Na koho se obrátit

Kompetence členů katedry

prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D., vedoucí katedry

 • Garant bakalářského studijního programu Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání.
 • Garant navazujícího magisterského programu Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základní školy a střední školy.
 • Garant programu celoživotního vzdělávání Studium pedagogiky pro vychovatele.
 • Odpovědnost za doktorské studium (Ph.D.) uskutečňované na katedře.

Alena Bendlová, sekretářka katedry

 • Omlouvání studentů ze státních závěrečných zkoušek.
 • Potvrzování sylabů absolvovaných předmětů (pro potřeby studia na jiných VŠ).

PhDr. Veronika Blažková, Ph.D., tajemnice katedry

 • Garant bakalářského studijního programu Vychovatelství.
 • Kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami.
 • Koordinátor přijímacího řízení na katedře (mimo programy výchovy ke zdraví).
 • Zodpovědnost za organizaci dne otevřených dveří a informačního odpoledne.
 • Kontaktní osoba pro studentskou oborovou radu oboru Pedagogika.
 • Vyřizování žádostí studentů (uznávání předmětů, individuální studijní plány apod.).
 • Delegování pracovníků katedry na imatrikulace, promoce, přijímací zkoušky apod.
 • Vedoucí spisového uzlu ESS na katedře.

Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.

 • Odpovědnost za personální bibliografii (správce OBD na katedře).

PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D.

 • Odpovědnost za knihovnu katedry, spolupráce s fakultní knihovnou.
 • Tajemník bakalářského studijního programu Vychovatelství*).

PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.

 • Tajemník bakalářského studijního programu Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání*).
 • Tajemník navazujícího magisterského programu Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základní školy a střední školy*).
 • Koordinátor přijímacího řízení na katedře (programy výchovy ke zdraví).
 • Katedrový koordinátor institucionální akreditace (programy výchovy ke zdraví).
 • Odpovědnost za rigorózní řízení (PhDr.) pro program Učitelství výchovy ke zdraví.
 • Kontaktní osoba pro studentskou oborovou radu programu Výchova ke zdraví.

PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.

 • Koordinátor práce s absolventy katedry, spolupráce s fakultním klubem Alumni.

doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.


PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D.

 • Garant pedagogických praxí na katedře, spolupráce se Střediskem pedagogické praxe.

PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D.

 • Tajemník bakalářského studijního programu Pedagogika*).
 • Tajemník navazujícího magisterského programu Učitelství pedagogiky pro střední školy*).
 • Koncepce webových stránek katedry a odpovědnost za aktualizaci jejich obsahu.
 • Propagace katedry a spolupráce s oddělením komunikace a marketingu PedF UK.
 • Poskytování podpory pro používání LMS Moodle v rámci katedry.
 • Koordinátor projektových aktivit katedry (rozvojové projekty).

PhDr. Alena Thorovská

 • Zodpovědnost za organizaci programu celoživotního vzdělávání Studium pedagogiky pro vychovatele.

prof. RNDr. PhDr. Hana Voňková, Ph.D. et Ph.D.

 • Garant bakalářského studijního programu Pedagogika.
 • Garant navazujícího magisterského programu Učitelství pedagogiky pro střední školy.
 • Koordinátor projektových aktivit katedry (vědecko-výzkumné projekty).
 • Koordinátor zahraničních post-doktorandů.

Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.

 • Tajemník bakalářského studijního programu Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku*).
 • Kontaktní osoba pro zahraniční studenty – samoplátce.

PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.

 • Garant bakalářského studijního programu Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku.
 • Koordinátor institucionální akreditace (pedagogicko-psychologická příprava, obory pedagogika, vychovatelství, učitelství praktického vyučování a odborného výcviku).
 • Zpracovávání podkladů pro úvazky a zapojování externích pracovníků do výuky (ve spolupráci s garanty a tajemníky studijních programů).
 • Administrace zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky a závěrečné zkoušky CŽV.
 • Garant celoživotního vzdělávání na katedře.

*) Tajemník studijního programu spolupracuje s garantem studijního programu na přípravě podkladů pro rozvrh (aktualizace rozvrhových lístků), kontrole a aktualizaci studijních plánů, přípravě a realizaci přijímacího řízení, aktualizaci zkušebních okruhů SZZ a na dalších organizačních a administrativních záležitostech spojených s uskutečňováním a evaluací studijního programu.