Charakteristika pracoviště

Středisko pedagogické praxe zajišťuje systémovou podporu všech typů pedagogických praxí na PedF UK v Praze. Je organizačním útvarem fakulty pro podporu vzdělávací, vědecké, výzkumné a vývojové činnosti v oblasti pedagogické praxe v souladu s koncepcí rozvoje fakulty. Středisko  garantuje spolupráci se sítí tzv. fakultních škol a zařízení, jež jsou výukovou základnou budoucích učitelů, kde se ve spolupráci s VŠ pedagogy fakulty realizují pedagogické praxe studentů učitelství. Nedílnou součástí činnosti střediska je evaluace kvality pedagogických praxí. Metodicky řídí a organizuje pedagogické praxe studentů a zajišťuje přípravu podkladů pro financování pedagogických praxí. Vedoucí střediska se prakticky podílí na vývoji a vedení vybraných typů praxí a publikuje odborné texty k uvedené tematice.

Činnost pracoviště řídí vedoucí Střediska pedagogické praxe, který je přímo podřízen pověřenému proděkanovi pro studijní záležitosti.