Doktorské studium

Katedra pedagogiky je školicím pracovištěm doktorandů oboru pedagogika. Informace o doktorském studiu jsou k dispozici na stránkách oddělení pro vědeckou činnost, kde jsou i podmínky přijímacího řízení.

Náměty témat disertačních prací:

Prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D

 • Výchova jako specifický případ manipulace (případové studie) Požadavky: Znalost metod kvalitativního výzkumu, znalost cizích jazyků, vhodné zejména pro prezenční doktorandy
 • Jak učitel získává a ztrácí autoritu (případové studie) Požadavky: Znalost metod kvalitativního výzkumu, znalost cizích jazyků, vhodné zejména pro interní doktorandy

 • Autorita vrstevníků jako účinný nástroj ovlivňování chování skupiny (případové studie) Požadavky: Znalost metod kvalitativního výzkumu, znalost cizích jazyků, vhodné zejména pro interní doktorandy

 • Žákovská samospráva jako prostředek výchovy (cesta) k demokracii, kázni a mravnosti (návrh modelu žákovské samosprávy a jeho praktická realizace (aplikace) na vybrané škole Požadavky: Znalost cizích jazyků, vhodné zejména pro interní doktorandy

 • Školní kázeň v postkomunistických zemích (srovnávací studie) Požadavky: Znalost cizích jazyků, kontakty na východoevropské postkomunistické země, znalost metodologie pedagogického výzkumu, vhodné zejména pro prezenční doktorandy

Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.

 • Didaktika vysokoškolské výuky
 • Pedagogická praxe studentů učitelství
 • Mentoring začínajících učitelů

PhDr. Marie Linková, Ph.D.

 • Klima školní třídy (typologicky např. dítě s ADHD ve třídě jako sociální skupině, předpokládá se empirická zkušenost s tématem)

Doc. PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D. et Ph.D.

 • Počítačové adaptivní testování (Computerized adaptive testing, CAT)
 • Využití metody ukotvujících vinět v pedagogice a příbuzných sociálních vědách
 • Využití experimentálních výzkumů v pedagogice
 • Efektivita programů primární prevence na žáky základních škol
 • Měření subjektivní duševní pohody (subjective well-being) učitelů
 • Měření přidané hodnoty školy s využitím panelových dat
 • Měření školní kázně

Podrobnější popis jednotlivých tematických zaměření školitelky dr. Hany Voňkové zde

PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.

 • Diagnostika, prevence a řešení šikany v konkrétní škole (akční výzkum)
 • Reflexe sebevýchovy v rozhovorech se seniory (případová studie, resp. biografie)
 • Teoretická a metodologická východiska oboru výchova ke zdraví (teoretická studie)

Kurzy pro doktorandy vyučované členy katedry:

Název kurzu: Obecná pedagogika
Přednášející: doc. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
Rozsah a termín: 1 semestr (26 hodin přednášek a seminářů).
Forma kontroly: písemná práce – aktualizace vybraného tématu kurzu, zkouška formou rozpravy.

Témata kurzu:

 1. Možnosti a meze výchovy a její společenská determinace,
 2. Výchova a sebevýchova,
 3. Autorita učitele,
 4. Sociální skupina jako činitel výchovy,
 5. Multikulturní výchova a interkulturní vzdělávání,
 6. Výchova jako specifický případ manipulace,
 7. Vybrané výchovné problémy ve školách,
 8. Mravní vývoj a mravní výchova.

Název kurzu: Zdravotní gramotnost v interdisciplinárním diskurzu (ODO114010)

Přednášející: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.

Rozsah:12 hodin přímé výuky (3 – 4 setkání) a řízené samostudium v prostředí LMS Moodle.

Forma kontroly: Zkouška formou rozpravy nad závěrečnou písemnou prací.

Témata kurzu:

 1. Teoretické vymezení konceptu zdravotní gramotnosti.
 2. Zdraví člověka jako fenomén a předmět interdisciplinárního studia.
 3. Základní poznatky teorie zdraví a nemoci – integrálně antropologický přístup.
 4. Zdravotní stav evropské populace jako východisko výchovy ke zdraví.
 5. Zdraví a nemoc v kontextech výchovy, výchova ke zdraví jako pedagogický problém.
 6. Evropská zdravotní strategie a vybrané programové dokumenty podpory veřejného zdraví.
 7. Možnosti měření a hodnocení úrovně zdravotní gramotnosti lidí.
 8. Vybrané metodologické přístupy ke studiu zdravotní gramnotnosti v prostředí školy.

Název kurzu: Teorie výchovy (OD0114009)

Přednášející: Doc. PhDr. jiří Prokop, Ph.D.