Rigorózní řízení

Státní rigorózní zkoušky (SRZ)

Zájemci o vykonání rigorózní zkoušky na PedF UK postupují podle pokynů studijního oddělení, které jsou k dispozici zde. Katedra pedagogiky participuje na rigorózním řízení ve všech oborech učitelství a garantuje rigorózní řízení pro obor učitelství pedagogiky. Níže jsou uvedeny podrobnosti pro absolventy učitelských oborů VVP a pro absolventy oboru pedagogika či výchova ke zdraví.

Rigorózní zkoušky pro absolventy programů učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (kromě programu učitelství pedagogiky)

Součástí státní rigorózní zkoušky pro všechny programy učitelství VVP (s výjimkou programu pedagogika) je zkouška z předmětu pedagogika a filozofie výchovy. Pro tuto zkoušku stanovila katedra pedagogiky v jednotlivých státních zkušebních komisích své stálé zástupce. Studenti mají možnost požádat příslušného vyučujícího před zkouškou o konzultaci. V jejím rámci jim budou zadány zkušební okruhy a doporučena studijní literatura.

Pověřený člen KPg Katedra garantující příslušný obor SRZ
prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. katedra anglického jazyka a literatury
PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. katedra hudební výchovy, katedra tělesné výchovy
Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. katedra chemie a didaktiky chemie
PhDr. Marie Linková, Ph.D. katedra rusistiky a lingvodidaktiky, katedra francouzského jazyka a literatury
doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D. katedra germanistiky, katedra informačních technologií a technické výchovy
PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. katedra výtvarné výchovy, katedra dějin a didaktiky dějepisu
doc. RNDr. PhDr. Hana Voňková, Ph.D. katedra matematiky a didaktiky matematiky
PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. katedra biologie a environmentálních studií, katedra českého jazyka a české literatury

Rigorózní zkoušky pro absolventy programu Učitelství pedagogiky

Rigorózní práce:

 • Po odevzdání rigorózní práce, ustanovení předsedy zkušební komise a schválení dalších členů komise SRZ oboru pedagogika, proběhne schválení či neschválení tématu rigorózní práce.
 • Je ustanoven nejméně jeden oponent rigorózní práce.
 • Téma rigorózní práce se musí shodovat se studijním oborem pedagogika.

Uznání diplomové práce jako práce rigorózní:

 • Diplomová práce, obhájená v minulosti, může být komisí SRZ a oponentem ve výjimečném případě uznána jako práce rigorózní.
 • Musí mít vynikající kvalitu a musí být obhájená jako výborná.
 • Vynikající kvalitou se rozumí, že byla natolik kvalitní, že DP byla (nebo její část) přednesená na odborném fóru (např. konferenci) a byla (nebo její část) prokazatelně publikována v odborném časopise či vědecké publikaci (např. sborníku).
 • Uchazeč může být vyzván k doplnění či dopracování DP.

Uznání disertační práce jako práce rigorózní:

 • Doktorská disertační práce může být uznána jako práce rigorózní
 • Uchazeči není uznání státní doktorská zkouška jako zkouška rigorózní

Státní rigorózní zkouška:

 • Státní rigorózní zkouška pro studijní obor pedagogika se skládá ze tří určených studijních předmětů, které jsou zpravidla blízké tématu rigorózní práce.
 • Předměty určí a schvaluje předseda zkušební komise, popř. určí i jejich obsah.
 • Ústní zkouška se skládá z obhajoby rigorózní práce a zkoušky ze tří předmětů SRZ.
 • Doporučuje se konzultace uchazeče s členy komise SRZ, kteří povedou zkoušku z jednotlivých předmětů.

Předměty SRZ:

 • dějiny výchovy
 • srovnávací pedagogika
 • obecná pedagogika
 • pedagogická a sociální psychologie
 • didaktika
 • speciální pedagogika
 • sociální pedagogika
 • sociologie výchovy
 • další předmět může určit předseda SRZ

Rigorózní zkoušky pro absolventy programu Učitelství výchovy ke zdraví

Rigorózní práce na oboru výchova ke zdraví:

 • Téma rigorózní práce musí svým zaměřením odpovídat absolvovanému magisterskému studijnímu programu, tzn., že by měla být tematicky zaměřena na problematiku oboru výchova ke zdraví.
 • Další informace je možné nalézt na webové stránce SRZ oboru výchovy ke zdraví