Charakteristika oboru Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy

Studijní obor Učitelství pedagogiky pro střední a vyšší odborné školy je koncipován jako jednooborové magisterské studium navazující na bakalářské studium pedagogiky. Těžiště oboru spočívá v didaktických disciplínách, reflektované pedagogické praxi a především v náročných teoretických a metodologických předmětech. Studijní obor se vyznačuje jednak důrazem na osvojování nespecifických odborných kompetencí, jako je např. práce s vědeckým textem a dále zvláštním zřetelem k antropologickým perspektivám. Základní pedagogické disciplíny jsou doplněny předměty z oblasti fyzické, kulturní, sociální a filozofické antropologie. Pedagogické disciplíny jsou uváděny do integrálně antropologických kontextů proto, aby vždy vystoupil do popředí konečný cíl profesionální pedagogické práce, tedy citlivá kultivace člověka s ohledem na jeho možnosti i limity – kultivace, která zohledňuje nejširší souvislosti lidské existence. Studium je primárně zaměřeno na utváření oborových, pedagogicko-psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí pro výkon profese učitele pedagogiky a pro další edukační nebo koordinační aktivity v oblasti školního i mimoškolního vzdělávání.

Profil absolventa

Absolvent má teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jsou nezbytné pro fundovanou výuku pedagogických disciplín na středních a vyšších odborných školách. Ovládá na vysoké úrovni odbornou terminologii pedagogiky i příbuzných věd, orientuje se v interdisciplinárních otázkách a pedagogicky relevantních tématech moderních věd o člověku a společnosti. Dokáže promýšlet kontexty nejrůznějších pedagogických problémů s ohledem na variabilitu jedince i společnosti, má vhled do integrálně chápané antropologie. Své znalosti a dovednosti uplatní nejen v tvořivém vyučování pedagogických disciplín, ale i ve společenskovědním výzkumu a koncepční činnosti ve vzdělávání.