Navazující magisterské studium (jednooborové)

Charakteristika oboru Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy

 • forma studia: kombinované
 • druh studia: navazují magisterské, jednooborové (tzv. program s plným plánem)
 • studijní plán platný od akademického roku 2023/2024
 • přihláška ke studiu (+ podmínky přijetí)
 • konečný termín podání přihlášky: 29.2.2024
 • podrobnosti ke studiu také na specializovaném webu

Nový studijní program reagující na problematiku inkluzivního pojetí výuky: Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy s rozšířením o znalosti problematiky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků s odlišným mateřským jazykem, a žáků nadaných.

Katedra českého jazyka a Katedra české literatury představují zájemcům nový studijní program. Vznikl v přímé reakci na problémy současné vyučovací praxe. Vyučující českého jazyka a literatury se na druhém stupni či středních školách stále častěji potýkají se situacemi, kdy je třeba do výuky zapojit na úrovni svého maxima všechny žáky – včetně žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáky nadanými. Mnohdy s nimi nemají dostatečné pedagogické nebo didaktické zkušenosti.

Také často přemýšlíte nad tím, jak v hodinách českého jazyka a literatury pracovat s žáky, kteří potřebují speciální přístupy, metody, uzpůsobení forem práce, speciální didaktické či kompenzační pomůcky? 

Rádi byste viděli, jak jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami zkušenými kolegy efektivně zapojovaní v hodinách českého jazyka a literatury v běžných školách, ale také školách speciálních?

Zajímají vás funkční metodické postupy, kterými lze zapojit do řešení jazykových či literárních úkolů žáky nadané tak, aby pracovali společně s ostatními a ze vzájemné spolupráci profitovali všichni žáci? 

Existuje optimální způsob hodnocení a klasifikace žáků, který bude principiálně zohledňovat specifické potřeby žáků a nebude zdrojem pocitů nespravedlnosti či nerovnosti mezi žáky?

Hledáte odpovědi na otázky, jak ve třídě rodilých mluvčích přivést k poznání českého jazyka a literatury rovněž žáky s odlišným mateřským jazykem? 

Odpovědi na tyto i další otázky výuky předmětu nabízí nový jednoobor navazujícího magisterského programu Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy

Kromě hlubší oborové expertnosti a podpory spolupracujících odborníků speciálně pedagogických a psychologických oborů bude studium v kombinované formě zaměřeno na specifické aspekty práce se žáky s odlišným mateřským jazykem, žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a se žáky nadanými. 

Díky kombinované formě je otevřeno jak čerstvým absolventům bakalářského studia, tak učitelům z praxe, kteří si chtějí rozšířit svoji odbornost. Chcete lépe poznat svůj předmět a svoje žáky? Podejte si přihlášku včas. 


Popis ověření a kritéria hodnocení

Přijímací zkouška prověřuje jak dosažené znalosti a dovednosti z bakalářského studia Český jazyk se zaměřením na vzdělávání, tak jazykovou kompetenci uchazeče/uchazečky. Očekává se také znalost aktuálních témat bohemistiky, která jsou řešena současnými bohemistickými časopisy.

Zkouška vychází z obsahu dílčích disciplín, které tvoří studijní plán bakalářského studijního programu Český jazyk se zaměřením na vzdělávání v aktuálním akademickém roce (viz Studijní informační systém).

Přijímací zkouška má charakter písemného testu.

Písemný test sestává ze dvou částí, a to z
(1) části jazykové a
(2) z části literární.
Z celkového počtu 30 bodů může uchazeč získat 16 bodů z (1) jazykové části a 14 bodů z (2) části literární. Délka trvání písemného testu je 40 min.

Přijímací zkouška z českého jazyka je stejná u programů s plány maior/minor i plného studijního plánu. Pokud se uchazeč přihlásí na maior/minor i plný studijní plán, koná přijímací zkoušku jen jednou.


Doporučená literatura

A) pro morfematiku a terminologii:

 • ADAM, R. – BENEŠ, M. – BOZDĚCHOVÁ, I. – MARTÍNEK, F. – PROKŠOVÁ, H. – SYNKOVÁ, P. Gramatické rozbory češtiny (výklad a cvičení s řešeními). Praha: Karolinum, 2017.

pro morfologii:

 • ADAM, R. Příručka k morfologii češtiny (výklad a cvičení s řešeními). 2. vyd. Praha: Karolinum, 2019.
 • ČECHOVÁ, M. a kol. Čeština – řeč a jazyk. Praha: ISV, 2000 (morfologie, tvoření slov).

zejm. pro morfologii a pravopis:

 • PRAVDOVÁ, M. – SVOBODOVÁ, I. (eds.). Akademická příručka českého jazyka. 2., upravené a rozšířené vydání. Praha: Academia, 2019.

pro lexikologii:

 • MALIŠ, O. – MACHOVÁ, S. – SUK, J. Současný český jazyk. Lexikologie (Nauka o tvoření slov, lexikografie, slang). Praha: UK-PedF, 1997.

pro stylistiku:

 • ČECHOVÁ, M. a kol. Současná česká stylistika. Praha: ISV, 2003 (příp. ČECHOVÁ, M. a kol. Stylistika současné češtiny. Praha: ISV, 1997;
 • příp. ČECHOVÁ, M., KRČMOVÁ, M. Současná stylistika. Praha: NLN, 2008.
 • ČMEJRKOVÁ, S. Čeština v síti: Psanost či mluvenost? 80, 1997, s. 225–247.

pro syntax:

 • GREPL, M. – KARLÍK, P. Skladba češtiny. Olomouc: Votobia, 1998.
 • CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny, © Masarykova univerzita, Brno, 2012–2018, příslušná hesla

pro vývoj jazyka

 • LAMPRECHT, A. – ŠLOSAR, D. – BAUER, J. Historická mluvnice češtiny. SPN: Praha, 1986.

pro syntetizující pohled:

 • Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008.

B) základní literatura pro dějiny literatury a literární vědu:

 • HRUŠKA, P. (ed.) a kol. V souřadnicích volnosti: česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Praha: Academia, 2008.
 • JANOUŠEK, P. – ČORNEJ, P. (eds.). Dějiny české literatury 1945–1989. Praha: Academia, 2007– 2008. 4 sv.
 • LEHÁR, Jan et al. Česká literatura od počátků k dnešku. Praha: NLN, 2008.
 • MOCNÁ, D. – PETERKA, J. a kol. Encyklopedie literárních žánrů. Praha: Paseka, 2004.
 • ŠIDÁKOVÁ FIALOVÁ, A. (ed.). V souřadnicích mnohosti: česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích. Praha: Academia, 2014.
 • czechlit.czTvarHostiLiteratura

Dále studijní literatura dílčích disciplín, které tvoří studijní plán bakalářského studijního oboru Český jazyk se zaměřením na vzdělávání v aktuálním akademickém roce, a současné bohemistické časopisy.


Informace o uplatnění absolventů

Absolvent se především uplatní jako učitel českého jazyka a literatury na základních a středních školách. Rovněž se může uplatnit jako učitel vyšší odborné školy nebo učitel v jazykových školách. Volba učitelské profese je jeho prioritou.
Má rovněž předpoklady a kvalifikaci pro lingvistickou a literárněvědnou práci na vědeckých bohemistických pracovištích a na místech, kde se předpokládá důkladná znalost českého jazyka a literatury (redaktor, editor, publicista, tiskový mluvčí apod.).

Díky svému širokému historicko-kulturnímu rozhledu a rozvinutým komunikačním dovednostem se může flexibilně uplatnit i v jiných příbuzných humanitně orientovaných zaměstnáních.

Po absolvování studia v plném plánu je absolvent vedle prohloubeného bohemistického vzdělání navíc schopen účinně se uplatnit na základních i středních školách ve výuce českého jazyka a literatury při didaktickém řešení problémů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků s odlišným mateřským jazykem, a žáků nadaných; může být v rámci svého oboru lingvistickými a literárními konzultacemi spoluúčasten na školním poradenském systému. S ohledem k důkladnému a soustředěnému jednooborovému studiu se očekává, že část nejvíce motivovaných studentů bude pokračovat v doktorském studijním programu Didaktika českého jazyka.