Charakteristika – Vychovatelství

Studijní program: B7505 Vychovatelství
Studijní obor: 7505R008 Vychovatelství
Forma studia: kombinovaná
Délka studia: 3 roky

 

Charakteristika oboru

Cílem studijního oboru je poskytnout a rozvinout potřebné vědomosti a s nimi související dovednosti pro práci s dětmi a mládeží ve školských zařízeních, která zajišťují výchovu mimo vyučování a zájmové vzdělávání. Studium je zaměřeno na:

  • teoretický základ pedagogických a psychologických disciplín, předměty týkající se problematiky volného času, nabízí orientaci ve speciální pedagogice – poruchy chování, prevence sociálně patologických jevů,
  • rozvoj všeobecných znalostí – např. kulturní propedeutika, biologie člověka, environmentální výchova, český jazyk a literatura, mediální výchova, orientace ve školské legislativě,
  • základy hudební, výtvarné, tělesné a dramatické výchovy, informačních technologií, zájmových činností s přírodními a technickými materiály,
  • současně poskytuje profilaci v jedné specializaci z volnočasových aktivit.

Obsah studia je zaměřen na pedagogickou práci s dětmi ve věku povinné školní docházky i na pedagogickou práci vychovatele dospívající mládeže.

 

Profil absolventa a možnosti uplatnění

Absolvent získá kvalifikaci pro obor „vychovatel“ (podle zákona č. 563/2004 Sb., § 16). Bude připraven pro práci s dětmi a mládeží ve školních družinách a školních klubech, v domovech mládeže při SOŠ a SOU i pro pedagogickou činnost s dětmi a mládeží ve volném čase v dalších střediscích v oblasti volného času. Obsah studia je zaměřen na práci s dětmi ve věku povinné školní docházky až po věkovou kategorii do osmnácti let. Absolvent nalezne uplatnění ve školních družinách, školních klubech, domovech mládeže a v nejrůznějších zařízeních pro volný čas a zájmovou činnost dětí a mládeže.