Témata bakalářských prací

NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ

PRO STUDUJÍCÍ BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PEDAGOGIKY

Studující si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dotazem u příslušného vyučujícího ověřit, zda je téma ještě volné. Je možné také navrhnout vlastní téma a s ním oslovit vyučujícího, který se podobnou problematikou zabývá, viz charakteristika odborného zaměření jednotlivých pracovníků katedry pedagogiky. V obou případech je třeba získat souhlas budoucího vedoucího práce a domluvit se na zadání práce v SIS, jehož součástí je téma a klíčová slova (obojí i v angličtině), dále zásady pro vypracování a základní literatura.

Prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.

■ odborné zaměření: autorita, manipulace, mravní výchova,  rizikové chování dětí a mládeže, školní kázeň

■ vypsaná témata BP:

 1. Žákovská samospráva.
 2. Autorita učitele.
 3. Prevence a řešení nekázně ve škole.
 4.  Zapomenutí hrdinové – vzory pro dnešní mládež.
 5. Školní zahrady jako příklad pedagogizace prostředí.
 6. Architektura školy jako příklad pedagogizace prostředí.

PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.

■ odborné zaměření: obecná pedagogika, dějiny školství a pedagogiky, životní styly v současné společnosti

■ vypsaná témata BP:

Konkrétní témata v rámci odborného zaměření je možné stanovit po dohodě s jednotlivými studenty.

Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.

■ odborné zaměření: obecná didaktika, profesní rozvoj učitelů, dobrovolnictví, evropská dimenze ve vzdělávání

■ Konkrétní téma je možné stanovit na základě individuální dohody, pro zpracování práce je vhodná znalost anglického jazyka

PhDr. Zdeňka Hanková, Ph.D.

■ odborné zaměření: výchova zážitkem, dramatická výchova

■ vypsaná témata BP:

Konkrétní témata je možné stanovit na základě individuální dohody

PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.

■ odborné zaměření: sociálně právní ochrana dětí, násilí v rodině, první pomoc, zdravotní gramotnost, sociální gerontologie

■ vypsaná témata BP:

 1. Práva a povinnosti dětí.
 2. Škola a náhradní rodinná péče.
 3. Partnerské násilí.
 4. Dítě a násilí v rodině.
 5. Používání tělesných trestů.
 6. Vliv školy na zdravotní gramotnost,
 7. Možnosti školy v prevenci zanedbávaného dítěte.
 8. Znalosti o předlékařské první pomoci.
 9. Aktuální otázky v Sociální gerontologii.

Další témata je možné stanovit po dohodě s jednotlivými studenty.

PhDr. Jana Kočí, Ph.D.

■ odborné zaměření: výchova ke zdraví, well-being učitelů, pohybové aktivity

■ vypsaná témata BP:

Konkrétní téma je možné stanovit na základě individuální dohody, pro zpracování práce je vhodná znalost anglického jazyka.

 

PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.

■ odborné zaměření: interkulturní vzdělávání a multikulturní výchova

■ vypsaná témata BP:

Konkrétní témata v rámci odborného zaměření je možné stanovit po dohodě s jednotlivými studenty.

PhDr. Marie Linková, Ph.D.

■ odborné zaměření: pedagogicko-psychologická diagnostika, speciální pedagogika, sociální psychologie

■ vypsaná témata BP:

Konkrétní témata v rámci odborného zaměření je možné stanovit na základě individuální dohody.

Mgr. Ráchel Mazúchová

■ odborné zaměření: komunikace ve školní třídě, problematika motivace žáků ve škole

■ vypsaná témata BP:

Konkrétní témata v rámci odborného zaměření je možné stanovit po dohodě s jednotlivými studenty.

PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.

■ odborné zaměření: pedagogicko-psychologická diagnostika, multikulturní výchova, vzdělávání dospělých

■ vypsaná témata BP:

Konkrétní témata v rámci odborného zaměření je možné stanovit po dohodě s jednotlivými studenty.

PhDr. Ondřej Papajoanu, Ph.D.

■ odborné zaměření:

obecná pedagogika, srovnávací pedagogika, metodologie pedagogického výzkumu

■ vypsaná témata BP:

Konkrétní témata v rámci odborného zaměření je možné stanovit po dohodě s jednotlivými studenty. Předpokládaná znalost anglického jazyka.

Doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.

■ odborné zaměření:

sociální pedagogika, sociologie výchovy, teorie výchovy

■ vypsaná témata BP:

Konkrétní témata je možné stanovit na základě individuální dohody

Mgr. Magdalena Richterová

■ odborné zaměření: sociální a pedagogická komunikace, výchovně problémy žáků, prevence školního násilí

■ vypsaná témata BP:

Konkrétní témata je možné stanovit na základě individuální dohody

PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.

■ odborné zaměření: sociální pedagogika, dějiny pedagogiky, filozofie výchovy, mediální výchova

■ vypsaná témata BP:

Konkrétní témata je možné stanovit na základě individuální dohody

PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D.

■ odborné zaměření: autorita ve výchově, prevence kriminality, multikulturní vzdělávání

■ vypsaná témata BP:

Konkrétní témata je možné stanovit na základě individuální dohody

PhDr. Alena Thorovská

■ odborné zaměření: environmentální vzdělávání

■ vypsaná témata BP:

Konkrétní témata je možné stanovit na základě individuální dohody

Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D.

■ odborné zaměření: prevence závislostí, výživa, zdravý životní styl

■ vypsaná témata BP:

Konkrétní témata je možné stanovit na základě individuální dohody

Doc. PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D. et Ph.D.

■ odborné zaměření: metodologie pedagogického výzkumu, hodnocení výsledků vzdělávání

■ vypsaná témata BP:

 1. Didaktické testy
 2. Teorie odpovědí na položku (item response theory)
 3. Základní principy adaptivního testování (computerized adaptive testing, CAT)
 4. Využití metody ukotvujících vinět (anchoring vignette method) při měření školní kázně
 5. Využití metody ukotvujících vinět (anchoring vignette method) při měření zdraví učitelů
 6. Využití metody ukotvujících vinět (anchoring vignette method) při měření zdraví dětí
 7. Využití metody ukotvujících vinět (anchoring vignette method) při měření znalostí cizích jazyků
 8. Využití experimentů v pedagogice
 9. Subjektivní duševní pohoda učitelů: hodnocení spokojenosti se životem
 10. Subjektivní duševní pohoda učitelů: měření pozitivních a negativních pocitů spjatých s jednotlivými částmi dne
 11. Subjektivní duševní pohoda žáků: hodnocení spokojenosti se životem
 12. Subjektivní duševní pohoda žáků: měření pozitivních a negativních pocitů spjatých s jednotlivými částmi dne
 13. Dosahuje žák dobrých výsledků díky systematickému působení školy?
 14. Klasifikace metod měření školní kázně

PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.

■ odborné zaměření: zdraví a kvalita života, zdravotní gramotnost, prevence šikanování

■ vypsaná témata BP:

 1. Představy žáků o zdraví a zdravém životním stylu.
 2. Zdravotní gramotnost učitelů základních škol (ve vybrané lokalitě).
 3. Kvalita života a zdraví v postproduktivním věku.
 4. Šikana v zařízeních pro volný čas dětí a mládeže

katedra pedagogiky PedF UK, říjen 2020