek v knize s danou situací. • Motivační otázky z děje pohádky – Z jakých materiálů si jednotlivá prasátka stavěla domeček? Kterému prasátku dala stavba jeho domečku nejvíce práce? Který domeček byl nejpevnější a proč? Jaký byl vlk (vlastnosti)? (lze využít pantomimické znázornění) Jaké vlastnosti měla jednotlivá prasátka? Jak se prasátka zachránila před zlým vlkem? Poučilo se nejmladší a prostřední prasátko? Jak? • Pohybová hra „Na prasátka a zlého vlka“ (pí.uč. zdůrazní dětem pravidla bezpečnosti!) Paní učitelka dětem vysvětlí pravidla hry: děti (prasátka) se prochází po prostoru herny – jsou na procházce a paní učitelka říká říkanku. Na poslední verš říkanky „do domečku hned spěchala“ se děti (prasátka) zaleknou vlka a utíkají se schovat do domečku. Prostor, kde je domeček ohraničen lanem v rohu třídy. Jedno z dětí představuje vlka odpočívajícího na paloučku. (Na druhé straně herny je označen palouček obrázkem lesa.) Na poslední verš říkanky vlk rovněž vybíhá a snaží se některé prasátko chytit. Chycené dítě ještě před domečkem se promění v roli vlka a vlk v roli prasátka. Role se takto střídají. Dle zájmu dětí se hra opakuje. (pí.uč. děti ve zvířátka promění za pomoci kouzelné hůlky.) Obměna: Průběh hry můžeme zkrátit tak, že chycené prasátko se promění rovněž v roli vlka. V dalším kole budou tedy chytat vlci dva. Hra končí, když jsou všechna prasátka chycena a zbývají jen vlci. Prasátka šla na procházku, vlk se schoval do háječku. Prasátka se polekala, do domečku hned pospíchala. Autorka říkanky: Miroslava Strakatá Dramatizace pohádkového textu – předvádíme děj pohádky s využitím námětových čepiček, kostýmů a různých převleků. Před začátkem dramatizace položí pedagog dětem otázku: „Jakou roli bys chtěl hrát a proč?“ (slovní vyjadřování dětí na dané téma)

  Cíle

  blíže seznámit děti s pohádkou „Tři prasátka“; upevnit děj pohádky prostřednictvím edukačních činností, aktivit a her; rozvíjet schopnost zapamatovat si krátký text a porozumět mu; rozvíjet emocionální stránku osobnosti dítěte; podporovat fantazii (představivost) a samostatné uvažování; rozvíjet schopnost naslouchání s porozuměním (četba pohádky, řeč dětí)

  Typ výukového materiálu: kniha
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Vedmochová, Magda, Mgr. Bc. <m.vedmochova@volny.cz>
  Pohádka Ostružinová Vlastní využití autorské pohádky. MAREŠOVÁ, Dana. Pohádka Ostružinová. LEDVINKOVÁ, Václava. To nejlepší z Hajaji. 1. vyd. Praha: Albatros, 2006, s. 98-103. Klub mladých čtenářů (Albatros). ISBN 80-00-01797-0.

  Anotace

  Text pohádky s konkrétními otázkami uvozujícími využití strategie předvídání či usuzování, které učitelka dětem klade, aby dětem pomohla rozvíjet dovednosti vedoucí k lepšímu porozumění. Text je doplněn autentickými odpovědmi dětí, ze kterých je patrné, jak s pomocí otázky zvládají nad textem přemýšlet a rozumět mu. Materiál byl vyzkoušen ve věkově heterogenní třídě (3-6 let) běžné mateřské školy.

  Cíle

  Rozvoj strategií předvídání a usuzování. Rozvoj slovního vyjadřování a slovní zásoby. Rozvoj dovednosti opírat se při poslechu o vlastní zkušenosti a informace obsažené v textu.

  Typ výukového materiálu: Příklad dobré praxe.
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Rybárová Eva, Mgr. <efish@seznam.cz>
  Pohádka za pohádkou Dagma Pernická, Zdeňka Krejčová

  Anotace

  Kniha představuje základní české pohádky, které jsou ilustrovány velkými barevnými ilustracemi. text je upraven tak, aby poskytoval možnosti tvoření otázek. na konci knihy nalezneme přílohu s otázkami pro děti a jejich rodiče. K této knize existují také ve velkém formátu stejné obrazové karty k využití na nástěnku.

  Cíle

  Rozvoj sluchového vnímání a porozumění textu, umět odpovídat na otázky k slyšenému.

  Typ výukového materiálu: Kniha vázaná, s barevnými ilustracemi.
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Mgr. Benediktová Karla <reditelna@msmarkusova.cz>
  Pohádková grafomotorika Daniela Valachová, Zlata Muráriková, Martina Lietavcová, Renata Špačková vydavatelství a nakladatelstí Infra, s.r.o, Tyršova 241, 67522, Stařeč

  Anotace

  Pohádková grafomotorika je odborná publikace, která zájemce seznámí s tím, co je o grafomotorice dobré vědět, jaká jsou vhodná cvičení, seznámí se základními výtvarnými výrazovými prostředky při rozvoji grafomotoriky dětí předškolního věku, ukáže metodiku posloupnosti grafomotorických vzorů. Posloupnost je rozdělena do 11ti oblastí, každá oblast je konkrétně rozpracována, takže slouží jako praktický manuál (motivační pohádka, rozhovor o pohádce, motorika, jemná motorika, smyslové vnímání, sluchové vnímání, hmatové vnímání, fonematický sluch, oromotorika) doplněno o konkrétní pracovní listy a motivačními říkankami. V závěru je metodika doplněna náměty pro rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky (pracovní návyky, správné uvolnění kloubů, zápěstí a prstů před grafomotorickými aktivitami, jak správně provádět a motivovat grafomotorické aktivity, jak připravit ucelený program pro předškoláky)

  Cíle

  Seznámení s pojmem grafomotorika, faktory, které ji ovlivňují, konkrétní cvičení a metodika posloupnosti grafických vzorů

  Typ výukového materiálu: odborně-metodická publikace určená především učitelkám mateřských škol, ale také rodičům
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Metody práce v předškolním vzdělávání se zaměřením na prožitkové a situační učení v praxi mateřských škol
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Hermanová Jana Bc. <jana.hermanova@ms-klicek.cz>
  Pohádková kniha s mísením pohádek “Teta to zase plete” Ivona Březinová

  Anotace

  Velmi čtivá a vtipná kniha, ve které vzájemně prolínají 4 dvojice obecně známých pohádek (lidových i autorských) vyprávěné pletoucí (doslova i obrazně) tetou Bětou dětem Petříkovi a Šárce, jejichž poznámkami je pohádka občas přerušovaná (podobně jako u Svěrákovy knihy Tatínku, ta se ti povedla). Kniha je pojata didakticky, na konci každé pohádky jsou otázky k původní verzi pohádek, které velmi vhodně podporují komparativní myšlení (srovnáváním původní a popletené verze). Kniha výborně využívá nápěvů známých lidových písní na autorčiny verše, jež jsou přirozenou součástí pohádek. Velmi vhodná na rozvoj čtenářských strategií. časová dotace na přečtení 1 (dvoj)pohádky: cca 20 minut + možnost navazujících aktivit. Propojené pohádky: 1. O koblížkovi (lidová)+Pyšná princezna (B.N.); 2. O kohoutkovi a slepičce (K.J.E.)+ Zlatovláska (K.J.E.); 3. Čert a Káča (B.N.)+O veliké řepě (František Bartoš); 4. Otesánek(K.J.E.)+Dlouhý, Široký a Bystrozraký (K.J.E.).

  Cíle

  Rozvoj komparativního myšlení, rozvoj čtenářských strategií, rozvoj slovní zásoby, posilování vztahu k četbě

  Typ výukového materiálu: kniha
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Vykoukalová Věra, PhDr., Ph.D. <vera.vykoukalova@tul.cz>
  Pohádková křížovka vlastní tvorba

  Anotace

  Děti si vyslechnou krátký pohádkový příběh, jehož konec najdou v tajence připravené křížovky. Za předpokladu, že budou pozorní, aby správně odpovídaly na otázky pí. uč. Tajenka bude barevně vyznačena. Děti si představují jednotlivá písmena, která vyluštila. (4 – 5). Kartičky s jednotlivými písmeny (zvětšené) tvoří z druhé strany výsledek tajenky – obrázkový. Děti sestaví obrázek a přečtou TAJENKU. Po té zase obrázek rozeberou a rozdělí se do 4 – 5 skupin a ke každému písmenu vyhledávají další obrázky. Například DRAK 1. skupina D 2. skupina R 3. skupina A 4. skupina K Skupiny se na závěr zkontrolují a vyhodnotí.

  Cíle

  Rozvoj soustředění, pozornosti a paměti, rozvoj zájmu v psanou podobu jazyka, rozvoj komunikativních dovedností, rozvoj kooperativních dovedností, log. myšlení

  Typ výukového materiálu: pracovní list, didaktická hra
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Vedmochová, Magda, Mgr. Bc. <m.vedmochova@volny.cz>
  POHÁDKOVÁ OMALOVÁNKA vlastní tvorba

  Anotace

  Na základě hodu pohádkovou kostkou, na které jsou písmena, která označují název pohádky / Č – Červená Karkulka, B – Budka, P – Perníková chaloupka atd. / uč. s dětmi vypráví pohádku. Vyprávění je doplněné obrázky s posloupností děje. Po vyslechnutí pohádky se děti přesunou ke stolečkům, kde má každý svůj pracovní list s obrázky. Tyto obrázky si vykreslí, rozstříhají a nalepí podle děje na papír a poskládají si svou knihu “LEPORELO”. Na závěr utvoříme malé knihkupectví a děti si nakupují knížečky. Závěr – Děti si leporelo vezmou domů a pohádku si vypráví s rodiči.

  Cíle

  Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních, rozvoj komunikativních dovedností, rozvoj tvořivosti

  Typ výukového materiálu: pracovní list
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Spolupráce rodiny a předškolních zařízení pro rozvoj předčtenářských a raných čtenářských dovedností
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Vedmochová, Magda, Mgr. Bc. <m.vedmochova@volny.cz>
  Pohádkové chvilky Michal Černík

  Anotace

  Půvabná kniha Michala Černíka obsahuje 118 veršovaných pohádek. V některých jsou známé pohádkové motivy např. O veliké řepě, Šípková Růženka, Princezna na hrášku, ale ne vždy končí stejně. Mnohdy mají jiný děj, jinou pointu, ale vždy jsou laskavé a vtipné. Verše jsou pro děti snadno zapamatovatelné. Můžeme srovnávat, v čem je tato pohádka jiná. Knihu opět doplnil krásnými ilustracemi Gabriel Filcík.

  Cíle

  rozvíjení čtenářských dovedností, utváření vztahu ke knize, prožitek z četby

  Typ výukového materiálu: kniha
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Vilámová Hana Bc. <msklasterskeho@seznam.cz>
  Pohádkové kvarteto PLATNIK – hrací karty “Dětský svět – pohádky

  Anotace

  Pohádkové kvarteto je karetní hra obsahující obrázky z jednotlivých pohádek. Hry se může účastnit libovolný počet hráčů. Karty se zamíchají a všechny se rozdají. Hráč, který začíná, se zeptá spoluhráčů na kartu, kterou hledá za účelem sestavení kvarteta. Vyzvaný hráč musí odevzdat kartu tazateli, pokud jí má. tazatel se může tak dlouho ptát na další karty, až jeden z dotazovaných kartu nemá. Tento hráč pak pokračuje ve hře. Úplná kvarteta se okamžitě vyloží na stůl. Každá kvartetová série se skládá ze 4 karet obsahující obrázky a krátký popis vždy z jedné známé pohádky… Po vyložení všech kvartet na stůl děti převypráví děj pohádek.

  Cíle

  Rozvoj předčtenářských dovedností, rozvoj slovní zásoby a slovního vyjadřování, rozvoj paměti, rozvoj schopnosti zrakového vnímání, posílení pozornosti, soustředění, pozorování a vnímání.

  Typ výukového materiálu: didaktická hra – hrací karty
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Schröderová Ivana <msklasterskeho@seznam.cz>
  Pohádky k povídání šárka Jechová, nakladatelství Rubico

  Anotace

  Knížka plná bohatě ilustrovaných českých pohádek není jen ke čtení a prohlížení, ale hlavně k povídání. Obrázky a jednoduché úkoly pomáhají dětem rozvíjet si řeč, paměť, postřeh, fantazii a další dovednosti. Z knížky je možné obrázky k jednotlivým pohádkám nakopírovat a rozstříhat a použít k posloupnosti děje příběhu, který děti skládají buď ve skupince nebo samostatně. Děti mohou podle obrázků v textu pomáhat při čtení nebo vypravování a mnoho dalšího.

  Cíle

  Rozvíjení předčtenářských dovedností, utváření vztahu ke knize, rozvoj slovní zásoby, slovní vyjadřování

  Typ výukového materiálu: Kniha
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Pedagogická diagnostika a rané odhalení rizik, Rozvoj čtenářské pregramotnosti dětí s OMJ (odlišným mateřským jazykem), Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění, Motivace pro čtenářství (práce s kni
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Eva Vlasáková <evavlasakova83@seznam.cz>
  Pohádky na kartách Eva Veberová

  Anotace

  Základ karet tvoří pohádky Jaromíra Jecha (Kocour v botách, Hadí král aj.,..) Pohádkové karty jsou pěkně ilustrované a každá z nich představuje část vyprávěného příběhu. Děti při čtení pohádky musí dávat pozor, aby následně mohli kartičky chronologicky seřadit, povídat o jednotlivých kartách a o tom co se na nich zrovna děje. Následně dítě může i za pomoci kamarádů celé pohádky převyprávět, či si společně zahrát divadlo.

  Cíle

  Rozvoj slovní zásoby a vztahu ke knihám, rozvoj pozornosti a zrakového vnímání, rozvoj paměti aj., …

  Typ výukového materiálu: Karty
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Velková Marcela <velkova@zsneznasov.cz>
  Pohádky pro rozcáplíky Kubátová Marie. Pohádky pro rozcáplíky. Praha: Arista, 2001. ISBN 80-86410-18-8

  Anotace

  Cílem činnosti je vnímání a naslouchání příběhu a následné porozumění čtenému textu, který má na konci ponaučení. V knize jsou pohádky určené dětem v předškolním věku. Pohádky jsou zaměřené na činnosti dětí, které nedělají správně (např.: neuklízí po sobě, nemyjí si ruce, příliš žalují, jí spoustu sladkostí , atd.). V pohádkách je humor, poučení a dobrý konec. Děti se pomocí těchto pohádek učí správnému chování, hygieně. V knize jsou ilustrace od Miloslava Jágra, které dětem nastiňují příběh. S knihou se velmi dobře pracuje – s dětmi pak můžeme vést rozhovor, mohou kreslit příběh nebo vytvářet na základě svých vlastních zkušeností příběhy své.

  Cíle

  Vytváření vztahu ke knize, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka, prožitek z četby

  Typ výukového materiálu: pohádková kniha
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Macková Alena, Bc <mackova.ala@seznam.cz>
  Pohádky s hádankami Štíplová, L. Plicková, E. Pohádky s hádankami. Ostrava: Librex, 2006. ISBN 80-7228-537-8.

  Anotace

  Práce s knihou Pohádky s hádankami je vhodné realizovat ve skupině dětí (v komunitním kruhu, v četbě na pokračování, k doplnění pravidelných činností při práci s knihou, apod.) Pohádky plné humoru a plné slovních i obrázkových úkolů rozvíjejí dětskou fantazii a přispívají k získávaní kompetencí dětí ve vztahu ke knihám. Vhodné je zařadit pohádky s úkoly do systematického denního času, kdy jsou s dětmi tyto úkoly plněny. Děti musejí vidět ilustrace k textu, proto je vhodné připravit si ke každému úkolu obrázek (umístit na nástěnku, doprostřed komunitního kruhu, apod.), aby mohly úkol splnit. Vhodné je využití práce s hlasem při čtení a také loutky k pohádkovým postavám, které mohou četbu doprovázet. Potřebné je také při pravidelné četbě vždy předem zopakovat minulý děj a pak číst dále. Obrázky s hádankami he vhodné řadit v průběhu četby za sebou tak, aby děti po celou dobu čtení mohly opakovat ty splněné. V závěru knihy je pohádka ukončena pozvánkou na oslavu svatby. Jako vhodný závěr je vhodné zdramatizovat “oslavu svatby princezny a prince” s dětmi v rámci ukončení četby.

  Cíle

  Rozvoj zájmu o knihu; osvojení si dovedností při práci s knihou; rozvoj myšlení a fantazie; rozvoj komunikativních dovedností.

  Typ výukového materiálu: kniha
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Bc. Alena Macková <mswolkerova@seznam.cz>
  Pohádky sova Malvíny vlastní tvorba

  Anotace

  Záměrem TVP Pohádky sova Malvíny je podpořit u dětí přirozený vztah k pohádkám prostřednictvím četby, která je spojena s dramatickou, hudební, výtvarnou a pohybovou činností. Snažíme se v dětech probudit zájem o knihy, o četbu. Získat povědomí o tom, co nám knihy mohou nabídnout a zprostředkovat. Prostřednictvím pohádky pozorujeme svět kolem sebe, srovnáváme a uvědomujeme si lidské vlastnosti. Učíme se knihou správně zacházet, ukážeme si jak vzniká a vytvoříme si vlastní pohádkovou knihu, kterou darujeme sově Malvíně. Tento TVP umožňuje dětem poznávat zábavnou formou, vlastním prožitkem a zapojením všech smyslů klasické pohádky a jejich různé verze.

  Cíle

  Rozvíjení předčtenářských dovedností, učení čtenářským startegiím, utváření vztahu ke knize, prožitek z četby

  Typ výukového materiálu: projekt
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty), Spolupráce rodiny a předškolních zařízení pro rozvoj předčtenářských a raných čtenářských dovedností
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Jana Rozália Kopasz <jana@kopasz.cz>
  Pohádky v kostce Albi

  Anotace

  Cílem hry je získat co nejvíce kartiček, počet hráčů je libovolný Popis hry: Obrázek známé pohádky vkládáme do krabice(kostky). Obrázek je z druhé strany opatřen šesti otázkami typu: jaké měl jelen parohy, kolik bylo jeskyněk, co udělal Smolíček špatně apod. Hra probíhá tak, že si dítě vezme z hromádky uprostřed vybere obrázek pohádky, řekne její název a dobře si jej prohlédne. Pak hodí kostkou. Podle počtu puntíků na hrací kostce přečte učitelka otázku, která je pod tímto číslem. (Dítě určuje počet i číslo). Pokud odpoví správně, může si kartičku nechat. Pokud odpoví špatně nebo odpověď nezná, vrací obrázek dospod hromádky. Hra je u dětí velmi oblíbená, vozíme ji na školu v přírodě, při setkání v MŠ se připojují i rodiče.

  Cíle

  rozvíjení čtenářských a matematických dovedností, rozvoj slovního vyjadřování, soustředění, rozvoj pozornosti a paměti

  Typ výukového materiálu: didaktická hra
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost|Matematická pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty), Spolupráce rodiny a předškolních zařízení pro rozvoj předčtenářských a raných
  Orientace v prostoru a v rovině, Představy o kvantitě
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Vilámová Hana Bc. <maklasterskeho@seznam.cz>
  Pohádky z kufříku Infra, odborný garant Mgr, Eva Svobodová

  Anotace

  Na stole rozkládací dřevěný panel s otvorem, kam se vkládají obrazové karty, které jsou navrženy tak, aby děj obrázku byl členěn do 3/3 a obrázky bylo možno postupně překrývat.

  Cíle

  Rozvoj předčtenářství – sledování zleva doprava, porozumět slyšenému, rozvoj vztahu k literatuře.

  Typ výukového materiálu: Obrazové divadélko + pohádkové karty.
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Mgr.Benediktová Karla <reditelna@msmarkusova.cz>
  pohybová hra Listí zdroj internet, úprava pohybové hry na domečky

  Anotace

  Cíle: orientace v prostoru, reakce na signál, barvy Časová náročnost: 10-15 min Motivace: je podzim, padá listí ze stromů a my si teď zahrajeme na listí Učitel do prostoru herny umístí barevné stromy (domečky). Do středu herny rozhodí barevné lístečky, podle počtu dětí. Děti se pohybují po herně, na signál (bubínek, zvoneček, přestane hrát hudba) si každý vezme jeden lístek a běží ke správnému stromu. Po kontrole dětí položí lístek na dlaň a odfouknou jej zase do středu herny. Hru opakujeme podle zájmu dětí. Hra je u dětí velmi oblíbená Obměna: učitel během hry přemístí stromy

  Cíle

  orientace v prostoru, reakce na signál, poznávání barev

  Typ výukového materiálu: pohybová hra
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Orientace v prostoru a v rovině
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Laubová Jana <janal08@seznam.cz>
  Pojďme si hrát se zvířátky Luděk Schneider, vydal Ing. Vladimír Macek Amálská 6, Kladno 272 80

  Anotace

  Využití celoročně, motivace zvířátky, obtížnost 5-6let, využítí při řízených činnostech, aktivity pro nespící děti.

  Cíle

  Orientace na ploše papíru, Poznávání grafické podoby číslic, Rozvoj logického myšlení

  Typ výukového materiálu: Pracovní sešit
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Orientace v prostoru a v rovině, Vnímání a organizace prostoru, Představy o kvantitě, Práce s daty, Rytmus, Logika
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Ambrůzová Iva <zahradni@msprachatice.cz>
  Polytechnika ve (v)aší mateřské školce Krnáčová, A., Polytechnika ve (v)aší mateřské školce. Praha: Ekocentrum Podhoubí, 2015.

  Anotace

  Polytechnika v(e vaší) mateřské školce je příručka plná praxe. Příručka vznikla za podpory ESF, EU, MŠMT a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Vznikla také ve spolupráci s řadou aktivních učitelů z celé ČR, odborníky i dětmi s cílem nabídnout pedagogům MŠ aktivity, které budou rozvíjet technické myšlení a dovednosti dětí předškolního věku. Tato příručka nabízí učitelům a školkám inspiraci, jak rozvíjet technické myšlení, vědecké bádání, předmatematické představy, praktické volné tvoření a mnoho dalšího. Pro účely našeho projektu čtenářské pregramotnosti příručka nabízí kapitolu „Knihy – čteme s nečtenáři aneb bádání v knihách“. Tato kapitola poskytuje inspiraci a praktické rady, jak číst s nečtenáři. Věnuje se tématům: Knihovnička pod lupou, Knihy na výstavě, Jak získat nové knihy, Čtenářské koutky, Bádání v knihách, Nápady před čtením, Nápady během čtení, Nápady v závěru čtení.

  Cíle

  Rozvoj čtenářských strategií, porozumění textu, rozvoj slovní zásoby, sluchového vnímání

  Typ výukového materiálu: Příručka
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Winterová Alexandra Bc. <alex.winterova@seznam.cz>
  Ponožky Vlastní tvorba

  Anotace

  Děti hledají páry – vybarvují stejné ponožky jednou barvou. Motivace: Skřítek Domácníček rozházel všechny vyprané ponožky nebo uličník Muf olízal z obrázku všechny barvy. Neschoval nějakou ponožku? Před začátkem práce děti upozornit na různé vzorky, na různá místa ponožek (u špičky, u paty, na chodidle), ponožky nespojovat čarou, pletou se navzájem. Zpočátku je možné začít s menším počtem ponožek.

  Cíle

  Rozvoj pozornosti, řešení problémů, posilování zájmu a radosti z objevování

  Typ výukového materiálu: Pracovní list
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Práce s daty
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Pustaiová Romana <romana.pustaiova@seznam.cz>
  Pošli to dál Vlastní tvorba

  Anotace

  Děti sedí za sebou ve 3(4) družstvech paprskovitě čelem ke středu, kde je položená deska (čtvrtka). Ruce mají za zády a poslední dítě v řadě má před sebou malé obrázky s různým počtem teček (1-5). Učitelka řekne počet, poslední dítě najde odpovídající obrázek, vloží ho do ruky dítěti před sebou, to ho předá dalšímu před ním a první dítě obrázek položí na středovou desku. Až dojdou všechny obrázky, všichni kontrolují. Vítězné družstvo má odměnu (pohlazení, razítko). Následně všechny první děti vezmou obrázek a přesunou se na poslední místo. Zpočátku začít s menším počtem obrázků.

  Cíle

  Osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech, rozvoj pozornosti, vytváření základů pro práci s informacemi

  Typ výukového materiálu: Didaktická hra
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Představy o kvantitě
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Pustaiová Romana <romana.pustaiova@seznam.cz>
  Povím ti mami Mgr. Izabela Stankiewiczová – pedagožka, terapeutka, logopedka

  Anotace

  Povím ti mami je didaktická hra, při které děti vyprávějí krátký příběh pomocí obrázků. 40 obrázků nacházejících se v krabici patří do 10ti tematických sérií o 4 obrázcích. Úkolem hry je správné sestavení karet s obrázky tak, aby vznikl časově logický příběh. Obrázky jsou v pravém horním rohu označeny symbolem trojúhelníku či kolečka v různých barvách, pro jeden příběh – 4 kartičky je barva i tvar shodné. Kartičky jsou oboustranné, vyrobené z pevného papíru. Děti mají možnost výběru a zároveň i kontroly pomocí symbolu v rozích, téma dějových obrázků je vhodně zvoleno z oblastí každodenního života. Časově se dá zvládnout při hrách, režimových chvilkách, klidových činnostech, odpoledne. Hra je lépe vedena individuálně, ale i v malé skupince se dá zvládnout.

  Cíle

  Rozvoj předčtenářských dovedností

  Typ výukového materiálu: naučná hračka
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Hermanová Jana Bc. <jana.hermanova@ms-klicek.cz>
  Poznej svůj strom Witt, R. – Vnímejme přírodu všemi smysly. Horní Maršov: SEVER, 2008. ISBN: 978-80-86838-25-0

  Anotace

  Aktivita se hraje v lese, nejlépe s různorodými stromy a s nenáročným terénem (- na rovině, dobře průchodného, bez hustého podrostu nebo hromad klestí…). Děti utvoří dvojice. Jeden z dvojice má zavázané oči šátkem a druhý jej opatrně vede. (Děti důkladně poučíme, jak kamaráda vést, upozorníme na možné nástrahy, na co si dávat pozor…) (Menší děti nemusí tvořit dvojice, vede je každého zvlášť paní učitelka, nebo aktivitu zařadíme při akcích s rodiči…) Hra se hraje nejlépe v tichosti. Vidící odvede nevidící dítě trochu oklikou k nějakému stromu. Tam jej nechá, aby se s ním důkladně hmatem seznámilo – obejmutím zjistilo jeho tloušťku, prozkoumalo strukturu a drsnost kůry, sílu a velikost kořenů, našlo případně nějaké větve, suky, díry, praskliny, zda je porostlý mechem… Menším dětem v tom můžeme pomáhat návodnými otázkami (Jakou má tvůj strom kůru? Našel jsi nějaké větve? Je silnější než ty?). Dopřejeme na to dětem tolik času, kolik potřebují. Potom jej vidící dítě odvede opět trochu oklikou zpět na výchozí místo. Tam si nevidící šátek sundá a vydá se hledat “svůj” strom. Svůj tip si opět může ověřit hmatem, obejmutím zkontrolovat šířku atd… Pak si děti úlohy ve dvojicích vymění. Časová náročnost – 30 – 40 minut (i s výměnou dětí)

  Cíle

  Rozvoj smyslového vnímání – hlavně hmatu, rozvoj senzitivity k přírodě, rozvoj prostorové orientace

  Typ výukového materiálu: Didaktická hra
  Cílová věková skupina: 6letí, 7 a více letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Orientace v prostoru a v rovině
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Mgr. Jana Modrá <jana.modra@volny.cz>
  Poztrácené obrázky Vlastní tvorba

  Anotace

  Hra je zaměřena na rozvoj orientace v prostoru a procvičování paměti a pozornosti. Je určena pro děti od 4 do 6 let. Děti se učí zorientovat v tabulce s obrázky. Zároveň se musí zorientovat v prostoru, ve kterém jsou umístěny kartičky. Také hravou formou procvičují paměť. Tabulky s obrázky lze použít i k další práci s dětmi v individuálních činnostech na procvičení prostorových vztahů. Samotná hra trvá 15 až 20 minut. Důležité je dětem dobře vysvětlit pravidla a kontrolovat jejich dodržení. Tento typ her ve spojení s pohybem je u dětí oblíbený.

  Cíle

  1. Osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní. 2. Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání. 3. Rozvoj paměti a pozornosti.

  Typ výukového materiálu: Didaktická hra
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Orientace v prostoru a v rovině
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Jana Bolečková <skolka@okruzni7.cz>
  Práce s knihou Inka, Markéta a Petr Urbanovi, Pohádky o Pořádníčkovi. Pivrncova jedenáctka s.r.o.,ISBN 978-80-904754-3-4

  Anotace

  Cílem je získat vztah ke knihám a čtenářským dovednostem. Témata: překonávání a napravování nepříliš dobrých návyků a vlastností pomocí skřítka Pořádníčka, rozvíjení předčtenářských dovedností, předčítání krátkých pohádkových příběhů, ze kterých plyne ponaučení a výzva k činnostem. V každém příběhu je využíván prostor ke tvoření, dramatizaci, radosti z příběhu. Děti jsou motivovány k těšení se na pokračování příběhů, ve kterých se každý z nás dokáže najít. Příběhy pomáhají k sebepoznávání sebe sama a ostatních, čímž jsou upevňovány vztahy ve třídě. Hlavním hrdinou je skřítek Pořádníček, který nás provází celou dobu, kdy knihu používáme, ale i poté. Konkrétní činnosti uzpůsobujeme dětem ve věku 3-6 let. V knize je 9 příběhů a práci s knihou můžeme zařazovat i několik měsíců k běžným týdenním tématům. Skřítek je mezi dětmi velmi oblíbený. Lze využít i ke spolupráci s knihovnou, obcí (např.ohledně třídění odpadu), s rodiči.

  Cíle

  Utváření vztahu ke knize, spolupráce s obcí a rodiči, rozvoj předčtenářských dovedností

  Typ výukového materiálu: Kniha
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Pedagogická diagnostika a rané odhalení rizik, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty), Spolupráce rodiny a předškolních zařízení pro rozvoj předčtenářských a raných čtenářských dovedností
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Pícková Barbora (a Bc. Cirhanová Radka) <Pickova.Bara@email.cz>
  Práce s piktogramy v komunikačním kruhu vlastní tvorba

  Anotace

  Piktogramy jsou většinou malé grafické znaky pomocí nichž se vyjadřuje nějaké srozumitelné sdělení. Celoroční práce s piktogramy v komunikačním kruhu v mateřské škole, přispívá dětem s mateřským i s odlišným mateřským jazykem k vytvoření vizualizace denního programu pomocí názorného odlišení jednotlivých aktivit od sebe, k zapamatování třídních pravidel, k časové orientaci v týdnu a v roce, k orientaci a samostatnosti v třídní samosprávě nebo také např. k vizualizaci aktuálního počasí. Konkrétní práce probíhá na magnetické tabuli vedle komunikačního kroužku. Děti k tomu využívají nápisy dnů, měsíců, nadpisů, své fotografie, piktogramy počasí, nebo piktogramy, které jsou zároveň popsané – piktogramy denních aktivit a piktogramy třídní samosprávy („hospodář“, který počítá děti, „vodohospodář“, který hlídá zavřenou vodu v koupelně, „elektrikář“, který hlídá zhasnutá světla nebo „stolovník“, který se stará o prostírání a pořádek při jídle). Díky těmto názorným komunikačním kruhům se u dětí rozvíjí pozornost, paměť, porozumění, pozitivní vztah k psanému jazyku, správná výslovnost, celkový mluvený projev a souvislé vyjadřování.

  Cíle

  rozvoj pozornosti, paměti, porozumění, pozitivního vztahu k psanému jazyku, správné výslovnosti, celkového mluveného projevu a souvislého vyjadřování.

  Typ výukového materiálu: piktogramy
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Rozvoj čtenářské pregramotnosti dětí s OMJ (odlišným mateřským jazykem), Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Winterová Alexandra Bc. <alex.winterova@seznam.cz>
  Příběhy pomáhají s problémy Bernd Badegruber, Friedrich Pirkl, Portál 1994

  Anotace

  Kniha je podnětem pro rodiče, učitelky mateřských škol i další učitele a vychovatele. Příběhy mohou být dětem velkou pomocí. Nejen že je zavedou do světa fantazie, ale často jim nabídnou způsob, jak snadněji zvládnout svůj strach nebo jiné problémy. V knize najdeme více než 60 příběhů, které pohádkovou formou zpracovávají konkrétní problémy dětí (strach, nesmělost, neposlušnost, pomalost, nepřizpůsobivost ostatním, reakce na mladšího souruozence atd.). Všechny příběhy vycházejí z praxe učitelek mateřských škol i učitelů škol základních, a hsou proto různým situacím dětí tak blízké.

  Cíle

  Pomoci dětem s problémy formou tvoření příběhů, rozvoj komunikačních dovedností

  Typ výukového materiálu: Kniha
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost|Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Pedagogická diagnostika a rané odhalení rizik, Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění
  Pedagogická diagnostika v mateřské škole
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Radka Kratochvílová, DiS. <radkakratochvilova.sedlcany@seznam.cz>
  Příběhy z kostek Rory O´Connor – Moderní společenské hry Mindok

  Anotace

  Jde o hračku – kostky s různými obrázky pro jednoho i více hráčů. Každá kostka obsahuje šest obrázků, podle kterých lze vyprávět různé příběhy. Fantazii se meze nekladou a při hře děti můžou postupovat různými způsoby. Buď vypráví každý svůj příběh z kostek, nebo se děti navzájem doplňují. Při hře vznikají humorné situace, dochází i k stmelování kolektivu a zlepšení vzájemných vztahů. Zároveň se rozvíjí komunikační dovednosti dětí, lze rozvíjet i správnou výslovnost a podobně. U dětí je tato hra velmi oblíbená. Existuje mnoho rozšiřujících verzí, které mohou zpestřit hru a vnést do hry nové podněty.

  Cíle

  Učení prožitkem, Rozvoj komunikačních dovedností, Kooperativní hra

  Typ výukového materiálu: didaktická hra
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Metody práce v předškolním vzdělávání se zaměřením na prožitkové a situační učení v praxi mateřských škol
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Lodlová Zdeňka Bc. <zdenka.lodlova@gmail.com>
  Přírodovědné pokusy pro MŠ a 1. stupeň ZŠ Pavel Beneš, Martin Rusek

  Anotace

  Skripta jsou sestavena jako soubor pracovních listů k jednotlivým tématům: pokusy se vzduchem, pokusy s vodu, s papírem, s mýdlem a saponátem, barvami, vejcem, elektrickým nábojem, vlastními smysly, oxidem uhličitým. Obsahují celkově 34 námětů na pokusy. Struktura pracovních listů podporuje badatelskou činnost, motivuje, vede k tvorbě hypotéz, formulování závěrů a vyhodnocení daného experimentu. Zaměřením na jednoduché a běžně dostupné látky je materiál využitelný pro práci na MŠ i 1. stupni ZŠ.

  Cíle

  Podpořit experimentální činnost v rámci přírodovědné pregramotnosti a gramotnosti, přispět k utváření pozitivních postojů k přírodovědné tématice, podnítit zvídavost žáků

  Typ výukového materiálu: Skripta
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Podpora a rozvoj přírodovědné pregramotnosti v mateřské škole
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc. <pavel.benes@pedf.cuni.cz>
  Pracovní sešity zpracováno podle RVP pro MŠ MC nakladatelství Brno, J. Fukanová, M. Geržová

  Anotace

  Pracovních sešitů je 6, celá série obsahuje tyto tituly: 1 – Dítě a jeho tělo 2 – Dítě a jeho psychika – rozvoj řeči 3 – Dítě a jeho psychika – matematické představy 4 – Dítě a ten druhý 5 – Dítě a společnost 6 – Dítě a svět Ústřední postavou je skřítek smíšek, s jehož pomocí děti plní úkoly. Každý list sešitu je koncipován jako zajímavý příběh. Každá strana začíná motivační říkankou. Postup práce popsaný v dolní části strany je zvolen tak, aby činnost byla pro děti co nejzajímavější, vedla je k samostatnému uvažování, vytváření logických závěrů a zároveň dávala dětem možnost vlastní volby. Úkoly jsou stupňovány od jednodušších ke složitějším a od menšího k většímu počtu úkolů. Zohledňují se tak individuální schopnosti každého dítěte. Procvičovány jsou oblasti důležité pro rozvoj dítěte a jeho úspěšný nástup do základní školy.

  Cíle

  zrakové a sluchové vnímání, pravolevá orientace, jemná motorika

  Typ výukového materiálu: pracovní sešit
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Pedagogická diagnostika a rané odhalení rizik
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Eva Vlasáková <evavlasakova83@seznam.cz>
  Předcházíme poruchám učení Brigitte Sindelarová

  Anotace

  Jde o soubor cvičení pro děti v předškolním roce, kterými lze diagnostikovat dílčí nedostatky ve školní zralosti. Soubor obsahuje i velmi přehledný graf pro vyhodnocení, který jednoduše přiblíží výsledky jak rodičům, tak i dítěti. Jednotlivé úkoly jsou přesně popsané včetně zadání. Po ukončení testování je zřejmé, jakou složku školní zralosti dítě potřebuje podpořit. Soubor následně obsahuje i baterii cvičení na rozvoj jednotlivých oblastí.

  Cíle

  Diagnostika dílčích nedostatků dítěte, Systematická práce s dítětem podle individuálních potřeb, Vytvoření podkladů pro spolupráci s rodiči.

  Typ výukového materiálu: kniha
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Pedagogická diagnostika v mateřské škole
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Lodlová Zdeňka Bc. <zdenka.lodlova@gmail.com>
  Předcházíme poruchám učení SINDELAR, Brigitte. Předcházíme poruchám učení: soubor cvičení pro děti v předškolním roce a v první třídě. 6. vyd. Praha: Portál, 2016. 63 stran. ISBN 978-80-262-1082-5.

  Anotace

  Publikace zaměřená na diagnostiku úrovně myšlení a učení dětí předškolního věku. Na základě přesného metodického popisu může pedagog provádět hodnocení úrovně každého jednotlivého dítěte s cílem odhalit možné deficity dílčích funkcí, které by v pozdějším věku mohly vést k projevům specifických poruch učení. Přiložený záznamový arch je velmi přehledný a na provádění diagnostiky se může podílet dítě samo.

  Cíle

  Rozvoj diagnostických kompetencí učitele MŠ, ověřování úrovně myšlení a učení dětí předškolního věku

  Typ výukového materiálu: kniha
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Pedagogická diagnostika v mateřské škole
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: PhDr. Jitka Petrová, Ph.D. <jitka.petrova@upol.cz>
  Předcházíme poruchám učení Brigitte Sindelar

  Anotace

  Publikace se zaměřuje na problematiku včasné identifikace a podpory rozvoje dílčích funkcí podmiňujících úspěšné osvojení čtení psaní a počítání. Publikace obsahu baterii úkolů vhodných k pedagogické diagnostice k ověření rozvoje zrakového vnímání, sluchového vnímaní, prostorové orientace a vnímání časového sledu. Publikace nabízí řadu aktivit ke stimulaci uvedených funkcí uplatnitelných v mateřské škole i domácím prostředí dítěte.

  Cíle

  Rozvoj dílčích funkcí podmiňujících úspěšné osvojení čtení, psaní a počítání (zrakové vnímání, sluchová vnímání, prostorová orientace, intermodalita, serialita); Včastná identifikace deficitů dílčích funkcí u dětí; Příprava cílení intervence zaměřené na rozvoj oslabených funkcí a schopností

  Typ výukového materiálu: kniha s pracovními listy
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Pedagogická diagnostika a rané odhalení rizik, Rozvoj čtenářské pregramotnosti dětí s OMJ (odlišným mateřským jazykem), Spolupráce rodiny a předškolních zařízení pro rozvoj předčtenářských a raných čtenářských dovedností
  Metody práce v předškolním vzdělávání se zaměřením na prožitkové a situační učení v praxi mateřských škol, Pedagogická diagnostika v mateřské škole
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Lenka Felcmanová, PhDr., Ph.D. <lenka.felcmanova@pedf.cuni.cz>
  Předcházíme poruchám učení Sindelarová, B.: Předcházíme poruchám učení. Praha: Portál 1996. ISBN 80-85282-70-4.

  Anotace

  Publikace je vhodná pro rozpoznávání úrovně “dílčích funkcí”, které se podílejí na budoucí možnosti zvládat čtení. Pokud se tyto funkce nerozvíjí rovnoměrně a dostatečně, mohou být příčinou poruch učení (tedy i čtení). Kniha nabízí metodu, jak diagnostikovat deficity dílčích funkcí u dětí předškolního věku i soubor cvičení pro děti v předškolním roce MŠ. Diagnostika je časově náročnější, ale zpřesní deficity “dílčích funkcí” a ukáže možnost rozvíjení.

  Cíle

  -Rozpoznání úrovně “dílčích funkcí”, které umožňují přijímání a zpracování nových informací, rozvoj vnímání, paměti, myšlení a řeči, – Eliminování možných rizik vzhledem k poruchám učení (dyslexii), – Rozvoj dílčích funkcí v předškolním věku

  Typ výukového materiálu: Kniha – soubor cvičení pro děti v předškolním roce a v první třídě
  Cílová věková skupina: 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Pedagogická diagnostika a rané odhalení rizik
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Mgr. et Bc. Martina Lietavcová <lietam00@pf.jcu.cz>
  Předmatematické činnosti pro předškolní vzdělávání Michaela Kaslová, Předmatické činnosti pro předškolní vzdělávání, Raabe, ISBN978-80-86307-96-1

  Anotace

  Kniha vede k porozumění pojmu Matematická pregramotnost a k hledání cest, které vedou k základům rozvíjení předmatematických představ a předmatematické gramotnosti. Je propojena s praktickými náměty na činnosti v mateřské škole. Motivuje k aktivitám jako pozorování, pohyb v prostoru, manipulace s předměty,třídění, rytmizace básniček…..Tato kniha má využití v praktických činnostech v mateřské škole, podněcuje ke správnému vyjadřování, vytváření slovní zásoby. Na aktivity, které jsem z knihy vyzkoušela většina dětí velice dobře reagovala.

  Cíle

  rozvoj dítěte v předmatematické výchově, rozvoj myšlení, schopnosti soustředit se, orientovat se v prostoru, čase

  Typ výukového materiálu: kniha
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí
  Modul: Matematická pregramotnost|Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Cíle jako východiska vzdělávacích činností v MŠ
  Orientace v prostoru a v rovině, Vnímání a organizace prostoru, Míra, Představy o kvantitě, Práce s daty, Rytmus, Logika
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: B.c. Renata Nepodalová <re.nepodal@seznam.cz>
  Předškolní vzdělávání v praxi-čas dýní, dušiček, tmy a rýmy Mgr. Hanka Švejdová

  Anotace

  Tento výukový materiál je jedním z materiálů od Hanky Švejdové, který se věnuje typickým znakům podzimu, českým tradicím, zvykům, pořekadlům, pranostikám, lidové slovesnosti, pohádce. Pomocí uvedených praktických činností, děti mají možnost poznat české tradice. Děti se setkávají s lidskými hodnotami, dostávají prostor k učení, posilují prosociální chování, jsou vedeny k samostatnosti ať už v oblast sebeobsluhy, tak i ve smyslu vyjáření vlastních názorů.

  Cíle

  rozvoj slovní zásoby a vyjadřování dětí, orientace v prostoru, rytmizace s básničkami, uvědomit si důležitost tradic

  Typ výukového materiálu: metodický učební text pro učitele
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost|Matematická pregramotnost|Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Cíle jako východiska vzdělávacích činností v MŠ, Organizační formy v MŠ podporující individualizované, skupinové a kooperační učení, Metody práce v předškolním vzdělávání se zaměřením na prožitkové a situační učení v praxi mateřských škol
  Orientace v prostoru a v rovině, Vnímání a organizace prostoru, Práce s daty, Rytmus, Logika
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: B.c. Renata Nepodalová <re.nepodal@seznam.cz>
  Přiřazovačka Educo: Zoek de rij

  Anotace

  Didaktická hra se stává z 10ti umělohmotných karet, které mají motivační obrázek a na třech polích obdélníky s vyznačenými barevnými obdélníky. Děti mají malé karty s motivačním obrázkem o třech jeho velikostech. Děti mají za úkol vybrat obrázek, přiřadit k obrázku na kartě tak, aby všechny velikosti odpovídaly zadání (malý, větší, největší v různé kombinaci). Dítě slovně vyjádří a tím se učí i stupňování příd. jmen. Kartičky na rubové straně mají také naznačenou velikost obdélníku vztahujícímu se k motivačnímu obrázku, dítě zde určuje, který předmět daný obdélník vyjadřuje. Dítě slovně vyjádří. Může se hrát ve dvojicích – aktér a pozorovat. Aktér tvoří a pozorovatel hodnotí nejen určením správnosti, či chybnosti, ale slovně vyjádří a zdůvodní proč správně, proč špatně (práce s problémovou otázkou, co by stalo kdyby…)

  Cíle

  Chápat elementární matematické souvislosti, rozumět a používatž základní pojmy označující velikost, spořádat dle stanoveného pravidla, slovně vyjádřit – stupňování přídavných jmen

  Typ výukového materiálu: Didaktická hra
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost|Matematická pregramotnost
  Témata: Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění
  Organizační formy v MŠ podporující individualizované, skupinové a kooperační učení, Pedagogická diagnostika v mateřské škole
  Míra, Představy o kvantitě, Práce s daty, Logika
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Laníková Alena, Bc. <a.lanikova@seznam.cz>
  Projdi poslepu všeobecně známé

  Anotace

  Hru hrajeme v místnosti, nejlépe v tělocvičně, nebo venku na rovném trávníku či měkkém hřišti. Na herní ploše rozmístíme lehké překážky (např. kužely apod.) Můžeme trasu také nakreslit křídou nebo vyznačit lepící páskou. Dítěti zavážeme oči a ono má projít od startu do cíle vytýčenou trasou. (Při vyznačení čarami nebo páskou by ji dítě nemělo překročit.) Navigujeme jej pokyny jako např.: 2 kroky rovně, 1 doprava/či otoč se vpravo, 3 malé krůčky… Starší a zkušenější děti už mohou navigovat kamarády samy. Nehodnotíme ani tak rychlost, jako spíš bezchybnost průchodu cestou.

  Cíle

  Orientace v prostoru, nácvik pravolevé orientace, trénink soustředění, práce podle pokynů

  Typ výukového materiálu: didaktická hra
  Cílová věková skupina: 6letí, 7 a více letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Orientace v prostoru a v rovině
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Mgr. Jana Modrá <jana.modra@volny.cz>
  projekt “Hrajeme si s duhou” “Cesta k sobě” Lucie Ernestová

  Anotace

  Projekt „Hrajeme si s duhou“ vychází ze souboru karet s obrázky CESTA K SOBĚ od autorky Lucie Ernestové (karta Spolupráce). Cílem projektu je rozvoj prosociálních vlastností – rozdělit se, respektovat vlastnictví druhých, posilování schopností spolehnout se na sebe a na druhého při prosociálních hrách, řešit konflikty a nedorozumění, objevovat své schopnosti a dovednosti, posilovat sebedůvěru, učit se spolupracovat, péče o správnou výslovnost a kulturu slovního projevu, rozvoj paměti a vnímání, společné prožívání zážitků. Motto: „Sám toho zvládneš hodně, ale nikdy ne tolik jako s ostatními“. Činnosti pro rozvoj komunikačních dovedností receptivních i expresivních – popis obrázku „Spolupráce“ (co se ti líbí nejvíce na obrázku a proč), Co je na obrázku? (celkový popis obrázku), poslech příběhu reprodukovaný učitelkou (dokonči příběh), vyprávěj příběh podle obrázku (zapojení fantazie dětí), dramatizace vymyšleného příběhu (kostýmy, loutky, maňásci, kostýmy, kulisy aj.). Činnosti pro rozvoj hrubé a jemné motoriky a koordinace – společné vytváření duhy do prostoru na koberec (např. Pet lahve víčka, korále, barevné kostky, barevné stuhy, drátěnky, pytlíčky, pastelky…., tvoření ve skupinkách námět „Duha“ (koláž) – vzájemná spolupráce dětí, kreslení duhy barevnou křídou ve venkovních prostorách zahrady, pracovní listy + omalovánka, modelování duhy. Činnosti pro rozvoj sluchového, pěveckého a pohybového vnímání – pohybové ztvárnění „Sedm barev duhy“, zpěv písně „Duha“ (využití rytmických a melodických nástrojů), hra „Na muzikanty“ – postupně se zapojit při doprovodu na rytmický nástroj na pokyn učitelky.

  Cíle

  Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, rozvoj empatie u dětí, řešení problémů, rozvoj sebeuvědomění a sebeuplatnění

  Typ výukového materiálu: projekt s obrázky Cesta k sobě
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Marková Šárka <ms41.lbc@volny.cz>
  projekt “Mám šáteček mám, komu já ho dám” “Cesta k sobě” Lucie Ernestová

  Anotace

  Měsíční projekt „Mám šáteček mám, komu já ho dám“ vychází ze souboru karet s obrázky Cesta k sobě od autorky Lucie Ernestové (karta Láska). Cílem projektu je rozvíjet schopnosti sdělovat své pocity, prožitky a přání ostatním, porozumět mezilidským vztahům, znát rodinné vazby, poslouchat a reprodukovat čtený nebo vyprávěný text, prohlížet si rodinná alba, slovy vyjádřit vzpomínky, rozvíjet pozornost, představivost, paměť, sluchové vnímání a motoriku. Chováme se k druhým tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám. Motto: Miluj své blízké takové, jací jsou.“ Činnosti: – děti popisují obrázek „Láska“ – Co vidíš na obrázku?, Co se ti na obrázku nejvíce líbí? Jak se projevuje láska? Co můžeme udělat, aby ostatní poznali, že někoho máme rádi? (posíláme pohlazení po kruhu, vzpomeneme si na toho, kdo s námi není, kdo je nemocný a pošleme mu vzdušný pozdrav) – vymyšlení příběhu podle obrázku „Láska“ a dalších příběhů, jejich dokončení – poslech příběhu „Martínkův tatínek a Maminčina maminka“ z knihy Martínkova čítanka od Eduarda Petišky – vyprávíme si o sobě – jak se jmenujeme, kdo na nás čeká doma, pro koho jsme důležití, kdo nás má rád, co rádi děláme, co nás baví, co už umíme) – hry pro rozlišování a pojmenování emocí – například jsem veselý, smutný, vyjádřit emoce mimikou, pohybem, jak se tváříme, proč, jaký máme důvod, být smutní, hledání srdíčka v prostoru, HPH „Mám šáteček, mám“ – tvořivé činnosti – malování a vystřihování srdíček, dokreslování půlky srdíčka, malování pocitů z obrázku „Láska“, lepení srdíček podle velikostí a počtu, malování „Jsem veselý nebo smutný?“ – relaxace – nasloucháme zvukům svého těla – tlukot srdíčka – písničky – „Chovejte mě má matičko“, „Muzikantská rodina“ (využití rytmických nástrojů). Projekt je zakončen společným vystoupením dětí pro moje nejmilejší a výstavkou obrázků „Já a moje maminka“.

  Cíle

  Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, rozvoj empatie u dětí, řešení problémů, rozvoj sebeuvědomění a sebeuplatnění

  Typ výukového materiálu: projekt s obrázky Cesta k sobě
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Bc. Sehnoutková Ladislava <ms41.lbc@volny.cz>
  projekt “Ovečka s černou skvrnou” Edice Dobrá škola – Mgr. Žaneta Křížová, Bc. Radka Johana Paterová, Mgr. Lucie Víchová “Já jsem takový a ty jsi makový”

  Anotace

  Projekt vychází z příběhu „Ovečka s černou skvrnou“ Hany Doskočilové, pomocí něhož se děti seznamují s určitým postojem k odlišnosti. Příběh je rozdělen do krátkých částí, jež jsou motivací pro další aktivity. Cílem je poznání správného chování a nastolení postojů při hodnocení sebe samého i lidí okolo. Časově je první část projektu realizovatelná během jednoho dne a vzhledem k návaznosti částí příběhu není vhodné je rozdělovat do více dnů. Pokud je třeba, může učitelka některé z aktivit vypustit, popř. téma rozšířit o další práci. Druhá část projektu pak nabízí činnosti zaměřené na poznávání sebe sama, pozitivní vnímání odlišností, vytváření správných postojů při hodnocení ostatních lidí a práci na vztazích ve skupině. Tuto část lze realizovat během jednoho dne, v případě použití rozšiřujících námětů pak během jednoho týdne. Všechny tematické části lze v mateřské škole realizovat s dětmi různých skupin. U malých dětí může učitel více využít práci s příběhem, se staršími dětmi je pak namístě práce s tolerancí k lidským odlišnostem a vytváření správného chování a postojů. Cílem je pozorně naslouchat příběhu, rozvíjet jazykovou komunikaci, slovní zásobu, zapojit se do hry, dodržovat pravidla, spolupracovat ve skupině. Rozvíjet empatii (umět se vcítit do role ovečky se skvrnou, zhodnotit pocity). Procvičovat jemnou a hrubou motoriku, rozvíjet prostorovou orientaci, matematické představy. Aktivně se zúčastnit jednoduchých scének dramatické výchovy – umět vymyslet závěr pohádky, sehrát jednoduchou scénku, dramaticky ztvárnit situaci (vyjádřit pohybem a hlasem postavy – ovce). Na základě příběhu se zvířaty chápat i jedinečnost lidí a tolerovat ji. Pestrost připravených aktivit a jejich střídání je vhodné také pro děti s ADHD, které zaměřují svoji pozornost na kratší dobu. Děti sociálně znevýhodněné či z jiného sociokulturního prostředí zde rozvíjejí jazykovou komunikaci, slovní zásobu a pomoci řízených aktivit se začleňují do kolektivu.

  Cíle

  Rozvíjení jazykové komunikace, slovní zásoby a udržení pozornosti, rozvíjení empatického cítění, rozvíjení smyslového vnímání a paměti

  Typ výukového materiálu: projekt “Ovečka s černou skvrnou”
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Bc. Sehnoutková Ladislava <ms41.lbc@volny.cz>
  projekt “Ovečka s černou skvrnou” Edice Dobrá škola – Mgr. Žaneta Křížová, Bc. Radka Johana Paterová, Mgr. Lucie Víchová “Já jsem takový a ty jsi makový”

  Anotace

  Projekt vychází z příběhu „Ovečka s černou skvrnou“ Hany Doskočilové, pomocí něhož se děti seznamují s určitým postojem k odlišnosti. Příběh je rozdělen do krátkých částí, jež jsou motivací pro další aktivity. Cílem je poznání správného chování a nastolení postojů při hodnocení sebe samého i lidí okolo. Časově je první část projektu realizovatelná během jednoho dne a vzhledem k návaznosti částí příběhu není vhodné je rozdělovat do více dnů. Pokud je třeba, může učitelka některé z aktivit vypustit, popř. téma rozšířit o další práci. Druhá část projektu pak nabízí činnosti zaměřené na poznávání sebe sama, pozitivní vnímání odlišností, vytváření správných postojů při hodnocení ostatních lidí a práci na vztazích ve skupině. Tuto část lze realizovat během jednoho dne, v případě použití rozšiřujících námětů pak během jednoho týdne. Všechny tematické části lze v mateřské škole realizovat s dětmi různých skupin. U malých dětí může učitel více využít práci s příběhem, se staršími dětmi je pak namístě práce s tolerancí k lidským odlišnostem a vytváření správného chování a postojů. Cílem je pozorně naslouchat příběhu, rozvíjet jazykovou komunikaci, slovní zásobu, zapojit se do hry, dodržovat pravidla, spolupracovat ve skupině. Rozvíjet empatii (umět se vcítit do role ovečky se skvrnou, zhodnotit pocity). Procvičovat jemnou a hrubou motoriku, rozvíjet prostorovou orientaci, matematické představy. Aktivně se zúčastnit jednoduchých scének dramatické výchovy – umět vymyslet závěr pohádky, sehrát jednoduchou scénku, dramaticky ztvárnit situaci (vyjádřit pohybem a hlasem postavy – ovce). Na základě příběhu se zvířaty chápat i jedinečnost lidí a tolerovat ji. Pestrost připravených aktivit a jejich střídání je vhodné také pro děti s ADHD, které zaměřují svoji pozornost na kratší dobu. Děti sociálně znevýhodněné či z jiného sociokulturního prostředí zde rozvíjejí jazykovou komunikaci, slovní zásobu a pomoci řízených aktivit se začleňují do kolektivu.

  Cíle

  Rozvíjení jazykové komunikace, slovní zásoby a udržení pozornosti, rozvíjení empatického cítění, rozvíjení smyslového vnímání a paměti

  Typ výukového materiálu: projekt “Ovečka s černou skvrnou”
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Bc. Sehnoutková Ladislava <ms41.lbc@volny.cz>
  projekt-celé Česko čte dětem Eva Katrušáková – zakladatelka a ředitelka Celé Česko čte dětem

  Anotace

  Od září 2017 se mateřská škola zapojila do celorepublikového kampaň Celé Česko čte dětem. Cílem tohoto projektu je vytvářet pozitivní vztah k literatuře a knihám u dětí předškolního věku a dále budovat a propojovat pevné vztahy mezi mateřskou školou, dětmi, rodiči a veřejností. Cílem je motivování dětí, a dospělých k soustavnému čtení a rozvíjení lásky k literatuře prostřednictvím výběru hodnotné a dobré literatury. Každodenní čtení dítěti pro radost je nejúčinnější metodou výchovy čtenáře. Během celého roku navštěvovali rodiče, prarodiče, sourozenci, p. knihovnice aj. třídy mateřské školy a četli dětem pohádky dle vlastního výběru v průběhu odpoledního klidu. Po četbě byly připraveny různé úkoly a aktivity zaměřené na rozvoj řeči a dalších dovedností.

  Cíle

  Rozvoj kongnitivních funkcí, emocionálních vztahů a předčtenářských dovedností, spolupráce a posilování vzájemných vztahů mezi mateřskou školou, rodiči, dětmi a veřejností.

  Typ výukového materiálu: projekt
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty), Spolupráce rodiny a předškolních zařízení pro rozvoj předčtenářských a raných
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Meserlová Jana, Mgr. <jana.meserlova@volny.cz>
  projekt-celé Česko čte dětem Meserlová Jana, Mgr.

  Anotace

  Od září 2017 se mateřská škola zapojila do celorepublikového kampaň Celé Česko čte dětem. Cílem tohoto projektu je vytvářet pozitivní vztah k literatuře a knihám u dětí předškolního věku a dále budovat a propojovat pevné vztahy mezi mateřskou školou, dětmi, rodiči a veřejností. Každý týden nám pravidelně dochází do mš předčítat rodiče, sourozenci,p. knihovnice, prarodiče. Děti si vyslechnou příběh nebo pohádku a následně si o ní vypráví, malují příběh, vymýšlí nové a zajímavé konce příběhů. Proběhlo i autorské čtení se spisovatelkou Simonou Votyovou z její knihy Deník psa Piráta. Téma kniha jsme se dále zapracovali do třídního vzdělávacího programu.

  Cíle

  Rozvoj kongnitivních funkcí, emocionálních vztahů a předčtenářských dovedností, spolupráce a posilování vzájemných vztahů mezi mateřskou školou, rodiči, dětmi a veřejností.

  Typ výukového materiálu: projekt
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty), Spolupráce rodiny a předškolních zařízení pro rozvoj předčtenářských a raných čtenářských dovedností
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Meserlová Jana, Mgr. <jana.meserlova@volny.cz>
  Projekt: Pohádky Václava Čtvrtka a jejich využití v předškolním vzdělávání Vlastní magisterská práce: Pohádky Václava Čtvrtka a jejich využití v předškolním vzdělávání

  Anotace

  Vzdělávací aktivity projektu vycházejí z pohádek V. Čtvrtka, se kterými by měly být děti předem dobře seznámeny, mohou si je vyslechnout i víckrát. Konkrétní vybraná pohádka nemůže být vytržena z kontextu knihy, proto realizaci musí předcházet práce s knihou Pohádky z pařezové chaloupky a je nutné, aby děti knihu a její příběhy znaly a měly je zažité. Nezbytná je tedy dlouhodobější cílevědomá příprava ze strany dospělého při práci s knihou, která směřuje k tomu, aby k ní děti získaly vztah.

  Cíle

  Rozvoj jazykových dovedností receptivních i produktivních, osvojení si některých dovedností, které předcházejí čtení a psaní, sledovat očima zleva doprava, poznat některá písmena

  Typ výukového materiálu: Projekt: Práce s pohádkovým textem Václava Čtvrtka – navazující vzdělávací aktivity
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Nátěstová Taťána, Mgr. <natestova.t@seznam.cz>
  Projekt o lidových tradicích v naší zemi Damgar Šottnerová, Rubico 2004-2009

  Anotace

  Soubory přinášejí řadu námětů – básně, říkadla, hádanky, písně, starodávné hry, příběhy, pohádky, náměty, dramatické hry, pohybové hry. Vysvětlení původu lidových svátků, pověr, legend, pranostik, lidových zvyků , koled. Knihy jsou plné lidového moudra a prožitkového učení – vnímat tradice všemi smysly.

  Cíle

  Seznámení, objasňování a přiblížení starých českých a moravských zvyků a tradic

  Typ výukového materiálu: Série 6 knih – Jaro, Velikonoce, Léto a podzim, Adventní čas, Vánoce, Zima
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Božena Průšová <radkakratochvilova.sedlcany@seznam.cz>
  Projekt Praach Kolektiv pedagogů a studentů Vyšší odborné školy pedagogické a sociální, Střední odborné školy pedagogické a gymnázia Prahy 6 , 2015-2017

  Anotace

  Materiál tohoto projektu může posloužit k seznamování dětí s historií naší země (Staré pověsti české), zjednodušená forma pověstí je dětem předškolního věku srozumitelná a lehce pochopitelná. Děti se učí soustředěnosti na četbu, interpretaci vlastními slovy, srovnání života kdysi a dnes. Dodržování pravidel, vyhledávání partnera pro hru, zacházení šetrně s pomůckami. Projekt nabízí řadu pracovních listů k daným tématům, které vedou k procvičování pracovních, rozumových dovedností. Výroba puzzle, omalovánek, spojovaček, labyrintů. Jednotlivé pověsti jsou podrobně rozpracovány v řízené činnosti, které lze doplnit obrazovým materiálem, knihami, fotografiemi, procházkami po pamětihodnostech Prahy.

  Cíle

  Seznamování dětí s pověstí, rozlišit pověst od pohádky

  Typ výukového materiálu: Didaktické zpracování vybraných Cášských a Pražských pověstí pro předškolní děti a děti mladšího školního věku
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Božena Průšová <radkakratochvilova.sedlcany@seznam.cz>
  projekt Zasaď strom ovocný, nebudeš nemocný

  Anotace

  Děti, Ekotým, pedagogové a rodiče z Mateřské školy Mokrá-Horákov se v rámci Ekoškoly zapojili do projektu 72 hodin. Součástí projektu bylo společné vysázení ovocných stromu na zahradě Mš do nového ovocného sadu, který vznikl v rámci proměny celé zahrady. V rámci projektu děti na společných vycházkách poznávaly stromy v okolí, pozorovaly změny na stromech během podzimu,poznávaly ovocné stromy, experimentovaly se spadlým listím, kůrou stromů, vytvářely koláže, třídily ovoce, připravovaly pokrmy z ovoce. Projekt vyvrcholil společnou akcí dětí, pedagogů, rodičů a veřejností při které jsme společnými silami zasadili hrušeň a třešeň. Během sázení jsme vložili i vzkaz a přání pro naše stromy. Příjemné, i když chladivé, odpoledne jsme zakončili opravdu bohatou ochutnávkou pokrmů z podzimního ovoce.

  Cíle

  : Cílem je seznámit děti s významem a využitím ovocných stromů, podporovat kladný vztah dětí k životnímu prostředí a spoluzodpovědnost dětí při péči o vysazené stromy. Podporovat u dětí aktivní přístup ke změně prostředí školy a posílit a podpořit dobré vztahy mezi MŠ, rodiči a veřejností.

  Typ výukového materiálu: projekt, příklad dobré praxe
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Metody práce v předškolním vzdělávání se zaměřením na prožitkové a situační učení v praxi mateřských škol, Podpora a rozvoj přírodovědné pregramotnosti v mateřské škole
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: – <jana.meserlova@volny.cz>
  Ptačí zobáček

  Anotace

  Pohybová hra “Ptačí zobáček” se odehrává v herně. Pomůckou ke hře je kolíček (na prádlo). Každé dítě má k dispozici svůj “zobáček” (kolíček), kterým sezobává “zrní” (barevná víčka), které následně nosí (třídí) do hnízd (barevné kruhové obruče). – Děti se za zvuku hudby volně pohybují po prostoru, s pomocí kolíčku na prádlo postupně třídí barevná víčka (bílá víčka – bílá obruč, atd.) do hnízd správné barvy.

  Cíle

  Rozvoj orientace v prostoru, jemné motoriky, třídění podle barev

  Typ výukového materiálu: Pohybová hra
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Orientace v prostoru a v rovině, Práce s daty
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Deutschová Michaela, Bc. <michaeladeutschova@seznam.cz>
  Puzzle Evropské státy Řezníčková Dana, Matějček Tomáš

  Anotace

  Jediné puzzle se zeměpisnou tématikou, které je z dostupné nabídky využitelné i v mateřské školce. Mapa Evropy je složena z 36 dílků, které představují jednotlivé státy. Samostatné dílky pak mají vlajky, jejichž využití je volitelné. Popisky jsou ovšem v němčině. Analýzou nabídky puzzle dostupných na našem trhu jsme zjstili, že nabídka puzzle, která by byla využitelná v MŠ je překvapivě velmi malá a neuspokojující. Přitom se jedná o velmi zábavnou formu rozvoje geografické pregramotnosti, uvažujeme tedy o případné výrobě modelových sad pro využití v zapojených MŠ.

  Cíle

  rozvíjení geografické pregramotnosti, rozvoj zrakového vnímání, rozvoj prostorové představivosti

  Typ výukového materiálu: puzzle
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Podpora a rozvoj přírodovědné pregramotnosti v mateřské škole
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Matějček Tomáš, Řezníčková Dana <tomas.matejcek@natur.cuni.cz>
  Pytlíček s básničkami Inspirováno aktivitou ve finské školce v rámci projektu Školky bez hranic

  Anotace

  Aktivita pojmenovaná jao “pytlíček s básničkami” slouží v MŠ celoročně v rámci řízených, položízených si spontánních činností. Do pytlíčku vkládá učitelka básničky, které byly v průběhu součástí vzdělávací nabídky, a i když plyne čas a téma se změní, básnička zůstává. Text básničky je zalaminovaný s tematickým obrázkem z druhé strany, aby byl obrázek možnou nápovědou pro dítě. Děti mají aktivitu rády, mohou si ji zapůjčit na víkend domů.

  Cíle

  Rozvíjení slovní zásoby, rozvíjení paměti, utváření vztahu k poezii, radost z učení, rozvoj motoriky

  Typ výukového materiálu: příklad dobré praxe
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Bc. Petra Škrdlíková <materskaskola@milosrdni.cz>
  Quadrimemo Chytré hračky.

  Anotace

  Úkolem dítěte je nalezení podobného nebo protikladného motivu.

  Cíle

  Rozvoj pozornosti, paměti, předmatematických představ

  Typ výukového materiálu: Společenská hra – pexeso
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Vnímání a organizace prostoru, Logika
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Bc. Doris Vávrová <pinacolada.d@seznam.cz>
  Říkám, říkáš, říkadla Zuzana Pospíšilová, nakladatelství Grada, ISBN:978-80-247-4611-1

  Anotace

  Jedná se o knihu,která děti zaujala svými pestrými ilustracemi. Kniha rozvíjí především dětskou fantazii, myšlení a pozitivní přístup ke knihám. V knize se vyskytují krátké texty, které se mohou využívat během celého dne. V knize jsou velice pěkně popsaná řemesla pomocí říkanek, svolávací básničky dětí a mimo jiné i texty ze života zvířat.

  Cíle

  Rozvoj mluveného slova, logopedické nedostatečnosti, zrakového vnímání, sluchového vnímání aj., ….

  Typ výukového materiálu: Kniha
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty), Spolupráce rodiny a předškolních zařízení pro rozvoj předčtenářských a raných
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Velková Marcela <velkova@zsneznasov.cz>
  Řekni mi Zábavné učení s.r.o

  Anotace

  Tato hra učí děti, jak se zachovat v nouzové situaci(např.: Uvíznutí ve výtahu, nehoda kamaráda na kole, když se dítě ztratí v obchodě,…) Situací je šest a ke každé nouzové situaci patří pět karet stejné barvy. Děti můžou pracovat samostatně nebo ve skupinách. Cílem hry je seřadit karty podle posloupnosti a převyprávět příběh. Děti tato hra velmi baví, karty zvládají seřadit bez obtíží. Popsat situaci podle obrázků jim nedělá větší problémy.

  Cíle

  rozvoj slovní zásoby, rozvoj řeči a produktivních schopností, rozvoj pozornosti

  Typ výukového materiálu: didaktická hra
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Pedagogická diagnostika a rané odhalení rizik, Rozvoj čtenářské pregramotnosti dětí s OMJ (odlišným mateřským jazykem)
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Eva Vlasáková <evavlasakova83@seznam.cz>
  Rok se skřítkem Medovníčkem Příběhy skřítka Medovníčka – Jan Lebeda (Nakladatelství brána)

  Anotace

  Celoroční projekt – “Rok se skřítkem Medovníčkem a jeho kamarády z lesa”. Obsahuje 10 knížek. Tento projekt přispívá k rozvoji fantazie, paměti a komunikačních dovedností. Děti se učí nejen rozvíjet slovní zásobu, ale především naslouchat, vyvozovat a komunikovat. Děti se učí ke vztahu k přírodě, k ochraně životního prostředí, k rozlišování různých druhů ekosystémů a živočichů. Každodenní aktivitu začneme tím, že děti usadíme do kruhu v herně a zavoláme mezi sebe skřítka Medovníčka (maňásek), který dětem přinese svoji knížku. Z té vybere další pokračování příběhu o Medovníčkovi. Úkolem dětí je pozorně naslouchat, porozumět slyšenému slovu a snažit se pomocí otázek vystihnout obsah děje. Časová dotace aktivity byla cca 20 minut. Tento projekt se prolínal do dalších činností například do tělesných, výtvarných, hudebních. Děti si vyrobily svého Medovníčka z přírodních materiálů, vypracovávaly pracovní listy a především si utvářely kladný vztah ke knize při dennodenním kontaktu. Knížky skřítka Medovníčka jsou velmi oblíbené mezi dětmi pro svoji jednoduchost a srozumitelnost. Ilustrace dotváří estetické cítění u dětí.

  Cíle

  Utváření kladného vztahu ke knize, Rozvoj schopnosti po určitou dobu se soustředit, Rozvoj fantazie a představivosti, Vytváření kladného vztahu k přírodě,

  Typ výukového materiálu: knihy o Medovníčkovi, omalovánky
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Marková Šárka <ms41.lbc@volny.cz>
  Rok se skřítkem Medovníčkem Příběhy skřítka Medovníčka – Jan Lebeda (Nakladatelství brána)

  Anotace

  Celoroční projekt – “Rok se skřítkem Medovníčkem a jeho kamarády z lesa”. Obsahuje 10 knížek. Tento projekt přispívá k rozvoji fantazie, paměti a komunikačních dovedností. Děti se učí nejen rozvíjet slovní zásobu, ale především naslouchat, vyvozovat a komunikovat. Učí se ke vztahu k přírodě, k ochraně životního prostředí, k rozlišování různých druhů ekosystémů a živočichů. Každodenní aktivitu začneme tím, že děti usadíme do kruhu v herně a zavoláme mezi sebe skřítka Medovníčka (maňásek), který dětem přinese svoji knížku. Z té vybere další pokračování příběhu o Medovníčkovi. Úkolem dětí je pozorně naslouchat, porozumět slyšenému slovu a snažit se pomocí otázek vystihnout obsah děje. Časová dotace aktivity je cca 20 minut. Tento projekt se prolíná do dalších činností například do tělesných, výtvarných, hudebních. Děti si vyrobí svého Medovníčka z přírodních materiálů, vypracovávají pracovní listy a především si utvářejí kladný vztah ke knize při každodenním kontaktu. Knížky skřítka Medovníčka jsou velmi oblíbené mezi dětmi pro svoji jednoduchost a srozumitelnost. Ilustrace dotváří estetické cítění u dětí.

  Cíle

  Utváření kladného vztahu ke knize, Rozvoj schopnosti po určitou dobu se soustředit, Rozvoj fantazie a představivosti, Vytváření kladného vztahu k přírodě,

  Typ výukového materiálu: knihy o Medovníčkovi, omalovánky
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Marková Šárka <ms41.lbc@volny.cz>
  Rok se skřítkem Medovníčkem Příběhy skřítka Medovníčka – autor Jan Lebeda (Nakladatelství brána)

  Anotace

  Celoroční projekt – “Rok se skřítkem Medovníčkem a jeho kamarády z lesa”. Obsahuje 10 knižek o Medovníčkovi. Tento projekt přispívá k rozvoji fantazie, paměti a komunikačních dovedností. Děti se učí nejen rozvíjet slovní zásobu, ale především naslouchat, vyvozovat a komunikovat. Učí se také vztahu k přírodě, k ochraně životního prostředí, k rozlišování různých druhů ekosystémů a živočichů. Každodenní aktivita začíná tím, že se děti usadí do kruhu v herně a zavolají si mezi sebe skřítka Medovníčka (maňásek), který dětem přinese svoji knížku. Z té vybere další pokračování příběhu o Medovníčkovi. Úkolem dětí je pozorně naslouchat, porozumět slyšenému slovu a snažit se pomocí otázek vystihnout obsah děje. Časová dotace aktivity je cca 20 minut. Tento projekt se prolíná i do dalších činností například tělesných, hudebních, výtvarných… Děti si vyrobí svého Medovníčka z přírodních materiálů, vypracovávají si pracovní listy a především si utvářejí kladný vztah ke knize při každodenním kontaktu. Knížky skřítka Medovníčka jsou u dětí velmi oblíbené pro svoji jednoduchost, srozumitelnost a především svým obsahem upoutávají dětskou pozornost. Ilustrace dotváří estetické cítění dětí.

  Cíle

  Utváření kladného vztahu ke knize. rozvoj schopnosti po určitou dobu se soustředit, rozvoj fantazie a představivosti

  Typ výukového materiálu: knihy o Medovníčkovi
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Marková Šárka <ms41.lbc@volny.cz>
  Rok se skřítkem Medovníčkem Příběhy skřítka Medovníčka – Jan Lebeda (Nakladatelství brána)

  Anotace

  Celoroční projekt – “Rok se skřítkem Medovníčkem a jeho kamarády z lesa”. Obsahuje 10 knížek. Tento projekt přispívá k rozvoji fantazie, paměti a komunikačních dovedností. Děti se učí nejen rozvíjet slovní zásobu, ale především naslouchat, vyvozovat a komunikovat. Učí se ke vztahu k přírodě, k ochraně životního prostředí, k rozlišování různých druhů ekosystémů a živočichů. Každodenní aktivita začíná tím, že se děti usadí do kruhu v herně a zavolají si mezi sebe skřítka Medovníčka (maňásek), který dětem přinese svoji knížku. Z té vybere další pokračování příběhu o Medovníčkovi. Úkolem dětí je pozorně naslouchat, porozumět slyšenému slovu a snažit se pomocí otázek vystihnout obsah děje. Časová dotace aktivity je cca 20 minut. Tento projekt se prolíná do dalších činností například do tělesných, výtvarných, hudebních. Děti si vyrábějí svého Medovníčka z přírodních materiálů, vypracovávají pracovní listy a především si utvářejí kladný vztah ke knize při každodenním kontaktu. Knížky skřítka Medovníčka jsou velmi oblíbené mezi dětmi pro svoji jednoduchost, srozumitelnost a zajímavý děj. Ilustrace dotváří estetické cítění dětí.

  Cíle

  Utváření kladného vztahu ke knize, Rozvoj schopnosti po určitou dobu se soustředit, Rozvoj fantazie a představivosti, Vytváření kladného vztahu k přírodě,

  Typ výukového materiálu: knihy o Medovníčkovi,
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Marková Šárka <ms41.lbc@volny.cz>
  Rok s krtkem Miroslava Sloupová, Rok s krtkem, Portál 2014, ISBN: 978-80-262-0650-7

  Anotace

  V této publikaci jsou konkrétní a detailně připravené náměty pro práci s dětmi podle čtyř ročních období a na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Každá kapitola má cíl odpovídající RVP PV a je uvedena jedním z krtkových dobrodružství. Po poslechu motivačního příběhu následují rozmanité aktivity – řízená diskuze na cíleně volená témata, artikulační a grafomotorická cvičení, řešení drobných rébusů, jednoduché didaktické hry, výtvarné činnosti a tvoření z rozličných materiálů, pohybové hry s doprovodem písničky či básničky apod.

  Cíle

  rozvoj slovní zásoby a vyjadřování dětí, orientace v prostoru, rytmizace s básničkami, rozvoj estetického cítění

  Typ výukového materiálu: Kniha
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost|Matematická pregramotnost|Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty), Spolupráce rodiny a předškolních zařízení pro rozvoj předčtenářských a raných
  Cíle jako východiska vzdělávacích činností v MŠ, Organizační formy v MŠ podporující individualizované, skupinové a kooperační učení, Metody práce v předškolním vzdělávání se zaměřením na prožitkové a situační učení v praxi mateřských škol, Podpora a rozvoj p
  Orientace v prostoru a v rovině, Vnímání a organizace prostoru, Míra, Představy o kvantitě, Práce s daty, Rytmus, Logika
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: B. c. Nepodalová Renata <re.nepodal@seznam.cz>
  Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost v mateřské škole Tomášková, I. Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost v mateřské škole. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0790-0.

  Anotace

  Kniha nabízí teoretická východiska i inspiraci pro každodenní práci s dětmi v mateřské škole. Autorka předkládá řadu činností, které vedou k osvojování schopností důležitých pro budoucí čtení. Všechny aktivity vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

  Cíle

  Rozvíjení předčtenářských dovedností – rozvoj smyslů, orientace v prostoru a vnímání času, rozvoj představivosti, fantazie, paměti, myšlení, komunikativních dovedností, motoriky a grafomotoriky

  Typ výukového materiálu: Odborná publikace
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost|Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Spolupráce rodiny a předškolních zařízení pro rozvoj předčtenářských a raných čtenářských dovedností
  Organizační formy v MŠ podporující individualizované, skupinové a kooperační učení, Efektivní formy spolupráce MŠ s rodiči, poradenskými zařízeními a ZŠ směřující k provázanosti preprimárního a primárního vzdělávání
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Harazinová Radka, PhDr., Ph.D. <radka.harazinova@tul.cz>
  Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost v mateřské škole Tomášková, I. Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost v mateřské škole. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0790-0.

  Anotace

  Publikace obsahuje výčet dovedností budoucího školáka z hlediska čtenářské gramotnosti a další teoretická vymezení (Význam čtení pro život, Úloha rodiny ve vztahu k předčtenářské a čtenářské gramotnosti, Úloha mateřské školy v souvislosti s rozvojem čtenářské gramotnosti, Předpoklady pro čtení, Rozvoj smyslového vnímání, Orientace v prostoru a vnímání času, Rozvoj představivosti a fantazie, Rozvoj paměti, Rozvoj myšlení, Rozvoj řeči a komunikačních schopností, Rozvoj motoriky a grafomotoriky, Dovednosti budoucího školáka z hlediska čtenářské gramotnosti). Dále v ní najdeme příklady projektů a námětů pro vlastní činnost v mateřské škole. Vzdělávací nabídka je obohacena o příklady práce v mateřské škole, ale zároveň o možnosti spolupráce s rodinou (Ukázky projektů a námětů pro vlastní činnost). Vzhledem ke komplexnosti uvedeného didaktického materiálu autorka považovala za nutné a přínosné seznámit čtenáře s metodou Jany Swierkoszové pod názvem Metoda dobrého startu.

  Cíle

  Rozvoj předčtenářských dovedností u dětí v MŠ, Rozvoj sluchového a zrakového vnímání dětí, Rozvíjení orientace v prostoru a vnímání v času, Rozvíjení slovní zásoby

  Typ výukového materiálu: kniha
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost|Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty), Spolupráce rodiny a předškolních zařízení pro rozvoj předčtenářských a raných
  Cíle jako východiska vzdělávacích činností v MŠ, Organizační formy v MŠ podporující individualizované, skupinové a kooperační učení, Metody práce v předškolním vzdělávání se zaměřením na prožitkové a situační učení v praxi mateřských škol, Efektivní formy sp
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Polák, Milan, Mgr., Ph.D. Fasnerová, Martina, doc., PhDr., Ph.D. <polinm@seznam.cz>
  Rozvoj matematických pojmů a představ u dětí předškolního věku RNDr. Růžena Blažková, CSc.

  Anotace

  Autorka na webových stránkách prezentuje materiál zaměřený na rozvoj matematických pojmů a představ u dětí předškolního věku (vytváření matematických představ a pojmů, přirozená čísla, porovnávání čísel, příprava na operace s přirozenými čísly, geometrické představy, úlohy podporující rozvoj kombinatorického myšlení). V rámci kapitoly Vytváření matematických představ a pojmů se zabývá činnostmi směřujícími k vytvoření pojmu přirozeného čísla, tj. třídění (klasifikaci), přiřazování, uspořádání. Vše demonstruje na konkrétních příkladech.

  Cíle

  Podat ucelený pohled na problematiku rozvoje matematických pojmů a představ u dětí předškolního věku. Danou problematiku demonstrovat na konkrétních činnostech, úlohách.

  Typ výukového materiálu: webové stránky
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Práce s daty
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Bártková, Eva, Mgr., Ph.D. <eva.bartkova@upol.cz>
  Rozvoj předmatematických představ dětí předškolního věku. Metodický průvodce. FUCHS, E., LIŠKOVÁ, H., ZELENDOVÁ, E. (Ed.) JČMF: Praha, 2015. ISBN 978-80-7015-022-1.

  Anotace

  V tomto sborníku řada našich předních odborníků (matematiků, pedagogů a psychologů) ukazuje, jak složitý je proces tvorby předmatematických představ a jak této tvorbě vhodně a nenásilně napomoci. Témata sborníku: Předškolní věk, Vývoj poznávacích schopností a početních představ u dětí v předškolním období, Předmatematické představy ve vzdělávacích oblastech RVP PV, Prelogické myšlení, Transformace v předmatematické gramotnosti, Zobrazení prostoru kreslením a modelováním, Vytváření předčíselných představ v kontextu s možnou prevencí specifických poruch učení v předškolním věku, Didaktické prostředky.

  Cíle

  Podat ucelený pohled na problematiku rozvoje předmatematických představ dětí předškolního věku. Danou problematiku demonstrovat na konkrétních činnostech, úlohách.

  Typ výukového materiálu: sborník
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Orientace v prostoru a v rovině, Vnímání a organizace prostoru, Míra, Představy o kvantitě, Práce s daty, Rytmus, Logika
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Bártková, Eva, Mgr., Ph.D. <eva.bartkova@upol.cz>
  rozvoj zrakového, sluchového vnímání Kamila Balharová

  Anotace

  Jedná se o webové stránky stránky, jejichž autorkou je Kamila Balharová, jsou určeny pro děti s SPU na počátku školní docházky, nicméně úlohy lze využít pro individuální práci s dítětem předškolního věku jako prevenci rozvoje SPU a pro rozvoj předčtenářských dovedností

  Cíle

  Rozvíjení předčtenářských dovedností

  Typ výukového materiálu: webová stránka
  Cílová věková skupina: 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Valentová Hana, PhDr. <hanavan@seznam.cz>
  Růžové slůně Weize, Monika: Jak bylo malé růzové slůně jednou velmi snutné a jak všechno dobře dopadlo. Ilustrace Eric Battut. Thovt 2005 Inspirace od Kateřiny Šafránkové a Květy Kruger

  Anotace

  Text rozdělíme na části. Dětem vyjasňujeme význam některých slovních spojení. Dále se zde propojuje přečtené s předchozími znalostmi. Děti dostanou k textu pastelky a domalovávají slůně barvou, která se hodí k jejich pocitům (vizualizují) = pomáhají si při porozumění textu. Dále děti zkouší předvídat, vysuzovat. Snaží se odhalit autorský záměr a určovat důležitost. Po převyprávění příběhu, učíme děti, aby uvedly 1. Kdo jsou hlavní postavy, 2. kde a kdy se příběh odehrává, 3. která událost se stala na začátku příběhu, která v průběhu, a jak příběh skončil.

  Cíle

  Rozvoj sebevyjádření, slovní zásoby, myšlení, rozvoj fantazie, představivosti a paměti, rozvoj porozumění náznaku v textu, rozvoj vnímání vlastních pocitů v souvislosti s přečteným (vnímaným) textem

  Typ výukového materiálu: Příklad dobré praxe
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Brodská Martina, DiS. <m.erbi@seznam.cz>
  RVP Metodický portál spravuje Národní ústav pro vzdělávání

  Anotace

  Metodický portál RVP.CZ vznikl jako hlavní metodická podpora učitelů a k podpoře zavedení rámcových vzdělávacích programů ve školách. Jeho smyslem bylo vytvořit prostředí, ve kterém se budou moci učitelé navzájem inspirovat a informovat o svých zkušenostech. Základními kameny Metodického portálu RVP.CZ jsou pestrost, komplexnost, garantovanost, kvalita obsahu a inovativnost. Ředitelům a učitelům školek, základních, speciálních a základních uměleckých škol, gymnázií, středních odborných škol a škol s právem státní jazykové zkoušky tak jsou prostřednictvím elektronického média nabídnuty zkušenosti konkrétních učitelů i škol. Jejich obsahem jsou nejčastěji informace o tom, jak vytvářet jednotlivé části ŠVP, jak inovovat vlastní výuku předmětů, jak si poradit s rozvojem a hodnocením klíčových kompetencí a řada dalších informací z oborových témat. Jedná se o podněty, které by měly přinášet inspiraci do výuky. Tato podpora je učitelům nabízena skrze jednotlivé nástroje – moduly (modul Články, DUM, Diskuze atp.), které bychom mohli nazvat úložišti – databázemi jednotlivých materiálů. Dalším cílem, vedle shromažďování a budování jednotlivých modulů – úložišť, a také prezentace všech typů příspěvků teoretické i praktické povahy, bylo od počátku poskytnout učitelům fórum pro možnost konfrontovat své názory a zkušenosti s ostatními uživateli. Tímto fórem myslíme jednak moduly jako je například modul diskuze nebo modul blog, jakož i možností jednotlivé materiály hodnotit a komentovat. Těm učitelům, kteří nemají přístup na internet, byly v rámci projektů Metodika a METODIKA II zprostředkovány některé části příspěvků Metodického portálu publikováním tištěných sborníků. Cílovou skupinou, jak z hlediska uživatelů, tak i potenciálních autorů, jsou především praktikující ředitelé a učitelé škol. Mezi hlavní spolupracující organizace patří pilotní školy, ostatní organizace přímo řízené MŠMT, nestátní neziskové organizace a poskytovatelé vzdělávacích služeb.

  Cíle

  rozvoj osobnosti dítěte ve všech oblastech, rozvoj slovní zásoby, prožitkové učení

  Typ výukového materiálu: webová stránka
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost|Matematická pregramotnost|Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Organizační formy v MŠ podporující individualizované, skupinové a kooperační učení, Metody práce v předškolním vzdělávání se zaměřením na prožitkové a situační učení v praxi mateřských škol
  Orientace v prostoru a v rovině, Vnímání a organizace prostoru, Míra, Představy o kvantitě, Práce s daty, Rytmus, Logika
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Vaňková Jana <vankja2@seznam.cz>
  Sardinky (did. hra) dodává firma DJECO

  Anotace

  Sardinky – je to didaktická hra, která má rozvíjet zrakové vnímání, určit pořadí v řadě, zdůvodnit výběr, který dítě provedlo. Hra může být pro skupinu dětí už od 4 let, kdy jsou jednodušší pravidla hry – děti hledají uvedený obrázek a řadí za sebou…. pro starší děti: hráč dostane kartu s “krabičkou rybiček”, karty s jednotlivými sardinkami jsou otočené rubem uprostřed stolu. Hráči postupně berou (jako při pexesu) a pokud mají ve své krabičce sardinek tu, kterou otočily, přiloží je ke své kartě. Pokud ne, pokračuje další hráč. Nejdříve slovně komentuje učitelka (popis rybky), potom děti zdůvodňují, proč rybka patří/nepatří do jejich krabičky. Hru mají děti velmi rády.

  Cíle

  Rozlišovat a porovnávat podstatné znaky, najde rozdíly, učí se pracovat s chybou,třídí, seskupuje a přiřazuje podle kritéria, soustředí poronost na činnost po dobu cca 10-15 min., přemýší nahlas….

  Typ výukového materiálu: didaktická hra
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost|Matematická pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Pedagogická diagnostika a rané odhalení rizik
  Vnímání a organizace prostoru, Logika
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Laníková Alena, Bc. <a.lanikova@seznam.cz>
  Setkávání učitelek Adéla Havlová

  Anotace

  Setkávání učitelek jihočeských waldorfských mateřských škol Vzájemné setkávání pedagogů plní důležitou funkci. Od předávání zkušeností, praktických ukázek tak i vzájemného sdílení pracovního prostředí. Na programu setkání jsou témata, nad kterými společně diskutujeme, předáváme si náměty, postupy a sdílíme zkušenosti z praxe. Společně strávený čas se pohybuje mezi 2 – 2,5 hod. Místo setkání se mění – navštěvujeme vzájemně svá pracoviště a poznáváme tak odlišnosti i společné prvky alternativy našeho zaměření. Vždy jedna z mateřských škol hostí a chystá program a druzí přijíždí nahlédnout do jejích prostor a sdílet své pohledy i zkušenosti k tématu. Mluvíme zejména o sociálních dovednostech, klimatu ve škole, férovém prostředí, o vidění školy jako komunity, o radosti z učení a kritickém myšlení, kreativitě a zvídavosti. Také o problematice legislativně-právní, neboť všechny mateřské školy nejsou státní – veřejné, ale i soukromé neziskové – o.p.s. Tradičním tématem je prožívání svátků podle ročních období s praktickými ukázkami, pedagogická diagnostika, školní zralost, komunikace s rodinou, s dítětem, s kolegyněmi. Naším společným cílem je spokojené a šťastné dítě v mateřské škole, spokojený rodič a spokojená učitelka. Od školního roku 2015/2016 se 2-3x do roka setkávají učitelky waldorfských mateřských škol z Písku, Českých Budějovic, učitelky ze tříd s waldorfskými prvky ze Strakonic a Klatov a dětského klubu Janíček z Tábora. Tato setkávání jsou pro nás velmi obohacující a posilující.

  Cíle

  předávání zkušeností, praktických ukázek a vzájemného sdílení pracovního prostředí

  Typ výukového materiálu: setkávání, diskuse
  Cílová věková skupina: 7 a více letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Efektivní formy spolupráce MŠ s rodiči, poradenskými zařízeními a ZŠ směřující k provázanosti preprimárního a primárního vzdělávání
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Bc. Adéla Havlová <adela.havlova@email.cz>
  Šimonovy pracovní listy 24 “Do přírody za zvířátky” Konvalinková, K., Šimonovy pracovní listy 24 “Do přírody za zvířátky” Praha : Portál, 2016, ISBN 978-80-262-1036-8.

  Anotace

  Šimonovy pracovní listy jsou inspirativní pracovní sešit, který pomáhá vytvářet učitelkám pro děti zajímavé aktivity a vztah k přírodě. Sešit je rozdělen do 20 kapitol, kdy každá kapitola popisuje a připravuje aktivity na jedno zvířátko (housenka, včela, veverka, mravenec,…). Jednou z aktivit je vždy jednoduchá písnička ke zvířátku s melodií podle známých lidových písní. Dále kapitola obsahuje další dílčí činností, které dětem pomáhají poznávat přírodu a rozvíjet pozitivní vztahy k ní. Každá kapitola navíc nabízí o daném zvířátku základní informace (v jakém prostředí žije, čím se živí, apod.), které si děti postupně upevňují v dalších nabízených činnostech a aktivitách. Nabízené činnosti mohou být další inspirací k rozvíjení tématu. Propojení do projektů, aktivit s rodiči, pobytech venku, … .

  Cíle

  1. Utváření vztahů k přírodě, 2. Seznamování s životem zvířat, 3. Rozvíjení znalostí o přírodě

  Typ výukového materiálu: pracovní sešit
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Podpora a rozvoj přírodovědné pregramotnosti v mateřské škole
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Bc. Ladislava Tarčoňová <lladda@seznam.cz>
  Školní zralost Jiřina Bednářová, Vlasta Šmardová

  Anotace

  Publikace je určena všem, kteří se zabývají vývojem předškolního dítěte, posuzováním školní zralosti a metodami, jak dítě nejlépe připravit k zápisu a na vstup do základní školy. Kniha je rozdělena do několika oblastí, které je třeba vzít v potaz při posuzování školní zralosti. Grafomotorika a kresba, řeč, sluchové vnímání a paměť, zrakové vnímání a paměť, vnímání prostoru, času, základní matematické představy, sociální dovednosti, práceschopnost, pozornost, sebeobsluha a samostatnost. U každé oblasti je přehled položek, které je možno u dětí hodnotit. Přílohou publikace jsou pracovní listy týkající se jednotlivých diagnostických oblastí. Materiál je velice dobře využitelný zejména u nejstarších předškolních dětí.

  Cíle

  Posuzování školní zralosti, sluchové a zrakové vnímání, rozvíjení řečových schopností

  Typ výukového materiálu: Kniha + pracovní sešit
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Pedagogická diagnostika v mateřské škole
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Bc. Jitka Vacková <jitavac@seznam.cz>
  Školní zralost Jiřina Bednářová, Vlasta Šmardová

  Anotace

  Kniha obsahuje soubor jednoduchých diagnostických úkolů pro zjištění stavu školní připravenosti. Je určena nejen pedagogům, ale i rodičům. Zabývá se všemi složkami školní zralosti a může být i dobrou baterií pracovních listů pro předškoláky. Jednotlivé listy jsou zobrazeny na formátu A4, jsou barevné a pro děti atraktivní. Součástí knihy je i přehled dovedností a znalostí, které by mělo dítě v daném věku zvládat.

  Cíle

  Diagnostika dítěte, rozvoj matematických představ, rozvoj sluchového a zrakového vnímání

  Typ výukového materiálu: kniha
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata:
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Lodlová Zdeňka Bc. <zdenka.lodlova@gmail.com>
  Sleduj cestu vlastní tvorba

  Anotace

  Jedná se o pohybovou aktivitu, při které je úkolem sledovat barevnou cestu. Je zde rozvíjena orientace v prostoru, soustředěnost na činnost, pohybové dovednosti. Vedoucí hry nalepí v herně klikaté, vzájemně propletené cesty za pomoci barevných lepících pásek (izolep). Úkolem dětí je sledovat cestu určené barvy do cíle. Motivací je pomoc při hledání šnečí maminky, která zanechává slizovou stopu, malým, barevným šnečkům.

  Cíle

  Orientovat se v prostoru, v rovině, sledovat cestu, záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost, rozvíjet pohybové dovednosti

  Typ výukového materiálu: Pohybová a didaktická hra
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Orientace v prostoru a v rovině
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Stráníková Zdeňka <zdena.str@centrum.cz>
  Slovní diktát zkušenost od jiných učitelů

  Anotace

  Jedná se o hru, kdy učitelka volí obtížnost na zakladě dětí, které má před sebou a na základě jejich zkušeností. Diktuje dětem jednotlivá slova a ta je zapisují na papír, a to v podobě rytmického zápisu. Dlouhou slabiku označí – (pomlčkou) a krátkou slabiku . (tečkou) Zpočátku je dobré zařadit je dvojslabičná slova, poté můžeme přidat i trojslabiční či více. Tato hra děti velmi baví, mají pocit, že začínají psát a to ještě kódovaným jazykem. Byly velmi nadšené a hrají ji vždy s velkou chutí. Možné je i způsob obrátit, pokud mají děti již dostatek zkušeností. Můžeme dát např. – – a děti mohou vymýšlet slova, která toto splňují. Není omezeno tvary slov a druhy. Hru je možno hrát při volné chvilce, v odpoledním čase či jen se skupinkou dětí,pokud mají zájem.

  Cíle

  Rozvoj sluchového vnímání, učení se rytmu slov, rozlišování délky slabik a jejich zapisování – do budoucna matematické kódování

  Typ výukového materiálu: Didaktická hra
  Cílová věková skupina: 6letí, 7 a více letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Rytmus
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Rysová, Jana, Bc. <janarysovaa@seznam.cz>
  Soubor cvičení a her na rozvíjení prostorově – orientační schopností Kafomet

  Anotace

  Lezení ve vzporu dřepmo určeným směrem s vyhýbáním.Okraje hracího prostoru ohraničíme lanem, střed zůstane volný. Jeden vymezený prostor označíme obrázkem kočičky , druhý obrázkem pejska. Děti rozdělíme do dvou skupin a postaví se na označené místo.Během hudebního doprovodu si děti vymění místa – lezením, vzájemným vyhýbáním(kočičky jdou navštívit pejsky.

  Cíle

  Rozvoj schopností orientace v prostoru, rozvoj funkce analyzátorů( zrakového,sluchového , kinestetického , dotykového) , rozvoj schopnosti odhadnout polohu vlastního těla

  Typ výukového materiálu: Pohybová hra
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata:
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Miroslava Jonášová <rybka.mirka@seznam.cz>
  Soubor pohádek I. HAFERA – učební pomůcky s.r.o.

  Anotace

  Soubor pohádek I. je učební pomůcka určená pro děti mateřských škol, prvního stupně speciálních a praktických škol a prvního ročníku základní školy. Obsahuje tři pohádky každou s jiným zaměřením. I. “Pohádka o třech medvědech” – děti rozvíjejí prostorovou orientaci a matematické představy, aktivně se účastí převyprávění pohádky pomocí přiložených obrázků na magnetickou tabuli. Přirovnávají tři velikosti (malý, větší, největší), hledají nadřazené pojmy (nábytek, nádobí atd.) II. “Pohádka o veliké řepě” – děti poznávají rodinné vztahy (dědeček – babička, vnuk – vnučka, matka – otec, dcera – syn atd.), pracovní činnosti (starání se o rostliny, zalévání, kypření), nadřazené pojmy (zahradní nářadí), prostorovou orientaci (před, za, poslední, první). III. “Pohádka o budce v poli” – děti procvičují paměť (jak přicházejí zvířátka k budce za sebou), stavbu budky (stavební materiály, zednické nářadí, atd.), přiřazení zvířátek, zajíček v lese, na poli. Další možnosti využití: dramatizace pohádky, hra pexeso, skládání obrázků dle dodaného vzoru+puzzle (tři medvědi, O budce), skládání posloupnosti děje dle obrázků z pohádky pojmenování postav a děje dle obrázku z pohádky napodobení zvuků zvířat (citoslovce). Pomůcka je u dětí velmi oblíbená.

  Cíle

  Rozvoj jazykové komunikace, slovní zásoby a udržení pozornosti, rozvoj sluchového a zrakového vnímání a paměti, rozvoj prostorové orientace, rozvíjení předčtenářských dovedností

  Typ výukového materiálu: učební pomůcka
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Bc. Ladislava Sehnoutková <ms41.lbc@volny.cz>
  Soubor pohádek III. HAFERA – učební pomůcky s.r.o.

  Anotace

  Soubor pohádek III. je velice oblíbená učební pomůcka pro děti předškolního věku. Pohádky jsou u dětí oblíbené pro jejich jednoduchý děj, časté opakování určitých dějových prvků a možností rychlého zapamatování. Pohádky napomáhají u dětí k rozvoji vyjadřování, řeči, komunikačních dovedností, rozvíjejí jejich vnímání časové posloupnosti, podporují fantazii, napomáhají k pochopení různých modelů jednání, chování. Dají se využít k další komunikaci s rodiči, učiteli a kamarády. Při činnostech a hrách s pohádkami se děti rozvíjejí také společensky a citově. Tento soubor napomáhá přiblížit dětem ty nejznámější pohádky a jejich prostřednictvím jim zprostředkovávat další zajímavé činnosti a chvíle strávené s pohádkou. V třetí sadě najdeme tyto pohádky: “O třech prasátkách”, “O kůzlátkách”, “O kohoutkovi a slepičce” . Soubor pohádek se dá využít k dramatizaci pohádky, skládání obrázků, ke hře Pexeso, skládání posloupnosti děje aj. V pohádce O kohoutkovi a slepičce se učíme k časové orientaci, přiřazování postaviček k domečkům nářadí. Obrázky z pohádek můžeme zamíchat a nechat děti vybrat, které obrázky patří k sobě podle pohádky (Popletená pohádka). Obrázky ze souboru jsou vyrobeny z kvalitního materiálu, které jsou vhodné pro dětské vyžití.

  Cíle

  Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, rozvoj pozornosti, paměti, sluchového a zrakového vnímání, porozumění textu

  Typ výukového materiálu: učební pomůcka
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Bc. Ladislava Sehnoutková <ms41.lbc@volny.cz>
  Soubor pohádek IV. HAFERA – učební pomůcky s.r.o.

  Anotace

  Soubor pohádek IV. je učební pomůcka určená pro děti mateřských škol, prvního stupně speciálních a praktických škol a prvního ročníku základní školy. Obsahuje tři pohádky “O koblížkovi“, Šípková Růženka“a „O dvanácti měsíčkách“, které doplňují obrázky, puzzle a vystřižené postavy. Ty se dají umístit do prostoru, na magnetickou tabuli a na pracovní stolek dětí. Ke každé pohádce je obraz pro interaktivní práci na magnetické tabuli. Učební pomůcka pomáhá k rozvíjení smyslového vnímání, prostorové orientace, matematických představ, k slovnímu vyjadřování a slovní zásobě, k rozvoji soustředěnosti, pozornosti, uvědomění si, že tu nejsem sám, ke komunikaci s dospělým, k posílení motivace k činnosti. Možnosti využití: dramatizace pohádky, skládání karet dle přidaného textu, skládání obrázku puzzle, hra pexeso, Najdi rozdíly (u označených karet hledají děti určitý počet rozdílných prvků), pojmenování postav vyskytujících se v jednotlivých pohádkách, napodobení zvuků zvířat – citoslovce, popis obrázku, popletená pohádka – do posloupnosti pohádky vmícháme i několik karet z jiné pohádky (děti učí, která kartička tam nepatří), vyber správné postavy (zamícháme na magnetické tabuli několik postav a předmětů ze dvou a tří pohádek a děti vybírají správné postavy), Hra co chybí (dáme dětem dobře prohlédnout, pak otočíme a zamícháme na ploše, jeden obrázek odebereme, otočíme zpět a děti určují, který obrázek chybí), pojmenování a posloupnost měsíců. Učební pomůcka je oblíbená mezi dětmi.

  Cíle

  Rozvoj jazykové komunikace, slovní zásoby a udržení pozornosti, rozvoj sluchového a zrakového vnímání a paměti, rozvoj prostorové orientace, rozvíjení předčtenářských dovedností

  Typ výukového materiálu: učební pomůcka
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Marková Šárka <ms41.lbc@volny.cz>
  Soubor pohádek IV. HAFERA – učební pomůcky s.r.o.

  Anotace

  Soubor pohádek IV. je učební pomůcka určená pro děti mateřských škol, prvního stupně speciálních a praktických škol a prvního ročníku základní školy. Obsahuje tři pohádky “O koblížkovi“, Šípková Růženka“a „O dvanácti měsíčkách“, které doplňují obrázky, puzzle a vystřižené postavy. Ty se dají umístit do prostoru, na magnetickou tabuli a na pracovní stolek dětí. Ke každé pohádce je obraz pro interaktivní práci na magnetické tabuli. Učební pomůcka pomáhá k rozvíjení smyslového vnímání, prostorové orientace, matematických představ, k slovnímu vyjadřování a slovní zásobě, k rozvoji soustředěnosti, pozornosti, uvědomění si, že tu nejsem sám, ke komunikaci s dospělým, k posílení motivace k činnosti. Možnosti využití: dramatizace pohádky, skládání karet dle přidaného textu, skládání obrázku puzzle, hra pexeso, Najdi rozdíly (u označených karet hledají děti určitý počet rozdílných prvků), pojmenování postav vyskytujících se v jednotlivých pohádkách, napodobení zvuků zvířat – citoslovce, popis obrázku, popletená pohádka – do posloupnosti pohádky vmícháme i několik karet z jiné pohádky (děti učí, která kartička tam nepatří), vyber správné postavy (zamícháme na magnetické tabuli několik postav a předmětů ze dvou a tří pohádek a děti vybírají správné postavy), Hra co chybí (dáme dětem dobře prohlédnout, pak otočíme a zamícháme na ploše, jeden obrázek odebereme, otočíme zpět a děti určují, který obrázek chybí), pojmenování a posloupnost měsíců. Učební pomůcka je oblíbená mezi dětmi.

  Cíle

  Rozvoj jazykové komunikace, slovní zásoby a udržení pozornosti, rozvoj sluchového a zrakového vnímání a paměti, rozvoj prostorové orientace, rozvíjení předčtenářských dovedností

  Typ výukového materiálu: učební pomůcka
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Marková Šárka <ms41.lbc@volny.cz>
  Speed cups Piatnik

  Anotace

  Každý z hráčů obdrží pět barevných plastových kelímků. 24 karet se zamíchá a položí doprostřed stolu lícem dolů vedle zvonečku. Jeden hráč otočí vrchní kartu. Ta zobrazuje barevné předměty (vlaky, ptáky, hrnky a další) poskládané buď horizontálně nebo vertikálně. Každý z hráčů se pak snaží co nejrychleji poskládat své kalíšky podle předlohy. První hráč, kterému se to podaří, pak zacinká na zvonek. Pokud kalíšky seskládal správně, získá kartu coby bod. Dle doporučení výrobce vhodná pro děti starší šesti let. Z vlastní zkušenosti mám ověřeno, že zvládají hru hrát i některé čtyřleté děti.

  Cíle

  Rozvoj orientace v prostoru, vnímání a organizace prostoru, rozvoj postřehu,soustředění, pozornosti. Dodržovat pravidla hry.

  Typ výukového materiálu: didaktická hra
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Orientace v prostoru a v rovině, Vnímání a organizace prostoru, Logika
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Veronika Chramostová <vchramostova@centrum.cz>
  Společné čtení Mgr. Hana Burianová

  Anotace

  Navázání spolupráce s rodiči, vybrat několik maminek (babiček, dědečků nebo tatínků), kteří by byli ochotni přijít přečíst dětem do školky pohádku. Pokud jsou to pracující rodiče, může den v mateřské škole začínat poslechem pohádky. Úvodní pohádku přečte paní ředitelka. Povídání o poslouchaném textu, rozhovor s danou osobou. Vyprávění o koníčku čtenářství, o lásce ke knihám. Ale také, jak se ke knihám máme chovat, jak si je uchránit, aby dlouho vypadaly jako nové, ale neustále čtené. Jak listovat knihou, obracet stránky, dát dětem návod, jak si poskládat z papíru obal na knihu nebo záložku do knihy. Vhodný papír si mohou děti samy vytvořit na dalších společných výtvarných dílnách s rodiči a obalit si knihu přinesenou z domova. Uspořádat pro rodiče setkání, kde jim mateřská škola nabídne a umožní představit a poznat nové knihy na trhu (bude-li je sama mít možnost zakoupit), vhodné pro věkovou kategorii. Vytvořit si knihu, kam se budou všichni čtoucí rodiče a prarodiče zapisovat. Poradit, jak vybudovat dětem doma jejich vlastní knihovničku.

  Cíle

  Rozvíjení předčtenářských dovedností. Rozvoj slovní zásoby. Komunikace a vzájemné poznávání, spolupráce.

  Typ výukového materiálu: projekt
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty), Spolupráce rodiny a předškolních zařízení pro rozvoj předčtenářských a raných čtenářských dovedností
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Burianová, Hana, Mgr. <info@zs-kninice.cz>
  Společné čtení s rodiči Mgr. Hana Burianová

  Anotace

  Návštěva místní nebo regionální knihovny nabízí ukázku uložení knih ve velkém. Následuje vybudování čtenářského koutku nebo modernizace stávajícího koutku ve třídě. Zajistit vhodné police na knihy k uložení do knihovny a k vystavení knih a časopisů pro děti. Vytvořit místo k poslechu a listování knihou ve třídě – pohovky, sedačky, sedáky, sedací pytle, koberec apod. Vytvořit místo na vlastní práci – tvotbu při čtení: stolky, židličky, psací a výtvarné potřeby, doplnit místo o pískovničku nebo sadu „šablon“ na obtahování základních cviků grafomotoriky (kličky horní, dolní, vlny, ovály apod.) Vytvořit místo na uložení potřeb pro dramatickou výchovu – prstoví maňásci, loutkové divadlo, karnevalové čepičky, sada maňásků. Vytvořit plátěnou tašku na vypůjčenou knihu ze školní knihovny – vlasní potisk dětmi. Tašku s knihou si přinesou vždy určený den do mateřské školy, který je věnovámčtenářské pregramotnosti. Vést dokumentaci čtenářského portfolia dítěte: učitel si zapisuje knihy vybrané dítětem, doporučuje další, připraví si pracovní listy k dané knize pro práci doma s rodiči (zpětná vazba, čtení s porozuměním), zakládá si jeho ilustrace apod. Pracovní listy mohou děti vyplňovat doma při společném čtení s rodiči. Ve škole pomocí otázek učitelky a svého pracovního listu vypravují o přečtené knize. Ostatní děti poslouchají a mohou si ke kamarádově knize namalovat obrázek. Kladou otázky k příběhu v knize. Učitel může ještě podle potřeby doplnit informace ke knize nebo přečíst úryvek. Hodnocení prezentace samotnými dětmi. Výstavka výtvarných prací.

  Cíle

  Rozvíjení předčtenářských dovedností. Rozvoj slovní zásoby. Komunikace a vzájemné poznávání, spolupráce s rodiči i mezi dětmi navzájem..

  Typ výukového materiálu: projekt
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty), Spolupráce rodiny a předškolních zařízení pro rozvoj předčtenářských a raných čtenářských dovedností
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Burianová, Hana, Mgr. <info@zs-kninice.cz>
  Spolupráce MŠ a ZŠ vlastní a spolupráce s učitelkami ZŠ

  Anotace

  Jedním z hlavních úkolů mateřské školy je usnadňovat dítěti jeho další vzdělávací a životní cestu. Veškeré úsilí mateřské školy by mělo vést k tomu, aby dětem pomohla dobře se na tento důležitý úsek jejich života přichystat, aby se do školy těšily, měly povědomí o tom, co je čeká a byly dle svých možností a schopností úspěšné. Spolupráce mateřské školy a základní školy může významně přispět k adaptaci dítěte v 1. třídě. Společně vypracovávají plán spolupráce, který je v průběhu školního roku naplňován. Spolupráce se prolíná během celého školního roku, je plánovaná, promyšlená, dostatečně připravená. První návštěva dětí 5-6 letých probíhá na podzim, kdy jdou pozdravit „bývalé“ kamarády, kteří jim ukáží, co se už za krátkou dobu ve škole naučili. Děti se seznámí s budovou školy, prohlédnou si výzdobu a některé místnosti, jako např.tělocvičnu, jídelnu, družinu. Další návštěvy jsou plánovány v měsíčním intervalu a mimo paní učitelku jsou do přípravy aktivit zapojeni také žáci 5. třídy, kteří pomáhají nejen seznamovat předškoláky s prostředím, atmosférou a klimatem školy, ale také jsou jejich průvodci v oblasti vzdělávání. Při společných akcích se děti navzájem více poznávají, jsou v jiném prostředí, než na které jsou zvyklé a seznamují se s novými kamarády. Více se také poznávají učitelky z MŠ s učitelkami ze ZŠ a mohou si mezi sebou předávat svoje zkušenosti, poznatky a plánovat další společné aktivity. Učitelky mateřské školy tak získávají i poznatky o požadavcích na dítě v 1. třídě a mohou tak přizpůsobit svůj výchovně vzdělávací program.

  Cíle

  1. Seznámení dětí s prostředím školy 2. Rozvíjet děti a uspokojovat jejich potřeby 3. Usnadnit a zpříjemnit dětem začátek školní docházky a vzdělávání

  Typ výukového materiálu: příklad dobré praxe
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Efektivní formy spolupráce MŠ s rodiči, poradenskými zařízeními a ZŠ směřující k provázanosti preprimárního a primárního vzdělávání
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Fantová, Radislava, Mgr. <fantova.r@seznam.cz>
  Spolupráce učitele a rodiny Mgr. et Mgr. Iveta Tichá

  Anotace

  Společným cílem rodičů a učitele je spokojené dítě. Podle Rabušicové a kol.(2004) zaujímá učitel/ škola a rodina v oblasti vzdělávání komplementární role a navzájem se liší ve svých požadavcích, prioritách a očekáváních, v organizaci prostoru a času, ve vztahu k dětem, v míře formálnosti a v řadě dalších aspektů. Společným cílem obou institucí je zajistit optimální vývoj dětí a rozvoj jejich osobnosti. Přátelský vztah mezi těmito institucemi tvoří základnu pro vybudování kvalitní výchovy. V rámci rodiny se utvářejí první návyky dítěte a formuje se osobnost. Škola následně přispívá odbornou péčí k tomu, aby se dítě mohlo následně rozvíjet. Aby mohl učitel kvalitně pracovat, potřebuje znát i atmosféru, ve kterých žáci žijí, ale i podmínky, ve kterých se učí a připravují. Vzhledem k rozsahu tématu jsou nastíněna pouze vybraná témata. K hlubšímu vhledu do problematiky a získání ucelenějšího obrazu doporučuji prostudovat níže uvedenou literaturu či webové portály.

  Cíle

  Optimální spolupráce učitele a rodiny, Význam rodinných rituálů, Začleňování témat pozitivní psychologie do spolupráce učitele s rodinou

  Typ výukového materiálu: Studijní materiál
  Cílová věková skupina: 7 a více letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Efektivní formy spolupráce MŠ s rodiči, poradenskými zařízeními a ZŠ směřující k provázanosti preprimárního a primárního vzdělávání
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Mgr. et Mgr. Iveta Tichá <iVETAti@seznam.cz>
  Šroubovací vajíčko Didaktika Sowa s.r.o.

  Anotace

  Šroubovací stavebnice

  Cíle

  Podporuje myšlení, tvořivost, motoriku a koordinaci

  Typ výukového materiálu: Šroubovací stavebnice
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Vnímání a organizace prostoru, Míra, Logika
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Mgr. Marta Adamová <Martinkaadamova@gmail.com>
  Stavebnice krajiny (model krajiny) Tomáš Matějček (inspirováno všeobecně známou aktivitou)

  Anotace

  Vytváření modelů reálné krajiny. Lze realizovat v interiéru i v přírodním prostředí. Přírodní prostředí poskytuje pro tento typ aktivit mimořádně vhodné podmínky, protože zde lze najít řadu vhodných materiálů (šišky, klacíky, kamínky, mechy, sypké materiály různých barev jako je písek, hlína, jehličí aj.). Jejich využívání podněcuje a rozvíjí dětskou fantazii a směřuje k uvědomování si principů fungování reálné krajiny (řeky tečou na dně údolí, údolí bývají většinou osídlena více než jiné části krajiny…). Známou aktivitou jsou tzv. „domečky pro skřítky“, motivace však může být různá (vlastní zkušenost: domečky pro tučňáčky – i když je to v realitě nesmysl, je to silně motivující). Pro realizaci aktivity v interiéru lze využívat různé herní prvky z deskových her (modely stromů, figurky zvířat apod.), stavebnic, běžné předměty (modrá stuha jako řeka, kus hnědé látky jako pole), výstřižky a skládačky z papíru či jiné pro tento účel vytvořené díly.

  Cíle

  rozvíjení geografické pregramotnosti, rozvoj prostorové představivosti, vytváření pozitivního vztahu k okolnímu prostředí

  Typ výukového materiálu: hravá aktivita
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Podpora a rozvoj přírodovědné pregramotnosti v mateřské škole
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Matějček Tomáš, Řezníčková Dana <tomas.matejcek@natur.cuni.cz>
  Stavebnice Morphun Mí100 s.r.o.

  Anotace

  stavebnice

  Cíle

  Rozvoj předmatematických představ, rozlišování barev, tvarů, určování posloupnosti

  Typ výukového materiálu: stavebnice
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Míra, Rytmus, Logika
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Bc. Doris Vávrová <pinacolada.d@seznam.cz>
  Stromy Vlastní tvorba, internet

  Anotace

  Potřeby: nakreslený/vystřižený strom, kartičky s puntíky a číslicemi, obrázky jablíček (různé barvy), víčka, opadané listy Strom č. 1.: – Dítě podle předlohy (barva jablíčka a kartička s číslem – puntíkem) dává na strom správný počet a správnou barvu jablíček. Strom č. 2.: – Dítě přidává ke stromu opadané listí podle správného počtu puntíku na stromě – listy lze ještě mezi sebou porovnávat dle velikosti

  Cíle

  Porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla, třídění dle barev, orientace v číselné řadě, chápat, že číslovka označuje počet

  Typ výukového materiálu: Didaktická pomůcka
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Představy o kvantitě
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Deutschová Michaela, Bc. <michaeladeutschova@seznam.cz>
  Sudoku s diamanty www.benjamin.cz

  Anotace

  Zábavná hra pro děti při činnostech ve skupinách nebo při individuálním vzdělávání. V dřevěné krabičce jsou usazeny “diamanty” v dřevěných kostkách. Dětem se snadno manipuluje prstem při posunu, děti řadí podle barev do řádků nebo sloupců. Vhodné i pro menší děti, které kameny vytáhnou na pracovní plochu a kameny skládají do krabičky jednotlivě.

  Cíle

  Rozvíjení logického myšlení, orientace v prostoru, poznávání barev

  Typ výukového materiálu: didaktická pomůcka
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Organizační formy v MŠ podporující individualizované, skupinové a kooperační učení
  Orientace v prostoru a v rovině, Práce s daty, Logika
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Mgr. Ivona Urbišová <materskaskola.hlusovice@seznam.cz>
  Šupíkův deník kolektiv celé třídy

  Anotace

  Celý rok si děti na víkend střídavě půjčují plyšového papouška Šupíka,se kterým vymyslí nějaký pěkný program.Šupík je papušek,se kterým celý rok objevujeme různé ostrovy(např.ostov věčného ledu,ostrov dinosauří,barevných ptáků…..). S rodiči mají za úkol vše dokumentovat. Na jeden list deníčku mají za úkol fotky nalepit a k nim zapsat popis prožitého a i veselých zážitků se Šupíkem. Vymýšlí si sami,co napsat. PO přinesení do školky se list každého vloží do společného deníčku. Pokud to čas dovolí,přečtou své zážitky sami rodiče s dětmi ve školce ostatním dětem nebo deníček přečte pí.učitelka. Děti si během roku mohou deníček kdykoliv prohlížet a vyprávět si u něj své zážitky. A dělají to velmi často a rádi. Je strašně pěkné zapojení a zapálení rodičů do psaní a tvoření společného díla.

  Cíle

  spolupráce rodiny

  Typ výukového materiálu: deník
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Spolupráce rodiny a předškolních zařízení pro rozvoj předčtenářských a raných čtenářských dovedností
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Lucie Volfová <lucakolman@centrum.cz>
  Týden čtení dětem Projekt Celé Česko čte dětem

  Anotace

  Týden čtení dětem je každoroční součástí projektu Celé Česko čte dětem. Již několik let se naše MŠ s radostí zapojuje do této oblíbené akce. Každá třída zve rodinné příslušníky dětí (rodiče, prarodiče, sourozence,..), kteří po domluvě s učitelkou přijdou přečíst dětem pohádku. Odměněni jsou potleskem a záložkou do knihy. Samozřejmě lze na čtení navázat další činností- rozhovory, pracovní listy, omalovánky, hádanky.. Akce se již u nás stala tradicí, každým rokem přibývá ochotných čtenářů, takže se nám většinou protáhne i do dalších týdnů.

  Cíle

  utváření vztahu ke knížkám, popularizace čtení knih příkladem dospělých, rozvoj slovní zásoby,

  Typ výukového materiálu: knihy, omalovánky, pracovní listy
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty), Spolupráce rodiny a předškolních zařízení pro rozvoj předčtenářských a raných čtenářských dovedností
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Zatloukalová Marta, DiS. <martazatl@seznam.cz>
  tabulka schopností a dovedností vlastní tvorba

  Anotace

  Tato tabulka je pro mě přehledným zdrojem informací o schopnostech a dovednostech dětí ve třídě. Toto konzultuji i individuálně s rodiči, na co je potřeba se zaměřit, jakou má dítě lateralitu a pod. Tabulku vyplňuji systémem neúplných nebo trojúhelníčků, které znázorňují stupeň schopnosti či dovednosti.Činnost je průběžná, předchází pozorování a prověřování dětí. Tabulka mně napomáhá k tomu, abych měla stručný přehled , na co se mám individuálně zaměřit…

  Cíle

  Utváření vztahu a spolupráce s rodinou a učitelkami, hodnocení schopností a dovedností dítěte,

  Typ výukového materiálu: tabulka
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Pedagogická diagnostika v mateřské škole
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Zdeňka Benešová <zdebenesova@seznam.cz>
  Tajemství přírodovědy v pokusech Pavel Beneš

  Anotace

  Souprava spolu s metodickou příručkou tvoří základ pro podporu experimentální činnosti v MŠ a ZŠ, kde absence vybavení často znemožňuje zařadit experiment do výuky. Bezpečná a přenosná souprava obsahuje vybavení pro provedení 57 pokusů. Ty jsou podrobně popsány v metodické příručce.

  Cíle

  Rozvoj přírodovědné pregramotnosti a gramotnosti prostřednictvím přírodovědného experimentu, rozvoj kompetencí (k učení, řešení problémů, komunikativní), podpořit zařazování experimentu do výuky

  Typ výukového materiálu: Souprava pro pokusy s metidickou příručkou
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Podpora a rozvoj přírodovědné pregramotnosti v mateřské škole
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc. <pavel.benes@pedf.cuni.cz>
  Tajemství přírody Lach – ner s.r.o

  Anotace

  Souprava Tajemství přírody (Souprava pro pokusy v MŠ a ZŠ) je přenosná, plastová krabice o rozměrech 310 x 440 x 230 mm. Souprava obsahuje pomůcky a chemikálie, které jsou v krabici přehledně uspořádány a chráněny proti jejich rozbití. Součástí soupravy je příručka, která uvádí 100 jednoduchých přírodovědných pokusů. Jde o pokusy motivační a poznávací, určené dětem mateřských škol, žákům základních škol a dalším zájemcům. Souprava je snadno přenosná. Rozměr soupravy umožňuje její uložení bez nároků na samostatnou místnost.Součástí soupravy je příručka s náměty pro 100 přírodovědných pokusů, které lze realizovat s pomůckami a chemikáliemi v soupravě, popř. s využitím běžně dostupných látek z praktického života. Navrhované pokusy jsou bezpečné při dodržování běžných pravidel. Přehledné uspořádání pomůcek a chemikálií, příprava na výuku a úklid jsou časově nenáročné. Děti si aktivně osvojují základní pojmy, pozorují, experimentují, vyvozují závěry .Pokusy jsou velmi oblíbené u děti – jsou to pokusy s vodou, potravinami, rostlinami,barvami, mýdlem, papírem, vzduchem……

  Cíle

  prostřednictvím vnímání přírody pochopit přírodní zákonitosti, prožitek z pokusů, rpzvoj přírodovědné gramostnosti

  Typ výukového materiálu: souprava pro pokusy
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Metody práce v předškolním vzdělávání se zaměřením na prožitkové a situační učení v praxi mateřských škol, Podpora a rozvoj přírodovědné pregramotnosti v mateřské škole
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Vaňková Jana <vankja2@seznam.cz>
  Těšíme se do divadla Vlastní tvorba

  Anotace

  Jde o situační projekt na spolupráci mezi třídami. Časový rozsah projektu jsou tři dny. Projekt je určen dětem ve věku 3-7 let. Při realizaci tohoto projektu je důležitá spolupráce rodičů. Včasná a přesná informace na nástěnce a motivace dětí. Nutné slavnostní oblečení. Myšlenková mapa: zážitky a zkušenosti, spoluoráce s rodiči, výroba dárků hercům, poděkování a potlesk, výstava knih O pejskovi a kočičce (přinést své knihy z domova), četba, prohlížení (O panence, která tence plakala), úklid hraček na místo – sebehodnocení, fantazie – co asi hračky dělají, když my jdeme spát, nové pojmy – hlediště, jeviště, uvaděčky, přestávka, kukátko, výroba lístků, programu, výtvarné ztvárnění prožitku, výroba loutek z papíru, dramatizace.

  Cíle

  Základy společenského chování v divadle, vztah ke kulturním hodnotám – k divadlu, základy týmové práce a spolupráce mezi třídami

  Typ výukového materiálu: Vlastní projekt – vhodné pracovní listy
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty), Spolupráce rodiny a předškolních zařízení pro rozvoj předčtenářských a raných čtenářských dovedností
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Božena Průšová <radkakratochvilova.sedlcany@seznam.cz>
  Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky ŠVANCAROVÁ, Daniela a KUCHARSKÁ, Anna. Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky. 1. vyd. Praha: Scientia, 2001. 27 s. ISBN 80-7183-221-9.

  Anotace

  Publikace věnující se pedagogické diagnostice, konkrétně zacílená na zachycování dětí, které by mohly mít obtíže při osvojování čtení a psaní. Kromě testu samotného, je součástí publikace také statistické zpracování výsledků a doporučená cvičení na rozvoj sledovaných oblastí.

  Cíle

  Rozvoj diagnostických kompetencí učitele MŠ, ověřování úrovně psychických funkcí dětí předškolního věku, rozvoj sluchového a zrakového vnímání, artikulace, jemné motoriky, intermodality a tvoření rýmů

  Typ výukového materiálu: kniha
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost|Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Pedagogická diagnostika a rané odhalení rizik
  Pedagogická diagnostika v mateřské škole
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: PhDr. Jitka Petrová, Ph.D. <jitka.petrova@upol.cz>
  Totty Tiles Orda industries Ltd.

  Anotace

  Vkládání geometrických tvarů do určených otvorů.

  Cíle

  Rozlišování barev a tvarů, rozvoj předmatematických představ.

  Typ výukového materiálu: Manipulační a vkládací hra
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Vnímání a organizace prostoru, Míra, Logika
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Mgr. Marta Adamová <Martinkaadamova@gmail.com>
  Tvořivá dramatika Bc. Irena Kopecká, Romana Žižková a Eva Lenčéšová

  Anotace

  Ucelený didaktický materiál, který zohledňuje všestranný rozvoj dítěte a slouží také jako příklad dobré praxe. Výborná ukázka možností práce s knihou a navazujících činností a aktivit.

  Cíle

  Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření). Rozvoj kladného postoje k životu a přírodě. Orientace v nejbližším okolí. Prožitek z četby.

  Typ výukového materiálu: webová stránka
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Metody práce v předškolním vzdělávání se zaměřením na prožitkové a situační učení v praxi mateřských škol, Podpora a rozvoj přírodovědné pregramotnosti v mateřské škole
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Sedláčková, Magdaléna, Mgr. <m.sedlackova@jsweb.cz>
  Tvorivé dieťa predškolského veku Šimonová, G., Dargová, J. Tvorivé dieťa predškolského veku. Prešov: Rokus s.r.o., 2001. ISBN 80-89055-11-7.

  Anotace

  Publikace psaná ve slovenském jazyce se zabývá rozvojem tvořivosti dětí předškolního věku. Je rozdělena do čtyř kapitol, přičemž prvá (Tvorivosť a tvorivá osobnosť) je zaměřena na tvořivou osobnost učitele a dítěte. Druhá kapitola (Hra ako prostriedok stimulácie tvorivosti detí) je věnována mimo jiné dělení a organizaci her, podmínkám pro jejich realizaci a úloze hračky v životě dítěte. Ve třetí kapitole (Overovanie tvorivosti detí predškolského veku veku) najde uživatel informace o realizaci a vyhodnocení výzkumu v uvedené oblasti. Pro praxi je nejcennější kapitola čtvrtá, kde najdou učitelé konkrétní program rozvoje dětské tvořivosti rozdělený do třiceti kroků (setkání a her), přičemž každý z nich je detailně popsán s uvedením edukačního cíle, postupu a případných obměn. Dále jsou uvedeny možnosti rozšíření či obměny programu s příklady dalších her.

  Cíle

  Rozvíjení tvořivosti u dětí předškolního věku, Sestavení programu výchovy k tvořivosti a jeho ověření v praxi, Výběr vhodných her a strategií zaměřených na rozvoj tvořivosti.

  Typ výukového materiálu: kniha
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost|Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění
  Organizační formy v MŠ podporující individualizované, skupinové a kooperační učení, Metody práce v předškolním vzdělávání se zaměřením na prožitkové a situační učení v praxi mateřských škol
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Polák, Milan Mgr. Ph.D. Fasnerová, Martina doc. PhDr. <milan.polak@upol.cz>
  Ubongo junior “albi”

  Anotace

  Ubongo Junior se skládá z hracích karet a dílků různých tvarů, na kterých jsou nakreslena zvířata. Na každé kartě je tvar rozdělený do čtvercových políček a ve spodní části jsou nakreslena 2 až 3 zvířata. Úkolem je pokrýt danou plochu dílky s vyobrazenými zvířaty. Každá karta nabízí skládání dvou úrovní obtížnosti (barevně odlišených). Dle doporučení se hry účastní 2 – 4 hráči, kteří začínají skládat ve stejnou dobu a nejrychlejší z nich zvolá: “Ubongo!” Hru samozřejmě může hrát i jeden hráč, který se například snaží vyplnit co nejvíc karet či dodržet časový limit (použití přesýpacích hodin). Výtvarné zpracování vybízí děti nejen ke hře s danými pravily, ale i volné tvorbě (pokrývání plochy s různými variantami zadáním). Autoři hry udávají spodní věkovou hranici 5 let. Hru ale mohou využívat i mladší děti, buď s obměnami či ve stávající podobě. Zjednodušit můžeme hru například tím, že dítěti připravíme dílky ve “správné” poloze, jeden dílek na kartu umístíme nebo se v umisťování dílků střídáme. Tím může hra změnit svůj charakter ze soutěživé na kooperativní. Hra má své pokračování ve hře Ubongo, která se liší obtížností zadání (velikost skládaného pole a počet i různorodost hracích kamenů), které zvládají i předškoláci, zvlášť pokud předtím prošli verzí hry Ubongo Junior.

  Cíle

  Rozvoj představivosti při vyplňování roviny. Rozvoj schopnosti experimentovat, výtvarně, technicky realizovat své nápady. Aplikovat shodná zobrazení na manipulativní úrovni. Propedeuticky chápat obsah rovinných útvarů.

  Typ výukového materiálu: didaktická hra
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Orientace v prostoru a v rovině, Vnímání a organizace prostoru, Míra, Představy o kvantitě
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Eva Nováková, Mgr., Ph.D. <novakova@ped.muni.cz>
  Umbaj vari vari vari vasinbo neznámý autor – zkráceno pro vlastní potřebu

  Anotace

  Jedná se o rytmickou hru pro 3 – 28 dětí. Děti stojí v kruhu, pravou ruku mají položenou dlaní vzhůru na ruce kamaráda na pravé straně. Na dlaní levé ruky mají tedy všichni položenou kamarádovu pravou ruku. Jeden začíná tlesknutím pravé ruky do dlaně pravé ruky kamaráda. Při tom do rytmu společně zpíváme: Umbaj vari vari vari vasinbo Umbaj qui a umbaj quo Umbaj vari vari vari vasinbo Umbaj qui qua quo Na slovo “Quo” musí ten, na kterého to vychází ucuknout rukou, aby ho kamarád nepleskl. Pokud jej pleskne, vypadává ze hry. Pokud jej nepleskne, vypadává ten druhý. Děti musí držet stále stejný rytmus a být ve střehu, aby tlesknutí poslaly včas dál.

  Cíle

  rozvoj matematické pregramotnosti, rozvíjení rytmického cítění, rozvoj sluchového vnímání a pozornosti, rozvoj motoriky

  Typ výukového materiálu: příklad dobré praxe
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Rytmus
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Zuzana Rauchová, DiS <zuzanarauchova@volny.cz>
  Válečky s úchyty Maria Montessori

  Anotace

  Jedná se o čtyři dřevěné kvádry – bloky. V každém bloku je 10 otvorů, do kterých přesně zapadají dřevěné válečky s úchytem. Válečky jsou uspořádány od největšího k nejmenšímu, u každé sady se válečky mění podle jiných kriterií: 1. Průměr se zmenšuje, výška je stejná. 2. Průměr se zmenšuje, výška se zmenšuje. 3. Průměr se zmenšuje, výška se zvětšuje. 4. Průměr je stejný, výška se zmenšuje. Pomůcka je určena dětem od 3 let. Nejprve dítě pouze válečky vytahuje a vkládá, později vytahuje-promíchá-vkládá zpět. Postupně si vezme 2, 3 nebo všechny čtyři bloky, válečky promíchá-vkládá zpět. Je možné vyhledat dvojice úplně stejných válečků v celé sadě, pracovat se zavázanýma očima, přenášet válečky na dálku – díte si tak musí zapamatovat, kterou velikost válečku má přinést – procvičuje zároveň odhad. Je důležité držet válečky špetkovým úchopem, proto je po vytažení z kvádru vždy postavíme a nepokládáme.

  Cíle

  Vizuální rozlišení rozměrů, příprava na geometrii (prostorová orientace), vnímání posloupnosti v řadě, rozvoj jemné motoriky.

  Typ výukového materiálu: pomůcka Montessori pedagogiky
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Orientace v prostoru a v rovině, Vnímání a organizace prostoru
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: http://www.ruzovavez.cz/Montessori-valecky-4-sady-d29.htm <iva.capkova@msklicek.org>
  Vícevrstevné puzzle puzzle je koupeno a upraveno týmem MŠ

  Anotace

  Jako příklad dobré praxe uvádíme úpravu pomůcky – 4 stupňového puzzle. Puzzle neplnilo svůj účel, nebylo oblíbené, práce s ním byla pro děti nemotivující vzhledem ke složitosti vrstvení obrázků. Pomohlo oddělení jednotlivých obrázků jednobarevnou dělící “vrstvou” z tvrdého papíru, která pomáhá dětem k orientaci v prostoru i čase. Na jednotlivých puzzlících z druhé strany je přidáno číslo dané vrstvy (1 – 4) pro “kontrolu”. V okamžiku tohoto uspořádání začaly děti pomůcku využívat.

  Cíle

  Rozvoj zrakové diferenciace, jemná motorika, motivace

  Typ výukového materiálu: příklad dobré praxe
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Škrdlíková Petra Bc. <materskaskola@milosrdni.cz>
  Víš, co čteš? Iva Nováková

  Anotace

  Pracovní sešit je určen spíše dětem předškolního věku. Lepší využití najde při práci v malé skupince, kde se učitelka může skupince věnovat individuálně. Sešit slouží k pozornému naslouchání čteného textu a je obohacen o tajenky a dokreslování obrázků. V sešitu se nejedná o klasické pohádky, ale převážně o krátké příběhy ze života napsané tak, aby je děti pochopili. V sešitu se vyskytují i slova které děti nemusejí znát a tak je často příhodné si o jednotlivých slovech popovídat. V druhé části sešitu se vyskytují jednotlivé úkoly, které se zaměřují na soustředění dětí pomocí krátkých vět a k nim daných úkolů.

  Cíle

  rozvoj porozumění, sluchového vnímání,pozorné naslouchání, zrakové vnímání,soustředění, aj., …

  Typ výukového materiálu: pracovní sešit
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Hodnocení: 3
  Vkladatel: Mgr. Irena Kramplová <irdas@seznam.cz>
  Výlet do divočiny OLDLAND, Nicholas. Výlet do divočiny. Praha: Presco Group, 2015. ISBN 9788087034040.

  Anotace

  Šest obrázků, které děti ve skupinách zkouší seřadit ta, aby tvořily smysluplný příběh, který následně děti “přečtou”. K tomu musí využívat jak čtení z obrázku, tak zejména strategie předvídání a usuzování. Aktivitu ukončíme společnou četbou z knihy, ze které obrázky pochází – jak to vymyslel autor.

  Cíle

  Rozvoj strategií pro podporu porozumění – předvídání, usuzování. Rozvoj fantazie. Rozvoj slovní zásoby.

  Typ výukového materiálu: Obrazový materiál
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Eva Rybárová, Mgr. <efish@seznam.cz>
  Výprava do tajemné zahrady vlastní tvorba

  Anotace

  TVP Výprava do tajemné zahrady vychází a je inspirován knihou Zahrada od Jiřího Trnky. Celý rok s touto knihou a jejími hrdiny strávíme v kouzelné zahradě. Potkáme zde škodolibého kocoura, kterého budeme v průběhu celého roku vychovávat, učit novým věcem a zažijeme s ním spoustu dobrodružství. Děti celý rok pracují s knihou, vytvářejí spolu s rodiči deník kocoura Mňoumňoura a na konci roku si odnášejí svou hotovou “knihu”, plnou vlastních příběhů.

  Cíle

  Rozvíjení předčtenářských dovedností, učení čtenářským startegiím, utváření vztahu ke knize, prožitek z četby, rozvoj slovní zásoby, rozvoj sluchového vnímání

  Typ výukového materiálu: Projekt
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty), Spolupráce rodiny a předškolních zařízení pro rozvoj předčtenářských a raných čtenářských dovedností
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Jana Rozália Kopasz <jana@kopasz.cz>
  Výtvarná dílna BABYRÁDOVÁ, H. Výtvarná dílna. Praha:Triton, Nakladatelství MU, 2005. ISBN 80-7254-705-4.

  Anotace

  Publikace Hany Babyrádové představuje novodobou výtvarnou dílnu jako alternativu k běžným formám edukace na našich školách. Organizační forma výtvarné dílny nabízí činnost v delších časových celcích a umožňuje jedinečnou zkušenost sdílení tvůrčí pracovní atmosféry. Kniha představuje východiska práce ve výtvarné dílně, popisuje její fáze, uvádí různé možné přístupy vedení dílny a vše doplňuje příklady realizace výtvarných dílen u nás i v zahraničí. Součástí knihy je podnětný obrazový doprovod, včetně rozhovorů s předními českými výtvarníky a teoretiky výtvarné pedagogiky. Kniha je určena jak studentům uměleckých a pedagogických škol, tak výtvarníkům připravujícím dílny příležitostně, výtvarným pedagogům, vychovatelům pedagogiky volného času, a také arteterapeutům.

  Cíle

  Rozvíjení výtvarného vnímání a myšlení, Rozvíjení reflektivního hodnocení, Utváření vztahu k výtvarným činnostem

  Typ výukového materiálu: Publikace
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Efektivní formy spolupráce MŠ s rodiči, poradenskými zařízeními a ZŠ směřující k provázanosti preprimárního a primárního vzdělávání
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Hana Valešová, PhDr., Ph.D. <hana.valesova@tul.cz>
  Výtvarné činnosti v předškolním vzdělávání HAZUKOVÁ, H. Výtvarné činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: Raabe 2012. ISBN 978-80-87553-30-5.

  Anotace

  Publikace má charakter didaktického materiálu určeného jak učitelkám mateřských škol v praxi, tak studentkám oboru předškolního vzdělávání na středních i vysokých školách. Kniha je obsahově členěna na tři části: didaktickou, metodickou a reflektivní. Didaktická část představuje výtvarné činnosti jako nedílnou a významnou součást předškolního vzdělávání. Připravuje učitelky na kompetentní rozhodování v situacích výtvarné výchovy. Zaměřuje se na výběr, vedení a hodnotící reflexi dětských výtvarných činností, uvádí cíle výtvarné výchovy do kontextu přínosu pro rozvoj osobnosti dítěte, učivo a realizační prostředky. Metodická část uvádí do problematiky plánování výtvarných činností. Na konkrétních příkladech výtvarných úkolů ukazuje strategie a možnosti metodické práce. Reflektivní část je tvořena obrazovým materiálem, otázkami a úkoly pro ověření získaných informací.

  Cíle

  Rozvíjení výtvarného vnímání a myšlení, rozvíjení jemné motoriky, utváření vztahu k výtvarným činnostem

  Typ výukového materiálu: Publikace
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Efektivní formy spolupráce MŠ s rodiči, poradenskými zařízeními a ZŠ směřující k provázanosti preprimárního a primárního vzdělávání
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Hana Valešová, PhDr., Ph.D. <hana.valesova@tul.cz>
  Výukové karty – Labutí jezero Bc. Petra Škrdlíková

  Anotace

  Výukové karty vznikají v MŠ situačně vždy jako reakce na potřebu dětí nebo jako součást vzdělávací nabídky. Projekt Labutí jezero souvisel původně s vyprávěním o labutích žijících v blízkosti MŠ. Karty jsou vytvořeny z fotografií z představení divadla La Scala, z druhé strany karty je související část příběhu. Z téhož představení viděly děti ukázky, téma bylo zpracováno jako týdenní projekt. Karty jsou dětem k dispozici, mohou si je jen prohllížet, seřazoovat dle časové posloupnosti a číst.

  Cíle

  Sluchové, zrakové vnímání, prožitek z četby, rozvoj předčtenářské dovednosti, vnímání časové posloupnosti

  Typ výukového materiálu: projekt
  Cílová věková skupina: 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Bc. Petra Škrdlíková <materskaskola@milosrdni.cz>
  Význam komunikace s rodiči Mgr. et Mgr. Iveta Tichá, dostupné z www.http://old.pdf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/aktuality/2014/Ticha_18_12_2014.pdf

  Anotace

  Rodina i škola se podílejí na výchově dítěte a každá z nich plní svoji funkci. Přesto je důležitá jejich vzájemná spolupráce. Je velmi důležité, aby obě instituce spolu navzájem spolupracovaly a podílely se tak na utváření osobnosti dítěte. Současně by měli poskytnout dítěti pomocnou roku, radu a povzbuzení v jeho úsilí a snaze na cestě životem. Téma významu komunikace učitele s rodiči je aktuální a výzkumně stále sledované. Můžeme říct, že současné české školy stále více usilují o otevřenou komunikaci s rodinou, snaží se hledat nové cesty účinnější komunikace s rodinami. I zájem rodičů o spolupráci se školou pozvolna roste, rodiny se více začínají zajímat o dění ve škole. Je však nutno podotknout, že v některých situacích se učitelé zaměřují jen na jednostranné informace o již učiněných rozhodnutích. Společným zájmem učitele i rodiny by mělo být spokojené a šťastné dítě.

  Cíle

  Efektivní komunikace, Respektování podmínek pro efektivní komunikaci, Vytvoření vlastního kodexu komunikace s rodiči

  Typ výukového materiálu: Studijní materiál
  Cílová věková skupina: 7 a více letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Efektivní formy spolupráce MŠ s rodiči, poradenskými zařízeními a ZŠ směřující k provázanosti preprimárního a primárního vzdělávání
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Mgr. et Mgr. Iveta Tichá <iVETAti@seznam.cz>
  Včelka Bee – Bot Interaktivní hra

  Anotace

  Tato didaktická pomůcka (včelka) má mnohostranné využití. Součástí jsou hladké, tematicky zpracované podložky se čtvercovou sítí o rozměrech jednoho čtverce 15 x 15 cm, po kterých se včelka pohybuje. Při použití různých podložek či obrázků se můžete s dětmi věnovat různým aktivitám (např. poznávání barev, tvarů, zvířat, ročních období, atd.). Je mnoho dalších možností, jak využít schopnost včelky přemístit se z jednoho bodu do druhého. Pohybuje se po krocích ve 4 směrech: dopředu, dozadu, doleva a doprava. Jeden krok (pohyb po jednom dílku podložky) měří 15 cm. Jednoduchými tlačítky mohu děti včelku naprogramovat až na 40 kroků.

  Cíle

  rozvoj logického myšlení, prostorové představivosti, plánování a předmatematických dovedností

  Typ výukového materiálu: interaktivní didaktická hra
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Organizační formy v MŠ podporující individualizované, skupinové a kooperační učení, Pedagogická diagnostika v mateřské škole, Efektivní formy spolupráce MŠ s rodiči, poradenskými zařízeními a ZŠ směřující k provázanosti preprimárního a primárního vzdělávání
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Zuzana Zvěřová <z.zverova@zsroznavska.cz>
  Vejce https://cz.pinterest.com/

  Anotace

  Hledání druhé půlky skořápky podle: barvy (počtu teček). Vajíčka musí vždy do sebe pasovat. Nabízeno různé množství vajíček.

  Cíle

  Rozvoj pozornosti, řešení problémů, posilování zájmu a radosti z objevování

  Typ výukového materiálu: Didaktická pomůcka
  Cílová věková skupina: 5letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Práce s daty
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Pustaiová Romana <romana.pustaiova@seznam.cz>
  Vláčky vlastní tvorba

  Anotace

  Varianta A: Pomůcky: Tři barevné lokomotivy + sada vagónků, které mají naloženy základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník) ve třech barvách. Úkolem dítěte je roztřídit vagónky tak, aby měl jejich náklad stejnou barvu jako má lokomotiva. Varianta B: Tři lokomotivy s okýnky ve tvaru čtverce, kruhu, trojúhelníku + sada vagónků, které mají naloženy tyto geometrické tvary ve třech barvách. Úkolem dítěte je roztřídit vagónky tak, aby měl jejich náklad stejný tvar jako má okénko lokomotivy.

  Cíle

  Třídit soubory předmětů podle určitého pravidla. Umět rozlišit základní geometrické tvary. Řešit problémy na základě bezprostřední zkušenosti.

  Typ výukového materiálu: didaktická pomůcka
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Práce s daty
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Bártková, Eva, Mgr., Ph.D. <eva.bartkova@upol.cz>
  Vrstvené tvary Maria Montessori

  Anotace

  Jedná se o 3 sady geometrických tvarů: Ve třech krabičkách jsou uloženy vždy tři sady geom.tvarů – 10 kruhů, 10 čtverců a 10 trojúhelníků. Tvary jsou odstupňovány podle velikosti – kruhy od průměru 1cm do 10cm, čtverce a trojúhelníky analogicky. Každá krabička obsahuje tvary v jedné základní barvě. Dítě může s tvary experimentovat, skládat z nich obrazce, porovnávat barvy a velikosti, řadit nebo vrstvit.

  Cíle

  Příprava na geometrii (zákl.geom.tvary), porovnávání (barva, velikost, tvar), zrakové rozlišování, pozorování vztahů mezi jednotlivými komponenty

  Typ výukového materiálu: pomůcka Montessori pedagogiky
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Orientace v prostoru a v rovině, Vnímání a organizace prostoru
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Čapková Iva, Bc. <iva.capkova@msklicek.org>
  Vybavení pokojíku Vlastní námět

  Anotace

  Dětem je předložena neúplná síť krychle (pokojíku bez jedné stěny, do kterého je možno nakouknout), na které jsou nakresleny dveře. Dále vystřižené obrázky koberce, světla a okna, které mají nalepit do sítě. Po složení sítě do pokojíka se přesvědčí, zda je to správně.

  Cíle

  orientace v prostoru, rozvoj zrakového vnímání a prostorové představivosti,

  Typ výukového materiálu: Didaktická hra
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Orientace v prostoru a v rovině
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Perný Jaroslav, doc. PaedDr. Ph.D. <jaroslav.perny@tul.cz>
  Vyprávěj mi 2 Multip

  Anotace

  Didaktická pomůcka pro děti předškolního věku obsahuje sadu obrázkových příběhů, které učí správně reagovat v krizové situaci. Každý příběh má jiný barevný rámeček a na rubové straně jsou jednotlivé obrázky očíslovány pro kontrolu správného chronologického pořadí. Z každého šesti příběhů plyne ponaučení a poznání, jak se správně zachovat v některých nepředvídatelných a pro děti složitých situacích jako například při požáru, nehodě na kole či setkání s neznámým člověkem. Karta má rozměr 15×15 cm. Obrázkové příběhy rozvíjí nejen slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti, ale také schopnost reagovat v krizové situaci. Činnosti s dětmi: – Děti sestavují postupně obrázky, které znázorňují celý příběh a poté ho vypráví, domýšlí na základě své fantazie další situace, které by mohly nastat.- Děti si vylosují kartičku a popisují „Co je na obrázku“. – „Najdi správný příběh“ (děti zamíchají všechny příběhy dohromady a vyhledávají a sestavují pouze příběh), – Obrázky slouží i k prevenci dětí před nebezpečnými situacemi (povídání). – Dle zadaného obrázkového příběhu děti výtvarně ztvární jednu situaci. – Vytváření vlastních karet, které by popisovaly další neuvedené situace. Didaktická pomůcka slouží k individuální práci s dětmi i ke kolektivním hrám. Dětí rády pracují s touto pomůckou a do detailů řeší nebezpečí kolem nás.

  Cíle

  Rozvoj souvislého samostatného vyjadřování, Rozvoj smyslového vnímání, Rozvoj paměti, rozvoj představivosti, rozvoj logického myšlení

  Typ výukového materiálu: učební pomůcka
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Marková Šárka <ms41.lbc@volny.cz>
  Vyprávěj příběh Hape, Vyprávěj příběh

  Anotace

  Děti si vybíají dřevěné kartičky a přiřazují je na hrací desku. Úkolem je vyprávět příběh, který z kartiček vytvořilo.

  Cíle

  Rozvoj slovního vyjadřování a zrakového vnímání

  Typ výukového materiálu: didaktická hra
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Metody práce v předškolním vzdělávání se zaměřením na prožitkové a situační učení v praxi mateřských škol
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Mgr. Dita Podhrázská <dpodhrazska@pf.jcu.cz>
  Vytváření příběhů z kostek Akros

  Anotace

  Dítě hodí kostky a dává volný průběh své představivosti při vytváření příběhů z pomocí postav, zvířat, předmětů a činností, které se objeví na hracích kostkách. Podle věku dětí používáme více, či méně kostek. každá kostka je určena pro práci s dětmi v různých oblastech : emoce, zvířata, doprava, potraviny, klima, fantastické postavy, řemesla, místa, domy, nebo obydlí, chování a agresivita. tyto poslední dvě oblasti chování a agresivita jsou volitelné. Mohou pedagogům pomoci při řešení problémů u dětí, které mají potíže s chováním.

  Cíle

  Rozvíjení slovní zásoby a fantazie, rozvoj samostatného mluvního projevu a myšlení.

  Typ výukového materiálu: 10 kusů hracích kostek s obrázky.
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Bílková Petra,DiS. <petrasramova@seznam.cz>
  Vzdělávací box “Školka hrou” Edukační laboratoř Edulab

  Anotace

  Vzdělávací box „Školka hrou“ byl vytvořen na základě projektu „Školka hrou“. Projekt je realizován pod záštitou MŠMT. Obsah, formy a cíle edukačních materiálů v boxu vycházejí z RVP PV. Box obsahuje 4 metodické příručky, které se zabývají ročními obdobími. Nabízí také přístup k interaktivním materiálům. Výhodou projektu a nabízených aktivit je nejen velké množství inspirativních námětů pro učitele, ale prohloubení spolupráce rodičů a školy a jejich zapojení do výchovně-vdělávacího procesu. Učitel může rodičům zadávat v příslušném portále úkoly a aktivity, které si mohou doma vypracovat. Učitel má zpětnou vazbu, kdy má možnost portále nahlédnout zda je úkol splněn… Dále se samozřejmě nabízí možnost dalších osobních konzultací, které se zadaných aktivit vycházejí.

  Cíle

  1. Inovace edukačního procesu v předškolním vzdělávání, 2. Rozvíjení a prohlubování spolupráce s rodiči, 3. Zapojení rodičů do výchovně-vzdělávacího procesu

  Typ výukového materiálu: Vzdělávací box obsahující 4 metodiky dle ročních období + interaktivní materiály
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Efektivní formy spolupráce MŠ s rodiči, poradenskými zařízeními a ZŠ směřující k provázanosti preprimárního a primárního vzdělávání
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Bc. Ladislava Tarčoňová <lladda@seznam.cz>
  www.logosik.cz – výukový materiál Věra Gošová

  Anotace

  Autorka vytvořila celou řadu výukových sad vztahujících se k různým tématům, nař. povolání, vesmír, lidské tělo, Afrika, jaro, farma, zahrada, pravěk, rybník, les, louka, oceán a jiné. Najdete zde materiály logopedické, matematické i předčtenářské. Každá výuková sada obsahuje téměř sto listů s tematickými obrázky, trojsložkové karty, hru Double, Pexeso, Kvarteto, Sudoku, Puzzle, logické řady, Kimovy hry, pracovní listy na rozvoj zrakové a sluchové percepce, paměti, vnímání prostoru, rozvoj myšlení, pozornosti, skládačky atd. . Logošík.cz nabízí výukové sady pro nejmenší děti, předškolní i mladší školní děti – např. matematické rozcvičky, logošíkova angličtina atd. Materiál je velice hezky graficky ztvárněn. Výukové sady jsou dostupné v e-schopu za velice příznivou cenu.

  Cíle

  rozvíjení předčtenářských dovedností, přiřazování textu k obrázkům, rozvíjení řečových schopností, slovní zásoby, rozvoj matematických představ

  Typ výukového materiálu: webová stránka
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost|Matematická pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Rozvoj čtenářské pregramotnosti dětí s OMJ (odlišným mateřským jazykem)
  Orientace v prostoru a v rovině, Představy o kvantitě, Rytmus, Logika
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Bc. Jitka Vacková <jitavac@seznam.cz>
  zábavné pokusy webová stránky – Pinterest, Debrujar, , časopis Poradce ředitelky mateřské školy leden 2014, vlastní tvorba

  Anotace

  1. Čarodějův bublající lektvar Skleněnou nádobu naplňte do poloviny octem, přidejte trochu potravinářského barviva a hladinu posypte třpytkami. Přidejte saponát a jemně zamíchejte kovovou lžičkou, aby se vše promíchalo. Nádobu postavte doprostřed plechu na pečení nebo do dřezu. Přidejte vrchovatou lžičku jedlé sody a sledujte, co se bude dít. V malém množství můžeme provést to stejné ve skleničkách (viz foto). 2. Efektní sopka z modelíny Dětem nejdříve vysvětlíme, co je to sopka. Vytvoříme z modelíny “sopečný kráter”, dovnitř nasypeme jedlou sodu, potravinářské barvivo a zalijeme octem. Chemická reakce sody s octem způsobí, že sopka opravdu efektně “soptí”. 3. Tvoříme barvy Skleněné válce různých průměrů naplníme obarvenou vodou (tuže nebo potr. barvy) – asi do jedné čtvrtiny . Válce vkládáme do sebe. Tam, kde se setkají dvě barvy, opticky se vytvoří další, např. Spojením modré a žluté zelená apod. (viz foto). 4. Ledová koule Gumový nafukovací balónek naplníme vodou a necháme venku např. položený ve sněhu zmrznout. Proces trvá několik dní i při silnějším mrazu. Poté balónek odstraníme. Vznikne velmi krásný ledový útvar (viz foto).

  Cíle

  rozvoj zrakového vnímání, osvojení si věku přiměřených praktických dovedností, rozvoj tvořivosti, vytváření povědomí o živé a neživé přírodě

  Typ výukového materiálu: didaktická hra Co slyším, to zapomenu. Co vidím, to si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu taky rozumím. (Comfucius)
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Metody práce v předškolním vzdělávání se zaměřením na prožitkové a situační učení v praxi mateřských škol, Podpora a rozvoj přírodovědné pregramotnosti v mateřské škole
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Zdeňka Benešová <zdebenesova@seznam.cz>
  Zážitkový deník tým MŠ

  Anotace

  Při příchodu do MŠ dostává dítě svůj “deník”, do něhož si postupně – dle vlastní chuti i pod vedením pedagoga zaznamenává zážitky z MŠ. Do deníku kreslí, “píše”, lepí obrázky a občas i fotografie. Učitelka zapisuje texty, které dítě diktuje. Chce zaznamenat “překonané překážky”, něco novho naučeného (výslovnost další hlásky atd.). Děti si rádi deníky prohlížejí a “čtou”. Předškoláci jej dostávají domů coby vzpomínku na školku.

  Cíle

  Utváření vztahu ke knize a psanému textu, rozvoj slovní zásoby, rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky, časová posloupnost…

  Typ výukového materiálu: projekt
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Rozvoj čtenářské pregramotnosti dětí s OMJ (odlišným mateřským jazykem), Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty), Spolupráce rodiny a předškolních zařízení pro rozvoj předčtenářských a ra
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Škrdlíková Petra Bc. <materskaskola@milosrdni.cz>
  Zadání soutěže Pohár vědy kategorie MŠ Houfková J.

  Anotace

  Zadání pro kategorii MŠ v mezinárodní soutěži Pohár vědy přináší náměty na rozvoj kreativity, tvořivosti, získávání přírodovědných poznatků a experimentálních dovedností. Jednotlivé ročníky jsou dostupné na jednotlivých webových adresách: http://www.poharvedy.eu/ http://2016.poharvedy.cz/local/staticpage/view.php?page=tasks http://2015.poharvedy.cz/local/staticpage/view.php?page=tasks http://2014.poharvedy.cz/local/staticpage/view.php?page=tasks

  Cíle

  rozvoj praktických dovedností při experimentování, rozvoj základních přírodovědných poznatků, rozvoj pozorovacích dovedností, rozvoj slovní zásoby, rozvoj kreativity

  Typ výukového materiálu: zadání soutěže Pohár vědy, kategorie MŠ
  Cílová věková skupina: 3letí, 4letí, 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Podpora a rozvoj přírodovědné pregramotnosti v mateřské škole
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Houfková, Jitka, RNDr., Ph.D. <jitka.houfkova@gmail.com>
  Zahradničení vlastní tvorba

  Anotace

  Krátkodobý projekt propojující cíle z oblasti čtenářské pregramotnosti a environmentální výchovy. Děti mají k dispozici obrazový materiál (samostatně, či v menších skupinách), na základě poslechu textu a porovnání informací v něm obsažených a informací, které vyčtou ze svého obrázku, rozhodují, zda daný text odpovídá. Následně podle pokynů na obrázku zasadí či sejí dané rostliny.

  Cíle

  Rozvoj předčtenářských dovedností. Čtení z obrázků. Zlepšování soustředění při poslechu, zaměření se na podstatné znaky.

  Typ výukového materiálu: Obrazový materiál doplněný textem
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Rybárová Eva, Mgr. <efish@seznam.cz>
  Zahrajme si s písmenky Josef Šubrt, Lumír Ševčík

  Anotace

  Tento soubor zvířat, který je označen jako kniha, obsahuje karty se zvířaty. Na každé kartě je deset okýnek, které jdou odejmout jako puzzle. Pod každým okýnkem je začáteční písmeno, na které dané zvíře začíná a poté číslice. Číslice označuje jaký přesný dílek do kterého okénka patří. Nejde ani tak o konkrétní čísla, jakožto spíše o řadu symbolů pro děti, podle nichž mohou rozeznat, zda zvolenou část umístili správně. Tento soubor je již velmi starý, v nové podobě se mi ho objevit nepodařilo, ale dětmi je velmi používán. Časově lze využít i při ranních hrách, v řízených činnostech, v odpoledních odpočinkových aktivitách.

  Cíle

  rozlišování počáteční hlásky ve slově, správně přiřadit k sobě patřící znaky (čísla), rozvoj zrakového rozlišování, poznávání okolního světa (zvířata)

  Typ výukového materiálu: kniha s puzzle zvířat
  Cílová věková skupina: 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost|Matematická pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností, Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  Práce s daty
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Rysová, Jana, Bc. <janarysovaa@seznam.cz>
  Zajíc a klouzačka vlastní zpracování na pohádku od J. Z. Nováka

  Anotace

  Pohádka se jmenuje “Zajíc a klouzačka”. Jejím autorem je J. Z. Novák. Pohádka je vhodná pro děti předškolního věku. Vyzkoušenou ji mám u nejstarších dětí, se kterými jsem pracovala. Jsou zde využita klíčová slova k textu. V textu se dělají pravidelná zastavení a s textem se pracuje. Rozvíjí se zde sebevyjádření, myšlení, představivost, slovní zásoba, tvořivost, fantazie. Pracuje se se skladbou slova, rozlišovacími schopnostmi, grafomotorikou. Vytváří se synonyma, hledáme i souvislosti s osobní zkušeností. Pohádku zkoušíme dramatizovat. Zpíváme písně, vyjadřujeme se mimikou. Děti motivujeme i hádankami. Cvičíme jemnou i hrubou motoriku. Součásti jsou i pohybové činnosti. Děti pracuji i ve skupinkách. S pohádkou můžeme pracovat i týden.

  Cíle

  Rozvoj představivosti, rozvoj myšlení, rozvoj slovní zásoby

  Typ výukového materiálu: Příklad dobré praxe
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata:
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Brodská Martina, DiS. <m.erbi@seznam.cz>
  Zelenina na palubu lodi(námořníci si dělají zásoby na plavbu) vlastní tvorba

  Anotace

  motivace-Námořníci navštíví dědečka (písnička “Šel zahradník do zahrady”)-dědeček vypráví dějovou posloupnost jak sází brambory (vše pohybem ztvární)-jak seje semínka mrkve ,ředkviček(děti předvádějí klíčící semínka a růst směrem vzhůru),ale dědeček zeleninu nestihne sklidit, sklidí ji zajíc-na koberci před uč.je 5 druhů reálné zeleniny-děti pojmenovávají .Děti usnou a uč.jednu zakryje- děti určují ,která chybí.Poté zakryje 2 a naposledy 3 zeleniny .Děti určují i umístění na ploše záhonku. Další částí je ,aby děti přišly na to co udělat na záhonku ,aby zajíc se tam nedostal..(pomoct dědečkovi)plot.Vytvořit z materiálu ,který je v herně.Další částí je tabulka ,kterou má každé dítě 3 krát 3 okna z ranních her vystřiženou zeleninu -všichni mají stejné obrázky zeleniny-uč má svou tabulku ,dětem umístí na tabulku nejprve 3 druhy zeleniny a po 5 vteřinách zakryje děti na své tabulce umístí zeleninu ,tak jak si zapamatovaly.Postup se opakuje ,aby většina dětí byla úspěšná.Odměnou je výslužka zeleniny ,kterou si námořníci od dědečka mohou odnést na palubu a sníst.

  Cíle

  Určovat názvy zeleniny,rozvoj dějové posloupnosti při klíčení zeleniny ze semínek,posilování zrakové paměti

  Typ výukového materiálu: 5 druhů reálné zeleniny+tabulka pro každé dítě 3 krát 3 kostičky,vystřižené jednotlivé druhy zeleniny,stejný počet a druh pro každé dítě
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Orientace v prostoru a v rovině, Vnímání a organizace prostoru
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Veronika Prchlíková <prchlikova.nika@seznam.cz>
  Zimo, zimo, táhni pryč. Eva Jenčková

  Anotace

  Téma Když jaro ťuká. Nácvik jarního říkadla. Vyjádření s různým výrazem- výhružně, nadšeně, zaháníme zimu tak, že se děti rozdělí do dovu skupin a opakují po učitelce říkanku, jdou naproti sobě. Hra se slovními rytmy: děti se rozdělí do dvojic, nejprve předchází hra na tělo- každá dvojice si zapamatuje svůj rým (zimo, zimo)- na tento rým např. tleská do rytmu. Učitelka jako dirigent ukazuje na dvojici, která má rytmizovat. Po zvládnutí tohoto úkolu můžeme dětem půjčit Orffovy nástroje. Na každý rým hraje jiná dvojice s jiným nástrojem.

  Cíle

  Rozvíjení pozornosti, sluchového vnímání, rytmického a melodického cítění.

  Typ výukového materiálu: Seminář Evy Jenčkové
  Cílová věková skupina: 4letí, 5letí, 6letí
  Modul: Matematická pregramotnost
  Témata: Rytmus, Logika
  Hodnocení: 1
  Vkladatel: Boršovská Kristina Bc. <kborsovska@seznam.cz>
  Zvířátka Kde žijí? nezjištěno

  Anotace

  Didaktická hra, která u dětí rozvíjí znalosti o tom, kde žijí která zvířata. Ta se snaží přiřazovat dle oblasti svého výskytu.  Děti tak na 64 kartách získají přehled o 16 zvířatech z 8 různých prostředí, ve kterém se vyskytují jako je např. podnebí, či zeměpisná poloha. Naučná hra, ve které nejprve hráči sestaví z karet 16 zvířat. Po otočení kartiček s poskládanými zvířátky se hráči dozvědí informace o 8 typech prostředí, ve kterých vyobrazená zvířata žijí.

  Cíle

  Rozvoj přírodovědné pregramotnosti, rozvoj geografické pregramotnosti, rozvoj zrakového vnímání

  Typ výukového materiálu: didaktická hra
  Cílová věková skupina: 5letí
  Modul: Didaktika předškolního vzdělávání
  Témata: Podpora a rozvoj přírodovědné pregramotnosti v mateřské škole
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Tomáš Matějček, Dana Řezníčková <tomas.matejcek@natur.cuni.cz>
  Žvanda a Melivo Ester Stará, Milan Starý

  Anotace

  Kniha pro předškolní děti, která zábavnou formou rozvíjí slovní zásobu a jazykový cit. Děti si pomocí zábavných a přitažlivých úkolů, doplňovaček, hádanek, básniček a příběhů hrají s jazykem, rozvíjí slovní zásobu a učí se vyjadřovat. Kniha je vhodná jak pro využití v MŠ, tak i v domácím prostředí.

  Cíle

  Rozvíjení předčtenářských dovedností, učení čtenářským startegiím, rozvoj slovní zásoby, rozvoj slovního vyjadřování, rozvoj sluchového vnímání

  Typ výukového materiálu: kniha s pracovními listy
  Cílová věková skupina: 5letí, 6letí, 7 a více letí
  Modul: Čtenářská pregramotnost
  Témata: Rozvoj předčtenářských dovedností
  Hodnocení: 2
  Vkladatel: Jana Rozália Kopasz <jana@kopasz.cz>