PhDr. Ondřej Hausenblas

Kontakt: ondrej.hausenblas@pedf.cuni.czhausen@ecn.cz | tel.: 221 900 170 | konzultace (R424)

Záznam v SIS.


Vyučované předměty:

 • Didaktika literární výchovy I
 • Didaktika literární výchovy s praxí
 • Literární výchova a čtení na 1. stupni

Vzdělání

Vystudoval Filozofickou fakultu UK, obor čeština a angličtina. V letech 1978-1979 pobyl na stipendijním pobytu v Ústavu pro jazyk český ČSAV (dialektologie), poté rok pracoval v Československém rozhlase jako lektor vnitřního vzdělávání, od roku 1981 do roku 1987 jako redaktor starší české literatury v nakladatelství Československý spisovatel. V roce 1987 nastoupil jako asistent na katedru českého jazyka FF UK. Od roku 1992 pracuje zároveň v dalším profesním vzdělávání učitelů, od r. 1998 jako lektor programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. V roce 1999 přešel na Katedru pedagogiky na PedF UK, v roce 2002 na Katedru české literatury PedF UK.

Činnosti pro české školství:

 • V letech 1994-1997 předseda občanského sdružení Přátelé angažovaného učení, které představovalo první a dlouho jedinou reformně orientovanou aktivitu českých učitelů, která byla nezávislá a směřovala zdola nahoru (grass-roots movement).
 • Spolupráce v týmu autorů připravujících tzv. Zelenou knihu – studii České vzdělání a Evropa, Středisko vzdělávací politiky PedF UK, Praha 1998
 • Spolupráce v týmu připravujícím tzv. Bílou knihu Národní program rozvoje vzdělávání v České republice v letech 1999 – 2000.
 • Od roku 1998 lektor a odborný garant v programu Reading and writing for critical thinking – Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Spolupracoval při vývoji a implementaci mezinárodního Standardu učitele RWCT. Od roku 2002 mezinárodně certifikovaný lektor a certifikátor programu.
 • Člen týmu zpracovávajícího pro Výzkumný ústav pedagogický v Praze metodiku implementace klíčových dovedností v RVP-ZŠ
 • Lektor grantových projektů Rovnováha (Magistrát hl.m.Prahy, ESF) a Zvyšování čtenářské gramotnosti (ZŠ v Praze 6)
 • Lektor grantových projektů Rovnováha (Magistrát hl. m. Prahy, ESF) a Zvyšování čtenářské gramotnosti (ZŠ v Praze 6), Šance a Spirála (KVIC Nový Jičín, ESF)
 • Zpracování modelových očekávaných výstupů pro RVP v projektu Průřezová
  témata a čtenářství (ESF)

Odborné zaměření

Didaktika literární a jazykové výchovy, rozvoj čtenářství, porozumění čtenému textu, interpretativní postupy pro výuku literatury.


Profil seminářů:

Didaktika literatury I-III

Semináře jsou vystavěny na interaktivním pojetí čtenářské výchovy. Cíle výuky literatury, efektivní metody práce s textem, sdílení čtenářského zážitku, dlouhodobé budování vztahu k četbě a k literatuře, rozvoj myšlení a komunikace nad literárním textem. Souvislost čtení a psaní ve výuce literatury. Souvislost jazykové, slohové a literární složky výuky. Vedení osobních záznamů z četby. Učitelova role ve čtenářství žáků. Význam znalostí o literatuře pro prohlubování estetického zážitku z četby. Stavba hodiny v literatuře, práce s cíli a metodami výuky, hodnocení práce.

Interpretace literárního díla

Práce s konkrétním literárním dílem. Postupy dobývání jeho významu a smyslu. Přístupy k individuálnímu i společnému porozumění. Důležitost rozdílů i shod v interpretaci mezi jedinci, mezi laiky a odborníky. Aktivní konstituování smyslu díla. Význam jazyka a řeči v literárním díle. Využití konverzace a psaní pro porozumění textu a pochopení smyslu díla.

Didaktické praxe na 1., 2. a 3. stupni škol

Náslechy, analýzy, modely hodin, plánování lekcí, jejich realizace, sledování práce žáků, analýzy výstupů. Doprovodná četba odborná i beletristická.

Publikační činnost

Granty