Rigorózní řízení

Státní rigorózní zkoušky (SRZ)

Zájemci o vykonání rigorózní zkoušky na PedF UK postupují podle pokynů studijního oddělení, které jsou k dispozici zde. Katedra pedagogiky participuje na rigorózním řízení ve všech oborech učitelství a garantuje rigorózní řízení pro obor učitelství pedagogiky. Níže jsou uvedeny podrobnosti pro absolventy učitelských oborů VVP a pro absolventy oboru pedagogika či výchova ke zdraví.

Rigorózní zkoušky pro absolventy učitelských oborů VVP (kromě oboru pedagogika)

Součástí rigorózní zkoušky pro všechny obory VVP (s výjimkou oboru pedagogika) je zkouška z předmětu pedagogika a filozofie výchovy. Pro tuto zkoušku stanovila katedra pedagogiky v jednotlivých státních zkušebních komisích své zástupce. Studenti mají možnost požádat příslušného vyučujícího před zkouškou o konzultaci. V jejím rámci jim budou zadány zkušební okruhy a doporučena studijní literatura. Přehled konzultačních hodin vyučujících je k dispozici zde.

Pověřený člen KPg Katedra garantující příslušný obor SRZ
prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. katedra anglického jazyka a literatury
PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. katedra hudební výchovy, katedra tělesné výchovy
Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. katedra chemie a didaktiky chemie
PhDr. Marie Linková, Ph.D. katedra rusistiky a lingvodidaktiky, katedra francouzského jazyka a literatury
doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D. katedra germanistiky, katedra informačních technologií a technické výchovy
PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. katedra výtvarné výchovy, katedra dějin a didaktiky dějepisu
doc. RNDr. PhDr. Hana Voňková, Ph.D. katedra matematiky a didaktiky matematiky
PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. katedra biologie a environmentálních studií, katedra českého jazyka

Rigorózní zkoušky pro absolventy oboru pedagogika

Rigorózní práce na oboru pedagogika:

 • Po odevzdání rigorózní práce, ustanovení předsedy zkušební komise a schválení dalších členů komise SRZ oboru pedagogika, proběhne schválení či neschválení tématu rigorózní práce.
 • Je ustanoven nejméně jeden oponent rigorózní práce.
 • Téma rigorózní práce se musí shodovat se studijním oborem pedagogika.

Uznání diplomové práce jako práce rigorózní:

 • Diplomová práce, obhájená v minulosti, může být komisí SRZ a oponentem ve výjimečném případě uznána jako práce rigorózní.
 • Musí mít vynikající kvalitu a musí být obhájená jako výborná.
 • Vynikající kvalitou se rozumí, že byla natolik kvalitní, že DP byla (nebo její část) přednesená na odborném fóru (např. konferenci) a byla (nebo její část) prokazatelně publikována v odborném časopise či vědecké publikaci (např. sborníku).
 • Uchazeč může být vyzván k doplnění či dopracování DP.

Uznání disertační práce jako práce rigorózní

 • Doktorská disertační práce může být uznána jako práce rigorózní
 • Uchazeči není uznání státní doktorská zkouška jako zkouška rigorózní

Státní rigorózní zkouška:

 • Státní rigorózní zkouška pro studijní obor pedagogika se skládá ze tří určených studijních předmětů, které jsou zpravidla blízké tématu rigorózní práce.
 • Předměty určí a schvaluje předseda zkušební komise, popř. určí i jejich obsah.
 • Ústní zkouška se skládá z obhajoby rigorózní práce a zkoušky ze tří předmětů SRZ.
 • Doporučuje se konzultace uchazeče s členy komise SRZ, kteří povedou zkoušku z jednotlivých předmětů.

Předměty SRZ:

 • dějiny výchovy
 • srovnávací pedagogika
 • obecná pedagogika
 • pedagogická a sociální psychologie
 • didaktika
 • speciální pedagogika
 • sociální pedagogika
 • sociologie výchovy
 • další předmět může určit předseda SRZ

Rigorózní zkoušky pro absolventy oboru výchova ke zdraví

Rigorózní zkoušky pro absolventy oboru výchova ke zdraví
Na PedF UK lze konat státní rigorózní zkoušku (SRZ) pouze v oboru studia, ve kterém získal uchazeč titul magistr a pro který má PedF UK akreditaci, tzn., že v případě konání SRZ pod oborem výchova ke zdraví, se jedná o absolventa magisterského studia učitelství výchova ke zdraví pro ZŠ a SŠ!
Základní informace o získání titulu „PhDr.“ je možné nalézt na webových stránkách PedF UK

Rigorózní práce na oboru výchova ke zdraví:

 • Téma rigorózní práce musí svým zaměřením odpovídat absolvovanému magisterskému studijnímu programu, tzn., že by měla být tematicky zaměřena na problematiku oboru výchova ke zdraví.
 • Další informace je možné nalézt na webové stránce SRZ oboru výchovy ke zdraví