Charakteristika – Pedagogika NMgr.

Studijní program: N7504 Učitelství pro střední školy
Studijní obor: 7504T223 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – pedagogika
Forma studia: prezenční
Délka studia: 2 roky

 

Charakteristika oboru

Navazující magisterský obor Pedagogika se skládá ze společného základu a specializace. Společný základ, jehož těžiště je v prvním ročníku, sestává pouze z povinných předmětů. Specializace, která začíná v letním semestru prvního ročníku a zaujímá celý druhý ročník, je tvořena povinnými a povinně volitelnými předměty. V rámci oboru jsou akreditovány tři specializace: sociální pedagogika, školní pedagogika a vzdělávání dospělých (andragogika). Každoročně je otevírána specializace sociální pedagogika, přičemž o otevření dalších dvou specializací rozhoduje vedení fakulty na základě počtu studentů, kteří nastoupili do prvního ročníku. Obecně platí, že dvě, resp. tři specializace, lze otevřít pouze při dostatečném počtu studentů zapsaných do prvního ročníku (minimálně 10 až 15 studentů na jednu specializaci). Při rozhodování, která specializace bude vedle sociální pedagogiky otevřena jako druhá, se přihlíží k zájmu studentů a k personálním možnostem pracovišť, jež jednotlivé specializace zajišťují.

Cílem specializace sociální pedagogika je seznámení studentů s různými pohledy na problematiku výchovy, zejména na její sociální souvislosti tak, aby se zvýšila sociální kompetence budoucích pedagogických pracovníků, dotvořil se jejich pohled na zdravý způsob života a jeho utváření. Získané vědomosti a dovednosti může absolvent uplatnit v praxi v oblasti preventivního, popř. terapeutického působení.

Cílem specializace školní pedagogika je poskytnout studentům orientaci ve vzdělávací politice a školském managementu tak, aby byli schopni s teoretickým nadhledem prakticky řešit aktuální problémy fungování školy. Jádrem specializace je projektování kurikula a evaluace na úrovni školy, které se stane základem kompetence pro koncepční činnost v oblasti tvorby školních vzdělávacích programů a dalších dokumentů a pro vytváření a používání nástrojů evaluace.

Cílem specializace vzdělávání dospělých je seznámení studentů se základními teoretickými koncepty a východisky vztahujícími se k problematice celoživotního vzdělávání. Umožní jim to získat základní vědomosti o specifice procesu učení a vyučování dospělých a orientovat se v koncepční i organizační problematice dalšího vzdělávání učitelů.

Společným cílem magisterského studia pedagogiky je připravit absolventy vedle klasické profese učitele pedagogiky na SŠ a VOŠ, kterou získají všichni, na uplatnění v celé široké škále profesí na trhu práce.

 

Možnosti uplatnění absolventů

Absolventi naleznou uplatnění především jako učitelé pedagogiky na středních a vyšších odborných školách, jako odborní pracovníci v institucích zabývajících se výzkumem a koncepční prací v oblasti školství, jako sociální pedagogové ve školských i neškolských zařízeních a odborní pracovníci a lektoři v institucích pro vzdělávání dospělých.