Doktorské studium

Katedra pedagogiky je školicím pracovištěm doktorandů ve studijním programu Pedagogika (výuka v češtině) a ve studijním programu Education (výuka v angličtině). Doktorandům těchto programů, vč. těch, kteří jsou školeni na jiných pracovištích PedF a FF, nabízí též několik povinně volitelných předmětů. Komplexní informace o doktorském studiu na PedF UK jsou k dispozici na stránkách oddělení pro vědeckou činnost, kde jsou zveřeňovány i aktuální podmínky přijímacího řízení. Doktorandi školení na katedře pedagogiky jsou zapojováni do vědecko-výzkumných aktivit katedry, vč. zahraničních, ale také do výuky v rámci bakalářského a navazujícího magisterského studia. V závislosti na formě studia (prezenční nebo kombinované) se mohou dle svého zájmu a možností účastnit rozmanitých činností katedry, zapojovat se do vědeckých i rozvojových projektů, popularizační činnosti, spolupráce se základními a středními školami apod.

Náměty témat disertačních prací

Uchazeč o doktorské studium předkládá již v rámci přijímacího řízení projekt zamýšlené disertační práce. Při volbě tématu může vycházet z okruhů, které nabízejí jednotliví školitelé anebo téma formulovat samostatně a projednat jej se školitelem, s jehož odborným zaměřením téma koresponduje. V současné době působí na katedře pedagogiky šest školitelů, s nimiž mohou uchazeči své záměry konzultovat.

prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.

Zabývá se obecnou a sociální pedagogikou, teorií výchovy a pedeutologií, především problematikou sociálních deviací ve školním prostředí, školní kázní a autoritou učitele. Konkrétní náměty témat disertačních prací:

 • Výchova jako specifický případ manipulace.
 • Jak učitel získává a ztrácí autoritu.

 • Autorita vrstevníků jako účinný nástroj ovlivňování chování skupiny.

 • Žákovská samospráva jako prostředek výchovy (cesta) k demokracii, kázni a mravnosti (návrh modelu žákovské samosprávy a jeho praktická realizace (aplikace) na vybrané škole).

 • Školní kázeň v postkomunistických zemích (srovnávací studie).

Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.

Zabývá se obecnou didaktikou, kvalitou pedagogické praxe studentů učitelství, mentoringem začínajících učitelů a profesním rozvojem pedagogických pracovníků. Vede kurzy pedagogických dovedností pro vysokoškolské učitele. Konkrétní náměty témat disertačních prací:

 • Didaktika vysokoškolské výuky.
 • Pedagogická praxe studentů učitelství.
 • Mentoring začínajících učitelů.

PhDr. Marie Linková, Ph.D.

Zabývá se pedagogicko-psychologickou diagnostikou a poradenstvím. Působí též jako psycholožka v pedagogicko-psychologické poradně. Konkrétní náměty témat disertačních prácí:

 • Klima školní třídy (se zřetelem ke společnému vzdělávání).

 • Podpůrná opatření (jejich realizace a vyhodnocování efektivity).

 • Spolupráce školy a ŠPZ (PPP, SPC).

doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.

Zabývá se teorií výchovy, sociologií výchovy a srovnávací pedagogikou. Konkrétní náměty témat disertačních prácí:

 • Proces resocializace nezletilých ve výchovných ústavech.

 • Edukační role “nových” informačních technologií.

doc. PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D. et Ph.D.

Zabývá se metodologií pedagogického a společenskovědního výzkumu, především aplikovanou statistikou, kvantitativní metodologií a způsoby zvyšování validity výzkumných nástrojů. Založila a vede výzkumnou platformu AnCER. Konkrétní náměty témat disertačních prací:

 • Počítačové adaptivní testování (Computerized adaptive testing, CAT).
 • Využití metody ukotvujících vinět v pedagogice a příbuzných sociálních vědách.
 • Využití experimentálních výzkumů v pedagogice.
 • Efektivita programů primární prevence na žáky základních škol.
 • Měření subjektivní duševní pohody (subjective well-being) učitelů.
 • Měření přidané hodnoty školy s využitím panelových dat.
 • Měření školní kázně.

Podrobnější popis jednotlivých tematických zaměření školitelky dr. Hany Voňkové zde.

PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.

Zavývá se interdisciplinárními otázkami zdraví, (ne)moci a násilí. Věnuje se mj. prevenci školního šikanování a teoretickým i praktickým otázkám sebevýchovy (zejména metodě autogenního tréninku). Konkrétní náměty témat disertačních prací:

 • Diagnostika, prevence a řešení šikany v konkrétní škole (akční výzkum).
 • Reflexe sebevýchovy v rozhovorech se seniory (případová studie, resp. biografie).
 • Teoretická a metodologická východiska oboru výchova ke zdraví (teoretická studie).

Nabídka předmětů pro doktorandy

V současné době zajišťuje katedra pedagogiky výuku tří povinně volitelných předmětů pro doktorandy programu Pedagogika (dle studijního plánu OD1PG20). Doktorandi se do předmětů hlásí buď sami prostřednictvím Studijního informačního systému anebo prostřednictvím svého oddělení pro vědeckou činnost (studenti z jiných fakult).

Obecná pedagogika (OPDQ1P109B) – vyučující prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.

Teorie výchovy (OPDQ1P110B) – vyučující doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.

Zdravotní gramotnost v interdisciplinárním diskurzu (OPDQ1P124B) – vyučující PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.