Témata diplomových prací – KPG

NABÍDKA TÉMAT DIPLOMOVÝCH PRACÍ

PRO STUDUJÍCÍ NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA PEDAGOGIKY

KATEDRA PEDAGOGIKY

Studující si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dotazem u příslušného vyučujícího ověřit, zda je téma ještě volné. Je možné také navrhnout vlastní téma a s ním oslovit vyučujícího, který se podobnou problematikou zabývá, viz charakteristika odborného zaměření jednotlivých pracovníků katedry pedagogiky. V obou případech je třeba získat souhlas budoucího vedoucího práce a domluvit se na zadání práce v SIS, jehož součástí je téma a klíčová slova (obojí i v angličtině), dále zásady pro vypracování a základní literatura.

Prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.

■ odborné zaměření:

autorita, manipulace, mravní výchova, rizikové chování dětí a mládeže, školní kázeň

■ vypsaná témata DP:

 1. Žákovská samospráva: možnosti, perspektivy a omezení.
 2. Manipulace ve výchově.
 3. Možnosti školy v oblasti efektivního vedení žáků k hodnotám.
 4. Jak učitel získává a ztrácí autoritu – případová studie.
 5. Autorita vrstevníků jako účinný nástroj ovlivňování chování skupiny.
 6. Šikanovaný učitel.
 7. Školní (ne)kázeň.
 8. Významné osobnosti sociální pedagogiky (srovnání).
 9. Sociální pedagog jako profese.
 10. Pedagogizace prostředí.

PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.

■ odborné zaměření:

obecná pedagogika, dějiny školství a pedagogiky, životní styly v současné společnosti

■ vypsaná témata DP:

Konkrétní témata v rámci odborného zaměření je možné stanovit po dohodě s jednotlivými studenty.

Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.

■ odborné zaměření:

obecná didaktika, profesní rozvoj učitelů, dobrovolnictví, evropská dimenze ve vzdělávání

■ vypsaná témata DP:

 1. Vyučování založené na evidenci, efektivní výukové strategie
 2. Badatelsky orientované vyučování a možnosti využití Open Science Resources
 3. Využití taxonomie vzdělávacích cílů SOLO ve výuce
 4. Mentoring ve vzdělávání učitelů: komparativní analýza vybraných evropských zemí
 5. Dobrovolnictví v oblasti výchovy a vzdělávání

Poznámka: Pro všechna témata je nutná znalost anglického jazyka

PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.

■ odborné zaměření:

sociální práce, sociální pedagogika, sociálně právní ochrana dětí, násilí v rodině, zdravotně sociální péče o seniory

■ vypsaná témata DP:

  1. Principy interdisciplinární ochrany dětí ve škole.
  2. Právní povědomí dětí a učitelů.
  3. Spolupráce školy a orgánu sociálně právní ochrany dětí.
  4. Role učitele v interdisciplinárním přístupu k dítěti .
  5. Možnosti učitele v sociálních službách.
  6. Chudoba – rodina – škola a názor dětí.
  7. Úloha sociálního pedagoga ve škole.
  8. Školská sociálního práce.
  9. Nedobrovolný klient v soc. práci.
  10. Povědomí o ústavní a ochranné výchově.

Je možné navázat či si vybrat téma z bakalářských prací

PhDr. Jana Kočí, Ph.D.

■ odborné zaměření: výchova ke zdraví, well-being učitelů, pohybové aktivity

■ vypsaná témata BP:

Konkrétní téma je možné stanovit na základě individuální dohody, pro zpracování práce je vhodná znalost anglického jazyka.

PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.

■ odborné zaměření:

Didaktika výchovy ke zdraví, školní a komunitní projekty se zaměřením na zdraví a bezpečnost, bezpečnostní problematika jako součást vzdělávání, inkluzivní vzdělávání se zaměřením na žáka s odlišným mateřským jazykem

■ vypsaná témata DP:

 1. Didaktika výchovy ke zdraví
 2. Školní a komunitní projekty se zaměřením na zdraví a bezpečnost
 3. Bezpečnostní problematika jako součást vzdělávání
 4. Inkluzivní vzdělávání se zaměřením na žáka s odlišným mateřským jazykem

Konkrétní témata v rámci odborného zaměření je možné stanovit po dohodě s jednotlivými studenty.

PhDr. Marie Linková, Ph.D.

■ odborné zaměření: pedagogicko-psychologická diagnostika, speciální pedagogika, sociální psychologie

■ vypsaná témata BP:

Konkrétní témata v rámci odborného zaměření je možné stanovit na základě individuální dohody.

PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.

■ odborné zaměření:

pedagogicko-psychologická diagnostika, multikulturní výchova, vzdělávání dospělých

■ vypsaná témata DP:

 1. Využití pedagogicko-psychologické diagnostiky v práci učitele.
 2. Využití autoevaluace při zkvalitňování práce školy.
 3. Možnosti spolupráce fakulty a škol při pregraduální přípravě učitelů.

Poznámka:  Tato  témata  směřují  k využití  metod  pedagogicko-psychologické  diagnostiky  v práci  jednotlivých učitelů nebo školy jako celku. Jejich formulace je obecná. S jednotlivými studenty je možné podle jejich zájmu a zaměření hledat různé dílčí aspekty dané problematiky pro vymezení konkrétních témat diplomových prací.

PhDr. Ondřej Papajoanu, Ph.D.

■ odborné zaměření:

obecná pedagogika, srovnávací pedagogika, metodologie pedagogického výzkumu

■ vypsaná témata BP:

Konkrétní témata v rámci odborného zaměření je možné stanovit po dohodě s jednotlivými studenty. Předpokládaná znalost anglického jazyka.

Doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.

■ odborné zaměření:

sociologie výchovy, teorie výchovy, komparativní pedagogika

■ vypsaná témata DP:

Konkrétní témata je možné stanovit na základě individuální dohody

PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.

■ odborné zaměření:

sociální pedagogika, dějiny pedagogiky, filozofie výchovy, mediální výchova

■ vypsaná témata DP:

Konkrétní témata v rámci odborného zaměření je možné stanovit po dohodě s jednotlivými studenty.

PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D.

■ odborné zaměření:

autorita ve výchově, prevence kriminality, multikulturní vzdělávání

■ vypsaná témata DP:

Témata budou v rámci odborného zaměření stanovena po dohodě s jednotlivými studenty.

Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D.

■ odborné zaměření:

prevence závislostí, výživa, zdravý životní styl

■ vypsaná témata DP:

Témata budou v rámci odborného zaměření stanovena po dohodě s jednotlivými studenty.

Doc. PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D. et Ph.D.

■ odborné zaměření:

metodologie pedagogického výzkumu, hodnocení výsledků vzdělávání

■ vypsaná témata DP:

 1. Teorie odpovědí na položku (item response theory)
 2. Základní principy adaptivního testování (computerized adaptive testing, CAT)
 3. Využití metody ukotvujících vinět (anchoring vignette method) při měření školní kázně
 4. Využití metody ukotvujících vinět (anchoring vignette method) při měření zdraví učitelů
 5. Využití metody ukotvujících vinět (anchoring vignette method) při měření zdraví dětí
 6. Využití metody ukotvujících vinět (anchoring vignette method) při měření znalostí cizích jazyků
 7. Využití experimentů v pedagogice
 8. Subjektivní duševní pohoda učitelů: hodnocení spokojenosti se životem
 9. Subjektivní duševní pohoda učitelů: měření pozitivních a negativních pocitů spjatých s jednotlivými částmi dne
 10. Subjektivní duševní pohoda žáků: hodnocení spokojenosti se životem
 11. Subjektivní duševní pohoda žáků: měření pozitivních a negativních pocitů spjatých s jednotlivými částmi dne
 12. Dosahuje žák dobrých výsledků díky systematickému působení školy?
 13. Klasifikace metod měření školní kázně

PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.

■ odborné zaměření:

zdraví a kvalita života, zdravotní gramotnost, prevence šikanování

■ vypsaná témata DP:

 1. Zdravotní gramotnost začínajících učitelů.
 2. Připravenost začínajících učitelů pro prevenci a řešení školního šikanování.

katedra pedagogiky PedF UK, říjen 2020