Představy o kvantitě – Ilustrace aktivit

ZVAŽ SI, CO MÁŠ

Činnost s přírodním materiálem (např. kamínky), seznámení s váhou.

Při této aktivitě seznámíme děti s principem vážení pomocí klasických miskových vah. Nejprve dětem váhy ukážeme a společně si předvedeme, jakým způsobem fungují. Na jednu misku položíme těžký předmět, na druhou předmět výrazně lehčí. Děti pozorují, co se s miskami děje. Poté pokus opakujeme tak, že předměty vyměníme. Klademe otázky: Co se děje s touto miskou? Co znamená, když miska klesne? Který předmět je těžký? Následují další pokusy vážení s jinými předměty. Můžeme vyzkoušet vážit i více předmětů najednou.

V další fázi budeme pracovat s kamínky (nebo jinou přírodninou). Děti si nasbírají kamínky samy v rámci nějaké hry, během procházky či pobytu v přírodě, případně je mohou vybrat a nachystat paní učitelky. Každé dítě tak bude mít k dispozici hrstku kamínků. Děti se rozdělí do dvojic a jedno z nich se stane váhou. Bude mít zavřené oči a ruce ve vodorovné poloze, dlaněmi vzhůru. Druhé dítě mu do rukou vkládá různé kombinace kamínků a váha (první dítě) se snaží určit, v jaké ruce (v jakém rameni) má těžší kamínky. Na počátku je potřeba, aby byly kamínky (kameny) výrazně rozdílné co do hmotnosti, aby ji mělo dítě – váha šanci vnímat. Po určení dítě otevírá oči a jde si ke skutečné váze ověřit, zda byl jeho odhad správný. Poté se děti střídají.

Hra podmiňuje matematické schopnosti. Činnost je zaměřena na osvojování pojmů a chápání nových poznatků – hra se váže k pochopení veličiny. Podporuje vedení dítěte k úplné odpovědi. Dochází k vytváření určitých představ, dítě procvičuje i motoriku. Na konci hry by si mělo dítě např. uvědomit, že dva kamínky mohou být těžší než tři kamínky, protože každý má jinou hmotnost atd.
Očekávané výstupy: (dle RVP):

 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
 • chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední apod.)

HRA NA PANÍ PRADLENKU

Děti utvoří dvojice. Každá dostane omalovánku ve tvaru trička, kalhot, šatů, sukýnky atd. Libovolně si ji vybarví (k dispozici budou stejné barvy pastelek jako kolíčků). Dále každá dvojice dostane košíček barevných kolíčků.

Následují úkoly:

 1. Roztřiďte kolíčky podle barev.
 2. Kterých kolíčku je nejméně?/nejvíce?
 3. Kolik máte žlutých kolíčků? Kolik je červených kolíčků? atd.

Paní učitelka pověsí přes třídu prádelní šňůru. Každé dítě přikolíčkuje své prádlo na šňůru, ale pozor, kalhoty jsou těžké – potřebují 3 kolíčky (barva kolíčků musí být stejná jako barva kalhot). Tričko je lehčí – potřebuje 2 kolíčky atd. Tato pravidla si s dětmi společně zavedeme a vysvětlíme. Prádelní šňůra se po té pověsí na nástěnku do školky, aby rodiče viděli práci dětí.

Dítě po těchto zkušenostech může třídit kolíčky i doma (předpokládáme, že každý má doma kolíčky na prádlo).

Hra podmiňuje matematické schopnosti. Dítě porovnává, třídí dle barev, eventuálně dle velikosti. Hra se váže k počítaným jednotkám – vyjádření kvantity (Kolik? Určitá – pojmenování objektů i neurčitá – moc, málo). Podporuje vedení dítěte k úplné odpovědi, dochází k vytváření předčíselných i číselných představ. Hra učí dítě kooperovat, podporuje sebevyjádření, učí dítě vybírat potřebné informace, dítě procvičuje jemnou motoriku (připínání prádla na šňůru). Prohloubuje spolupráci rodičů a MŠ.

Dle RVP: Na konci PV by se mělo dítě orientovat v číselné řadě (1-10), vyjmenovat čísla na ní, porovnat je, co je více/méně, chápat číslo jako počet prvků; posoudit početnost dvou souborů.

JSEM VYSOKÝ JAKO …

Každé dítě se rovně postaví ke zdi, kde si zaznamená (samo nebo s pomocí jiného dítěte) svou výšku. Dále dostane provázek (měřidlo), který si buď samo (nebo s pomocí paní učitelky) odměří a ustříhne přesně tak dlouhý, jaké výšky dosahuje. Následně může ve třídě pomocí tohoto provázku zjišťovat a přirovnávat svou výšku k předmětům (jsem vysoký jako skříňka, má výška je jako délka stolu, má výška je jako dvě židle vedle sebe, má výška je jako 3 mé kroky apod.). Toto měření můžeme s dětmi opakovat například po půl roce a porovnáním provázků zjišťovat, o kolik dítě povyrostlo. Pro tuto činnost by bylo zajímavé evidovat s dětmi získané měření do tabulky. Děti si také mohou porovnávat svou výšku navzájem. Pro tuto aktivitu je vhodné každý provázek označit cedulkou, ideální by bylo využít i barevné odlišení (dívky, chlapci).

Hra podmiňuje matematické schopnosti. Činnost je zaměřena na osvojování pojmů a chápání nových poznatků – hra se váže k pochopení pojmu výška a délka. Podporuje vedení dítěte k úplné odpovědi. Dochází k vytváření konkrétních představ a zkušeností s měřením a přirovnáním, dítě procvičuje také motoriku.

Očekávané výstupy: (dle RVP):

 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
 • chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední apod.)
 • vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)
 • přemýšlet, vést jednoduché úvahy a také vyjádřit to, o čem přemýšlí a uvažuje
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení
 • postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
 • nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným

ČLOVĚČE, HÝBEJ SE

Aktivitu motivujeme povídáním o večerníčcích a postavičce Večerníčka. Vyrobíme si stejnou čepici, jakou nosí Večerníček, jen ji nebudeme vyrábět z novin, ale z barevného papíru. Náš „Večerníček“ ovšem  nebude vyprávět pohádky, ale hýbat se a počítat. Zvolíme 6 barev (ideálně červenou, zelenou, žlutou, modrou, hnědou, oranžovou). Počet čepic od každé barvy bude stejný (např. 4 zelené čepice, 4 červené čepice, 4 žluté čepice…), případně upravíme podle počtu dětí ve třídě. Je dobré vyrobit i rezervní čepice navíc. K čepicím přivážeme kloboukové gumičky, aby dětem při hře nepadaly z hlavy. Dále vyrobíme hrací kostku. Paní učitelka připraví 2 velké kostky z kartonu. První kostku si s dětmi společně oblékneme. Jejích 6 šatů musí odpovídat 6 barvám, ze kterých jsme vyráběli čepice. Nyní máme polepené, „oblečené“ všechny stěny naší kostky. Druhá kostka bude vypadat jako klasická hrací kostka, puntíky namalujeme černou barvou dostatečně veliké. Na koberec připravíme hrací plochu. Vystříháme velká papírová kolečka (nebo využijeme jiné tvary) bílé barvy (nejlépe zalaminujeme pro delší životnost) a vytvoříme z nich hrací dráhu přilepením na koberec. Doporučení je nevytvářet dráhu příliš dlouhou, ideální je kolem 15 polí, aby hra netrvala dlouho a děti se mohly střídat. Nyní máme vše připraveno o můžeme začít hrát. Jedna z možností, jak můžeme postupovat:

Tři děti budou moderátoři hry. Jedno bude házet barevnou kostkou, druhé dítě hází číselnou kostkou, třetí dítě určí pohyb. Dále hraje 6 dětí (každá čepice je jedenkrát), ty sedí na startovní čáře (u startovací značky). Začínáme. Např.: Na barevné kostce padne červená a to je signál pro dítě, které má na hlavě červenou čepici. Toto dítě se postaví. Na číselné kostce padne dvojka. Určíme společně počet. Dítě se tedy bude posunovat o dvě pole. Třetí moderátor určí, jakým pohybem posunutí proběhne. Je ovšem potřeba si předem domluvit, jaké pohyby jsou povoleny (např. Doskákej na pravé noze, doskákej snožmo, skákej snožmo a tleskej, odkrokuj apod. Tyto pokyny si před hrou ukážeme a vysvětlíme). Posunutí na dané pole bude probíhat s důrazem na synchron slovo – pohyb. Rytmus je velmi důležitý. Postupně se „živé figurky“ dostávají do cíle.

V další etapě můžeme postupně zapojit více dětí, od každé barvy dvě, tři…

Očekávané výstupy: (dle RVP):

 • chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední apod.)
 • vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)
 • přemýšlet, vést jednoduché úvahy a také vyjádřit to, o čem přemýšlí a uvažuje
 • postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí