Orientace v prostoru a v rovině

Naše nabízené aktivity:

V MŠ nejsou aktivity tématu Orientace prováděny izolovaně, jsou propojovány s dalšími aktivitami, které jsou jim blízké a vhodně navazují tak, aby spolu tvořily organický celek. Jde o situace, které jsou v mateřských školách běžné a žádoucí. Uvedené aktivity je možno vhodně upravovat dle dané situace.

Možné náměty a aktivity:

a) Vycházky do přírody (v ročních obdobích)

 • umístění, pozice
 • tvary v rovině a prostoru
 • porovnání 3D a 2D
 • pohyb, vnímání času
 • uvědomění si příčiny a následku
 • prostorové vnímání zrakem a sluchem
 • souměrnosti v přírodě
 • hledání pokladu

b) Lidské tělo

 • práce s celkem a částmi,
 • zapojení pohybu
 • orientace na vlastním těle
 • před-čtenářská gramotnost
 • pravolevá orientace
 • orientace a řeč
 • souměrnosti těla

c) Svět kolem nás (doprava)

 • určování směru,
 • popis polohy předmětů v prostoru či rovině
 • cesta z domova do školy
 • prostorová představivost
 • dopravní prostředky, jejich užití
 • porovnání 2D a 3D (kreslení a modelování)
 • silniční provoz
 • dělení a vyplňování prostoru

d) Pohádky

 • O Koblížkovi
 • O veliké řepě
 • Červená Karkulka
 • Ferda Mravenec
 • Krteček
 • Dlouhý, Široký a Bystrozraký
 • O kohoutovi a slepičce
 • O perníkové chaloupce

Ukázky konkrétních aktivit:

AKTIVITA NETOPÝR:

Cíl: děti

 • pochopí, jak se netopýr orientuje v prostoru pomocí odraženého zvukového signálu (echolokace)
 • procvičí si svou vlastní prostorovou orientaci

Pomůcky: šátek, obrázek netopýra, obrázky prvků v krajině, obrázky netopýří potravy (brouk, můra, pavouk…)

Průběh hry: Každé dítě si vylosuje obrázek, podle nějž pozná, co bude během hry představovat. “Netopýrovi” zavážeme oči. Ostatní se rozmístí v prostoru. Na místě, které si zvolí, zůstanou stát během celé hry, pohybuje se pouze netopýr, který hledá svou potravu. Orientuje se jako skutečný netopýr – vydává zvukový signál a čeká na odezvu. Volá: “Kdo je tam?” Dítě, jehož směrem volá (či zároveň ukáže), mu odpoví podle obrázku, jejž si vylosovalo. Netopýr se vyhýbá překážkám (např. strom, jeskyně, jelen…) a hledá svou kořist (např. můru).

Hra končí, když netopýr uloví potravu, nebo po uplynutí časového limitu. V dalším kole si děti znovu rozlosují kartičky.

Origami “netopýr”

Netopýří bludiště – spojování s vhodnou potravou