O projektu

Název projektu: ESF pro VŠ II na UK

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013322

 

Akademická poradna (2020-2022)

Cílem projektu je vznik skutečné jedné plně funkční a profesionalizované akademické poradny na PedF UK a podpora jejího fungování. Bude tím zajištěna vyšší dostupnost poradenských služeb, a to jak pro studenty PedF UK a studenty jiných fakult UK (příp. i jiných veřejných vysokých škol), tak pro akademické i ostatní pracovníky PedF UK (příp. pracovníky jiných veřejných vysokých škol).

Dostupné poradenské služby mohou napomoci zvyšování kompetencí studentů a jejich motivaci ke studiu, případně i prevenci předčasného ukončení studia a dokončení studia. I když jsou základní cílovou skupinou studenti se specifickými potřebami, činnost poradny může být prospěšná pro další cílové skupiny studentů. V praxi se totiž setkáváme s tím, že ne všichni studenti, kteří mají nějaký problém, se registrují, přičemž současný systém dle Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školách (dále jen Metodika) financování podpory neevidovanými studentům neumožňuje. Dále nejsou zatím finančně podporovány skupiny studentů, které mohou mít problémy ve studium, nejedná se však u nich o zdravotní postižení či znevýhodnění, které by je znevýhodňovalo, nýbrž o jiný typ potíží, který ale může mít dopad na jejich studijní úspěšnost. Jedná se o studenty se socioekonomickým znevýhodněním, studenty z etnických minorit, studenty v tíživé životní, sociální a osobní situaci, kterých hodláme poskytovat podpůrné poradenské služby.

Ve prospěch cílových skupin studentů plánujeme zajišťovat vysoce specializované služby. Jedná se o sociálně právní poradenství, profesní poradenství, intervence v oblasti osobnostního rozvoje studentů a specifických forem podpory dle typologie obtíží.

Poradenské služby jsou dále určeny pracovníkům UK, zejména ve vztahu k podpoře studentů ve studiu a řešení studijních problémů cílové skupiny.

Ve prospěch pracovníků UK Na PedF bude organizováno 5 vzdělávacích programů, pro min. 10 pracovníků – podpoří tímto 50 pracovníků PedF i jiných fakult UK. Každý vzdělávací program bude zaměřen na jednu skupinu studentů se zdravotním postižením/znevýhodnění/jiným typem problému. Bude se jednat o realizaci vzdělávacích programů (v rozsahu 40 hodin, s přímou prezenční výukou 20 hodin, 20 hodin nepřímé distanční formy výuky). Účastníci obdrží osvědčení o účasti na programu.

Výstupy z projektu

Přístupy a doporučení pro distanční výuku u studujících se specifickými potřebami a dalším znevýhodněním. Praha, 2021 On-line výuka u studentů se speciálními potřebami – nároky a možnosti zvládání. Metodické doporučení pro pracovníky PedF UK. Praha, 2020 Poster na International Congress of Psychology: Kucharská, Anna, Sotáková Hana, Špačková Klára: Psychological and Educational Support for University Students with Special Needs. Praha, 2021 …

Zobrazit stránku »