doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.

Kontakt: milos.sladek@seznam.cz | konzultace (R440)

Záznam v SIS.


Vyučované předměty:

  • Dějiny české literatury IV, V
  • Jednodenní exkurze

Vzdělání a dosavadní praxe

Narozen 7. 8. 1964 v Kladně. Po absolvování gymnázia studoval na Filozofické fakultě UK v Praze v letech 1982 – 1986 obor historie (diplomová práce o historicko-demografických a sociálních poměrech na třeboňských panstvích r. 1651 v semináři prof. Josefa Petráně). V letech 1986 – 1990 pracoval jako historik a archivář v Okresním muzeu Praha-západ v Jílovém u Prahy. V listopadu roku 1986 složil státní rigorózní zkoušku (titul PhDr.). Od roku 1990 až dosud působí v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze. V letech 1994 – 1997 externě vyučoval na katedře historie Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, od roku 1998 přednáší starší českou literaturu na katedře české literatury Pedagogické fakulty UK v Praze. Podílel se na řešení grantového úkolu Grantové agentury ČR č. 405/98/0053 (příprava digitalizované verze Průvodce po fondech literárního archivu Památníku národního písemnictví; projekt úspěšně dokončen roku 2000) a na programovém projektu Ministerstva kultury ČR č. DA 00P01 OLK 004 Soupis polonik uložených v Literárním archivu PNP (projekt ukončen v prosinci 2003, jeho obhajoba v červnu 2004). V roce 1995 krátce působil v oddělení rukopisů a starých tisků Knihovny Národního muzea. Od roku 1997 pracuje též jako ředitel literární sekce České křesťanské akademie v Praze.

Podílel se na přípravě několika literárních a s dějinami literatury spjatých výstav, mimo jiné též výstavy Sláva barokní Čechie (scénář pětihodinové doprovodné akce, rekonstrukce barokní pouti do Hájku u Prahy, pro 60 účinkujících). Zpracoval více než desítku písemných pozůstalostí českých literárních historiků a spisovatelů. Režíroval studentská představení středověké hry O Kristově zmrtvýchvstání i o jeho oslavení a raně novověké lidové hry Komedie o Heleně, dceři císaře tureckého, podílel se na několika dalších divadelních rekonstrukcích her 19. století. V r. 2006 byl jedním z garantů literární části mezinárodní konference Bohemia jesuitica.