Mgr. Tomáš Havelka, Ph.D.

Kontakt: tomas.havelka@pedf.cuni.cz | konzultace (R440)

Záznam v SIS.


Vyučované předměty:

  • Dějiny české literatury IV, V
  • Jednodenní exkurze

Vzdělání a akademická kvalifikace

– 2009: Ph.D. – Filozofická fakulta MU, česká literatura, disertace: Komika českého raně novověkého bohemikálního dramatu
– 1990–1996: Pedagogická fakulta UK, obor čeština – výtvarná výchova, diplomová práce: Komické postavy českého barokního dramatu, Typologizace základních postav

Přehled zaměstnání

– 1997–dodnes: bohemista v Oddělení pro studium a edici díla J. A. Komenského Filosofického ústavu AV ČR

Pedagogická činnost

– od roku 1997–dodnes: odborný asistent na katedře literatury Pedagogické fakulty UK (starší česká literatura, od roku 2013 starší česká a evropská literatura; úvod do studia starší české literatury)
– ZS 2012: FF UK, Katedra divadelní vědy (Komika v raně novověké kultuře)
– vedení diplomových prací se zaměřením na raně novověkou literaturu (obhájeno celkem 6 prací magisterských)

Oblasti vědeckovýzkumné činnosti

– rekreativní literatura 17.–18. století, raně novověké bohemikální drama; bohemikální dílo J. A. Komenského
– účast na kongresech, konferencích a sympoziích

Granty a mezinárodní projekty

– odpovědný řešitel grantu GA ČR č. 405/03/1327 Digitalizace kritického vydání Díla J. A. Komenského (J. A. Comenii Opera Omnia), 2003–2005

Odborné a organizační aktivity v AV ČR

– editor a redaktor českých spisů Jana Amose Komenského v rámci edičního projektu J. A. Comenii Opera omnia / Dílo J. A. Komenského

– od 2005 dodnes: člen redakční rady mezinárodní revue pro komeniologická studia a raně novověké intelektuální dějiny „Acta Comeniana” (Praha)

Odborné a organizační aktivity mimo AV ČR

– 2002–dodnes: vedoucí a režisér studentského divadelního spolku Temus Lamus


Publikační činnost