Česká pedagogická společnost, pobočka v Praze

Zaměření a činnost České pedagogické společnosti

Česká pedagogická společnost (ČPdS) je nezávislým odborným sdružením působícím na území České republiky. ČPdS podporuje rozvoj pedagogických věd a příbuzných oborů a uplatňování poznatků v praxi. Zabývá se problematikou výchovy a vzdělávání všech věkových kategorií. Organizuje regionální a národní akce s mezinárodní účastí (např. konference, panelové diskuse k aktuálním problémům výchovy a vzdělávání), semináře, kurzy a jiné akce. ČPdS spolupracuje s příbuznými společnostmi, organizacemi a institucemi v České republice a rozvíjí styky se zahraničními společnostmi obdobného zaměření. Společnost vydává odborný časopis Pedagogická orientace, který je zařazen na seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů a od roku 2011 též do databáze ERIH. ČPdS je členem Rady vědeckých společností České republiky.
     Řádným členem se může stát (a) absolvent střední nebo vysoké školy pedagogického nebo příbuzného zaměření, (b) student vysoké školy pedagogického nebo příbuzného zaměření, (c) absolvent jiné vysoké školy se zájmem o problematiku výchovy a vzdělávání. K získání řádného členství je třeba vyplnit elektronickou přihlášku. V případě, že se chcete stát členem pražské pobočky, informujete e-mailem též předsedu pobočky. Řádné členství je spojeno s úhradou členského příspěvku, který činí 550,- Kč (členové v zaměstnaneckém poměru), příp. 400,- Kč (studenti, senioři bez zaměstnaneckého poměru) ročně. Čestní členové jsou od placení členského příspěvku osvobozeni. Členovi, který dva roky po sobě členské příspěvky neplatí, je členství v ČPdS zrušeno. Pokyny k zaplacení členského příspěvku převodem na účet jsou k dispozici na www.cpds.cz. Členský příspěvek lze též uhradit k rukám předsedy pobočky, který následně odvede platbu ČPdS. Součástí členství je získání předplatného časopisu Pedagogická orientace, který je šestkrát ročně doručen na adresu uvedenou členem. V případě zaměstnanců PedF UK je časopis zasílán předsedovi pražské pobočky, který zajišťuje jeho distribuci členům zaměstnaným na fakultě.

Aktivity pražské pobočky ČPdS

Pražská pobočka ČPdS participuje na činnosti společnosti spolupořádáním vědeckých konferencí, účastí svých členů v expertních skupinách apod. Kromě toho vykazuje vlastní odbornou činnost, která spočívá zejména v pořádání seminářů k aktuálním otázkám pedagogických věd. Pražská pobočka ČPdS se podílí také na některých akcích jiných odborných pracovišť a organizací (Národní ústav pro vzdělávání, Asociace předškolního vzdělávání aj).

Výbor pražské pobočky ČPdS

PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D., předseda
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
E-mail: michal.zvirotsky@pedf.cuni.cz

PhDr. Jana Kohnová, Ph.D., místopředsedkyně
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
E-mail: jana.kohnova@pedf.cuni.cz

PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D.
Vysoká škola chemicko-technologická, Ústav učitelství a humanitních věd
E-mail: martin.capek.adamec@vscht.cz

PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
E-mail: veronika.blazkova@pedf.cuni.cz

PhDr. Helena Marinková, Ph.D.
Národní pedagogický institut České republiky
E-mail: helena.marinkova@npi.cz

Sídlo a poštovní adresa pražské pobočky ČPdS

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
katedra pedagogiky – pražská pobočka ČPdS
Magdalény Rettigové 4, 116 39, Praha 1