zájmové programy

Studium k prohlubování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků.

Zájmové programy jsou integrální součástí celoživotního vzdělávání na univerzitě. Jsou primárně určeny pro pedagogické pracovníky, kteří se chtějí dále vzdělávat ve svém oboru, případně si rozšířit své obzory v dalších oblastech vzdělávání.

Průběžné vzdělávání (dle Vyhlášky č. 317/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů) je zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání a výchovy.

Obsahem průběžného vzdělávání jsou zejména nové poznatky z obecné pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, teorie výchovy, obecné didaktiky, vědních, technických a uměleckých oborů a jejich oborových didaktik, prevence sociálně patologických jevů a bezpečnosti a ochrany zdraví. Průběžné vzdělávání může zahrnovat i jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků.

Formy průběžného vzdělávání jsou zejména účast na kurzu a semináři. Délka trvání vzdělávacího programu průběžného vzdělávání činí nejméně 4 vyučovací hodiny.

Dokladem o absolvování průběžného vzdělávání je osvědčení.