Fakultní škola

Představa o kvalitní fakultní škole/ zařízení

Fakultní škola by měla být výukovou základnou budoucích učitelů, kde se ve spolupráci s VŠ pedagogy realizují pedagogické praxe studentů učitelství. Tyto školy by měly zajišťovat podmínky pro realizaci zejména vzorových (podnětných) hodin fakultních učitelů, hospitační činnost studentů, vlastní výukovou činnost studentů, kvalitní analýzy vyučovacích jednotek, poradenské a konzultační činnosti a případně podmínky pro realizaci další teoretické a praktické průpravy studentů a fakultních učitelů.

Fakultní škola má specifickou roli v přípravě budoucích učitelů, neboť se významně podílí na utváření a rozvíjení profesních kompetencí studentů při vstupu do vyučovací praxe, konstituuje osobitý vyučovací styl studenta na počátku jeho profesní dráhy a významně může ovlivňovat utváření a vyhraňování pojetí výuky studenta učitelství. Fakultní školu chápeme jako jádrovou instituci v procesu pregraduální přípravy učitelů.

Fakultní škola by měla mít ujasněnou koncepci výuky vlastních žáků a zároveň by měla být místem tvořivého hledání optimálních edukačních postupů pro začínající učitele. Měla by se podílet na hledání a ověřování progresivních výukových koncepcí, realizovat nové přístupy ve výuce spolu s odborníky z fakult připravujících učitele. Jistou analogii můžeme spatřovat v práci fakultních klinik v přípravě budoucích lékařů. Idea zřizování klinických škol při fakultě je stále zajímavým podnětem k úvahám o zdokonalování přípravy studentů učitelství v oblasti pedagogické praxe.

Fakultní učitelé by měli mít možnost systematicky spolupracovat s VŠ pedagogy z fakult připravujících učitele. V úzké spolupráci s fakultní školou a fakultními učiteli by měli být především obecní a předmětoví didaktikové, ale zároveň i vyučující psychologických kurzů a dalších klíčových kurzů, jež se realizují v procesu teoretické výuky.

Pedagogická fakulta UK v Praze si je vědoma skutečnosti, že fakultní školy a fakultní učitelé jsou významnými partnery fakulty v procesu přípravy studentů učitelství, o které je třeba pečovat. Za klíčovou považujeme systematickou podporu spolupráce fakulty a fakultních škol především v oblasti vzdělávání fakultních učitelů – např.kurzy mentoringu pro fakultní učitele, spolupráce na projektech, realizace odborných seminářů, workshopů a konferencí.

Ze strany fakulty by měla být dostatečná nabídka kurzů DVVP především pro fakultní učitele. Tyto kurzy DVVP mohou být zaměřeny na různorodé oblasti vzdělávání, ovšem za klíčové považujeme v současné době především ty, které se zaměřují na záměrnou práci učitele se studentem v oblasti reflexe a sebereflexe pedagogické činnosti. Jedná se především o kurzy mentoringu, které společně sdílejí jak fakultní učitelé, tak učitelé z VŠ.

Další možností spolupráce je příležitost pro fakultní učitele – experty, kteří mohou vyučovat vybrané kurzy, zvláště didakticky zaměřené přímo ve výuce na fakultě. Další platformou pro společnou práci fakultní školy a fakulty je oblast společné publikační činnosti, vytváření databanky příkladů dobré praxe v různých oblastech, hodnocení procesů pedagogické praxe apod.

Oblast, která by měla být ze strany fakulty v budoucnu rozvíjena, je systémová zpětná vazba od fakultních škol v oblasti realizace pedagogických praxí.

Domníváme se, že kvalitní spolupráce fakult, připravujících učitele a fakultních škol může být jednou z významných cest posilování profesionalizace učitelské profese. Vzájemnou spoluprací se obohacují jak studenti učitelství, tak fakultní učitelé a v neposlední řadě i VŠ pedagogové. Důraz na utváření, rozvoj a zvládání profesních kompetencí u budoucích učitelů může významně ovlivňovat a zajišťovat, mimo jiné, také kvalitní fakultní škola.

Kriteria pro přijetí do sítě fakultních škol a zařízení na Pedagogické fakultě UK Praha:

(resp. pro udělení souhlasu s užíváním názvu fakultní škola / zařízení)

  • kvalita výuky (personálně i materiálně zajištěná)
  • otevřenost školy, vstřícnost a ochota spolupracovat
  • dobré zkušenosti se spoluprací s fakultou, minimálně 2 roky
  • garance oborovou katedrou PedF
  • osobní garance pracovníkem této katedry, který školu/zařízení dobře zná a systematicky s ní spolupracuje
  • možnosti širšího rozsahu spolupráce