Jak se stát fakultní školou

Jak se stát fakultní školou?

Pokud máte zájem stát se fakultní školou, prosím oslovte garanta praxe na katedře, se kterou dlouhodobě spolupracujete při realizaci pedagogických praxí, nebo kontaktujte Středisko pedagogické praxe – praxe@pedf.cuni.cz 

Kritéria pro přijetí do sítě fakultních škol a zařízení na Pedagogické fakultě UK Praha:

(resp. pro udělení souhlasu s užíváním názvu fakultní škola / zařízení)

Ověřená a smysluplná spolupráce fakulty se školou či zařízením v období alespoň 2 let

 • Škola jako kvalitní celek, jako dobře fungující systém s vlastní vizí a koncepcí práce
 • Kultura školy, podporující otevřenou komunikaci, aktivní učení a vytváření podmínek pro kvalitní výuku svých žáků a také studentů
 • Kvalitní výuka (personálně i materiálně zajištěná)
 • Vysoká úroveň učitelského sboru jak z hlediska profesní zdatnosti a profesních kompetencí, tak z hlediska lidských kvalit
 • Garance kvalitního vedení různých typů praxí
 • Účast učitelů na seminářích k pedagogickým praxím
 • Kvalitní učitelé a další pracovníci v roli mentorů, kteří jsou připraveni provázet studenty při praxích a podporovat a reflektovat jejich práci
 • Možnost realizace výzkumů, studentských průzkumů a výzkumů, akčního výzkumu koordinovaného PedF
 • Možnost pořizování videozáznamů studentské výuky pro vzdělávací účely a pořizování audio a videozáznamů a fotodokumentace, které budou využity výhradně k výukovým a výzkumným účelům apod.
 • Možnost studentů nahlížet do dokumentace žáků a anonymizované údaje o žácích zpracovávat v rámci svých výukových úkolů v souladu s aktuální právní normou
 • Otevřenost školy, vstřícnost a ochota spolupracovat
 • Participace fakultních učitelů – expertů z praxe ve výuce na fakultě
 • Garance spolupráce ze strany fakulty, zajištěná konkrétní katedrou a VŠ pedagogem z této katedry, který školu/zařízení dobře zná a systematicky s ní spolupracuje
 • Další možnosti širšího rozsahu spolupráce, např. v oblasti řešení kvalifikačních prací studentů, projektů, účasti na konferencích a seminářích

Úloha fakultního učitele – očekávané aktivity fakultního učitele v procesu vedení pedagogické praxe

Co předpokládáme od fakultního učitele:

 • vytvořit studentovi zázemí pro kvalitní realizaci praxe ve škole či zařízení

 • aktivně se studentem spolupracovat po celou dobu pedagogické praxe a poskytovat mu konzultace a podporu

 • poskytnout studentovi informace o školním vzdělávacím programu se zaměřením na studované aprobace

 • seznámit studenta s tematickými a časovými plány svého předmětu a s klíčovými materiály do výuky

 • poskytnout studentovi učebnice a další studijní materiály k výuce aprobačního předmětu

 • pomoci studentovi vytvořit rozvrh náslechových a vyučovaných hodin z hlediska jeho aprobačních předmětů

 • umožnit studentovi prohlédnout si kabinet a učebny pro výuku, včetně pomůcek

 • umožnit studentovi hospitovat ve vlastní výuce dle předepsaného počtu vyučovacích hodin i v hodinách učitelů vyučujících aprobační předměty studenta

 • konzultovat přípravy studenta na výuku, vč. konzultování přípravy pomůcek

 • účastnit se náslechů všech výstupů studenta

 • pravidelně reflektovat a hodnotit a výuku studenta

 • vést dokumentaci o pedagogické praxi

 • zpracovat závěrečné hodnocení studenta na pedagogické praxi dle zadaných kritérií

Fakultní učitelé spolupracují s fakultou na základě uzavřené dohody o provedení práce a náleží jim odměna za vedení praxí. Fakultním učitelům jsou honorovány tzv. „rozborové hodiny“ a jejich počet je vždy uveden ve směrnicích pro oborovou pedagogickou praxi.

Při stanovení uvedených kritérií si uvědomujeme, že by se nemělo jednat o jednostranný požadavek na kvalitu fakultních škol a fakultních učitelů, ale že zároveň školy očekávají, že tato spolupráce je systematická, oboustranně přínosná.

—————————————————————————————————————————–

Partnerství mezi fakultou a školou

Pedagogická fakulta spolupracuje v procesu provázení studentů na různých typech pedagogických či jiných praxích se sítí fakultních škol a zařízení a sítí spolupracujících škol. Síť fakultních škol a zařízení zahrnuje školy, které intenzivně spolupracují s fakultou a spolupodílejí se na vzdělávání budoucích učitelů. Fakulta podporuje dlouhodobou a systematickou spolupráci školy a fakulty při přípravě a dalším vzdělávání učitelů. Fakultní školy a zařízení jsou významnými partnery fakulty při zajištění kvalitního vzdělávání studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, zejména studijních programů učitelského zaměření.

Pro kvalitu spolupráce v oblasti praktické přípravy studentů je důležitá také koncepce praxí. Fakulta podporuje gradující systém praxí, v němž každý typ praxe má své jasně definované cíle, obsah, prostředky, způsoby reflexe a hodnocení studentů. Významným směřováním a cílem spolupráce fakulty a škol je postupné budování vzájemně se učící profesní komunity a spolupráce při rozvíjení pedagogického, psychologického a oborově didaktického poznání. Na několika pracovištích fakulty se daří podporovat a realizovat souběžnou výuku na škole a fakultě – u fakultních učitelů ze škol i VŠ pedagogů z fakulty.

Domníváme se, že kvalitní spolupráce fakulty a fakultních škol může být jednou z významných cest posilování profesionalizace učitelské profese. Vzájemnou spoluprací se obohacují jak studenti učitelství, tak fakultní učitelé a v neposlední řadě i VŠ pedagogové. Důraz na utváření, rozvoj a zvládání profesních kompetencí u budoucích učitelů může významně ovlivňovat a zajišťovat, mimo jiné, právě kvalitní fakultní škola.

“Profesionalizace znamená, mimo jiné, také vyhraněné, odborné a účinné ovládání metod a technik, které vedou ke kvalifikovanému a úspěšnému zásahu do příslušné reality. Větší důraz na zvládání profesionálních kompetencí může zajistit v moderní koncepci přípravy učitelů také postulovaná fakultní škola. “ (Janík, 2002)

Na základě výše uvedených východisek kvalitní spolupráce fakulty a fakultních škol považujeme za zásadní usilovat o legislativní ukotvení fakultních škol. Právní norma by vymezila jasnou pozici fakultních škol v celé republice. Zakotvení v zákoně by dalo zúčastněným pevnou půdu pro práci a spolupráci. Měli by se o co opřít při stanovení pravidel a podmínek jak vysoké školy, tak školy v terénu. Je nezbytné právně ošetřit statut fakultní školy, skutečnost, že jsou oficiálními partnery vysoké školy, že přispívají ke kvalitní přípravě budoucích pedagogů. Zároveň s tím by mělo být stanoveno, jaké podmínky pro svoji práci školy bezpodmínečně potřebují. V současné době je spolupráce Pedagogické fakulty UK Praha se školami zajištěna uzavřením smlouvy o spolupráci.

Představa o kvalitní fakultní škole/ zařízení a práci fakultních učitelů

Fakultní škola či zařízení je výukovou základnou budoucích učitelů, kde se ve spolupráci s VŠ pedagogy realizují pedagogické praxe studentů učitelství. Tyto školy by měly zajišťovat podmínky pro realizaci zejména podnětných hodin fakultních učitelů, hospitační a náslechovou činnost studentů, vlastní výukovou činnost studentů, kvalitní reflexe vyučovacích jednotek, poradenské a konzultační činnosti a případně podmínky pro realizaci další teoretické a praktické průpravy studentů a fakultních učitelů.

Fakultní škola má specifickou roli v přípravě budoucích učitelů, neboť se významně podílí na utváření a rozvíjení profesních kompetencí studentů při vstupu do vyučovací praxe, konstituuje a postupně rozvíjí osobitý vyučovací styl studenta na počátku jeho profesní dráhy a významně může ovlivňovat utváření a vyhraňování pojetí výuky studenta učitelství. Fakultní školu chápeme jako jádrovou instituci v procesu pregraduální přípravy učitelů.

Fakultní škola by měla mít ujasněnou koncepci výuky vlastních žáků a zároveň by měla být místem tvořivého hledání optimálních vzdělávacích postupů pro začínající učitele. Měla by se podílet na hledání a ověřování progresivních výukových koncepcí, realizovat nové přístupy ve výuce spolu s odborníky z fakult připravujících učitele. Jistou analogii můžeme spatřovat v práci fakultních klinik v přípravě budoucích lékařů. Idea zřizování klinických škol při fakultě je stále zajímavým podnětem k úvahám o zdokonalování přípravy studentů učitelství v oblasti pedagogické praxe.

Pedagogická fakulta UK v Praze si je vědoma skutečnosti, že fakultní školy a fakultní učitelé jsou významnými partnery fakulty v procesu přípravy studentů učitelství, o které je třeba pečovat. Za klíčovou považujeme systematickou podporu spolupráce fakulty a fakultních škol především v oblasti vzdělávání fakultních učitelů – např. kurzy mentoringu pro fakultní učitele, spolupráce na projektech, realizace odborných seminářů, workshopů a konferencí. Fakultní učitelé by měli mít možnost systematicky spolupracovat s VŠ pedagogy z fakultou připravujících učitele. V úzké spolupráci s fakultní školou a fakultními učiteli by měli být především obecní a předmětoví didaktikové, ale zároveň i vyučující psychologických kurzů a dalších klíčových kurzů, jež se realizují v procesu teoretické výuky na fakultě.

Ze strany fakulty je zde nabídka kurzů DVVP především pro učitele. Tyto kurzy DVVP mohou být zaměřeny na různorodé oblasti vzdělávání, ovšem za klíčové považujeme v současné době především ty, které se zaměřují na záměrnou práci učitele se studentem v oblasti reflexe a sebereflexe pedagogické činnosti. Jedná se především o kurzy mentoringu, práce se studentským portfoliem, apod., které společně sdílejí jak fakultní učitelé, tak učitelé z VŠ z fakulty.

Další možností spolupráce je příležitost pro fakultní učitele – experty, kteří mohou vyučovat vybrané kurzy, zvláště didakticky zaměřené přímo ve výuce na fakultě. Další platformou pro společnou práci fakultní školy a fakulty je oblast společné publikační činnosti, vytváření databanky příkladů dobré praxe v různých oblastech, hodnocení procesů pedagogické praxe apod.