Bakalářské a diplomové práce

Pokyny k odevzdávání bakalářských a diplomových prací

Studenti odevzdávají dva výtisky bakalářské/diplomové práce (a) na sekretariát katedry (úřední hodiny Po–Čt 9:00–12:00, v letních měsících po předchozí domluvě), (b) přes podatelnu nebo je mohou (c) vložit do schránky KČL (ve 4. patře naproti místnosti R420). Pokud budete výtisky odevzdávat přes podatelnu, nebo schránku KČL, dejte to prosím vědět e-mailem paní sekretářce, která vám potvrdí přijetí.

Podoba výtisků: Dva tištěné exempláře v kroužkové vazbě, možno i oboustranně, a to do jednoho týdne od nahrání elektronické verze práce do SISu.

Součástí odevzdaných prací musí být prohlášení, že předkládaná vytištěná varianta se shoduje s elektronickou variantou v SIS. Elektronickou verzi na CD nevyžadujeme. Oba exempláře budou studentům vráceny po obhajobě.

Součástí bakalářské i diplomové práce je i prohlášení o původnosti práce, a to ve znění daném Opatřením děkana č. 35/2017.

Obhajobu závěrečné práce je možné si připravit formou prezentace – viz podrobnosti.


Témata BP a DP pro akademický rok 2023/24

Formulář pro zadání BP a DP

Pokyny k psaní BP a DP


Obecné a organizační pokyny ohledně přihlašování ke státním zkouškám – viz web fakulty.