Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška v oboru Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku je složena ze dvou částí. První částí je obhajoba bakalářské práce, druhou je ústní zkouška z pedagogiky, psychologie a didaktiky odborného vzdělávání. Pořadí, ve kterém student tyto části absolvuje, není stanoveno. Přihlášku ke každé části SZZ je třeba podat v termínu stanoveném harmonogramem na studijní oddělení. Na začátku semestru, ve kterém hodlá student obhajovat bakalářskou práci (zpravidla 6. semestr) si musí zapsat předmět Příprava a zpracování bakalářské práce. Tento předmět nespočívá v přímé výuce a není proto nasazen v rozvrhu. Téma bakalářské práce si student vybírá nejpozději na začátku 4. semestru, kdy musí také podat závaznou přihlášku k bakalářské práci – nabídka témat je zveřejněna pod samostatným odkazem.

Obhajoba bakalářské práce je veřejná a koná se před (nejméně) tříčlennou komisí. Členem komise je zpravidla i vedoucí práce a její oponent. Hlasování komise o výsledku obhajoby je neveřejné. Student má právo obhajovat i práci, kterou jeden nebo oba hodnotitelé nedoporučili k obhajobě. V průběhu obhajoby student nejprve stručně představí svou práci a poté se vyjádří k připomínkám a dotazům vedoucího a oponenta. V závěru obhajoby je prostor pro dotazy ostatních členů komise.

Ústní zkouška z pedagogiky, psychologie a didaktiky odborného vzdělávání je veřejná a koná se před (nejméně) tříčlennou komisí. Student si vylosuje kombinaci tří otázek, které následně zodpoví. Hodnoceny jsou všechny tři otázky jednou souhrnnou známkou.

Okruhy pro ústní část státní závěrečné zkoušky z oboru UPVOV