Charakteristika UPVOV

Studijní program: B7507 Specializace v pedagogice

Studijní obor: 7507R056 Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Forma studia: kombinovaná

Délka studia: 3 roky

Charakteristika oboru

Obor je koncipován jako profesně zaměřené učitelské studium kvalifikující absolventy pro výkon činnosti učitele praktického vyučování a/nebo odborného výcviku. Jádrem oboru jsou pedagogické a psychologické předměty, doplněné předměty z oblasti aplikované biologie, environmentalistiky a zdravého životního stylu. Cílem oboru je připravit absolventa na práci učitele zejména ve složce pedagogicko-psychologické, kultivovat jeho komunikační a sociální kompetence a motivovat pro celoživotní vzdělávání v oboru. Zvláštní pozornost je věnována moderním didaktickým a informačním technologiím a jejich využití ve výuce. Důraz je ve všech předmětech položen na úzké propojení výuky s pedagogickou praxí a na profesní etiku učitele, coby reflektivního praktika.

Profil absolventa a možnosti uplatnění

Absolvent získá systematické vzdělání v oblasti pedagogicko-psychologických věd a široký rozhled v řadě souvisejících oborů. Bude vybaven kompetencemi potřebnými pro výkon profesních činností učitele praktického vyučování a odborného výcviku, tzn. bude schopen zejména transformovat poznatky svého oboru do kurikula příslušného vyučovacího předmětu, projektovat, realizovat a hodnotit výuku praktického vyučování a odborného výcviku, a to v kooperaci s ostatními pedagogy i sociálními partnery příslušné vzdělávací instituce, kvalifikovaně posoudit vzdělávací potřeby žáků a zohlednit při výuce i širší vzdělávací kontext, adekvátně komunikovat s ostatními aktéry edukačního procesu, především se žáky, intervenovat v případě ohrožení jedince i skupiny žáků, tj. poskytovat správnou první pomoc, efektivně jednat v případě mimořádných událostí, dbát na dodržování zásad bezpečnosti, spolupracovat se žáky i učiteli při vytváření příznivého školního klimatu a podílet se na prevenci sociálně nežádoucích jevů. Absolvent nalezne uplatnění zejména jako učitel praktického vyučování nebo odborného výcviku na středních odborných učilištích a integrovaných školách. Může se uplatnit též jako lektor profesního a zájmového vzdělávání dospělých v nejrůznějších vzdělávacích institucích i v podnikovém vzdělávání.