Formativní hodnocení ve výuce

 

Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání nabízí kurz v rámci programu celoživotního vzdělávání (CŽV) Formativní hodnocení ve výuce.

Časový a obsahový plán programu

 1. Školní hodnocení žáků a koncepce vzdělávání, funkce školního hodnocení
  4 hodiny
  (charakteristika školního hodnocení, formy hodnocení, typy hodnocení – formativní versus sumativní hodnocení, koncepce vzdělávání, funkce školního hodnocení, vnitřní diferenciace a individualizace ve výchovně-vzdělávacím procesu, hodnocení chování, samostatné hodnocení snahy a prospěchu)
 2. Metody formativního hodnocení ve výuce – stanovování cílů a stanovování kritérií hodnocení
  4 hodiny
  (stanovování výchovně-vzdělávacích cílů, Bloomova taxonomie, taxonomie Andersona a Krathwohla, Nová taxonomie Marzana a Kendalla, osobní cíle žáků; stanovování kritérií hodnocení – praktické zkušenosti a ukázky, sady kritérií, ampy učebního pokroku a vývojová kontinua)
 3. Metody formativního hodnocení ve výuce – poskytování ústní i písemné zpětné vazby
  4 hodiny
  (cíle, funkce a typy zpětné vazby, pozitivní a negativní zpětná vazba, popisný versus posuzující jazyk, kvalita zpětné vazby, individuální konzultace s žákem, žákovská portfolia – praktické zkušenosti a ukázky)
 4. Metody formativního hodnocení ve výuce – zpětná vazba – pokračování, práce s chybou
  4 hodiny
  (ústní zpětná vazba, která přivádí žáka ke správnému řešení; povzbuzování – projevování vysokých očekávání, práce s chybou atd. – praktické zkušenosti a ukázky)
 5. Metody formativního hodnocení ve výuce – sebehodnocení žáků a vrstevnické hodnocení
  4 hodiny
  (praktické ukázky možnosti zapojení žáků do hodnocení prostřednictvím sebehodnocení a vrstevnické hodnocení – tj. hodnocení mezi žáky navzájem; vrstevnické učení)
 6. Reflexe metod a technik použitých ve vlastní výuce účastníky kurzu
  4 hodiny
  (účastníci kurzu budou reflektovat své zkušenosti s využitím vybraných metod, technik a nástrojů formativního hodnocení ve své praxi)

Více informací zájemci najdou na stránkách Centra celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UK.