2. Pedagogická diagnostika a rané odhalení rizik

Realizační tým:

  • Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra psychologie,
  • Mgr. Martina Lietavcová, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie,
  • Mgr. Edita Nevoralová, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie,
  • Mgr. Lukáš Laibrt, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie,
  • Mgr. Hana Švejdová, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie.

Uvedeny jsou konkrétní aktivity, které mohou sloužit jako diagnostický materiál pro učitelky mateřské školy. Týkají se oblastí, které se jeví pro další vývoj čtenářských dovedností jako podstatné.

Námětové okruhy:

Diagnostika percepčně motorických funkcí,

které ovlivňují počátky čtenářských dovedností za pomocí pracovního listu a následných činností . Cílem tohoto námětového okruhu je využití pracovního listu k diagnostice percepčně motorických funkcí, které jsou potřebné pro bezproblémové zahájení čtení a psaní. Pracovní list je komplexnější a na něj navazují další diagnostické činnosti. K pracovnímu listu je přiložen arch pro zaznamenání výsledků. Následně budou vytvářeny další listy, které je vhodné zakládat do portfolia dítěte a využívat k dalšímu individuálnímu plánování.

Diagnostika řeči a komunikačních schopností prostřednictvím příběhu

Cílem je využití příběhu pro diagnostiku řeči a komunikačních schopností, které jsou významným prediktorem budoucích obtíží ve čtení. Současně vedeme děti k porozumění obsahu slova a jeho významu, rozvíjíme sluchovou diferenciaci (vnímat směr zvuku, slova, otáčet se za slovem), společně fabulujeme pokračování příběhu. Východiskem je pohádkový příběh Jiřího Kahouna: Sluníčko a jarní zdravení, který je při různých činnostech společně s dětmi rozehráván a na základě zkušeností a zážitků ze hry je společně s dětmi ilustrován do vlastní obrázkové knížky.

Diagnostika podpory rodiny pro budoucí čtení

jako základ vytvoření vztahu ke čtení a čtenářství s pomocí diagnostického záznamového listu. Cílem je zjistit pomocí pozorování, rozhovoru a projektivních technik, jak rodina podporuje dítě ke čtenářství. Součástí metodiky bude nástin vhodných forem a motivací pro spolupráci mateřské školy s rodinou v oblasti rozvíjení čtenářské pregramotnosti dětí.