Publicita a vybrané výstupy

 • BENEŠ, Pavel: Integrovaný přístup realizace experimentů pro podporu
  přírodovědné pregramotnosti. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání.
  3, 2/2019, 117 – 123, ISSN 2533-7882                                                         https://pages.pedf.cuni.cz/gramotnost/files/2019/10/Gramotnost_02_2019_FINAL.pdf

 

 • FELCMANOVÁ, Lenka, KROPÁČKOVÁ, Jana, RONKOVÁ, Jolana, SLEZÁKOVÁ , Jana, WILDOVÁ, Radka. Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, 3, 2/2019, 167—187, ISSN 2533-7882                                         https://pages.pedf.cuni.cz/gramotnost/files/2019/10/Gramotnost_02_2019_FINAL.pdf

 

 • SYSLOVÁ, Zora a Iva ŽALOUDÍKOVÁ. Využití kooperativních činností při vzdělávání dětí předškolního věku. Acta Humanica, Žilina: Žilinská univerzita, 2018, roč. 15, č. 2, s. 26-43. ISSN 1336-5126

 

 • Dne 5. 2. 2020 byly prezentovány (prof. Wildová, dr. Uličná) výstupy projektu Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání  na odborném setkání projektu OPVVV Učící se malotřídky (Vysočina Education).

 

 • Výzkumné sdělení – výstup TUL Liberec

VÝZKUMNÁ SONDA DO STAVU GRAFOMOTORICKÉ PŘÍPRAVY DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

RESEARCH INVESTIGATION TO GRAPHOMOTORIC PREPARATION OF CHILDREN PRESCHOOL AGE

Výzkumné sdělení

Jana Johnová

Abstrakt:

Předložený příspěvek se zabývá problematikou grafomotoriky u dětí předškolního věku. Přináší výsledky pilotního výzkumu grafomotorických dovedností realizovaného v 16 mateřských školách Libereckého kraje v letech 2017–2018. Šetření se zúčastnilo 183 dětí (98 dívek a 85 chlapců) ve věku 5–7 roků. Hodnocena byla schopnost správného provedení 4 grafomotorických cviků (A – horní oblouky, B – spodní oblouky, C – ostré obraty, D – spirála). Výsledky ukazují, že celková úroveň grafomotorických dovedností není uspokojivá a je nižší, než je pro tento věkový rozsah obecně předpokládáno (požadavky nesplňuje cca polovina chlapců a čtvrtina dívek). Znepokojivé je ale celkově velmi pomalé zlepšování dovedností s věkem dětí a vysoký podíl dětí (60 %) s nesprávným držením psací potřeby. V rámci diskuse jsou analyzovány příčiny současného stavu rozvoje grafomotorických dovedností a předložen nástin dalších směrů výzkumu a podpory rozvoje této oblasti v předškolním vzdělávání.

Klíčová slova: grafomotorika, předškolní vzdělávání, držení psacích potřeb, grafické prvky, grafomotorické dovednosti

Abstract:

This paper deals with the issue of children preschool age graphomotorics. It brings results of pilot research of graphomotoric skills realized in 16 kindergarten of Liberec region in 2017 up to 2018. 183 children were attended of this research (98 girls and 85 boys) 5 up to 7 years old. It was rated ability of right performance of 4 graphomotoric exercises (A – upper arc, B – bottom arc, C – sharp turnover, D – spiral). Results show that the general level of graphomotoric skills is not satisfactory and it is lower than it is universally assumed for this age range (approx. a half of boys and a quarter of girls do not fulfill these requests). However, overall, very slow skills improvement with age of children is and high share of children (60 %) with wrong holding of writing need. Within discussion are analyzed the reasons of actual state of graphomotoric skills and it is presented a suggestion of next directions of research and support development in this area in preschool education.Key words: graphomotorics, preschool education, reading and writing for beginners, holding of writing needs, graphomotoric elements, graphomotoric skills.

Key words: graphomotorics, preschool education, reading and writing for beginners, holding of writing needs, graphic elements, graphomotoric skills.

 

Poděkování

Výzkumná sonda byla uskutečněna za podpory Evropské Unie: operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – projekt Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání je registrován pod č. Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663.

 

JOHNOVÁ, J.: 2019. Výzkumná sonda do stavu grafomotorické přípravy dětí předškolního věku. Gramotnost, pregramotnost, vzdělávání, vol. 3, no. 2, pp. 47–71. ISSN 2533-7882

Konference

 • 18. 10. 2019 se uskutečnila konference projektu SC2/SC5  Společenství praxe jako účinný faktor rozvoje základního a středního vzdělávání – propojení teorie a praxe. Zde PhDr. Klára Uličná, Ph.D. v příspěvku Společenství praxe a podpora pregraduálního vzdělávání – podněty z projektu OP VVV představila projekt SC1. Seznámila s jeho průběhem, výstupy a zkušenostmi ze spolupráce partnerských subjektů, učitelek z terénu a studentů. Tato spolupráce byla v projektu SC1 hodnocena jako  jednoznačně přínosná a do budoucna potřebná.

Článek

 • Wildová, Radka. Ronková, Jolana. Development Project in the Czech
  Republic to Improve the Quality of Pre-School Education.
  In: EDULEARN19 PROCEEDINGS, PP. 674-680, 2019, Palma, Spain: 11th
  International Conference on Education and New Learning
  Technologies,ISBN: 978-84-09-12031-4, ISSN: 2340-1117.

Tiskové zprávy

Konference

Dne 26. 9. 2018 proběhla na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy konference                Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem (Cesty propojení výzkumu a praxe) organizovaná     v rámci projektu Univerzity Karlovy PROGRES P15 Q17 „Příprava učitele a učitelská profese         v kontextu vědy a výzkumu“. Konferenci připravily katedra psychologie a katedra preprimární    a primární pedagogiky.

Projekt SC1 byl prezentován v těchto příspěvcích:

 • Aktuální výzvy v oblasti čtenářské gramotnosti a pregramotnosti v ČR                                       ( doc. Anna Kucharská, prof. Radka Wildová)

Příspěvek představil aktuální otázky čtenářské gramotnosti v České republice –                              z hlediska výzkumných činností i aplikačních projektů (OP VVV).

 • Čtenářská gramotnost v projektu OP VVV – Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání (dr. Jolana Ronková, Mgr. Eva Rybárová)

Příspěvek se věnoval aktivitám na rozvoj čtenářské pregramotnosti, které vznikly v rámci projektu OP VVV SC1 a ve spolupráci akademických pracovníků z několika českých univerzit, obecně prospěšné společnosti META a učitelů MŠ. Představil konkrétní nápady, jak rozvíjet čtenářskou pregramotnost u dětí od 3 do 6 let. Příspěvek sezabýval šesti rozpracovanými tématy – předčtenářskými dovednostmi, pedagogickou diagnostikou, prací s dětmi s odlišným mateřským jazykem, čtenářskými strategiemi, motivací pro čtenářství a spoluprací rodiny a předškolních zařízení pro rozvoj předčtenářských a raných čtenářských dovedností.

Odborné panely

 • Odborné setkání organizované ČŠI, k projektům OP VVV “Společenství praxe” , dne 31. 5. 2017 v Praze (organizátor Ing. Dana Pražáková, Ph.D., účastník za SC1 PhDr. Klára Uličná,Ph.D.)
 • Dne 5. 9. 2018 se na ČŠI uskutečnil workshop pro inspektory k systémovému projektu Komplexní systém hodnocení. PhDr. Michaela Kaslová zde stručně prezentovala pojetí projektu SC1 v oblasti matematické pregramotnosti.