Didaktika předškolního vzdělávání

V rámci modlu didaktika předškolního vzdělávání nabízíme 6 témat, která byla vytipována na základě aktuálních potřeb pedagogického terénu, analýzy RVP PV (2017) a vychází z doporučení České školní inspekce prezentované ve Výroční zprávě za školní rok 2015/2016. První téma může působit více teoreticky, proto se autorský tým rozhodl ve srovnání s ostatními tématy detailněji téma přiblížit a popsat náplň aktivit.

Seznam tematických okruhů zaměřených na podporu rozvoje pregramotnosti v předškolním vzdělávání (Učitel si vybírá 3 z nabízených témat):

 1. Cíle jako východiska vzdělávacích činností v MŠ
 2. Organizační formy v MŠ podporující individualizované, skupinové a  kooperační učení
 3. Metody práce v předškolním vzdělávání se zaměřením na prožitkové a situační učení v praxi mateřských škol
 4. Pedagogická diagnostika v mateřské škole
 5. Podpora a rozvoj přírodovědné pregramotnosti v mateřské škole
 6. Efektivní formy spolupráce MŠ s rodiči, poradenskými zařízeními a ZŠ směřující k provázanosti preprimárního a primárního vzdělávání

1. Cíle jako východiska vzdělávacích činností v MŠ

Garant: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (PhDr. Zora Syslová, Ph.D., Mgr. Lucie Štěpánková)
Nabídka činností směřujících k podpoře rozvoje dovedností učitele mateřské školy v uvažování o základních pedagogických kategorií. Vhodně formulovaný cíl je základním východiskem pro efektivní plánování vzdělávacího procesu.

 • Využití „třívrstvého modelu“ jako efektivního způsobu plánování vzdělávání na úrovni třídy. Na základě praktických zkušeností společně vytvoříme metodické materiály, které pomohou i ostatním učitelům k cílenému plánování vzdělávacích činností. Nabídneme příklady dobré praxe formou ukázkových projektů naplánovaných s využitím „Třívrstvého modelu“.
 • Hodnocení cílů/výsledků vzdělávání, prostřednictvím sebehodnocení dětí (např. obr. 1 a 2).
 • Hodnocení cílů/výsledků vzdělávání, prostřednictvím evaluačních nástrojů (např. tabulka č. 1 PREDICT).

Více

2. Organizační formy v MŠ podporující individualizované, skupinové a  kooperační učení

Garant: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (PhDr. Zora Syslová, Ph.D., Mgr. Lucie Štěpánková)

Ve spolupráci s předškolními pedagogy se prostřednictvím prožitkového učení, sdílení a reflektování pedagogických zkušeností zaměříme na hledání optimálních organizačních forem vzdělávání, směřujících k individuálnímu rozvoji osobnosti dítěte.
Efektivní organizace řízených činnosti v průběhu dne (dotkneme se i IT gramotnosti a způsobů, jak práci s digitálními technologiemi vhodně organizovat).

 • Využití kooperativní činnosti při vzdělávání.
 • Aplikace komunitního, diskuzního a výukového kruhu do předškolního vzdělávání.

Na základě praktických zkušeností společně vytvoříme metodické materiály, které pomohou i ostatním učitelům naučit se využívat při vzdělávání vhodné organizační formy, napomáhající k optimálnímu rozvoji osobnosti každého dítěte.

Zpracujeme videoukázky vhodných organizačním forem vzdělávání.

Nabídneme příklady dobré praxe uplatňování individualizovaného, skupinového a kooperativního učení.

3. Metody práce v předškolním vzdělávání se zaměřením na prožitkové a situační učení v praxi mateřských škol

Garant: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Mgr. Dita Podhrázská, PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.)

Společně s učitelkami mateřských škol se zaměříme na aktivní využívání skupinových technik (tj. tematických skupinových her s řízenou reflexí), které u dětí podpoří rozvoj klíčových kompetencí (hlavně komunikativních, sociálních a personálních, činnostních a občanských). V nabídce metod budeme akcentovat permanentní prolínání prvků osobnostně sociální výchovy do veškerých aktivit a činností v každodenním životě dětí v MŠ.  Učitel v mateřské škole by měl při své práci vycházet ze zkušeností dětí a podněcovat radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat a získávat nové zkušenosti.

Nabídneme hry a činnosti založené na přímých zážitcích dětí, podporující dětskou zvídavost a radost z učení, které budou po vzájemné domluvě s přihlášenými učitelkami mateřských škol vycházet ze zvoleného tematického celku. Vedle kognitivního rozvoje dítěte předškolního věku se prostřednictvím prosociálních činností zaměříme především na rozvíjení osobnostních a interpersonálních dovedností (empatie, prosociálního chování, komunikačních dovedností dítěte) a dále na podporu a rozvoj výtvarného a hudebně-pohybového vnímání.

4. Pedagogická diagnostika v mateřské škole

Garant: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (PhDr. Jitka Petrová, Ph. D., Mgr. Kateřina Vaňková, Mgr. Renata Švaňhalová)

Zapojeným účastníkům budou nabídnuty materiály pro realizování pedagogické diagnostiky mateřské škole, které budou speciálně vytvořeny pro účely tohoto projektu na základě úzké spolupráce předškolních pedagogů se speciálními pedagogy a psychology. Účastníci se aktivně zapojí do jejich ověřování v praxi a dále budou mít možnost se prakticky seznámit s dalšími dostupnými materiály pedagogické diagnostiky.

V rámci daného tématu se zaměříme na tři aktivity.

 • Diagnostické portfolio a práce s ním. Seznámení se s podstatou diagnostického portfolia, kroky nutnými k jeho zavedení, návrh na jeho podobu a ukázka možností jeho využití ve výchovně-vzdělávacím procesu v mateřské škole.
 • Diagnostický záznamový arch. Nabídka již existujících a ověřených systémů posuzování pokroků dítěte, seznámení se s vlastním nástrojem, inspirovaným zahraničními zdroji a poskytnutí algoritmu pro tvorbu záznamového archu, na jehož základě budou moci učitelky mateřských škol vytvářet diagnostické materiály pro vlastní potřebu, včetně nástroje pro ověřování úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech při individuálním vzdělávání dítěte v rámci povinného předškolního vzdělávání.
 • Adaptační proces v MŠ a jeho diagnostika. Praktické ukázky adaptačních programů pro děti různých věkových kategorií, seznámení se s diagnostickými metodami pro ověřování úrovně adaptace dítěte ve školním kolektivu a nabídka postupů při řešení adaptačních obtíží dětí.

5. Podpora a rozvoj přírodovědné pregramotnosti v mateřské škole

Garant: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Přírodovědná fakulta Univerzity Karlovy (PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D., PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph. D., prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc., doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D, RNDr. Jitka Houfková, Ph. D., PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D., RNDr. Dana Mandíková, CSc., RNDr. Tomáš Matějček, Ph. D.)

Vzdělávání dětí předškolního věku by mělo být založeno na přímých zážitcích dítěte, podporovat dětskou zvídavost a potřebu objevovat, experimentovat. Učitelky mateřských škol by měly vycházet ze zkušeností dětí a podněcovat radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat a získávat nové zkušenosti. Dále využívat přirozený tok dětských myšlenek a spontánních nápadů a poskytovat dítěti dostatek prostoru pro spontánní aktivity a jeho vlastní plány.

Účastníci se mohou těšit nejenom na ukázky fyzikálních, chemických pokusů pro děti předškolního věku např. Pohádková fyzika, Malá chemická laboratoř a inspirativní náměty pro pobyt venku, ale také na společné ověřování aktivit, směřujících k podpoře zvídavosti dětí o prostředí, ve kterém žijí, vnímání všemi smysly, základní orientaci v krajině, vztahu k přírodě, přirozené podněcování a rozvoj přírodovědné pregramotnosti.

Učitelky si budou moci prakticky vyzkoušet jednoduché pokusy, experimenty vhodné pro realizaci v mateřské škole, seznámí se s dostupnými publikacemi, didaktickými materiály a hrami podporující rozvoj přírodovědné pregramotnosti u dětí předškolního věku. Společně vzniknout videoukázky příkladů dobré praxe, na kterých se učitelky budou aktivně podílet.

6. Efektivní formy spolupráce MŠ s rodiči, poradenskými zařízeními a ZŠ směřující k provázanosti preprimárního a primárního vzdělávání

Bez úzké spolupráce MŠ s rodiči, pracovníky PPP a SPC nelze naplnit cíl předškolního vzdělávání, který je formulován v RVP PV (2017, s. 10). Aktivity budou zaměřeny na možnosti spolupráce s rodiči, základní školou, pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem, pediatry a dalšími odborníky. Nedílnou součástí bude i problematika efektivní pedagogické komunikace (verbální i nonverbální) a interakce. Účastníci se budou aktivně podílet na tvorbě příkladů dobré praxe, výměně zkušeností, jejímž výsledkem bude nabídka různých forem efektivní spolupráce.