Charakteristika – Pedagogika Bc.

Studijní program: B7507 Specializace v pedagogice
Studijní obor: 7501R008 Pedagogika
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Délka studia: 3 roky

 

Charakteristika oboru

Koncepce studijního oboru vychází z předpokladu, že část absolventů může končit studium bakalářskou zkouškou a druhá část bude pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském oboru pedagogika. Proto jsou ve studijním plánu zařazeny jednak předměty, které první skupině poskytnou vědomosti a dovednosti umožňující uplatnit se jako vychovatelé nebo pedagogové volného času, jednak předměty, které v případě druhé skupiny budou východiskem pro následné magisterské studium.

V průběhu bakalářského studia budou rozvíjeny dovednosti týmové práce, zároveň budou prostřednictvím studijních obsahů, ale i metod práce, utvářeny u studentů specifické profesní rysy osobnosti, zejména schopnost seberegulace, zdravého sebevědomí a sebepoznání, empatie, taktu.

Dalším společným cílem studijního oboru je prohlubování vědomostí a dovedností, které jsou východiskem pro pochopení principů a zásad zdravého životního stylu a utváření vyhraněného vztahu ke zdraví a odmítání škodlivin. Důležitou součástí studijního programu je praxe. V prvních dvou semestrech má podobu motivační. Studenti se formou společných náslechů seznámí postupně s reálnými podmínkami základních profesí, pro které budou v dalším průběhu studia (v bakalářské i magisterské části) připravováni. Studenti v rámci praxe hospitují v různých typech škol, školských zařízení, sportovních zařízení, nebo v institucích pro volný čas. Seznamují se s provozem těchto zařízení, učí se analyzovat a hodnotit vnitřní a vnější faktory, které ovlivňují jejich činnost. Podstatným rysem výuky v bakalářském stupni je důraz na aktivní a samostatnou činnost studujících, zpracovávání individuálních i skupinových projektů a případových studií.

 

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent získá znalosti a dovednosti všeobecného i specificky profesního charakteru; především bude schopen aplikovat pedagogické a psychologické poznatky v reálných pedagogických situacích: projektovat, realizovat a vyhodnocovat výchovu a vzdělávání ve volném čase, pod vedením učitele participovat na školní výchově a vzdělávání dětí a mládeže, uplatňovat adekvátní formy komunikace při kontaktu s dětmi i dospělými. Dále dokáže v profesním i osobním životě uplatňovat a přiměřenou formou propagovat zásady zdravého životního stylu. Základy obecné univerzitní vzdělanosti bude schopen zúročit v celoživotní kultivaci vlastní osobnosti i při pedagogické práci s různými typy klientů. Absolvent, který nebude z nejrůznějších důvodů pokračovat v navazující magisterské přípravě, je způsobilý využít svou odbornost, sociální a komunikační dovednosti např. na těchto pozicích:

  • asistent pedagoga ve školách a školských zařízeních,
  • vychovatel ve školních družinách a školních klubech,
  • pedagog volného času v centrech volného času dětí i dospělých,
  • lektor v zájmovém, mimoškolním a rekvalifikačním vzdělávání,
  • projektový manažer neziskových organizací se sociálním či pedagogickým profilem,
  • odborný referent ve státní správě a samosprávě (školské, sociální a kulturní odbory úřadů).