Katedra

Vedení katedry

Zaměstnanci katedry


Charakteristika pracoviště
Katedra české literatury (spolu s katedrou českého jazyka) poskytuje vzdělávání budoucím učitelům českého jazyka, resp. literární složky vzdělávacího předmětu český jazyk a literatura. Studium je strukturované (má bakalářský a magisterský stupeň) a dvouoborové (student si volí kombinaci dvou učitelských oborů, které studuje současně). Každý akademický rok je otevíráno několik kombinací, např. český jazyk – dějepis, český jazyk – základy společenských věd, český jazyk – francouzský jazyk a další. Katedra české literatury se rovněž podílí na výuce literárních disciplín pro studijní programy učitelství 1. stupně ZŠ a předškolní pedagogiky.

Pedagogická činnost
K pedagogické činnosti katedry patří také autorství výukových materiálů. Pracovníci katedry jsou autory nebo spoluautory učebnic, čítanek, pracovních listů, didaktických her a pomůcek. Jsou rovněž recenzenty učebnicových a čítankových řad či recenzenty jednotlivých učebnic a čítanek. Významná je umělecká činnost pracovníků katedry (beletristické publikace, překlady umělecké literatury, spolupořádání literárních pořadů, autorských čtení na půdě fakulty i mimo ni, moderování literárních pořadů, autorských čtení apod.) a jejich účast v porotách literárních cen, v porotách literárních soutěží, literárních festivalů apod.

Vědecká činnost
Významná je vědecká činnost pracovníků katedry, a to jak v oblasti literární vědy, tak v oblasti didaktiky literatury. Katedra je zapojena do řady domácích i zahraničních projektů. Katedra spolupracuje se zahraničními univerzitami, zejména se slovenskými a německými, studenti mají možnost výměnných pobytů. Po dokončení magisterského stupně mohou zájemci dále pokračovat ve studiu a získat titul PhDr. Do budoucna plánujeme otevření doktorských studií (Ph.D.) v oboru didaktika literatury ve standardní délce studia 4 let.