Přihláška a její náležitosti

Návod k založení elektronické přihlášky do programů na výkon povolání najdete zde.

 

Administrativní poplatek

 

 400,- Kč za elektronickou formu přihlášky

 450,- Kč za listinnou formu přihlášky

Banka:   Komerční banka
Účet:   85236011/0100
Variabilní symbol:   232
Specifický symbol:
  • při podání elektronické přihlášky – vygenerovaný kód, zaslaný na emailovou adresu  uchazeče
  • pro listinnou podobu přihlášky rodné číslo uchazeče bez lomítka
Konstantní symbol:   0379

Přihlášku do programů CŽV, zaměřených na výkon povolání, lze podat elektronicky (elektronická přihláška se již netiskne) nebo se zasílá na vytištěném formuláři na adresu Pedagogické fakulty UK.

Formulář listinné přihlášky naleznete zde.

Je-li vyžadováno i doložení pedagogické praxe, použijte tento formulář.

Upozornění:

  • Pro každý program podává uchazeč samostatnou přihlášku. Administrativní poplatek je nutno uhradit za každou podanou přihlášku. Přihlášku nelze převést na jiný vzdělávací program ani do dalšího akademického roku.
  • Pokud je přihláška zasílána listinnou formou, musí obsahovat tyto náležitosti:

– ověřenou kopii dokladu o dosažení požadovaného vstupního vzdělání (VŠ diplom nebo maturitní vysvědčení – viz požadavky na uchazeče u každého jednotlivého programu),

– doklad o platbě.