Čtenářská pregramotnost

Tým pedagogických pracovníků partnerských univerzit (Univerzita Karlova, Praha, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Masarykova univerzita, Brno, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Palackého v Olomouci) a společnost META o. p. s. zabývající se psychologií, obecnou didaktikou, psychodidaktikou a speciální pedagogikou, připravil seznam tematických okruhů vzdělávacího modulu Čtenářská pregramotnost a společně navrhli pro učitele náměty pro praxi s cílem zvýšit kvalitu pregramotnosti v předškolním vzdělávání. Náměty odrážejí požadavky jak odborně-teoretické, tak také reflektují konkrétní potřeby učitelů z praxe, které se diskutovaly na společném prvním setkání Společenství praxe. Pedagogičtí pracovníci mateřských škol vyjádřili své cíle pro pedagogické směřování v rámci modulu, zohlednili nabyté informace od akademických pracovníků, prostudovali teoretická východiska, zpracovanou analýzu RVPPV a vyslovili vlastní náměty, které jsou v tomto seznamu zohledněny. Došlo k propojení činnosti kateder a partnerů při spolupráci s pedagogy ve společenství praxe. Do realizace jsou na úrovni příjemce zapojeny katedry primární pedagogiky, katedry českého jazyka a literatury, didaktiky předškolního vzdělávání, zástupci katedry psychologie, speciální pedagogiky, zástupci Ústavu výzkumu rozvoje vzdělávání a Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK.

Seznam tematických okruhů zaměřených na podporu rozvoje pregramotnosti v předškolním vzdělávání (Učitel si vybírá 3 z nabízených témat):

  1. Rozvoj předčtenářských dovedností
  2. Pedagogická diagnostika a rané odhalení rizik
  3. Rozvoj čtenářské pregramotnosti dětí s OMJ (odlišným mateřským jazykem)
  4. Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění
  5. Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)
  6. Spolupráce rodiny a předškolních zařízení pro rozvoj předčtenářských a raných čtenářských dovedností

1. Rozvoj předčtenářských dovedností

Při rozvoji předčtenářských dovedností se zaměřujeme na všechny čtyři jazykové roviny v ontogenezi dětské řeči, tedy na rovinu foneticko-fonologickou, morfologicko-syntaktickou, lexikálně-sémantickou a pragmatickou. V oblasti rozvoje předčtenářských dovedností jde zejména o podporu rozvoje oblastí, které jsou potřebné pro výuku čtení, nejde o výuku samotného čtení. Cílem je seznámit dítě s psaným jazykem a vybudovat u něj pozitivní vztah k psanému jazyku, stimulovat u něj schopnosti a dovednosti, které mu umožní se ve čtení a psaní v budoucnu optimálně rozvíjet. Důležité je zaměřit se na komunikaci a na rozvoj pozitivní motivace pro čtení a psaní. Zvýšenou pozornost v oblasti receptivních dovedností zasluhuje zejména vnímání a porozumění vyslechnutého textu, v oblasti produktivních dovedností nácvik správné výslovnosti, celkový mluvený projev a souvislé vyjadřování ve větách.

2. Pedagogická diagnostika a rané odhalení rizik

Do tématu Pedagogická diagnostika a rané odhalení rizik patří identifikace rizik v oblasti kognice a percepce- tzv. prediktory, opožděný vývoj řeči, chudší slovní zásoba, deficit ve vývoji jemné a hrubé motoriky,problémy ve zrakové a sluchové percepci, oslabené fonematické povědomí, oslabení pravo-levé orientace, deficity v krátkodobé verbální paměti, poruchy v procesu automatizace, seriality, deficity v oblasti koncentrace pozornosti, sociokulturní prediktory, apod.

3. Rozvoj čtenářské pregramotnosti dětí s OMJ (odlišným mateřským jazykem)

Toto téma představuje META, o.p.s. je nezisková organizace, která od roku 2004 podporuje cizince ve vzdělávání a pracovní integraci. Cizincům nabízí poradenství, organizuje jazykové kurzy češtiny a díky dobrovolníkům i doučování. Pro pedagogy vytváří metodické a výukové materiály, spravuje informační portál www.inkluzivniskola.cz a pořádá akreditované semináře. Vychází z přesvědčení, že vzdělaní lidé jsou pro společnost přínosem, ať už pocházejí odkudkoliv.

4. Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění

Toto téma se zabývá předčtenářskými strategiemi porozumění textům včetně slyšených. Zahrnuje roviny porozumění napomáhající emergentní gramotnosti. Strategie mohou být např. shrnování, pokládání otázek, vizualizaci textu, předvídání, modelování. K rovinám čtenářské pregramotnosti řadíme vztah ke čtení, porozumění obsahu, vysuzování – dítě dokáže vyvozovat na základě textu závěry, text hodnotit, odhadovat, jak situace bude pokračovat. Dokáže odpovědět na otázky, na které není v textu jednoznačná odpověď, ale dá se odvodit z určitých indicií.

5. Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)

Toto téma nabízí aktivity, které napomáhají k vytvoření pozitivního vztahu ke čtenářství, takovou aktivitou může být čtenářský koutek, beseda, předčítání rodičů, učitelů, známých osobností, projekty Noc s Andersenem, Rosteme s knihou, Magnesia Litera, pravidelné návštěvy a akce knihoven hra, přirozená situace, osobní příklad, dětské hračky, které vedou děti k rozlišování tvarů, barev, skládanky obrázků, pracovní listy, dětské knihy a časopisy, různý didakticky zpracovaný software.

6. Spolupráce rodiny a předškolních zařízení pro rozvoj předčtenářských a raných čtenářských dovedností

Toto téma nabízí aktivity, které napomáhají k vytvoření pozitivního vztahu rodiny a předškolních zařízení a veybízí ke spolupráci pro rozvoj předčtenářských a raných čtenářských dovedností. Takovými aktivitami může být čtenářský koutek, předčítání rodičů, předčítání prarodičů, dramatizace, besídky s rodiči, besedy se spisovateli, návštěva knihoven, společné workshopy nebo dílny čtení.