Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D.

Kontakt: eva.blinkovapelanova@pedf.cuni.cz | konzultace (R422)

Záznam v SIS.


Vyučované předměty

v bakalářském cyklu:

 • Dějiny literatury III (OPBC4C053A)
 • Seminář ze světové literatury (OPBC2L120A; OKBC2L120A)

v magisterském cyklu:

 • Světová literatura I–⁠III
 • Světová literatura (OPNC4L011A)
 • Vybrané kapitoly ze světové literatury (OPNC4L031)

Profesní zaměření

 • Literatura 19. století v komparativním a středoevropském klíči (Honoré de Balzac, Charles Baudelaire, Gustave Flaubert, Johann Wolfgang Goethe, Jan Neruda, Gérard de Nerval, Thomas Mann, Marcel Proust, Émile Zola a další)
 • Literární historie a problematika literárních směrů a žánrů
 • Komparatistika

Vzdělání

 • 1996: maturita na gymnáziu Jana Nerudy na Malé Straně.
 • 1996-2002: magisterské studium dvojoboru bohemistika a francouzská filologie na FFUK v Praze. Diplomová práce o pražském německém spisovateli Siegfriedu Kapperovi (1820-1875): Siegfried Kapper, prozaik, básník a překladatel.
 • 1998-2006: magisterské studium germanistiky na FFUK v Praze. Diplomová práce v němčině o básnickém díle Franze Baermanna Steinera (1909-1952): Das lyrische Werk Franz Baermann Steiners.
 • 2000/2001 (LS) a 2001/2002 (ZS): stipendijní pobyt Sokrates-Erasmus na bavorské Universität Regensburg.
 • Červenec a srpen 2003: dvouměsíční pobyt v Madridu na stipendiu AECI (Agentura Española de Cooperación Internacional) pro překladatele, nakladatelské redaktory a učitele.
 • 2006-2010: doktorské studium oboru románské literatury na FFUK v Praze. Knižně publikovaná disertace: Německá inspirace v díle Gérarda de Nerval.
 • Říjen 2007: Bourse du Gouvernement français (stipendium francouzské vlády); stáž na Sorbonne Université, Paris IV.
 • Březen 2012: Prix Gallica 2010/2011. 1. cena za nejlepší doktorskou práci.

Granty

 • 2004: stipendium Českého literárního fondu – bibliografie Josefa Čapka.
 • 2010: GAUK (FFUK 261107), „Poetika a čas v první polovině 20. století“, hlavní řešitel Eva Blinková Pelánová.
 • 2012-2014: GAUK, „Moderní verze Západu. Myšlení a literatura přelomu 19. a 20. století.“ (Dílčí téma pro projekt „Kultura jako metafora světa“, hlavní řešitel prof. Miloslav Petříček.)
 • 2014-2016: GAČR (14-01821S) „Pokus o renesanci Západu. Literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. století“, hlavní řešitel prof. PhDr. Anna Housková, CSc. (pokračování předchozího grantu).
 • Od 2022 Výzkum českého naturalismu (při JČU v Českých Budějovicích, v týmu pod vedením prof. PhDr. Dalibora Turečka, DSc., www.ff.jcu.cz/cz/fakulta/vyzkumna-centra)

Profesní zkušenosti

 • Redaktorka v řadě nakladatelství: Triáda, Argo, Oikúmené.
 • Překladatelka z francouzštiny, němčiny a španělštiny.
 • 2005-2011: lektorka češtiny pro cizince, francouzštiny a němčiny na Jazykové škole hlavního města Prahy (Školská 15, Praha 1).
 • Od 2010 (LS): lektorka češtiny pro cizince na FSV UK.
 • 2008 (LS) – 2010 (ZS): asistentka na Ústavu románských studií FFUK, zaměření: francouzská literatura 19. a 20. století.
 • od 2013 (ZS): externí spolupracovnice; od 2015 (ZS): odborná asistentka na Katedře české literatury PedF UK, zaměření: světová literatura, 19. století.

Další činnost

 • od 2013 Členka oborové rady pro doktorské studium Románské literatury/Romance literatures, ÚRS FFUK
 • členka redakční rady sborníku Literární archiv (vydává PNP / Muzeum lieratury)
 • recenzentka impaktovaných časopisů (Études romanes de Brno, Svět literatury)

Knižní publikace

 • Německá inspirace v díle Gérarda de Nerval. Praha: Nakladatelství Filosofické fakulty, 2014.

Výběrová bibliografie

Podrobnější informace viz prosím https://verso.is.cuni.cz/ & moje texty ke stažení na https://cuni.academia.edu/EvaPelánová

 • BLINKOVÁ PELÁNOVÁ, Eva, 2012. „Perspektiva proudu versus Rilkovy Duinské elegie.“ In Svět literatury, roč. XXII, č. 45, s. 127–147.
 • BLINKOVÁ PELÁNOVÁ, Eva, 2013a. „Lidská křehkost jako umělecké krédo. Laforgue, Maupassant a Flaubert.“ In Konec a počátek. Literatura na přelomu dvou staletí, eds Anna Housková a Vladimír Svatoň, Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, s. 17–29.
 • BLINKOVÁ PELÁNOVÁ, Eva 2013b „Kniha, kde se život stává sám sebou.“ In Právo, 23. března 2013. [Recenze nového vydání Proustova Hledání ztraceného času u nakladatelství Rybka, přístupné z http://www.novinky.cz/kultura/salon/297811-eva-blinkova-pelanova-kniha-kde-se-zivot-stava-sam-sebou.html.]
 • BLINKOVÁ PELÁNOVÁ, Eva, 2014. „Dvě podoby jedinečnosti: romantická osudovost a proustovská epifanie. Reflexe romantické touhy u Flauberta a Proustovo ‚řešení‘ tohoto dilematu.“ Svět literatury, roč. XXIV, č. 50, s. 23–27.
 • BLINKOVÁ PELÁNOVÁ, Eva, 2016. „Proust a literatura: Prchavostí minulých let proti ‚poraženectví srdce‘“. In Pokusy o renesanci Západu. Literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. století, eds Anna Housková a Vladimír Svatoň, Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, s. 385–396.
 • BLINKOVÁ PELÁNOVÁ, Eva, 2017. „Proust and literature: The elusiveness of the past against the ‚defeatism of the heart‘“. In Dusk and Dawn. Literature between two centuries. Eds Eva Voldřichová Beránková a Šárka Grauová. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, s. 319–332.
 • BLINKOVÁ PELÁNOVÁ, Eva, 2019. „Nová kniha o Faustovi. Goethův hrdina jako zcela dnešní symbol toužení, nalomenosti a bezdomoví.“ Svět literatury, roč. XXIX, č. 60, s. 201–203.
 • BLINKOVÁ PELÁNOVÁ, Eva, 2020a. „Lyrika mezi pomíjivostí a ideálem“ [Esej o Baudelairově básni Balkon.] In Souvislosti 2020/2, s. 5–8.
 • BLINKOVÁ PELÁNOVÁ, Eva, 2020b. „Vlažná lež serotoninu a (nedosažitelná) pravda vlastního příběhu“. In Souvislosti 2020/3, s. 164–167. [Recenze na Houellebecqův roman Serotonin.]
 • BLINKOVÁ PELÁNOVÁ, Eva, 2020c. „Posedlí láskou. Poznámky k vývojové dynamice moderního románu od velkých příběhů cizoložnic k Mannově Čarovné hoře.“ In Svět literatury, roč. XXX, č. 62, s. 108–123.
 • BLINKOVÁ PELÁNOVÁ, Eva, 2020d. „Nebezpečnost života a téma sebeklamu ve Flaubertových románech ze současnosti“. In Flemrová, Alice, ed. a Šuman, Záviš, ed. Růže je rosa è rose est růže: překlad, převod, interpretace. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 377–398.
 • BLINKOVÁ PELÁNOVÁ, Eva, 2021. „Umění jako kvintesence života: jeho poznání i tajemství.“ In Balzac, Honoré de: Neznámé veledílo a jiné prózy, Praha: Maraton, s. 231–245. [Doslov k výboru povídek Honoré de Balzaca s uměleckou tematikou.]
 • BLINKOVÁ PELÁNOVÁ, Eva, 2023a. „Jan Neruda padesátých a šedesátých let jako baladik. Nejistota životního určení a smysl moderní literatury.“ In Česká literatura, roč. 71, č. 1, s. 24–51.
 • BLINKOVÁ PELÁNOVÁ, Eva, 2023b. „Tři podoby fyziologické studie a zrod francouzského naturalistického románu ve světle Zolových názorů na literaturu.“ V tisku.

Knižní překlady

 • Borges, Jorge Luis: Atlas. In: Spisy VI, Praha: Argo, 2013. (Atlas)
 • Borges, Jorge Luis: Spříseženci. In: Spisy VI, Praha: Argo, 2013. (Los Conjurados)
 • Duteurtre, Benoît: Dráhy. Brno: Atlantis, 2010. (Chemins de fer)
 • Duteurtre, Benoît: Rebelka. Brno: Atlantis, 2012. (La Rebelle)
 • Duteurtre, Benoît: Šťastné město. Brno: Atlantis, 2018. (La cité heureuse)
 • Queneau, Raymond: Oblý a Pelech. Praha: Volvox Globator, 2009. (Hazard et Fissile)
 • Silva, Lorenzo: Bolševikova slabina. Praha: Garamond, 2009. (La flaqueza del bolchevique)

Rozhlasové pořady