Charakteristika – Výchova ke zdraví NMgr.

Studijní program: N7504 Učitelství pro střední školy
Studijní obor: 7504T303 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – výchova ke zdraví
Forma studia: prezenční i kombinované
Délka studia: 2 roky

 

Charakteristika oboru

Studijní obor výchova ke zdraví svým zaměřením reflektuje aktuální stav vzdělávacího systému v ČR a flexibilně reaguje na nově koncipované požadavky rámcových vzdělávacích programů pro základní a střední vzdělávání. Studium umožňuje absolventům získat komplexní a vysoce odbornou orientaci v problematice „zdraví“ v celém bio–psycho–sociálním a spirituálním kontextu v rámci holistického pojetí lidského zdraví. V průběhu celého studia je brán zřetel na primární prevenci před negativními faktory ovlivňujícími lidské zdraví, na možnosti kreativního výchovného a vzdělávacího působení a na pozitivní upevňování optimálních návyků posilujících přirozené determinanty zdraví.

Studium je přednostně zaměřeno na utváření oborových, pedagogicko-psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí pro vykonávání profese učitele výchovy ke zdraví ve školách a pro další edukační nebo koordinační aktivity v oblasti podpory zdraví na ZŠ a SŠ. Vedle prohlubování odborného vědního základu (navazujícího na obsah bakalářského stupně) je kladen důraz na didaktiku uvedených oborů a na aplikaci odborných a didaktických kompetencí v pedagogické praxi.

 

Možnosti uplatnění absolventů

Studiem oboru výchova ke zdraví získá absolvent potřebnou kvalifikaci k tomu, aby vyučoval předmět výchova ke zdraví, zdravovědné a sociálně zaměřené předměty dle současné platné pedagogické dokumentace na základních a středních školách. Absolvent studia je připraven na pedagogické působení v měnících se podmínkách transformované školy. Dokáže pracovat se vzdělávacím programem v oblasti výchovy ke zdravému životnímu stylu, vymezit rámec pro tvorbu plánu v konkrétní škole, vypracovat školní program realizace výchovy k podpoře zdraví a prevence sociálně patologických jevů, koordinovat komunitní programy podpory a ochrany zdraví. Pojetí programu studia umožní absolventům pružně se adaptovat na strukturální změny ve školství, připravovat výuku na bázi integrovaného přístupu, usilovat o tvořivý rozvoj osobnosti každého dítěte a vychovávat své budoucí žáky pro život v demokratické společnosti.