Pro pracovníky UK

V rámci projektu nabízíme vyučujícím fakulty i ostatním pracovníkům z jiných fakult Univerzity Karlovy tyto služby:

Konzultace a metodické vedení s ohledem na specifické potřeby studentů se SP a dalších ohrožených skupin studentů a výuky, další nabídky odborných služeb

Na pracovníky poradny je možné obrátit se v případě konkrétních obtíží studenta při studiu, tj. studenta, se kterým vyučující pracuje. Je možné řešit podpůrné přístupy, modifikace ve výuce, hodnocení, úpravy nároků v předmětu, doporučené postupy z funkční diagnostiky.

Pracovníci fakulty i univerzity však mohou řešit i další problémy – např. osobní, vztahové či pracovní, nejčastěji s pracovnicemi poskytující psychologické poradenství.


Pracovníci katedry psychologie / kontakty viz psychologické poradenství

PhDr. Klára Špačková, Ph.D.

 • nastavení studijních modifikací pro studenty se speciálními potřebami (kategorie D – specifické poruchy učení)
 • další aspekty problematiky specifických poruch učení
 • podpora při řešení obtíží v komunikaci se studenty
 • psychologické aspekty výuky cizího jazyka

PhDr. Olga Kučerová, Ph.D.

 • nastavení studijních modifikací pro studenty se speciálními potřebami (kategorie D – specifické poruchy učení)
 • další aspekty problematiky specifických poruch učení
 • podpora při řešení obtíží v komunikaci se studenty
 • zvládání stresu a náročných životních situací
 • řešení osobních problémů

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.

 • nastavení studijních modifikací pro studenty se speciálními potřebami (kategorie E – poruchy autistického spektra)
 • podpora při řešení obtíží se studenty
 • problémy v komunikaci se studenty
 • řešení osobních problémů a podpora v náročných životních situacích

PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.

 • nastavení studijních modifikací pro studenty se speciálními potřebami (kategorie F – psychické obtíže)
 • sladění studia a pedagogické praxe
 • náročné situace při výuce a komunikační situace se studenty
 • zvládání stresu
 • řešení osobních a vztahových problémů

Pracovníci katedry speciální pedagogiky, viz Speciálně pedagogické poradenství a logopedie

PhDr. Pavlína Šumníková, Ph.D.

 • nastavení studijních modifikací pro studenty se speciálními potřebami (kategorie A – zrakové postižení)
 • studijní poradenství týkající se specifických úprav materiálů a přístupů
 • speciálně-pedagogické poradenství se zaměřením na dopady zrakového postižení

PhDr. Tereza Hradilová, Ph.D.

 • nastavení studijních modifikací pro studenty se speciálními potřebami (kategorie B – sluchové postižení)
 • přístupy k výuce, zkouškám nebo konzultacím u studentů se sluchovým postižením
 • konzultace k zajištění tlumočení z/do znakového jazyka, přepisech textu, podmínky a pravidla pro účast třetích osob na jejich výuce (tlumočníků/přepisovatelů)
 • jednání a komunikace se studentem se sluchovým postižením

PhDr. Kristýna Janyšková, Ph.D.

 • nastavení studijních modifikací pro studenty se speciálními potřebami (kategorie C – tělesné postižení)
 • konzultace k přístupnosti budov a zajištění bezbariérovosti
 • studijní poradenství týkající se specifických úprav materiálů a přístupů

Mgr. Ing. Jana Horynová

 • nastavení studijních modifikací pro studenty se speciálními potřebami (kategorie F – narušená komunikační schopnost)
 • poradenství v oblasti komunikace se studenty s narušenou komunikační schopností, např. koktavostí
 • problematika narušené komunikační schopnosti, logopedické a hlasové poradenství

Vzdělávací programy zaměřené na podporu studentů s konkrétními typy postižení/znevýhodnění

V průběhu let 2020–2022 budou organizovány tyto vzdělávací programy:

 • Poruchy autistického spektra u vysokoškolských studentů (říjen 2020–březen 2021)
 • Tělesné a zrakové postižení jako každodenní výzva i realita života studentů VŠ (leden 2021–březen 2021)
 • Specifické poruchy učení u vysokoškolských studentů (duben 2021–červenec 2021)

V dalších semestrech budou připraveny vzdělávací programy Podpora studentů s psychickými obtížemi při studiu na vysoké škole (ZS 2021/22) a Sluchové postižení a narušená komunikační schopnost u vysokoškoláků (LS 2021/22).

Charakteristika programů:  

 • Rozsah výuky je 40 hodin, z toho 20 hodin přímé aktivity, 20 hodin distanční (ve výukovém prostředí v Moodle). V době nouzového stavu jsou přímé aktivity zajišťovány on-line formou. Termíny se stanovují na základě dohody s účastníky kurzů.
 • Kurzy mají interaktivní podobu, kromě odborných témat jsou řešeny formou „minikazuistik“ konkrétních problémů, které mohou v průběhu vysokoškolského studia u studentů se SP nastat. Součástí jsou i další ukázky konkrétních forem práce se studenty.

Po ukončení programu obdrží účastnici osvědčení o absolutoriu.