Charakteristika – Výchova ke zdraví Bc.

Studijní program: B7507 Specializace v pedagogice
Studijní obor: 7507R031 Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Délka studia: 3 roky

 

Charakteristika oboru

Obor výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání vychází z koncepce transformující se základní a střední školy a z požadavku nových kurikulárních dokumentů realizovat ve školách programy podporující zdraví. Připravuje odborníky mající dokonalou orientaci v problematice lidského zdraví ve všech jeho bio-psychosociálních rovinách, s možností výchovného působení na děti, dospívající i dospělé v různých institucích, poradenských službách, střediscích volného času. Studium umožňuje uplatnit dosažené vzdělání v pozici odborných pracovníků i mimo rezort školství. Absolvování tohoto programu je základním stupněm pro možnost studia v magisterském navazujícím oboru učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – výchova ke zdraví.

 

Možnosti uplatnění absolventů

Absolvent, který nebude z nejrůznějších důvodů pokračovat v navazující magisterské přípravě, je schopen uplatnit se na trhu práce v různých typech institucí zabývajících se přímo nebo nepřímo podporou a ochranou zdraví, volným časem a  prevencí sociálně patologických jevů. Je způsobilý využít svou odbornost, sociální a komunikační dovednosti např. na těchto pozicích:

  • asistent pedagoga ve školách a školských zařízeních;
  • odborný pracovník center volného času dětí a mládeže, včetně nízkoprahových zařízení;
  • pracovník v zařízeních zaměřených na oblast prevence společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže;
  • odborný referent zdravotních a sociálních odborů ve státní správě a samosprávě;
  • lektor v zájmovém, mimoškolním a rekvalifikačním vzdělávání;
  • projektový manažer neziskových organizací se zdravotně-sociálním či pedagogickým profilem;
  • pracovník v zařízeních  sociální a výchovné péče;
  • pečovatel o děti starší tří let v centrech volného času;
  • sociální nebo zdravotně-sociální pracovník (po absolvování předepsaných rezortních kvalifikačních programů);