KA05 – Akční výzkum studentů v mateřských školách

Cíle: KA zaměřená na akční výzkum (AV) cílí na podporu rozvoje porozumění výukovému procesu, na schopnost plánovat, implementovat, vyhodnocovat a odborně argumentovat výsledky implementovaných změn v kontextu výuky.

Harmonogram: 1. 9. 2018 – 30. 6. 2019
Tematicky budou AV zaměřeny na různé aspekty čtenářské a matematické pregramotnosti a didaktiky předškolního vzdělávání.

Etapy:

1. etapa – přípravná:

  • Identifikace zaměření AV (učitel ve spolupráci se studentem a s ohledem na znalost kontextu vlastní třídy).
  • Návrh možných příčin identifikovaného problému, tzv. hypotéz (učitel a student s oporou o teoretické zdroje a za podpory akademického pracovníka).
  • Návrh intervenčního plánu a metod ověření jeho efektivity v praxi (student s oporou o teoretické zdroje a za podpory akademického pracovníka; diskuse s učitelem).

2. etapa – implementační:

  • Realizace navrženého intervenčního plánu v praxi (učitel ve své vlastní třídě a výuce; student bude průběžně pozorovat dění ve výuce, finalizovat různé nástroje sběru dat; v závěru započne fáze hodnocení, tj. sběr potřebných dat k vyhodnocení efektivity intervenčního plánu).

3. etapa – vyhodnocování:

  • Sběr dat (student).
  • Vyhodnocení získaných dat (student s oporou o teoretické zdroje a za podpory akademického pracovníka; diskuse s učitelem).
  • Zpracování závěrečné zprávy z AV (student s oporou o teoretické zdroje a za podpory akademického pracovníka; diskuse s učitelem).

4. etapa – sdílení výsledků:

  • Prezentace AV při setkání studentů, mentorů a vysokoškolských pedagogů.