Bakalářské studium

Charakteristika oboru Český jazyk se zaměřením na vzdělávání – maior

V tříletém bakalářském studijním programu Český jazyk se zaměřením na vzdělávání vychováváme bohemisty se znalostí současné češtiny, jejího systému i užití v komunikaci, a s nezbytnými znalostmi jejího historického vývoje. Studijní předměty jsou voleny a koncipovány tak, aby se absolvent stal odborníkem v oblasti českého jazyka, a to se zřetelem ke skutečnosti, že prioritou absolventa bakalářského studia je navazující magisterské studium Učitelství pro 2. stupeň základní školy a střední školy – český jazyk.

Konkrétní studované lingvistické předměty jsou například: Proseminář českého jazyka spojený s úvodem do studia a se základy jazykovědy, následovaný studijními předměty: Fonetika a fonologie českého jazyka, Morfologie českého jazyka a variační sociolingvistika, Lexikologie a sémantika českého jazyka, Syntax českého jazyka a textová lingvistika, Vývoj českého jazyka a Stylistika českého jazyka a teorie jazykové kultury. Didakticky jsou zaměřeny povinné předměty Ontogenetický vývoj řeči, Základy didaktiky jazyka a Oborová praxe. Tyto povinné předměty jsou doplněny prakticky orientovanými volitelnými předměty. Zároveň je v rámci studia kladen důraz na rozvoj komunikační kompetence studenta.

Literární část studia je zaměřena prioritně na výchovu budoucího učitele, ale i zasvěceného vykladače literatury. Zvláštní důraz je kladen na kreativní přístup k interpretaci literárních textů a na pěstování schopnosti komunikovat o literatuře s širokou veřejností. Základním předmětem, z něhož vychází veškerá další výuka, je teorie literatury. Dějiny literatury kladou důraz na literaturu 20. a 21. století. Součástí programu je rovněž seminář světové literatury. Součástí studijního plánu je rovněž seminář z didaktiky literatury zaměřený na rozvoj čtenářství. Absolvent má možnost uplatnění v různých profesích, např. jako nakladatelský redaktor, editor, pracovník v médiích, v oblasti školství jako vychovatel nebo jako asistent pedagoga.

Studijní program v plánu maior respektuje vyváženost oborové, didaktické a pedagogicko-psychologické složky dle standardů učitelské přípravy MŠMT. Pedagogicko-psychologická příprava zahrnuje předměty pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky, včetně pedagogicko-psychologické praxe a směřuje k přípravě pro navazující magisterské studium učitelství. Součástí plánu maior je zpracování bakalářské práce.


Popis ověření a kritéria hodnocení

Přijímací zkouška pro obor český jazyk se zaměřením na vzdělávání je písemná a má dvě rovnocenné části, které se konají společně. Uchazeč získává max. 40 bodů, délka trvání testu (obou částí) max. 60 minut.

1. Test z českého jazyka, sestávající z oblasti normativní, z oblasti ověřující porozumění textu a schopnost práce s ním a z oblasti obecných poznatků o jazyce a jazykovědě. (10 otázek, max. 20 bodů).

Budou prověřovány:
(i) bezpečné ovládání pravidel českého pravopisu a morfologické a syntaktické normy spisovné češtiny;
(ii) znalost učiva českého jazyka v rozsahu učebnic pro střední školy (podle publikací uvedených v kapitole Doporučená literatura);
(iii) schopnost jazykové analýzy a práce s textem, které mají ukázat uchazečovu orientaci v jazykovém systému češtiny a schopnost řešit jazykové problémy vyskytující se v textu.
Uchazeč v této části může získat maximálně 20 bodů.

2. Test z dějin české literatury a literární teorie (10 otázek, max. 20 bodů).

Písemný test slouží k prověření znalostí uchazečů z dějin literatury od nejstarších dob po současnost, znalosti základních pojmů z literární teorie a celkový kulturní přehled z hlediska současnosti i historie.
Uchazeč v této části může získat maximálně 20 bodů.


Informace o uplatnění absolventů

Absolvent bude vybaven komunikačními dovednostmi, které bude moci uplatnit všude tam, kde se očekává kulturní, kultivované a funkčně adekvátní spisovné jazykové vyjadřování, ve formě mluvené i psané, a všude tam, kde se očekává dovednost všestranného hodnocení jazykových projevů nebo hodnocení projevů umělecké literatury. Bude mít vynikající předpoklady pro další bohemistickou a literárněvědnou materiálovou práci, např. na excerpční úrovni.

Široké budou možnosti jeho uplatnění v humanitních, zejména slovesných oborech, v kultuře, v státní správě, v oblastech vyžadujících komunikaci s veřejností, v tiskových odborech nebo médiích (nakladatelský redaktor, editor), v oblasti vzdělávání (jako vychovatel nebo jako asistent pedagoga). Velmi dobře se také uplatní všude tam, kde se očekává rozvinutá sociální a komunikační kompetence (lektoři v zařízeních pro volný čas atp.). Díky svému jazykovědnému a literárněvědnému vzdělání bude moci zastávat i méně expertní pozice v jazykovědných či literárněvědných pracovištích. Absolvent je připraven pro navazující magisterské studium učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ a střední školy, případně dalších blízkých studijních programů v oblasti bohemistiky.

Doporučená literatura

ČECHOVÁ, M. et al. Český jazyk pro 1. ročník středních škol. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2007.

ČECHOVÁ, M. et al. Český jazyk pro 2. ročník středních škol. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2010.

ČECHOVÁ, M. et al. Český jazyk pro 3. ročník středních škol. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2013.

ČECHOVÁ, M. et al. Český jazyk pro 4. ročník středních škol. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2014.

HAVRÁNEK, B., JEDLIČKA, A. Stručná mluvnice česká. Praha: Fortuna, 1998.

KOSTEČKA, J. Český jazyk pro 1. ročník gymnázií. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2009.

KOSTEČKA, J. Český jazyk pro 2. ročník gymnázií. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2014.

KOSTEČKA, J. Český jazyk pro 3. ročník gymnázií. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2002. (příp. novější vydání)

KOSTEČKA, J. Český jazyk pro 4. ročník gymnázií: zpracováno podle Katalogu požadavků ke společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2003. (příp. novější vydání)

Pravidla českého pravopisu. (s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR). Praha: Academia, 2005.

LEHÁR, Jan, Alexandr STICH, Jaroslava JANÁČKOVÁ a Jiří HOLÝ. Česká literatura od počátků k dnešku. Třetí vydání. Praha: NLN, 2020. Česká historie. ISBN 978-80-7422-746-2.

PROKOP, Vladimír. Teorie literatury, aneb, Několik praktických slovníčků literárních pojmů. Sokolov: O.K.-Soft, 2005.

PROKOP, Vladimír. Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století, aneb, Od Mezopotámie po naše národní obrození: (pro výuku v 1. ročníku středních škol). Sokolov: O.K.-Soft, 2001.

PROKOP, Vladimír. Literatura 19. a počátků 20. století (od romantiků po buřiče): pro výuku literatury na středních školách. Sokolov: O.K.-Soft, 2000.

PROKOP, Vladimír. Přehled české literatury 20. století: (pro výuku literatury na středních školách). Sokolov: O.K.-Soft, 1998.

PROKOP, Vladimír. Přehled světové literatury 20. století: pro výuku literatury na středních školách. 2. upravené vydání. Sokolov: O.K.-Soft, 2006. ISBN 80-270-2984-8.

Semináře České knižnice: https://www.kniznice.cz/pro-skoly#Seminar-Ceske-kniznice

Dále doporučujeme sledovat aktuální témata v oblasti literatury, posloužit mohou webové stránky Czechlit.cz či iliteratura.cz.